Strepsils Honning & Citron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Strepsils Honning & Citron 0,6+1,2 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 0,6+1,2 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Strepsils Honning & Citron 0,6+1,2 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45454
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strepsils med Honning og Citron, sugetabletter

2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger

som lægen eller apotekspersonalet har givet dig

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils med Honning og Citron

Sådan skal du bruge Strepsils med Honning og Citron

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Strepsils med Honning og Citron sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende

virkning. Strepsils med Honning og Citron anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over

6 år.

Lægen kan have givet dig Strepsils med Honning og Citron for noget andet. Følg altid lægens

anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils med Honning og Citron

Brug ikke Strepsils med Honning og Citron

hvis du er allergisk overfor 2,4-

dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol

eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils med Honning og Citron

Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-

isomaltasemangel.

Hvis du er diabetiker, da Strepsils med Honning og Citron indeholder 1,0 g glucose og 1,5 g

saccharose pr. sugetablet.

Brug af anden medicin sammen med Strepsils med Honning og Citron

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Strepsils med Honning og Citron under graviditet.Som med al medicin skal man være

forsigtig med at tage dette produkt under graviditet og søge medicinsk rådgivning, om nødvendigt.

Der findes ingen eller begrænset mængde data om hvorvidt Strepsils Honing & Citron kan anvendes af

gravide.

Amning

Du kan bruge Strepsils med Honning og Citron, selvom du ammer. Det vides ikke om 2,4-

dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf udskilles i modermælk. En

risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Fertilitet

Der findes ingen tilgængelige data, om hvorvidt Strepsils med Honning og Citron påvirker

fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils med Honning og Citron påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Strepsils med Honning og Citron indeholder glucose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Strepsils med Honning og Citron kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal du bruge Strepsils med Honning og Citron

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils med Honning og Citron skal opløses langsomt i munden.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste

effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

Brug til børn

Børn over 6 år:

Som ovenfor til voksne.

Børn på 6-11 år:

Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn.

Børn under 6 år:

På grund af lægemidlets form bør lægemidlet ikke bruges af børn under 6 år.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Hvis du har brugt for mange Strepsils med Honning og Citron

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils med Honning og Citron end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven.

Hvis du har glemt at bruge Strepsils med Honning og Citron

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles

ved længere tids brug. Der kan ligeledes være risiko for huller i tænderne ved længere tids brug.

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Overfølsomhedsreaktioner. Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i

mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme. Ubehag/gener i munden, samt

halsirritation og føleforstyrrelse i munden. Udslæt.

Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Kvalme samt sure opstød / halsbrand

Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)

Mavesmerter

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 6 år,

som for voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Strepsils med Honning og Citron utilgængeligt for børn.

Opbevar Strepsils med Honning og Citron i original emballage.

Brug ikke Strepsils med Honning og Citron efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strepsils med Honning og Citron, sugetabletter indeholder:

Aktive stoffer: 2,4-

dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol

Øvrige indholdsstoffer: Flydende saccharose, flydende glucose, honning, vinsyre

(E 334), citronolie (terpenfri), pebermynteolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils med Honning og Citron er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af

sugetabletten.

Strepsils med Honning og Citron findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter og i rør med 10

stk.sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

103-105 Bath Road

Slough

Berkshire

SL1 3UH

England

Repræsentant

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tel.: 4444 9701

Fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Thane Road

Nottingham

NG90 2DB

England

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 24. maj 2016