Stavorio

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Stavorio 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 30 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Stavorio 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58231
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

10. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Stavorio, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

30422

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Stavorio

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost .

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml opløsning indeholder 7,5 mg propylenglycol og 5 mg polyoxyleret, hydrogeneret

ricinusolie 40 (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning (øjendråber)

Klar, farveløs, vandig opløsning, fri for fremmedlegemer.

pH: 6,3-7,3.

Osmolalitet: 252-308 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedsættelse af forhøjet, intraokulært tryk hos voksne patienter med okulær hypertension

eller åbenvinklet glaukom (se pkt. 5.1).

Nedsættelse af forhøjet intraokulært tryk hos pædiatriske patienter i alderen 3 år til < 18 år

med okulær hypertension eller pædiatrisk glaukom (se pkt. 5.1).

58231_spc.docx

Side 1 af 11

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne, herunder ældre patienter

Dosis er 1 dråbe travoprost appliceret i konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne

en gang daglig. Optimal effekt opnås, hvis dosis administreres om aftenen.

Nasolakrimal okklusion eller rolig lukning af øjet efter indgivelse anbefales. Det kan

reducere den systemiske absorption af lægemidler givet i øjet og resultere i færre

systemiske bivirkninger.

Ved anvendelse sammen med andre øjenpræparater skal der være mindst 5 minutters

interval mellem administration af de enkelte præparater.

Hvis en dosis glemmes, skal behandlingen genoptages med næste dosis i henhold til

planen. Dosis må ikke overskride en dråbe i det/de berørte øje/øjne daglig.

Hvis Stavorio erstatter andre øjenlægemidler mod glaukom, seponeres disse og behandling

med Stavorio påbegyndes den efterfølgende dag.

Nedsat lever og/eller nyrefunktion

Travoprost 30 mikrogram/ml er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion. Travoprost 40 mikrogram/ml er dog undersøgt hos patienter med mild til

svær nedsat leverfunktion og hos patienter med mild til svær nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance så lav som 14 ml/min). Dosisjustering er ikke nødvendig for disse

patienter (se pkt. 5.2). Derfor forventes der ikke behov for dosisjustering ved den lavere

koncentration af det aktive stof.

Pædiatrisk population

Stavorio kan anvendes til pædiatriske patienter i alderen 3 år til < 18 år med samme dosis

som til voksne (se pkt. 5.1).

Sikkerhed og virkning af travoprost 30 mikrogram/ml hos børn og unge under 3 år er ikke

klarlagt. Aktuelt tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke laves nogen

anbefaling om dosering til børn under 3 år.

Administration

Til okulær brug.

For patienter, der bruger kontaktlinser, henvises der til pkt. 4.4.

Patienten skal fjerne beskyttelsesposen umiddelbart før anvendelse første gang. Når hætten

er fjernet, er Stavorio øjendråber, opløsning, klar til brug. For at undgå kontaminering af

dråbespidsen og opløsningen skal man være opmærksom på ikke at berøre øjenlåget,

omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

58231_spc.docx

Side 2 af 11

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ændring af øjenfarve

Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigment-

granula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne oplyses om, at

denne farveændring i øjet muligvis er permanent. Unilateral behandling kan resultere i

permanent heterochromia. Langtidseffekten på melanocyterne og konsekvenserne heraf er

endnu ukendt. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses efter måneder eller

år. Ændringen i øjenfarve har været dominerende hos patienter med blandet øjenfarve,

f.eks. blå-brun, grå-brun, gul-brun og grøn-brun, men er også blevet observeret hos

patienter med brune øjne. Det typiske billede er, at den brune pigmentering rundt om

pupillen spredes koncentrisk mod periferien af det berørte øje, men hele iris eller dele af

den kan blive mere brunligt. Efter at behandlingen er stoppet, er der ikke observeret en

stigning i brun irispigmentering.

Ændringer af øjenlåget eller periorbitalt

I kontrollerede kliniske forsøg er mørkfarvning af huden omkring øjet og/eller øjenlåget

blevet rapporteret hos 0,2 % af patienterne ved anvendelse af travoprost.

Ændringer af øjenlåget og periorbitale ændringer, herunder fordybning af øjets sulcus, er

også blevet observeret i forbindelse med brug af prostaglandin-analoger.

Travoprost kan gradvis ændre øjenvipperne i det/de behandlede øje/øjne. Disse ændringer

blev observeret hos cirka halvdelen af de patienter, som indgik i de kliniske forsøg, og

omfatter forøget længde, tykkelse, farve og/eller antal af øjenvipper. Mekanismen ved

øjenvippeforandringer og deres konsekvenser på langt sigt er endnu ukendt.

Der er ingen erfaring med travoprost ved inflammatoriske øjenlidelser eller ved

neovaskulær, lukket vinkel, snævervinklet eller medfødt glaukom og kun begrænset

erfaring ved tyroid øjensygdom, åbenviklet glaukom hos pseudofake patienter,

pigmentglaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom.

Afake patienter

Der bør udvises forsigtighed, når travoprost anvendes til afake patienter, pseudofake

patienter med ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse eller hos patienter med

kendte risikofaktorer for cystoid maculaødem.

Iritis/uveitis

Travoprost skal anvendes med forsigtighed hos patienter med disposition for iritis/uveitis.

Kontakt med huden

Hudkontakt med travoprost skal undgås, da transdermal absorption af travoprost er blevet

observeret hos kaniner.

Prostaglandiner og prostaglandin-analoger er biologisk aktive materialer, der kan

absorberes via huden. Kvinder, som er gravide, eller som forsøger at blive gravide, skal

træffe passende forholdsregler for at undgå direkte berøring af flaskens indhold. Hvis der

ved et uheld er kontakt med en større mængde af indholdet, vaskes det berørte

kontaktområde grundigt og med det samme.

58231_spc.docx

Side 3 af 11

Kontaktlinser

Patienterne skal instrueres i at fjerne kontaktlinser før applikation af Stavorio og vente 15

minutter efter drypning, før linserne sættes i igen.

Hjælpestoffer

Stavorio indeholder propylenglycol, som kan medføre hudirritation.

Stavorio indeholder polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie 40, som kan medføre

hudreaktioner.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen langtids-sikkerhedsdata for den pædiatriske population.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/prævention

Travoprost må ikke anvendes til kvinder i den fertile alder/som kan blive gravide,

medmindre der anvendes passende prævention (se pkt. 5.3).

Graviditet

Travoprost har skadelige farmakologiske effekter på graviditet og/eller på fosteret/det

nyfødte barn. Travoprost bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er strengt

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om travoprost øjendråber udskilles i human modermælk. Dyrestudier har

vist udskillelse af travoprost og metabolitter i modermælk. Travoprost anbefales ikke til

ammende kvinder

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende travoprosts påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Dyrestudier har ikke vist nogen effekt af travopost på fertiliteten ved doser på mere end

250 gange den maksimalt anbefalede humane okulære dosis.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Stavorio påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis der opstår sløret syn i forbindelse med drypning,

skal patienten vente med at føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil synet er klart

igen.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I et klinisk forsøg af 3 måneders varighed (N = 442) med travoprost 30 mikrogram/ml som

monoterapi, var den hyppigste bivirkning hyperæmi i øjet (okulær eller konjunktival),

hvilket blev rapporteret hos ca. 12 % af patienterne.

58231_spc.docx

Side 4 af 11

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger blev vurderet at være relateret til travoprost 30 mikrogram/ml

monoterapi og er klassificeret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). Inden for hver frekvensgruppe i tabel 1 er

bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 1: Travoprost 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Øjne

Meget almindelig

Okulær hyperæmi

Almindelig

Tørre øjne, øjenpruritus, okulært

ubehag

Ikke almindelig

Punktat keratit,

forkammerinflammation, blefaritis,

øjensmerter, fotofobi,

synsnedsættelse, sløret syn,

konjunktivitis, øjenlågsødem, skorper

på øjenlågsranden, sekret fra øjet,

mørke rande under øjnene, vækst af

øjenvipper, fortykkelse af øjenvipper

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus, udslæt

Følgende bivirkninger blev vurderet at være relateret til travoprost 40 mikrogram/ml

øjendråber, opløsning, (enten BAK eller Polyquad-konserveret) og er klassificeret i

henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for

hver frekvensgruppe i tabel 2 er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 2: Travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke

almindelig

Herpes simplex, keratitis herpetica

Immunsystemet

Ikke

almindelig

Overfølsomhed,

lægemiddeloverfølsomhed, sæsonbetinget

allergi

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke

almindelig

Dysgeusi, svimmelhed, synsfeltsdefekt

Øjne

Meget

almindelig

Okulær hyperæmi, irishyperpigmentering

Almindelig

Punktat keratit, forkammerinflammation,

øjensmerter, fotofobi, sekret fra øjet,

okulært ubehag, nedsat synsstyrke, sløret

syn, tørre øjne, øjenkløe, tåreflod,

øjenlågserytem, øjenlågsødem, vækst af

øjenvipper, fortykkelse af øjenvipper,

58231_spc.docx

Side 5 af 11

misfarvning af øjenvipper

Ikke

almindelig

Corneaerosion, uveitis, keratitis,

øjeninflammation, fotopsi, blefaritis,

konjunktivalt ødem, halo-syn,

konjunktivitis, konjunktivale follikler,

hypæstesi, meibomianitis, ektropion,

forkammerpigmentering, mydriasis,

katarakt, skorper på øjenlågsranden,

astenopi

Ikke kendt

Maculaødem, indsunkne øjne

Øre og labyrint

Ikke kendt

Vertigo, tinnitus

Hjerte

Ikke

almindelig

Uregelmæssig hjertefrekvens,

hjertebanken, nedsat hjertefrekvens

Ikke kendt

Bradykardi, takykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke

almindelig

Blodtryksfald, forhøjet blodtryk,

hypotension, hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke

almindelig

Dyspnø, astma, respirationsbesvær,

orofaryngeale smerter, hoste, dysfoni, nasal

kongestion, irritation i halsen

Ikke kendt

Forværret astma

Mave-tarm-kanalen

Ikke

almindelig

Reaktiveret ulcus pepticum, mundtørhed,

gastrointestinal lidelse, forstoppelse

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hyperpigmentering af huden (periokulær),

misfarvning af huden

Ikke

almindelig

Allergisk dermatit, periorbital ødem,

kontaktdermatit, erytem, udslæt, ændringer

i hårfarve, abnorm hårstruktur,

hypertrikose, madarose

Ikke kendt

Abnorm hårvækst

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke

almindelig

Muskelsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke

almindelig

Asteni, utilpashed

Undersøgelser

Ikke kendt

Forhøjet prostata-specifikt antigen

Pædiatrisk population

I et fase-3-studie af 3 måneders varighed og et farmakokinetisk studie af 7 dages varighed

med 102 pædiatriske patienter, der blev behandlet med travoprost 40 mikrogram/ml

øjendråber, opløsning, var typerne af og karakteristikaene for de indberettede bivirkninger

sammenlignelige med dem, som blev observeret hos voksne patienter. Korttids-

sikkerhedsprofilerne hos forskellige pædiatriske undergrupper var også i overensstemmelse

hermed (se pkt. 5.1). De hyppigste bivirkninger, der blev rapporteret hos den pædiatriske

population, var okulær hyperæmi (16,9 %) og vækst af øjenvipper (6,5%). I et tilsvarende

studie af 3 måneders varighed med voksne patienter forekom disse bivirkninger med en

hyppighed på hhv. 11,4 % og 0,0 %.

58231_spc.docx

Side 6 af 11

Desuden blev der rapporteret yderligere bivirkninger hos pædiatriske patienter i et

pædiatrisk studie af 3 måneders varighed (n=77) sammenlignet med et tilsvarende studie

hos voksne (n=185). Disse bivirkninger omfattede øjenlågserytem, keratitis, tåreflåd og

fotofobi, der alle blev rapporteret som enkeltstående hændelser med en hyppighed på 1,3

% versus 0,0 % hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

En topikal overdosis er ikke sandsynlig og vil i givet fald sandsynligvis ikke være

associeret med toksicitet.

Hvis der kommer for meget travoprost i øjet/øjnene, skylles det væk med lunkent vand.

Ved mulig oral indtagelse skal behandlingen være symptomatisk og støttende.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 EE 04. Ophtalmologica, antiglaucom-midler og miotica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Travoprost, en prostaglandin F

analog, er en meget selektiv fuld agonist, som har en høj

affinitet for prostaglandin FP-receptoren. Travoprost nedsætter det intraokulære tryk ved at

øge outflow af kammervæske via trabekelværket og de uveosklerale veje. Nedsættelse af

det intraokulære tryk hos mennesker begynder cirka 2 timer efter administration, og den

maksimale effekt opnås efter 12 timer. Signifikant sænkning af det intraokulære tryk kan

opretholdes i perioder på over 24 timer med en enkelt dosis.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et klinisk forsøg med patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, der

blev behandlet med travoprost 30 mikrogram/ml indgivet 1 gang daglig om aftenen, blev

der set en intraokulær trykreduktion svarende til travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber,

opløsning, ved alle behandlingsbesøg og tidspunkter (95 % CI inden for ± 1,0 mmHg).

Den gennemsnitlige reduktion fra baseline i IOP varierede fra 7,1 til 8,2 mmHg som

opsummeret i tabel 3. Den gennemsnitlige procentvise reduktion i IOP fra baseline til hvert

undersøgelsesbesøg og bedømmelsestidspunkt varierede fra 28,4 % til 30,7 %.

58231_spc.docx

Side 7 af 11

Tabel 3: Ændring i IOP fra baseline (mmHg) for travoprost 30 mikrogram/ml

Besøg

Kl. 8.00

Kl. 10.00

Kl. 16.00

Uge 2

Gennemsnit

-8,0

-7,3

-7,1

(N=442)

95 % CI

(-8,3, -7,7)

(-7,6, -7,0)

(-7,4, -6,8)

Uge 6

Gennemsnit

-8,1

-7,4

-7,2

(N=440*)

95 % CI

(-8,4, -7,9)

(-7,6, -7,1)

(-7,5, -6,9)

Måned 3

Gennemsnit

-8,2

-7,5

-7,1

(N=432*)

95 % CI

(-8,6, -7,9)

(-7,9, -7,2)

(-7,4, -6,8)

* En person havde manglende data kl. 8.00 i uge 6;

en havde manglende data kl. 16.00 i måned 3.

Der er observeret en forbedret sikkerhedsprofil for travoprost 30 mikrogram/ml

sammenlignet med den markedsførte travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

(konserveret med benzalkoniumchlorid eller polyquaternium-1). Den hyppigste bivirkning

forbundet med både travoprost 30 mikrogram/ml og travoprost 40 mikrogram/ml

øjendråber, opløsning, er hyperæmi. Hyperæmi (okulær eller konjunktival) blev observeret

hos 11,8 % af patienterne (N = 442), der blev eksponeret for travoprost 30 mikrogram/ml

sammenlignet med 14,5 % observeret hos patienter, der blev eksponeret for travoprost 40

mikrogram/ml øjendråber, opløsning, konserveret med benzalkoniumchlorid.

Sekundær farmakologi

Travoprost øgede signifikant blodgennemstrømningen gennem synsnerven hos kaniner

efter 7 dages topikal okulær indgivelse (1,4 mikrogram, 1 gang daglig).

Travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning med polyquaternium-1 som

konserveringsmiddel inducerede minimal okulær overfladetoksicitet sammenlignet med

øjendråber med benzalkoniumchlorid som konserveringsmiddel, på dyrkede humane

corneaceller samt efter topikal okulær indgivelse hos kaniner.

Pædiatrisk population

Travoprost 30 mikrogram/ml er ikke undersøgt specifikt i et klinisk forsøg med

pædiatriske forsøgspersoner. En modellering viste dog, at IOP-sænkning forventes at være

ækvivalent hos børn i alderen 3 år og derover ved anvendelse af både travoprost 30

mikrogram/ml og travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning. De forsøg, der blev

anvendt i modellen, var to dosisresponsforsøg, et fase III-forsøg med travoprost 30

mikrogram/ml og et pædiatrisk forsøg med travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber,

opløsning.

Virkningen af travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning, hos pædiatriske

patienter i alderen 2 måneder til under 18 år blev påvist i et dobbeltblindet klinisk studie af

12 ugers varighed, som sammenlignede travoprost med timolol hos 152 patienter med

diagnosen okulær hypertension eller pædiatrisk glaukom. Patienterne fik enten travoprost

0,004 % en gang daglig eller timolol 0,5 % (eller 0,25 % til forsøgspersoner under 3 år) to

gange daglig. Det primære effektendepunkt var ændringen i intraokulært tryk (IOP) fra

baseline i studiets 12. uge. De gennemsnitlige reduktioner i IOP i travoprost- og timolol-

grupperne svarede til hinanden (se Tabel 4).

I aldersgrupperne 3 til < 12 år (n=36) og 12 til <18 år (n=26) var de gennemsnitlige

reduktioner i IOP i travoprost-gruppen og i timolol-gruppen ved Uge 12 sammenlignelige.

58231_spc.docx

Side 8 af 11

Den gennemsnitlige reduktion i IOP ved Uge 12 i aldersgruppen 2 måneder til < 3 år var

1,8 mmHg i travoprost-gruppen og 7,3 mmHg i timolol-gruppen. IOP-reduktionerne for

denne gruppe var baseret på kun 6 patienter i timololgruppen og 9 patienter i travoprost-

gruppen, hvor 4 patienter i travoprost-gruppen og 0 patienter i timolol-gruppen ikke havde

nogen relevant gennemsnitlig IOP-reduktion ved Uge 12. Der foreligger ingen data for

børn under 2 måneder.

Virkninger på IOP sås efter anden behandlingsuge, og den blev opretholdt igennem alle

studiets 12 uger for samtlige aldersgrupper.

Tabel 4: Sammenligning af gennemsnitlig ændring i IOP fra baseline (mmHg) ved

uge 12

Travoprost

Timolol

N

Gennemsni

t

(SE)

N

Gennemsni

t

(SE)

Gennemsnit

Forskel

a

(95 % CI)

-6,4

-5,8

-0,5

(-2,1, 1,0)

(1,05)

(0,96)

SE = Standardafvigelse. CI = Konfidensinterval.

Gennemsnitsforskellen er Travoprost – Timolol. Estimater baseret på gennemsnittet bestemt ved

mindste kvadraters metode udledt fra en statistisk model, som tager højde for de korrelerede IOP-

målinger inden for hver patient, hvor primærdiagnose og baseline-IOP-stratum er indeholdt i

modellen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Travoprost er et ester prodrug. Det absorberes gennem cornea, hvor isopropylesteren

hydrolyseres til den aktive frie syre. Forsøg med kaniner har vist peak-koncentrationer på

20 ng/g af den frie syre i kammervæsken 1-2 timer efter topikal administration af

travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning. Koncentrationen i kammervandet

falder med en halveringstid på cirka 1,5 timer.

Fordeling

Ved topikal okulær administration af travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning,

på raske frivillige blev der kun demonstreret lav systemisk påvirkning af den aktive frie

syre. Peak-plasma-koncentration af den frie syre på 25 pg/ml eller mindre blev observeret

mellem 10 og 30 minutter efter administration. Herefter faldt plasmaniveauet hurtigt til

under detektionsgrænsen på 10 pg/ml på mindre end 1 time efter administration. På grund

af den lave plasmakoncentration og den hurtige udskillelse efter topikal administration kan

man ikke bestemme eliminationshalveringstid i mennesker på den aktive frie syre.

Biotransformation

Metabolisme er den dominerede eliminationsvej for både travoprost og den aktive frie

syre. Den systemiske metabolisme er parallel med den for endogen prostaglandin-F

, som

er karakteriseret ved reduktion af 13-14 dobbeltbindingen, oxidation af 15-hydroxyl og β-

oxidativ spaltning af den øverste sidekæde.

58231_spc.docx

Side 9 af 11

Elimination

Travoprosts frie syre og dens metabolitter udskilles hovedsageligt via nyrerne. Travoprost

40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning, er undersøgt hos patienter med mild til svær

nedsat leverfunktion og hos patienter med mild til svær nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance så lav som 14 ml/min). Dosisjustering er ikke nødvendig for disse

patienter.

Pædiatrisk population

I et farmakokinetisk studie med travoprost 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning til

pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til <18 år blev der påvist en meget lav

plasmaeksponering for travoprost som fri syre med koncentrationer i området fra under

analysens kvantificeringsgrænse på 10 pg/ml (BLQ) til 54,5 pg/ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I okulære toksicitetsstudier med aber er indgivelse af 0,45 mikrogram travopost to gange

daglig vist at medføre forøget palpebral fissur. Topikal okulær administration af travoprost

til aber i koncentrationer op til 0,012 % i højre øje 2 gange daglig i et år resulterede ikke i

nogen systemisk toksicitet.

Øget palpebralfissur observeret hos aber blev ikke set hos kaniner eller i de kliniske forsøg

med travoprostprodukter og anses for at være artsspecifik.

Reproduktions-toksicitetsstudier er blevet udført på rotter, mus og kaniner ved systemisk

administration. Fund er relateret til FP-receptor agonistaktivitet i uterus med tidlig

embryonal letalitet, post-implantationstab, føtal-toksicitet. Hos drægtige rotter resulterede

systemisk administration af travopost i doser på mere end 200 gange den kliniske dosis

gennem organogenese-perioden i et forøget antal misdannelser Der blev målt lave niveauer

af radioaktivitet i amnionvæske og føtalt væv fra drægtige rotter, som havde fået indgivet

3H-travoprost. Reproduktions- og udviklingsstudier har vist en potent effekt på føtalt tab

med en høj frekvens hos rotter og mus (henholdsvis 180 pg/ml og 30 pg/ml plasma) ved

eksponering 1,2 til 6 gange den kliniske eksponering (op til 25 pg/ml).

Data til vurdering af en potentiel indvirkning på miljøet er for tiden begrænset.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyquaternium-1

Polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie 40

Natriumchlorid

Propylenglycol (E1520)

Borsyre (E284)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

58231_spc.docx

Side 10 af 11

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Bør ikke anvendes længere end 4 uger efter første åbning af flerdosisbeholderen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Inden åbning opbevares flasken i beskyttelsesfolien for at undgå fordampning.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevarings-

temperaturer.

Efter anbrud kræver dette lægemiddel ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

2,5 ml opløsning i en 5 ml PP-flaske forseglet med en LDPE-dråbespids og et hvidt,

uigennemsigtigt HDPE/LDPE skruelåg med anbrudsanordning.

Hver flaske er emballereret i en pakning (PET/ALU/PE).

Pakningsstørrelser: Karton med 1 eller 3 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen International S.A.

4, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attiki

Grækenland

Repræsentant

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58231

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58231_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Active substance: travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3002 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2738/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Active substance: Travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3001 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/390/T/59

Europe -DG Health and Food Safety