Strepsils Warm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Strepsils Warm 0,6+1,2 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 0,6+1,2 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Strepsils Warm 0,6+1,2 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46419
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strepsils Warm, sugetabletter

2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger

som lægen eller apotekspersonalet har givet dig

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Warm

Sådan skal du bruge Strepsils Warm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Strepsils Warm sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils

Warm anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

Lægen kan have givet dig Strepsils Warm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Warm

Brug ikke Strepsils Warm

hvis du er allergisk over for 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils Warm:

Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-

isomaltasemangel.

Hvis du er diabetiker, da Strepsils Warm indeholder 1,1 g glucose og 1,4 g saccharose pr.

sugetablet.

Brug af anden medicin sammen med Strepsils Warm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Strepsils Warm under graviditet. Som med al medicin skal man være forsigtig med at

tage dette produkt under graviditet og søge medicinsk rådgivning, om nødvendigt. Der findes ingen

eller begrænset mængde data om, hvorvidt Strepsils Warm kan anvendes af gravide.

Amning

Du kan bruge Strepsils Warm, selvom du ammer. Det vides ikke om 2,4- dichlorbenzylalkohol,

amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf udskilles i modermælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Fertilitet

Der findes ingen tilgængelige data om hvorvidt Strepsils Warm påvirker fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils Warm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Strepsils Warm indeholder glucose og saccharose hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Strepsils Warm kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal du bruge Strepsils Warm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Warm skal opløses langsomt i munden

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode.

Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

Brug til børn

Børn over 6 år:

Som ovenfor til voksne.

Børn på 6-11 år:

Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn.

Børn under 6 år:

På grund af lægemidlets form bør lægemidlet ikke anvendes af børn under 6 år

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Hvis du har brugt for mange Strepsils Warm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Strepsils Warm, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Ved overdosering er der

risiko for at få ondt i maven.

Hvis du har glemt at bruge Strepsils Warm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles

ved længere tids brug. Der kan ligeledes være risiko for huller i tænderne ved længere tids brug.

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Overfølsomhedsreaktioner. Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule

eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme.Ubehag/gener i munden samt halsirritation

og føleforstyrrelse i munden. Udslæt. , halsirritation

Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Kvalme samt sure opstød/halsbrand

Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)

Mavesmerter

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 6 år,

som for voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen:

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkningdk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Strepsils Warm utilgængeligt for børn.

Opbevar Strepsils Warm i original emballage.

Opbevar ikke Strepsils Warm ved temperaturer over 25

Brug ikke Strepsils Warm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strepsils Warm, sugetabletter indeholder:

Aktive stoffer: 2,4-dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol

Øvrige indholdsstoffer: Flydende saccharose, flydende glucose, vinsyre (E 334), fruity plum-

smag, warm ingefærsmag, warm sensation-smag, lindrende flødesmag, anthocyaniner (E163),

mellemkædede triglycerider (MCT).

Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils Warm er en rød, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten.

Strepsils Warm findes i blisterpakninger med 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40,

44, 48 og 72 sugetabletter og i rør med 10 stk sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

103-105 Bath Road

Slough

Berkshire

SL1 3UH

England

Repræsentant

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tel.: 4444 9701

Fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Thane Road

Nottingham

NG90 2DB

England

Denne indlægsseddel blev senest ændret 24. maj 2016

20-12-2018

Happy holiday season !

Happy holiday season !

Our warmest wishes for a happy holiday season and a prosperous new year. 

IMA - Icelandic Medicines Agency

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

15-5-2018

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

The return of warmer weather is particularly conducive to walks in natural surroundings, including woods and forests, as well as activities in the garden. It is therefore a good time to recall the precautions to take in order to avoid tick bites – also unfortunately in season. Especially active in the spring and autumn, ticks remain the most common vectors of pathogens responsible for infectious diseases in Europe. A single bite is enough to transmit the Lyme disease bacterium, the main tick-borne diseas...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

31-1-2019

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  ##Medi

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  ##Medi

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  # #MedicalDevice pic.twitter.com/lLIyoG6680

FDA - U.S. Food and Drug Administration