Strattera

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Strattera 40 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Strattera 40 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45226
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

STRATTERA

®

10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg hårde kapsler

Atomoxetin

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera

3. Sådan skal du tage Strattera

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Strattera er et ikke-centralt stimulerende lægemiddel, som bruges til behandling af ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder) hos børn på 6 år, ældre og hos unge, som en del af et omfattende

behandlingsprogram, som kan inkludere psykologiske, uddannelsesmæssige og sociale tiltage.

Strattera indeholder atomoxetin, som øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk

stof, der produceres naturligt i hjernen. Noradrenalin øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og

hyperaktiviteten.

Du eller dit barn kan tage Strattera

for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på forstyrrelse af

opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

Man bør minimum have ADHD af moderat sværhedsgrad, som ses ved minimum en moderat

funktionsnedsættelse i to eller flere sammenhænge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera

Tag ikke Strattera

hvis du er overfølsom over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strattera (angivet i punkt 6).

hvis du har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), inden for de

sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre mentale lidelser. Hvis du

tager Strattera sammen med en MAO-hæmmer kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være

livstruende. (Du skal også vente mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med

at tage Strattera).

hvis du har øjensygdommen snævervinklet glaukom (”grøn stær”, der er forhøjet tryk i øjet).

hvis du har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls eller blodtryk, da dette kan være

en virkning af Strattera.

hvis du har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning

på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar.

hvis du har eller har haft en tumor i binyrerne (fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strattera

hvis du har eller har haft leverproblemer. Du skal muligvis have en mindre dosis.

hvis du har højt blodtryk. Strattera kan øge blodtrykket.

hvis du har medfødt eller erhvervet alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Strattera til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel

på www.indlaegsseddel.dk

hvis du har hjerteproblemer (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Strattera kan øge pulsen

(hjertefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertesvigt.

hvis du har lavt blodtryk. Strattera kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med lavt

blodtryk.

hvis du har en hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.

hvis du har problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.

hvis du tidligere har haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Strattera kan øge hyppigheden

af krampeanfald.

Kontakt lægen hvis du under behandling oplever

hvis du under behandlingen med Strattera får hjertebanken, brystesmerter ved anstrengelse, pludselig

besvimelse, åndenød/åndedrætsbesvær eller andre symptomer der tyder på hjertesygdom. Kontakt straks

lægen.

hvis du får alvorlige psykiatriske bivirkninger herunder psykotiske reaktioner (såsom vrangforestillinger eller

mistænksomhed), hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), mani (opstemt

følelse eller overspændt, hvilket medfører usædvanlig adfærd), ophidselse, aggressive følelser, urolige og

vrede (fjendtlige) følelser, et anderledes humør end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist,

forværring af angstsymptomer, nedsat stemningsleje, depression, og lynhurtige muskeltrækninger (tics).

Strattera kan muligvis også forværre disse symptomer, hvis du har haft dem tidligere.

selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordsforestillinger) er set hos patienter i behandling

med atomoxetin. Du, dine pårørende og den behandlende læge bør derfor, under behandlingen med

Strattera, være opmærksom på behovet for overvågning.

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. fjendtlighed (fortrinsvis aggression,

oppositionel adfærd og vrede) og emotionel labilitet. Du bør underrette din læge, hvis nogle af ovennævnte

symptomer opstår eller forværres efter påbegyndt behandling. Der gøres opmærksom på, at sjældne,

alvorlige psykiatriske bivirkninger ligesom ved anvendelse af andre psykotrope lægemidler ikke kan

udelukkes.

Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Strattera med hensyn til vækst, modning og

kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Din læge vil måle:

dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før behandlingen med Strattera

efter hver dosisjustering samt

mindst hver 6. måned derefter.

din højde og vægt under behandlingen med Strattera, hvis du er et barn eller en teenager.

Brug af anden medicin sammen med Strattera

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

depression (fx. MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva, lithium, fluoxetin, paroxetin, imipramin,

venlafaxin og mirtazapin)

andre psykiske lidelser, herunder psykoser.

lavt blodtryk eller som bruges til at behandle blodtryk. Strattera kan påvirke blodtrykket.

allergi (fx. pseudoephedrin, phenylephrin).

astma (f.eks. salbutamol). Din læge vil holde øje med din hjertefrekvens og dit blodtryk.

epilepsi.

uregelmæssig hjerterytme.

infektion (fx. moxifloxacin, erythromycin)

stærke evt. kroniske smerter (fx. metadon, tramadol)

malaria (fx. mefloquin, chloroquin)

væske i kroppen (vanddrivende medicin, thiazid)

rygestop (bupropion).

svampeinfektion (terbinafin)

uro (benzodiazepiner). Tal med lægen inden du stopper med at tage benzodiazepiner.

Den måde, som Strattera nedbrydes på i kroppen, kan påvirkes af anden medicin. Det kan betyde, at Strattera

bliver længere i kroppen end normalt. Eksempler på medicin, der kan gøre dette, inkluderer nogle typer af

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin og paroxetin eller anden medicin såsom quinidin og terbinafin. Det kan

derfor være nødvendigt, at din læge justerer din dosis eller, at din dosis skal øges meget langsomt.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Strattera sammen med mad og drikke

Du kan tage Strattera i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger og blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Strattera efter aftale med lægen.

• Hvis du ønsker/planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.

Amning:

• Du må ikke tage Strattera, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strattera kan hos enkelte give bivirkninger (træthed, døsighed og svimmelhed), som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør udvise forsigtighed, når du fører

motorkøretøj eller betjener farlige maskiner, indtil du er sikker på, at dine evner til dette ikke påvirkes af

Strattera.

3. Sådan skal du tage Strattera

Tag altid Strattera nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kapslerne bør sluges sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Vigtig information om kapslernes indhold

Strattera kapsler er ikke beregnet til at blive åbnet. Strattera kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne

kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen.

Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt

som muligt.

Den sædvanlige dosis er

Strattera kan tages som en enkelt daglig dosis om morgenen.

Hvis du føler dig utilpas med kvalme, søvnig eller ikke opnår fuld effekt af Strattera, så kan lægen ændre dosis

til at du skal tage Strattera to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften).

Tag Strattera på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage kapslerne.

Når du er begyndt at tage Strattera, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne.

Hvis du er begyndt behandlingen med Strattera allerede som ung, kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte

med at tage Strattera, når du bliver voksen. Din læge vil råde dig omkring dette.

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Strattera du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil

sædvanligvis starte dig op på en lavere dosis og så øge til den mængde af Strattera, som du behøver efter

nedenstående instruktion:

Børn (6 år og ældre) og voksne:

Legemsvægt op til 70 kg:

Behandlingen bør starte med en total daglig dosis på ca. 0,5 mg pr. kg legemsvægt. Denne dosis skal

opretholdes i mindst 7 dage, før man øger dosis. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede

vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt.

Legemsvægt over 70 kg:

Behandlingen bør starte med en total daglig dosis på ca. 40 mg. Denne startdosis skal opretholdes i mindst 7

dage, før man øger dosis. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 80 mg

dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil ordinere, er 100 mg.

Børn under 6 år:

Strattera bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Strattera, hårde kapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

kapsler til alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Strattera

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Strattera, end der står i denne information,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Søvnighed, svimmelhed, forhøjet blodtryk, rastløs uro, rysten, hyperaktivitet, unormal adfærd, symptomer fra

mave og tarm, store pupiller, hurtig puls, mundtørhed, kløe og udslæt, krampeanfald og alvorlige

hjerterytmeforstyrrelser.

Hvis du har glemt at tage Strattera

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det, men du må ikke tage mere end den

totale daglige dosis inden for 24 timer. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Strattera

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Behandling med Strattera er ikke nødvendigvis livslang. Din læge vil vurdere hvornår det er bedst for dig at

stoppe. Der er normalt ikke bivirkninger, når du stopper behandlingen med Strattera. Du bør ikke stoppe

behandlingen uden at have talt med din læge om det.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger som er set i kliniske forsøg med Strattera samt spontan indberetning fra

børn/unge

efter

markedsføringen:

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Selvmordstanker, fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede). Du bør fortælle det til din læge,

hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre efter, at du har startet behandlingen.

• Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Nyopstået psykose, herunder hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt/leverskade. Kontakt læge eller skadestue.

• Hvide, "døde" fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

• Leverbetændelse, gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

• Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine.

• Nedsat appetit, kvalme, opkastning.

• Mavesmerter/mavegener, herunder smerter i spiserør.

• Døsighed, sløvhed.

• Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Forhøjet puls.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Appetitløshed (sædvanligvis forbigående).

• Irritabilitet, humørsvingninger.

• Søvnløshed, herunder indsovningsbesvær og afbrudt søvn og at vågne tidligt om morgenen.

• Tics, rastløs uro, angst, depression og nedsat stemningsleje hos personer der ikke tidligere har haft de

symptomer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Svimmelhed.

• Store pupiller.

• Forstoppelse, sure opstød/halsbrand.

• Eksem eller irritation af huden, hududslæt, og kløe.

• Træthed, søvnlignende sløvhedstilstand.

• Vægttab.

• Brystsmerter ved fysisk anstrengelse. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Besvimelsesanfald.

• Rysten.

• Migræne.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Nedsat følelse ved berøring.

• Hjertebanken.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Kraftig sveden.

• Allergiske reaktioner, såsom kløe, hævelse, nældefeber.

• Kraftesløshed/svaghed.

• Følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlige. Kontakt straks lægen.

• Sløret syn.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Forsinket vandladning. Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

• Smerter i kønsdele, hos mænd.

Bivirkninger som er set i kliniske forsøg med Strattera samt spontan indberetning fra

voksne

efter

markedsføringen:

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Selvmordsrelaterede tanker, fjendtlighed, agression, modvillig adfærd og vrede). Du bør fortælle det til din

læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre efter, at du har startet behandlingen.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Psykoser/sindslidelser, herunder hallucinationer. Kontakt lægen.

• Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hvide, "døde" fingre og tæer (Raynauds sygdom). Kontakt lægen.

• Gulsot, leverbetændelse, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt/leverskade. Kontakt læge eller skadestue.

• Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er:

• Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Forhøjet puls.

• Nedsat appetit.

• Søvnløshed, herunder indsovningsbesvær og afbrudt søvn og at vågne tidligt om morgenen.

• Hovedpine.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Strattera i mere end 2-3 uger, skal du

passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Kvalme.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) kan være:

• Rastløs uro, nedsat lyst til sex.

• Søvnforstyrrelser.

• Depression. Det kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Nedsat stemningsleje, angst.

• Svimmelhed.

• Smagsforstyrrelser.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

• Døsighed (somnolens), herunder beroligende.

• Rysten.

• Hjertebanken.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Rødmen og hedeture.

• Mavesmerter, herunder smerter øverst i mave og spiserør samt mellemgulv. Forstoppelse, sure

opstød/halsbrand, opkastning, luftafgang fra tarmen.

• Eksem eller irritation af huden, hududslæt.

• Øget svedtendens.

• Hyppig vandladning, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

• Menstruationssmerter

• Rejsningsproblemer (ikke i stand til at opnå en erektion), impotens, besvær med at bibeholde en erektion,

ejakulationsforstyrrelser. Betændelse i blærehalskirtel, smerter i kønsdele hos mænd.

• Kraftesløshed og smerter, træthed, søvnlignende sløvhedstilstand, kulderystelser, nervøs følelse, irritabel

adfærd.

• Tørst, vægttab.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Nyopstået ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics).

• Ukontrollerede humørsvingninger, som kan vise sig ved pludselig latter eller gråd (emotionel labilitet) og

rastløshed.

• Besvimelsesanfald.

• Nedsat følelse ved berøring.

• Migræne.

• Kuldefornemmelse i fingre og tæer.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen.

• Allergiske reaktioner, herunder kløe og nældefeber

• Muskelkramper.

• Akut vandladningstrang.

• Manglende udløsning.

• Uregelmæssig menstruation, unormal orgasme.

• Kuldefølelse.

• Brystsmerter ved fysisk anstrengelse. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen.

• Sløret syn.

Strattera kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i

visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver herunder leverfunktion etc., som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Strattera utilgængeligt for børn.

Tag ikke Strattera efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Du kan opbevare Strattera ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strattera, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg hårde kapsler indeholder:

Atomoxetinhydrochlorid svarende til atomoxetin.

Øvrige indholdsstoffer:

Pregelatineret stivelse (majs) og dimeticon.

Kapsellåg og -bund:

Natriumlaurilsulfat og gelatine.

Farvestof i kapsellåget:

10 mg: Titandioxid (E171)

18 mg: Gul jernoxid (E172)

25 mg, 40 mg og 60 mg: FD&C Blue 2 (Indigocarmin) (E132) og titanoxid (E171)

80 mg og 100 mg: Gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) og titandioxid (E171)

Farvestof i kapselbunden:

60 mg: Gul jernoxid (E172)

10 mg, 18 mg, 25 mg og 80 mg: Titandioxid (E171)

40 mg: Indigotin I (E132) og titandioxid (E171)

100 mg: Gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) og titanoxid (E171)

Edible Black Ink SW-9008 eller Edible Black Ink SW-9010 (indeholder shellac og sort jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser:

10 mg hårde kapsler: farve hvid. Præg: Lilly, 3227, 10 mg.

18 mg hårde kapsler: farve gul og hvid. Præg: Lilly, 3238, 18 mg.

25 mg hårde kapsler: farve blå og hvid. Præg: Lilly, 3228, 25 mg.

40 mg hårde kapsler: farve blå. Præg: Lilly, 3229, 40 mg.

60 mg hårde kapsler: farve gul og blå. Præg: Lilly, 3239, 60 mg.

80 mg hårde kapsler: farve hvid og brun. Præg: Lilly, 3250, 80 mg.

100 mg hårde kapsler: farve brun. Præg: Lilly, 3251, 100 mg.

Strattera fås i:

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg og 40 mg i pakninger med 7 og 28 hårde kapsler.

Strattera 60 mg, 80 mg og 100 mg i pakninger med 28 hårde kapsler.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2015.

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety