Stapiride

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Stapiride 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Stapiride 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35437
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Stapiride, tabletter

0.

D.SP.NR.

21989

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Stapiride

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg glimepirid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 142,22 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Tabletten kan deles, men når en lavere tabletstyrke er tilgængelig, skal denne bruges i stedet.

Stapiride 1 mg tabletter:

Lyserød, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på begge sider og præget 'G1'

på den ende side.

Stapiride 2 mg tabletter:

Grøn, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på begge sider og præget 'G2' på

den ene side.

Stapiride 3 mg tabletter:

Lysegul, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på begge sider og præget 'G3'

på den ene side.

Stapiride 4 mg tabletter:

Blå, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på begge sider og præget 'G4' på

den ene side.

35437_spc.doc

Side 1 af 13

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stapiride er indiceret til behandling af type II diabetes mellitus, hvor kostregulering, motion

og vægtreduktion alene ikke er tilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Til oral anvendelse.

En effektiv behandling af diabetes baseres på god kostregulering, regelmæssig motion og

regelmæssig kontrol af blod og urin. Hvis patienten ikke følger den anbefalede diæt, kan

tabletter eller insulin ikke kompensere for dette.

Dosis fastsættes på baggrund af blod- og uringlucosemålinger.

Til de forskellige anbefalede doser findes der passende styrker.

Initial dosis er 1 mg glimepirid daglig. I tilfælde af god regulering med denne dosering kan

denne fortsættes som vedligeholdelsesdosis.

I tilfælde af utilfredsstillende regulering, skal der på baggrund af den glykæmiske kontrol

foretages gradvise dosisøgninger ved intervaller på ca. 1 til 2 uger, indtil der nås en dosis

på 2, 3 eller 4 mg glimepirid om dagen.

Doser på mere end 4 mg glimepirid daglig giver kun i enkeltstående tilfælde bedre

resultater.

Anbefalet maksimal dosis er 6 mg glimepirid daglig.

Hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale daglige dosis af

metformin, kan samtidig behandling med glimepirid iværksættes.

Idet behandling med metformin fortsættes med samme dosis, indledes

glimepiridbehandlingen med en lav dosis, der derefter titreres op afhængigt af det ønskede

niveau for metabolisk regulering til den maksimale daglige dosis.

Kombinationsbehandlingen bør indledes under tæt lægeligt opsyn.

Hos patienter, som ikke er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale daglige dosis af

Stapiride, kan samtidig insulinbehandling om nødvendigt iværksættes. Under fastholdelse

af glimepiriddosis indledes insulinbehandlingen ved lav dosering og titreres op afhængigt

af det ønskede niveau for metabolisk regulering. Kombinationsbehandlingen bør indledes

under tæt lægeligt opsyn.

Normalt er dosering af glimepirid 1 gang daglig tilstrækkeligt. Det anbefales, at dosis

indtages umiddelbart inden eller under et solidt morgenmåltid, eller umiddelbart inden eller

under dagens første hovedmåltid, hvis patienten ikke plejer at spise morgenmad.

Hvis en dosis glemmes, skal det ikke korrigeres ved at øge den efterfølgende dosis.

35437_spc.doc

Side 2 af 13

Hvis en patient får hypoglykæmi ved behandling med tablet 1 mg glimepirid daglig, tyder

det på, at denne patient kan reguleres med diæt alene.

Under behandlingsforløbet kan behovet for glimepirid falde, da en forbedret

diabeteskontrol fører til øget insulinfølsomhed. For at undgå hypoglykæmi bør

dosisreduktion eller seponering af behandling overvejes i god tid. Dosisjustering kan også

være nødvendigt i tilfælde af ændring i patientens vægt, ændring i livsstil og i tilfælde,

hvor andre omstændigheder giver øget risiko for hypo- eller hyperglykæmi.

Omstilling fra andre perorale hypoglykæmika til Stapiride

Omstilling fra andre perorale hypoglykæmika til Stapiride er normalt mulig. I forbindelse

med omstilling til Stapiride-behandling skal man tage hensyn til styrken og halveringstiden

af det tidligere anvendte præparat. I nogle tilfælde, især ved antidiabetika med lang

halveringstid (f.eks. chlorpropamid), anbefales en "wash-out" periode på et par dage for at

reducere risikoen for hypoglykæmi på grund af den additive virkning. Den anbefalede

initialdosis er 1 mg glimepirid daglig.

Afhængig af patientens respons kan dosis øges gradvist, som beskrevet ovenfor.

Omstilling fra insulin til Stapiride:

Det kan i enkeltstående tilfælde være indiceret at omstille type II diabetespatienter, som

tidligere har været behandlet med insulin, til glimepirid.

Denne omstilling bør foretages under tæt lægeligt opsyn.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion:

Se pkt. 4.3.

Pædiatrisk population

Der er ingen tilgængelig data for brugen af glimepirid hos patienter under 8 år. For børn i

alderen 8 til 17 år, findes begrænset data om glimepirid som monoterapi (se pkt. 5.1 og

5.2). Tilgængeligt data for sikkerhed og effekt er utilstrækkelige i den pædiatriske

population, og derfor frarådes sådan anvendelse.

Administration

Tabletterne skal synkes hele med lidt væske.

4.3

Kontraindikationer

Glimepirid er kontraindiceret til patienter med følgende tilstande:

Overfølsomhed over for glimepirid, andre sulfonylurinstoffer eller sulfonamider eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Type 1 diabetes mellitus,

Diabetisk koma,

Ketoacidose,

Svære nyre- eller leversygdomme. I tilfælde af svær nyre og leversygdom bør man skifte

over til insulinbehandling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Stapiride skal tages kort inden eller under et måltid.

Behandling med Stapiride kan ved uregelmæssige måltider, og ved udeladelse af måltider,

føre til hypoglykæmi. Symptomer på hypoglykæmi kan være: Hovedpine, glubende appetit,

35437_spc.doc

Side 3 af 13

kvalme, opkastning, træthed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressivitet, nedsat

koncentrationsevne, opmærksomhed og reaktionsevne, depression, konfusion, tale- og

synsforstyrrelser, afasi, tremor, parese, sanseforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed, tab af

selvbeherskelse, delirium cerebrale konvulsioner, somnolens og bevidsthedstab grænsende til

og omfattende koma, overfladisk respiration og bradykardi.

Derudover kan tegn på adrenerg modregulation som f.eks. svedtendens, klam hud, ængstelse,

takykardi, hypertension, palpitationer, angina pectoris og kardiale arytmier være til stede.

Det kliniske billede ved et alvorligt hypoglykæmisk anfald kan ligne apopleksi.

Symptomerne aftager som regel altid efter kulhydratindtagelse (sukker).

Kunstige sødestoffer har ingen virkning.

Det er kendt fra andre sulfonylurinstoffer, at hypoglykæmi kan recidivere til trods for initial

effektiv behandling.

Tilfælde af alvorlig hypoglykæmi eller længerevarende hypoglykæmi, som kun midlertidigt

kan kontrolleres med de sædvanlige mængder sukker, kræver øjeblikkelig medicinsk

behandling og lejlighedsvis hospitalsindlæggelse.

Faktorer, der øger risikoen for hypoglykæmi er:

Manglende vilje (især blandt ældre patienter) eller manglende evne hos patienten til

samarbejde.

Underernæring, uregelmæssige spisetider, oversprungne måltider eller faste.

Ændrede kostvaner.

Manglende balance mellem fysisk aktivitet og indtagelse af kulhydrater.

Alkoholindtagelse, især i kombination med oversprungne måltider.

Nedsat nyrefunktion.

Alvorlig nedsat leverfunktion.

Overdosering af Stapiride.

Visse ukompenserede endokrine lidelser, som påvirker kulhydratmetabolismen eller

modreguleringen af hypoglykæmi (f.eks. ved visse forstyrrelser i tyreoideafunktionen og

ved hypofyseforlap - eller binyreinsufficiens).

Anden samtidig administration af visse andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Behandling med Stapiride kræver regelmæssigt monitorering af glucoseniveauet i blod og

urin. Derudover anbefales bestemmelse af mængden af glykosyleret hæmoglobin.

Regelmæssig hepatisk og hæmatologisk kontrol (især leukocytter og trombocytter) er

påkrævet under behandling med Stapiride.

I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer, infektioner med feber osv.) kan en

midlertidig omstilling til insulin være indiceret.

Erfaringer med Stapiride-behandling af patienter med alvorlig nedsat leverfunktion og

dialysepatienter savnes. Omstilling til insulin er indiceret hos patienter med svært nedsat nyre-

og leverfunktion.

Behandling med sulfonylurinstoffer af patienter med G6PD-mangel kan føre til hæmolytisk

anæmi. Da glimepirid tilhører klassen af sulfonylurinstoffer, bør der udvises forsigtighed ved

brug til patienter med G6PD-mangel, og et alternativ, som ikke er et sulfonylurinstof, bør

overvejes.

35437_spc.doc

Side 4 af 13

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat og bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hvis Stapiride anvendes sammen med andre lægemidler, kan det føre til, at glimepirids

hypoglykæmiske virkning uønsket forstærkes eller nedsættes. På grund af dette bør andre

lægemidler kun indtages med lægens viden (eller efter dennes ordination).

Glimepirid metaboliseres af cytochrome P450 2C9 (CYP2C9). Metabolismen er kendt for at

påvirkes af samtidig administration af CYP2C9 fremmere (f.eks. rifampicin) eller hæmmere

(f.eks. fluconazol).

Resultater fra in vivo interaktionsforsøg rapporteret i litteraturen viser, at glimepirid AUC

forstørres ca. 2 gange af fluconazol, en af de mest potente CYP2C9 hæmmere.

På baggrund af erfaringen med Stapiride og andre sulfonylurinstoffer skal følgende

interaktioner nævnes.

Den blodglucosesænkende virkning kan i nogle tilfælde være forstærket, hvorfor der kan

opstå hypoglykæmi ved samtidig anvendelse af et eller flere af følgende lægemidler, f.eks.:

phenylbutazon, azapropazon og oxyfenbutazon.

insulin og perorale antidiabetika, f.eks. metformin.

salicylater og para-aminosalicylsyre.

anabolske steroider og mandlige kønshormoner.

chloramphenicol, visse langtidsvirkende sulfonamider, tetracykliner, quinolon-antibiotika

og clarithromycin.

kumarine antikoagulantia.

fenfluramin.

disopyramid.

fibrater.

ACE-hæmmere.

fluoxetin, MAO-hæmmere.

allupurinol, probenecid, sulfinpyrazon.

Sympatolytika.

cyclophosphamid, trophosphamid og iphosphamid.

miconazol, fluconazol.

pentoxifyllin (høje parenterale doser).

tritoqualin.

Den blodglucosesænkende virkning kan i nogle tilfælde være nedsat, hvorfor der kan opstå

øgede blodglucoseniveauer ved samtidig anvendelse af et eller flere af følgende lægemidler,

f.eks.:

østrogener og gestagener

saluretika, thiazid-diuretika

thyreomimetika, glukokortikoider

phenothiazinderivater, chlorpromazin

adrenalin og sympatikomimetika

35437_spc.doc

Side 5 af 13

nikotinsyre (høje doser) og nikotinsyrederivater

laksantia (langtidsbrug)

phenytoin, diazoxid

glucagon, barbiturater og rifampicin

acetozolamid

-antagonister, beta-blokkere, clonidin og reserpin kan enten forstærke eller svække den

blodsukkersænkende virkning.

Under behandling med sympatolytika som beta-blokker, clonidin, guanethidin og reserpin kan

symptomerne på adrenerg modregulation reduceres eller helt mangle.

Alkoholindtagelse kan forstærke eller svække glimepirids hypoglykæmiske virkning på en

uforudsigelig måde.

Glimepirid kan enten forstærke eller svække virkningen af kumarinderivater.

Colesevelam binder til glimepirid og reducerer absorptionen af glimepirid fra mave-tarm

kanalen. Ingen interaktioner blev observeret ved indtagelse af glimepirid mindst 4 timer før

colesevelam. Glimepirid bør derfor administreres mindst 4 timer før colesevelam.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Risikofaktorer

relateret til diabetes

Unormale blodglucoseniveauer under graviditeten bliver associeret med flere tilfælde af

medfødte abnormiteter og perinatal mortalitet. Derfor skal blodglucoseniveauet overvåges

nøje under graviditeten for at undgå den teratogene risiko. Insulin skal anvendes under disse

omstændigheder. Patienter, som overvejer at blive gravide, bør informere deres læge.

Risikofaktorer relateret til glimepirid

Der er ingen fyldestgørende data om brugen af glimepirid til gravide. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoksicitet, som sandsynligvis var relateret til glimepirids farmakologiske

virkning (hypoglykæmi) (se pkt. 5.3).

Som følge heraf bør glimepirid ikke anvendes gennem hele graviditeten.

Hvis en patient i behandling med glimepirid planlægger at blive gravid, eller hvis en

graviditet opdages, bør behandlingen skiftes til insulin så hurtigt som muligt.

Amning

Udskillelsen i modermælk er ukendt. Glimepirid udskilles i mælk hos rotter. Da sulfonyl-

urinstoffer passerer over i modermælk og på grund af risikoen for hypoglykæmi i børn, der

bliver ammet, frarådes amning under behandling med glimepirid.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data omkring fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

35437_spc.doc

Side 6 af 13

Der er ikke udført studier, der viser virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Patientens koncentrations- og reaktionsevne kan nedsættes som følge af hypoglykæmi,

hyperglykæmi eller f.eks. på grund af nedsat syn. Dette kan udgøre en risiko i situationer,

hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner).

Patienter skal rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi i forbindelse med

bilkørsel. Dette er af særlig betydning hos patienter med nedsat eller manglende evne til at

mærke advarselssymptomer på hypoglykæmi eller hos patienter, som har hyppige tilfælde af

hypoglykæmi. Det bør i sådanne tilfælde overvejes, om bilkørsel eller betjening af maskiner

er tilrådelig.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger fra kliniske undersøgelser er baseret på erfaringer med glimepirid

og med andre sulfonylurinstoffer og er angivet nedenfor efter systemorganklasse og efter

faldende hyppighed:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Blod- og lymfesystem

Sjælden: Trombocytopeni, leukopeni, granulocytopeni, agranulocytose, erythropeni,

hæmolytisk anæmi og pancytopeni, der sædvanligvis er reversible, når behandlingen

afbrydes.

Ikke kendt: Alvorlig trombocytopeni med et trombocyttal under 10.000/µl og

trombocytopenisk purpura.

Immunsystemet

Meget sjælden: Leukocytoklastisk vasculitis, milde overfølsomhedsreaktioner, der kan

udvikle sig til alvorlige reaktioner med dyspnø, blodtryksfald og undertiden shock.

Ikke kendt: Krydsallergi med sulfonylurinstoffer, sulfonamider og beslægtede stoffer kan

forekomme.

Metabolisme og ernæring

Sjælden: Hypoglykæmi.

Disse hypoglykæmiske reaktioner opstår oftest straks og kan være alvorlige og ikke altid

lette at korrigere. Forekomsten af sådanne reaktioner afhænger, ligesom ved enhver anden

medicinsk diabetesbehandling, af individuelle faktorer som kostvaner og dosering (se også

pkt. 4.4).

Øjne

Ikke kendt: Der kan opstå forbigående synsforstyrrelser især i behandlingens begyndelse på

grund af ændringer i blodglucoseniveauet.

Mave-tarm-kanalen

Sjælden: Dysgeusi.

35437_spc.doc

Side 7 af 13

Meget sjælden: Kvalme, opkastning, diarré, oppustethed, mavegener og mavesmerter, der

sjældent fører til, at behandlingen afbrydes.

Lever og galdeveje

Meget sjælden: Unormal leverfunktion (f.eks. med cholestase og ikterus), hepatitis og

leversvigt.

Ikke kendt: Forhøjede leverenzymer.

Hud og subkutane væv

Sjælden: Alopeci.

Ikke kendt: Der kan opstå allergiske hudreaktioner som kløe, udslæt, urticaria og

lysoverfølsomhed.

Undersøgelser

Sjælden: Vægtøgning.

Meget sjælden: Fald i Se-natrium

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Efter indtagelse af en overdosis kan der optræde hypoglykæmi, som kan vare 12-72 timer og

som kan vende tilbage efter den indledende normalisering af blodglucose. Symptomerne kan

optræde op til 24 timer efter indtagelse af Stapiride. Normalt anbefales indlæggelse på

hospital. Kvalme, opkastning og smerter i epigastriet kan optræde. Hypoglykæmien ledsages

sædvanligvis af neurologiske symptomer som rastløshed, tremor, synsforstyrrelser,

koordinationsproblemer, søvnighed, koma og kramper.

Behandling

Behandlingen består primært i at forhindre, at glimepirid absorberes ved at fremprovokere

opkastning og at give vand eller saft med aktivt kul (adsorbens) og natriumsulfat (laxans).

Hvis der er indtaget store mængder, er ventrikelskylning indiceret efterfulgt af behandling

med aktivt kul og natriumsulfat. I tilfælde af en (svær) overdosis er indlæggelse på

intensivafdeling indiceret. Påbegynd indgiften af glucose så hurtigt som muligt, hvis det er

nødvendigt først 50 ml 50 % opløsning som i.v. bolusinjektion, efterfulgt af infusion af en 10

% opløsning under omhyggelig kontrol af blodglucose. Derudover kan der ydes

symptomatisk behandling.

35437_spc.doc

Side 8 af 13

Pædiatrisk population

Ved behandling af hypoglykæmi, forårsaget af utilsigtet indtagelse af glimepirid hos børn og

unge, er det særligt vigtig, at dosis af glucose nøje kontrolleres for at undgå muligheden for

skadelig hyperglykæmi. Blodglucoseniveauerne skal monitoreres nøje.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 10 BB 12. Perorale blodsukkersænkende lægemidler, ekskl. insuliner:

Sulfonylurinstoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Glimepirid er et oralt aktivt hypoglykæmisk stof, som tilhører gruppen sulfonylurinstoffer.

Det kan anvendes til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes mellitus.

Glimepirid virker hovedsageligt ved at stimulere insulinfrigivelsen fra

-cellerne i pankreas.

I lighed med andre sulfonylurinstoffer skyldes denne virkning en øget følsomhed for den

fysiologiske glucosestimulation i pankreas

-celler. Glimepirid synes tillige at have en udtalt

ekstrapankreatisk effekt, hvilket også hævdes for andre sulfonylurinstoffer.

Insulinfrigørelse

Sulfonylurinstoffer regulerer insulinsekretionen ved at lukke den ATP-følsomme kaliumkanal

-cellemembranen. Lukning af kaliumkanalen inducerer depolarisation af

-cellen og

resulterer - ved åbning af calciumkanalerne - i øget calcium-influx i cellen.

Dette fører til insulinfrigivelse via exocytose.

Glimepirid bindes med en høj bindings- og dissocieringsfrekvens til et membranprotein i

cellen, der er knyttet til den ATP-følsomme kaliumkanal, men som er forskellig fra det

almindelige sulfonylurinstofbindingssted.

Ekstrapankreatisk virkning

Den ekstrapankreatiske virkning er f.eks. forbedret insulinfølsomhed i de perifere væv og et

fald i leverens insulinoptagelse.

Optagelsen af glucose fra blod og ind i det perifere muskel- og fedtvæv foregår via specielle

transportproteiner, som findes i cellemembranen. Glucosetransporten ind i disse væv er det

hastighedsbegrænsende trin i glucoseomsætningen. Glimepirid øger antallet af glucose-

transportmolekyler i muskel- og fedtcellernes plasmamembran meget hurtigt, hvilket

resulterer i en stimuleret glucoseoptagelse.

Glimepirid øger aktiviteten af glycosylphosphatidylinositolspecifikt phospholipase C, som

kan være korreleret med den lægemiddelinducerede lipogenese og glycogenese i isolerede

fedt- og muskelceller.

35437_spc.doc

Side 9 af 13

Glimepirid hæmmer leverens glucosedannelse ved at øge den intracellulære koncentration af

fruktose-2,6-biphosphat, som til gengæld hæmmer glukoneogenesen.

Generelt

Hos raske forsøgspersoner er den mindste effektive perorale dosis ca. 0,6 mg. Glimepirids

virkning er dosisafhængig og reproducerbar. Det fysiologiske respons på akut fysisk træning,

dvs. reduceret insulinsekretion, fortsætter under glimepiridbehandling.

Der var ingen signifikant forskel i virkningen, hvad enten glimepirid blev givet 30 min. før

eller lige før et måltid. Hos diabetikere kan der med en enkelt daglig dosis opnås en god

metabolisk kontrol i 24 timer.

Selv om glimepirids hydroxymetabolit gav et lille men signifikant fald i serumglukose hos

raske, er den kun ansvarlig for en mindre del af lægemidlets samlede effekt.

Kombinationsbehandling med metformin

Forbedring i den metaboliske regulering ved samtidig behandling med glimepirid,

sammenlignet med metforminbehandling alene, hos patienter, som ikke er tilstrækkeligt

reguleret med den maksimale dosis af metformin, er vist i et klinisk forsøg.

Kombinationsbehandling med insulin

Data for kombinationsbehandling med insulin er begrænsede.

Hos patienter, som ikke er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale dosis af glimepirid,

kan samtidig insulinbehandling iværksættes. I to kliniske forsøg opnåede kombinationen

samme forbedring af den metaboliske regulering som insulin alene. Der var imidlertid brug

for en lavere gennemsnitsdosis af insulin ved kombinationsbehandling.

Særlige patientgrupper

Pædiatrisk population

Der er udført et aktivt, kontrolleret klinisk studie (glimepirid op til 8 mg daglig eller

metformin op til 2000 mg daglig) af 24 ugers varighed hos 285 børn (i alderen 8-17 år) med

type 2 diabetes.

Både glimepirid og metformin udviste et signifikant fald fra baseline i HbA

(glimepirid

-0,95 (se 0,41); metformin -1,39 (se 0,40). Glimepirid opnåede dog ikke at kunne påvise

ligeværdighed overfor metformin ved gennemsnitlig ændring fra baseline HbA

. Forskellen

behandlingerne imellem var 0,44 % i metformins favør. Den øvre grænse (1,05) for

konfidensintervallet på 95 % var ikke under marginen for ligeværdighed på 0,3 %.

Efter glimpiridbehandling blev der ikke registreret nogen nye sikkerhedshensyn,

sammenlignet med voksne patienter med type 2 diabetes mellitus. Der findes ingen

tilgængelige data om sikkerhed og effekt på længere sigt hos pædiatriske patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden af glimepirid efter peroral indgift er fuldstændig. Absorptionen påvirkes

ikke af fødeindtagelse, kun absorptionshastigheden nedsættes let. Maksimal serum-

koncentration (C

) nås 2,5 time efter peroral indtagelse (gennemsnitligt 0,3 µg/ml under

35437_spc.doc

Side 10 af 13

gentagen dosering af 4 mg daglig), og der er lineær relation mellem dosis og C

og dosis og

AUC (areal under tids/koncentrationskurven).

Fordeling

Glimepirids fordelingsvolumen er lille (ca. 8,8 l), hvilket stort set svarer til albumins

fordelingsrum, høj proteinbinding (>99 %) og en lav clearance (ca. 48 ml/min.).

Hos dyr udskilles glimepirid i mælken. Glimepirid passerer placenta. Glimepirid passerer

blod-hjernebarrieren i ringe grad.

Biotransformation og elimination

Den gennemsnitlige Se-halveringstid, som er relevant for se-koncentrationen ved gentagen

dosering, er 5-8 timer. Ved højere dosering sås lidt længere halveringstid.

Efter éngangsdosis af radioaktivt mærket glimepirid genfandtes 58 % af radioaktiviteten i

urinen og 35 % i fæces. Uomdannet stof blev ikke genfundet i urin. To metabolitter -

sandsynligvis fremkommet ved hepatisk metabolisering (hovedsagelig enzymet CYP2C9) -

fandtes i både urin og fæces: hydroxyderivat og carboxyderivat. Efter peroral indgift af

glimepirid var den terminale halveringstid af de 2 metabolitter henholdsvis 3-6 timer og 5-6

timer.

Ved sammenligning af engangsdosering og gentagen indgift én gang daglig fandtes ingen

signifikante forskelle i farmakokinetikken, og den intraindividuelle variation var lav. Ingen

relevant kumulation.

Særlige patientgrupper

Farmakokinetikken var ens for mænd og kvinder, såvel som for unge og gamle (over 65 år).

Hos patienter med lav kreatininclearance sås en tendens til stigning i glimepiridclearance og

til fald i den gennemsnitlige serumkoncentration, hvilket formentlig skyldes en hurtigere

elimination på grund af lavere proteinbinding. Den renale udskillelse af de to metabolitter var

nedsat. Der forventes ingen yderligere risiko for kumulation hos sådanne patienter.

Farmakokinetikken hos 5 ikke-diabetiske patienter efter galdevejskirurgi var den samme som

hos raske.

Pædiatrisk population

Et studie, der undersøgte farmakokinetik, sikkerhed og tolerans af 1 mg enkeltdosis

glimepirid hos 30 pædiatriske patienter (4 børn i alderen 10-12 år og 26 børn i alderen 12-17

år) med type 2 diabetes, viste gennemsnitlig AUC, C

og T½ svarende til dem, der tidligere

er observeret hos voksne patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske effekter, der blev set, opstod enten ved eksponering, for doser, der var langt

højere end de terapeutiske doser til mennesker, hvilket tyder på, at de er af ringe klinisk

relevans for klinisk brug, eller skyldes stoffets farmakodynamiske virkning (hypoglykæmi).

Dette fund er baseret på konventionelle farmakologiske sikkerhedsstudier, gentagen dosis-

toxicitet, genotoxicitet, carcinogenicitet og reproduktionstoxicitetsstudier. For sidstnævnte

(som dækkede embryotoxicitet, teratogenicitet og udviklingstoxicitet), blev de bivirkninger,

som blev observeret, betragtet som værende sekundære til den hypoglykæmiske effekt i

moderdyret og i afkommet.

35437_spc.doc

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

1 mg:

Lactosemonohydrat. Natriumstivelsesglycolat (type A). Povidon K30. Rød jernoxid

(E172). Mikrokrystallinsk cellulose. Magnesiumstearat.

2 mg:

Lactosemonohydrat. Natriumstivelsesglycolat (type A). Povidon K30. Gul jernoxid

(E172). Indigotin I (E132). Mikrokrystallinsk cellulose. Magnesiumstearat.

3 mg:

Lactosemonohydrat. Natriumstivelsesglycolat (type A). Povidon K30. Gul jernoxid

(E172). Mikrokrystallinsk cellulose. Magnesiumstearat.

4 mg:

Lactosemonohydrat. Natriumstivelsesglycolat (type A). Povidon K30. Indigotin I

(E132). Mikrokrystallinsk cellulose. Magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC/PE/PVDC/Al-blister:

1 mg:

30 måneder.

2 mg, 3 mg og 4 mg:

3 år.

PP-tabletbeholder:

1 mg:

2 år.

2 mg, 3 mg og 4 mg:

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Transparent PVC/PE/PVDC/Aluminiumsblister:

7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 200 og 100×1 tabletter.

Hvid, uigennemsigtig PP-tabletbeholder med LDPE-låg eller MDPE-låg:

100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Østrig

35437_spc.doc

Side 12 af 13

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 mg: 35436

2 mg: 35437

3 mg: 35438

4 mg: 35439

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. februar 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. maj 2018

35437_spc.doc

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her