Sterilt Vand Mini-plasco

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sterilt Vand Mini-plasco solvens til parenteral anvendelse
 • Lægemiddelform:
 • solvens til parenteral anvendelse
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sterilt Vand Mini-plasco solvens til parenteral anvendelse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13042
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

schwarz

Dokument = 148 x 210 mm (DIN A5)

2 Seiten

DK___25

GIF – MPc, MPw, MPb

Sterilt Vand Mini-Plasco

25/12611319/1015

Standort Berlin, Rubí

Lätus

1588

Font size: 9 pt.

G 110927

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes

på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Sterilt Vand Mini-Plasco

3. Sådan bliver du behandlet med Sterilt Vand

Mini-Plasco

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sterilt Vand Mini-Plasco indeholder sterilt vand

til injektionsvæsker.

Det anvendes til tilberedning og fortynding af

lægemidler til parenteral anvendelse.

2. Det skal du vide om Sterilt Vand

Mini-Plasco

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Du må ikke få Sterilt Vand Mini-Plasco

Der er ingen kendte tilstande, hvor Sterilt Vand

Mini-Plasco ikke må anvendes.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sterilt

Vand

Mini-Plasco

ikke

anvendes

alene. Din læge vil opløse eller fortynde et andet

lægemiddel i vand til injektionsvæsker, før han

giver dig det færdigblandede lægemiddel.

Brug

af

anden

medicin

sammen

med

Sterilt Vand Mini-Plasco

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Der er ingen kendte påvirkninger med andre

lægemidler.

Brug af Sterilt Vand Mini-Plasco sammen

med mad, drikke og alkohol

Der er ingen kendte interaktioner med mad eller

drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du får dette

lægemiddel.

Du kan anvende Sterilt Vand Mini-Plasco under

graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sterilt

Vand

Mini-Plasco

påvirker

ikke

arbejdssikkerheden

eller

evnen

færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan bliver du behandlet med

Sterilt Vand Mini-Plasco

En læge eller sundhedspersonalet vil give dig

denne medicin.

Indgivelsesmåden afhænger af brugsvejledningen

for medicinen, der skal opløses eller fortyndes.

Medicinen

skal

blandes

eller

fortyndes

umiddelbart før anvendelse.

Sterilt Vand Mini-Plasco®,

solvens til parenteral anvendelse

Sterilt vand

25/12611319/1015

B|BRAUN

Indlægsseddel: Information til brugeren

B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen, Tyskland

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

1588

1588

1588

1588

1588

1588

12611319_Sterilt Vand MP_GIF__DK_25.indd 1

15.10.15 08:36

B|BRAUN

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Doseringen

Sterilt

Vand

Mini-Plasco

indgivelsens varighed følger brugsvejledningen,

som hører til medicinen, der skal blandes eller

fortyndes.

Hvis du har fået for meget Sterilt Vand

Mini-Plasco

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du tror, du har fået for meget Sterilt Vand Mini-

Plasco, og du af den grund føler dig utilpas.

En overdosis er ikke sandsynlig, fordi denne

medicin kun er til blanding og fortynding af

lægemidler til parenteral anvendelse.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis

brugsvejledningen

følges,

ingen

kendte bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

også

indberette

bivirkninger

direkte

Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

indrapportere

bivirkninger

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette

lægemiddel

kræver

ingen

særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug

ikke

lægemidlet,

hvis

bemærker,

beholderen er beskadiget, og væsken er uklar

eller farvet.

engangsbrug.

Bortskaf

ubrugt

væske

efter anvendelse.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide

medicinrester

afløbet,

toilettet

eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Sterilt Vand Mini-Plasco indeholder:

• 100 ml Sterilt Vand Mini-Plasco indeholder

Vand til injektionsvæsker (100 ml).

Udseende og pakningsstørrelser

Sterilt Vand Mini-Plasco er solvens til parenteral

anvendelse:

anvendes

opløsning

eller

fortynding af lægemidler til parenteral anvendelse.

Det er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser:

Polyethylenampuller:

20 x 10 ml, 20 x 20 ml

Polypropylenampuller:

100 x 10 ml, 100 x 20 ml

Ikke

alle

pakningsstørrelser

nødvendigvis

markedsført.

Indehaver

af

markedsføringstilladelsen

og fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen

Tyskland

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal, DK-2000 Frederiksberg

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen

Tyskland

- for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER

ciffer 6 er 0

eller

B. Braun Medical S.A.

Carreterra de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

- for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

Denne indlægsseddel blev senest revideret

04/2014

25/12611319/1015

1588

1588

1588

1588

1588

1588

12611319_Sterilt Vand MP_GIF__DK_25.indd 2

15.10.15 08:36