Stadifluven

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Stadifluven 20 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Stadifluven 20 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42120
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

12. juni 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Stadifluven, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

25512

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Stadifluven

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

20 mg

Hver hård kapsel indeholder 20 mg fluvastatin, der svarer til 21,06 mg fluvastatinnatrium.

40 mg

Hver hård kapsel indeholder 40 mg fluvastatin, der svarer til 42,12 mg fluvastatinnatrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

20 mg

Kapselstørrelse nr. 3, blåt overtræk og hvide, hårde, massive kapsler uden tryk.

40 mg

Kapselstørrelse nr. 1, grønt overtræk og hvide, hårde, massive kapsler uden tryk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dyslipidæmi

Behandling af primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi hos voksne som

supplement til diæt, når diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger (f.eks. motion,

vægttab) er utilstrækkeligt.

42120_spc.doc

Side 1 af 16

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Sekundær forebyggelse af alvorlige kardielle hændelser hos voksne med koronar

hjertesygdom efter perkutan koronar intervention (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Dyslipidæmi

Forud for behandlingen med Stadifluven bør patienten sættes på en kolesterolsænkende

standarddiæt, som bør fortsættes under behandlingen.

Start- og vedligeholdelsesdosis skal tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-

kolesterol (LDL-C) og det behandlingsmål, der skal nås.

Det anbefalede dosisinterval er 20 til 80 mg/dag. Til patienter, hvor målet for LDL-C-

reduktion er <25 %, kan en startdosis på 20 mg som én kapsel om aftenen anvendes. Til

patienter, hvor målet for LDL-C-reduktion er ≥25 %, er den anbefalede startdosis 40 mg

som én kapsel om aftenen. Dosis kan optitreres til 80 mg daglig som en enkelt dosis (én

80 mg depottablet) på et vilkårligt tidspunkt på dagen eller én 40 mg kapsel to gange

daglig (én om morgenen og én om aftenen).

Den maksimale lipidsænkende effekt ved en given dosis nås inden for 4 uger.

Dosisjusteringer bør foretages med intervaller på 4 uger eller mere.

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Hos patienter med koronar hjertesygdom efter perkutan koronar intervention er den

hensigtsmæssige daglige dosis 80 mg.

Stadifluven er virkningsfuld som monoterapi. Når Stadifluven anvendes i kombination

med colestyramin eller andre resiner, bør det administreres mindst 4 timer efter resinen for

at undgå væsentlige interaktioner pga. binding af lægemidlet til resinen. I tilfælde, hvor

samtidig administration med et fibrat eller nicotinsyre er nødvendig, skal fordele og risici

af den samtidige behandling grundigt overvejes (for anvendelse sammen med fibrater eller

nicotinsyre, se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Forud for behandling af børn og unge på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi med Stadifluven bør patienten sættes på en kolesterolsænkende

standarddiæt, som fortsættes under behandlingen.

Den anbefalede startdosis er én 20 mg Stadifluven kapsel. Dosisjustering bør foretages

med intervaller på 6 uger. Dosis bør tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-C

og det anbefalede behandlingsmål, der skal nås. Den maksimale daglige dosis er 80 mg

enten givet som én Stadifluven 40 mg kapsel to gange daglig eller som én 80 mg

depottablet én gang daglig.

Brug af fluvastatin i kombination med nicotinsyre, colestyramin eller fibrater til børn og

unge er ikke undersøgt.

42120_spc.doc

Side 2 af 16

Stadifluven er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi.

Nedsat nyrefunktion

Fluvastatin udskilles via leveren, og mindre end 6 % af den administrerede dosis udskilles i

urinen. Fluvastatins farmakokinetik forbliver uændret hos patienter med mildt til svær

nyreinsufficiens. Der kræves derfor ingen dosisjustering hos disse patienter, men på grund

af begrænset erfaring med doser >40 mg/dag til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance <0,5 ml/s eller 30 ml/min) skal disse doser dog påbegyndes med

forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Fluvastatin er kontraindiceret til patienter med en aktiv leversygdom eller uforklarlige,

vedvarende forhøjede serumtransaminaser (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Ældre patienter

Der kræves ingen dosisjustering hos denne population.

Administrationsmåde

Stadifluven kan tages med eller uden et måltid og bør synkes hele med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Fluvastatin er kontraindiceret:

Til patienter med overfølsomhed over for fluvastatin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Til patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende forhøjede

serumtransaminaser (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

Under graviditet og i amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverfunktion

For visse statiner inklusive Fluvastatin er der efter markedsføring beskrevet tilfælde af

leversvigt med både fatal og ikke fatal udgang. Selv om en causal sammenhæng med

fluvastatinbehandling ikke er fastslået, bør patienter opfordres til at rapportere ethvert

potentielt symptom eller tegn på leversvigt (f.eks. kvalme, opkastning, appetitløshed,

gulsot, nedsat hjernefunktion, større tilbøjelighed til at få blå mærker og blødninger), og et

behandlingsstop bør overvejes.

Som ved andre lipidsænkende lægemidler anbefales leverfunktionstest før behandlings

start og 12 uger efter behandlingsstarten eller ved dosisøgning og herefter periodisk hos

alle patienter. Hvis ASAT (aspartat-aminotransferase) eller ALAT (alanin-amino-

transferase) vedvarende overstiger 3 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen

afbrydes. Der er i meget sjældne tilfælde set hepatitis, som muligvis var

lægemiddelrelateret, men som forsvandt efter seponering af behandlingen.

Forsigtighed tilrådes ved administration af fluvastatin til patienter med leversygdom i

anamnesen eller et stort alkoholforbrug.

42120_spc.doc

Side 3 af 16

Skeletmuskulatur

Der er sjældent indberettet myopati efter behandling med fluvastatin. Myositis og

rabdomyolyse er indberettet meget sjældent. Hos patienter med uforklarlig diffus myalgi,

muskelømhed eller muskelsvaghed og/eller udtalt forhøjede kreatinkinaseværdier (CK) bør

myopati, myositis eller rabdomyolyse overvejes. Patienterne bør derfor tilrådes straks at

indberette uforklarlige muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed, særligt hvis

dette er ledsaget af utilpashed eller feber.

Der har været meget sjældne rapporter om en immunmedieret nekrotiserende myopati

(IMNM) under eller efter behandling med nogle statiner. IMNM er klinisk karakteriseret

ved vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum kreatinkinase, der varer ved

trods seponering af statin behandling.

Måling af kreatinkinase

Der er aktuelt intet, der støtter rutinemæssig monitorering af de totale koncentrationer af

plasmakreatinkinase eller andre muskelenzymniveauer hos asymptomatiske patienter i

behandling med statiner. Hvis kreatinkinasen skal måles, bør det ikke gøres umiddelbart

efter anstrengende fysisk aktivitet eller andre mulige alternative årsager til en øgning af

kreatinkinasen, da dette kan besværliggøre fortolkningen af resultatet.

Før behandlingen

Som med alle andre statiner skal der udvises forsigtighed ved ordination af fluvastatin til

patienter med disponerede faktorer for rabdomyolyse og komplikationer i forbindelse

hermed. Der bør måles kreatinkinaseværdier inden initiering af fluvastatin i følgende

tilfælde:

Nyreinsufficiens.

Hypotyroidisme.

Personlig eller familiær anamnese med arvelige muskelsygdomme.

Tidligere muskeltoksicitet i forbindelse med et statin eller et fibrat.

Alkoholmisbrug.

Sepsis.

Hypotension.

Overdreven muskeltræning.

Større operationer.

Svære metaboliske eller endokrine forstyrrelser eller svære elektrolytforstyrrelser.

Hos ældre patienter (alder >70 år) bør nødvendigheden af sådanne målinger overvejes

ud fra tilstedeværelsen af andre disponerende faktorer for rabdomyolyse.

I sådanne tilfælde skal risikoen ved behandling overvejes i forhold til de mulige fordele, og

klinisk monitorering anbefales. Hvis kreatinkinaseniveauerne er signifikant forhøjet ved

baseline (>5 x øvre normalgrænse) skal niveauerne måles igen inden for 5 til 7 dage for at

bekræfte resultatet. Hvis kreatinkinaseniveauerne stadig er signifikant forhøjet (>5 x øvre

normalgrænse) ved baseline, bør behandlingen ikke påbegyndes.

Under behandlingen

Hvis patienter i behandling med fluvastatin oplever muskelsymptomer såsom smerter,

svaghed eller kramper, skal deres kreatinkinaseniveauer måles. Behandlingen bør

seponeres, hvis niveauet er signifikant forhøjet (>5 x øvre normalgrænse).

42120_spc.doc

Side 4 af 16

Hvis muskelsymptomerne er svære og medfører daglige gener, skal det overvejes at

seponere behandlingen, selv hvis kreatinkinaseforhøjelsen er ≤5 x øvre normalgrænse.

Hvis symptomerne svinder, og kreatinkinaseniveauerne normaliseres, kan det overvejes at

genoptage behandlingen med fluvastatin eller et andet statin ved laveste dosis og under tæt

monitorering.

Ifølge rapporter er risikoen for myopati øget hos patienter, der tager immunsuppressive

stoffer (inklusive ciclosporin), fibrater, nikotinsyre eller erythromycin sammen med HMG-

CoA-reduktasehæmmere. Enkeltstående tilfælde af myopati er blevet rapporteret efter

markedsføring ved samtidig administration af fluvastatin og ciclosporin og fluvastatin og

colchicin. Stadifluven bør anvendes med forsigtighed til patienter, der tager disse

lægemidler i kombination med fluvastatin (se pkt. 4.5).

Stadifluven må ikke administreres med systemiske formuleringer af fusidinsyre eller inden

for 7 dage efter endt behandling med fusidinsyre. Hos patienter, hvor

fusidinsyrebehandling anses for at være essentiel, skal behandling med statiner afbrydes

under behandlingsforløbet med fusidinsyre. Der er blevet rapporteret tilfælde af

rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter i behandling med fusidinsyre og

statiner i kombination (se pkt. 4.5). Patienterne bør rådes til at søge læge straks, hvis de

oplever symptomer på muskelsvaghed, smerte eller ømhed.

Behandling med statiner kan genoptages syv dage efter sidste dosis med fusidinsyre.

Under særlige omstændigheder, hvor langvarig systemisk behandling med fusidinsyre er

nødvendig, f.eks. ved behandling af alvorlige infektioner, bør samtidig behandling med

Fluvatsatin ”Stada” og fusidinsyre kun overvejes på baggrund af den enkelte sag og under

tæt medicinsk overvågning.

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at patienten har udviklet interstitiel lungesygdom skal statin behandling

afbrydes.

Diabetes mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad fa hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Risikopatienter (fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycider,

forhøjet blodtryk i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til

nationale retningslinier

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos patienter <18 år for behandlingsperioder på

mere end to år. Der foreligger ingen data vedrørende fysisk, intellektuel eller seksuel

modning ved længerevarende behandling. Langtidsvirkningen af behandling med

42120_spc.doc

Side 5 af 16

fluvastatin i barndommen med hensyn til nedsat morbiditet og mortalitet i voksenalderen er

ikke klarlagt (se pkt. 5.1).

Fluvastatin er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år eller derover med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi (se pkt. 5.1). Hos børn i præpuberteten skal de potentielle

risici og fordele vurderes omhyggeligt, før behandlingen startes, da erfaring med

behandling af denne gruppe er meget begrænset.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen data om brugen af fluvastatin hos patienter med den meget sjældne

sygdom homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrater og nikotinsyre

Samtidig administration af fluvastatin og bezafibrat, gemfibrozil, ciprofibrat eller niacin

(nikotinsyre) har ingen klinisk relevant effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin eller

det andet lipidsænkende middel. Da der er observeret en øget risiko for myopati og/eller

rabdomyolyse hos patienter i behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere sammen

med disse stoffer, skal fordele og risici ved samtidig behandling omhyggeligt afvejes, og

disse kombinationer må kun anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Fusidinsyre

Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan forøges ved samtidig administrering

af fusidinsyre og statiner. Interaktionsmekanismen (den farmakodynamiske eller

farmakokinetiske eller begge) er endnu ukendt. Der har været rapporteret tilfælde af

rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter der modtog denne kombination.

Hvis behandling med fusidinsyre er nødvendig, bør behandling med Stadifluven afbrydes

under behandlingsforløbet med fusidinsyre (se også pkt. 4.4).

Colchiciner

Der er indberettet isolerede tilfælde af myotoksicitet inklusive muskelsmerter,

muskelsvaghed og rabdomyolyse ved samtidig administration af colchiciner. Fordele og

risikoen ved samtidig behandling skal omhyggeligt afvejes, og disse kombinationer skal

kun anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Ciclosporin

Studier med nyretransplanterede patienter indikerer, at biotilgængeligheden af fluvastatin

(op til 40 mg daglig) ikke er klinisk signifikant forøget hos patienter i stabil ciclosporin-

behandling. Resultaterne af en anden undersøgelse, hvor 80 mg fluvastatin blev

administreret til nyretransplanterede patienter i stabil ciclosporinbehandling, viste, at

fluvastatin-eksponering (AUC) og maksimal koncentration (C

) fordobledes

sammenlignet med historiske data fra raske personer. Selvom disse stigninger i fluvastatin-

niveau ikke var klinisk signifikante, bør kombinationen anvendes med forsigtighed. Initial-

og vedligeholdelsesdosis af fluvastatin bør være mindst mulig, når den kombineres med

ciclosporin.

Hverken fluvastatin kapsler (40 mg fluvastatin) eller fluvastatin tabletter (80 mg

fluvastatin) havde effekt på biotilgængeligheden af ciclosporin, når de blev givet samtidigt.

42120_spc.doc

Side 6 af 16

Warfarin og andre coumarinderivater

Hos raske frivillige havde anvendelsen af fluvastatin og warfarin (enkelt-dosis) ingen

negativ effekt på plasmakoncentrationen af warfarin og prothrombintiden i sammenligning

med warfarin alene. Enkeltstående blødningstilfælde og/eller forlænget protrombintid er

dog meget sjældent rapporteret hos patienter i samtidig behandling med fluvastatin og

warfarin eller andre coumarinderivater. Det anbefales, at protrombintiden monitoreres, når

fluvastatinbehandlingen initieres eller afbrydes eller dosis ændres hos patienter, der er i

samtidig behandling med warfarin eller andre coumarinderivater.

Rifampicin (rifampin)

Administration af fluvastatin til frivillige raske personer, der var behandlet med rifampicin

(rifampin), resulterede i en 50 % reduktion af fluvastatins biotilgængelighed. Selvom der i

øjeblikket ikke er klinisk bevis for, at fluvastatins effekt mht. sænkning af lipidniveauerne

ændres, kan passende justering af fluvastatindosis have sin berettigelse hos patienter, der er

i langvarig behandling med rifampicin (f.eks. tuberkulosebehandling), for at sikre

tilfredsstillende reduktion af lipidniveauet.

Orale antidiabetika

For patienter i behandling med orale sulfonylurinstoffer (glibenclamid, tolbutamid) mod

ikkeinsulinafhængig type 2-diabetes mellitus (NIDDM) fører tillæg af fluvastatin ikke til

klinisk signifikant ændring af den glykæmiske kontrol. Hos glibenclamidbehandlede

NIDDM-patienter (n=32) forøgede administration af fluvastatin (40 mg to gange daglig i

14 dage) den gennemsnitlige C

, AUC og t

for glibenclamid med henholdsvis ca. 50 %,

69 % og 121 %. Glibenclamid (5 til 20 mg daglig) øgede den gennemsnitlige C

og AUC

for fluvastatin med henholdsvis 44 % og 51 %. I dette studie var der ingen ændringer i

glucose-, insulin- og C-peptid-niveauer. Alligevel skal passende monitorering fortsættes

for patienter, der samtidigt behandles med glibenclamid og fluvastatin, når deres

fluvastatindosis øges til 80 mg/dag.

Galdesyrebindende midler

Fluvastatin bør administreres mindst 4 timer efter resinet (f.eks. kolestyramin) for at undgå

signifikant interaktion som følge af fluvastatins binding til resinet.

Fluconazol

Administration af fluvastatin til raske frivillige, som var behandlet med fluconazol (CYP

2C9-hæmmer), resulterede i en stigning i eksponering og maksimalkoncentration af

fluvastatin på henholdsvis ca. 84 % og 44 %. Selvom der ikke var kliniske beviser for, at

fluvastatins sikkerhedsprofil ændredes hos patienter, der er behandlet med fluconazol i 4

dage, bør der udvises forsigtighed ved samtidig administration af fluvastatin og fluconazol.

Histamin H

2

-receptorantagonister og protonpumpehæmmere

Administration af fluvastatin samtidig med cimetidin, ranitidin eller omeprazol medfører

en forøgelse i biotilgængeligheden af fluvastatin, som dog er uden klinisk betydning.

Phenytoin

Den overordnede størrelse af ændringerne i phenytoins farmakokinetik under samtidig

administration med fluvastatin er relativt lille og ikke klinisk signifikant.

Rutinemonitorering af phenytoins plasmaniveauer er således tilstrækkeligt under samtidig

administration.

42120_spc.doc

Side 7 af 16

Kardiovaskulære stoffer

Der forekommer ingen klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner, når fluvastatin

gives samtidig med propranolol, digoxin, losartan, clopidogrel eller amlodipin. På

baggrund af de farmakokinetiske data er monitorering og dosisjustering ikke påkrævet, når

fluvastatin administreres samtidigt med disse stoffer.

Itraconazol og erythromycin

Samtidig administration af fluvastatin og de potente cytokrom P450-(CYP)3A4-hæmmere

itraconazol og erythromycin har en minimal effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin.

Da dette enzym er meget lidt involveret i metabolismen af fluvastatin, forventes det for

usandsynligt, at andre CYP3A4- hæmmere (f.eks. ketoconazol og ciclosporin) har nogen

effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin.

Grapefrugtjuice

Baseret på manglende interaktion af fluvastatin med andre CYP3A4-substrater, forventes

fluvastatin ikke at interagere med grapefrugtjuice.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen.

Hvis en kvinde bliver gravid under behandlingen med Stadifluven, skal behandlingen

seponeres.

Fertilitet

Der er ikke påvist nogen effekt på den mandlige og kvindelige fertilitet i dyrestudier.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fluvastatin til gravide kvinder.

Eftersom HMG-CoA-reduktasehæmmere nedsætter syntesen af kolesterol og muligvis

også andre biologisk aktive forbindelser, der er afledt af kolesterol, kan de forårsage

fosterskader ved administration til gravide kvinder. Derfor er Stadifluven kontraindiceret

under graviditet (se pkt. 4.3).

Amning

Baseret på prækliniske data forventes det, at fluvastatin udskilles i human modermælk. Der

er mangelfuld information vedrørende fluvastatins påvirkning af nyfødte/spædbørn.

Stadifluven er kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er milde gastrointestinale symptomer,

søvnløshed og hovedpine.

42120_spc.doc

Side 8 af 16

Bivirkningerne (tabel 1) er anført efter MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver

systemorganklasse er bivirkningerne angivet efter frekvens med den hyppigste først. Inden

for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først. Desuden er den tilsvarende frekvenskategori

angivet for hver bivirkning ved brug af følgende definitioner (CIOMS III): meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden:

Trombocytopeni.

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner (udslæt, urticaria).

Meget sjælden:

Anafylaktisk reaktion.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Søvnløshed.

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine.

Meget sjælden:

Paræstesi, dysæstesi, hypæstesi, som også vides at

have forbindelse med den underliggende

hyperlipidæmi.

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Vaskulitis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke kendt:

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Kvalme, mavesmerter, dyspepsi.

Meget sjælden:

Pankreatitis.

Lever og galdeveje

Meget sjælden:

Hepatitis.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden:

Angioødem, ansigtsødem og andre hudreaktioner

(f.eks. eksem, dermatitis, bulløs eksantem).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden:

Myalgi, muskelsvaghed, myopati.

Meget sjælden:

Rabdomyolyse, lupus-lignende syndrom, myositis.

Ikke kendt:

Immunmedieret nekrotiserende myopati (se pkt.

4.4.)

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt*:

Erektil dysfunktion.

42120_spc.doc

Side 9 af 16

Undersøgelser

Almindelig:

Kreatinfosfokinase og transaminaser i blodet

forhøjet.

*Baseret på erfaringer efter markedsføring med fluvastatin via spontant indberettede

tilfælde og tilfælde i litteraturen. Da disse bivirkninger er indberettet frivilligt af en

population af uvis størrelse, er det ikke muligt at opnå et pålideligt estimat af deres

hyppighed, som derfor kategoriseres som ikke kendt.

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt.

Hukommelsestab.

Seksuel dysfunktion.

Depression.

Diabetes mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelsen eller fravær af

risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen)

Tendinopati, som i nogle tilfælde er kompliceret af seneruptur..

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Sikkerhedsprofilen for fluvastatin var den samme hos børn og unge med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi vurderet hos 114 patienter i alderen 9 til 17 år i to åbne, non-

komparative kliniske forsøg som den, der observeredes hos voksne. De to kliniske forsøg

viste ingen påvirkning af vækst og seksuel modning. Forsøgenes evne til at påvise eventuel

effekt af behandlingen på dette område var dog lille.

Laboratoriefund

Biokemiske leverfunktionsanomalier er blevet sat i forbindelse med HMG-CoA-

reduktasehæmmere og andre lipidsænkende midler. På baggrund af poolede analyser af

kontrollerede kliniske forsøg forekom der bekræftede stigninger i alanin-aminotransferase-

eller aspartat-aminotranferasekoncentrationen på mere end 3 gange den øvre normalgrænse

hos 0,2 %, som fik fluvastatin kapsler 20 mg/dag, hos 1,5 % til 1,8 %, som fik fluvastatin

kapsler 40 mg/dag, hos 1,9 %, som fik fluvastatin tabletter 80 mg/dag, og hos 2,7 % til

4,9 %, som fik fluvastatin kapsler 40 mg to gange daglig. Størstedelen af patienterne med

disse unormale biokemiske fund var asymptomatiske. Markante stigninger i kreatinin

clearence niveauer til mere end 5 x den øvre normalgrænse forekom hos et meget lille antal

patienter (0,3 til 1,0 %).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

42120_spc.doc

Side 10 af 16

4.9

Overdosering

Der har til dato været begrænset erfaring med overdosering af fluvastatin. Der findes ingen

specifik behandling for overdosering med fluvastatin. Skulle overdosering forekomme, bør

patienten behandles symptomatisk, og der bør iværksættes understøttende behandling efter

behov. Leverfunktionstest og serum-CK-niveau bør monitoreres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 04. HMG-CoA-reduktasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fluvastatin, et fuldt ud syntetisk kolesterolsænkende middel, er en kompetitiv hæmmer af

HMG-CoA-reduktase, som er ansvarlig for omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat, et

forstadie for steroler, inklusive kolesterol. Fluvastatin udøver sin primære effekt i leveren

og er hovedsageligt et racemat af de to erythroenantiomerer, hvoraf den ene har

farmakologisk aktivitet. Hæmning af kolesterolbiosyntesen reducerer mængden af

kolesterol i levercellerne, hvilket stimulerer syntesen af LDL-receptorer, hvorved

optagelsen af LDL-partikler forøges. Det endelige resultat af denne mekanisme er en

reduktion af plasmakolesterolkoncentrationen.

Hos patienter med hyperkolesterolæmi og kombineret dyslipidæmi reducerer fluvastatin

total-C, LDL-C, apolipoprotein B (apoB) og triglycerider (TG) og øger HDL-C.

I 12 placebokontrollerede studier med patienter med type IIa eller IIb hyperlipoproteinæmi

blev fluvastatin monoterapi administreret til 1.621 patienter i daglige dosisregimer på 20

mg, 40 mg og 80 mg (40 mg to gange daglig) i mindst 6 uger. I en analyse ved uge 24 gav

daglige doser på 20 mg, 40 mg og 80 mg dosisrelaterede fald i total-C, LDL-C, apoB og

triglycerider og stigninger i HDL-C (se tabel 2).

Fluvastatin 80 mg kapsler blev administreret til over 800 patienter i tre pivotale forsøg, der

omfattede aktiv behandling i 24 uger, og sammenlignet med fluvastatin 40 mg én eller to

gange daglig. Givet som en enkelt daglig dosis på 80 mg reducerede fluvastatin 80 mg

kaspler total-C, LDL-C, triglycerider (TG) og apoB signifikant (se tabel 2).

Terapeutisk respons er veletableret inden for to uger, og maksimal respons opnås inden for

fire uger. Efter fire ugers behandling var det mediane fald i LDL-C 38 %, og ved uge 24

(endepunktet) var den mediane LDL-C-reduktion 35 %. Der sås også signifikante

stigninger i HDL-C.

Tabel 2 Gennemsnitlig procentvis ændring i lipidparametrene fra start til uge 24 i

placebokontrollerede studier (fluvastatin kapsler) og aktive kontrollerede forsøg

(fluvastatin depottabletter).

Total -C

TG

LDL-C

Apo B

HDL-C

Dosis

N

N

N

N

N

42120_spc.doc

Side 11 af 16

Alle patienter

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to

gange daglig

Fluvastatin 80 mg

Baseline TG ≥200

mg/dl

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to

gange daglig

Fluvastatin 80 mg

Data for fluvastatin kapsler fra 12 placebokontrollerede forsøg.

Data for fluvastatin 80 mg depottablet fra tre kontrollerede forsøg af 24 ugers varighed.

I LCAS-studiet (Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study) blev effekten af

fluvastatin på koronar aterosklerose vurderet ud fra kvantitativ koronarangiografi hos

mandlige og kvindelige patienter (35-75-årige) med koronar arteriesygdom og baseline

LDL-C-niveauer på 3,0 til 4,9 mmol/l (115-190 mg/dl). I dette randomiserede,

dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studie blev 429 patienter behandlet med enten

fluvastatin 40 mg daglig eller placebo. Kvantitative koronorangiogrammer blev vurderet

ved baseline og efter 2,5 års behandling og kunne evalueres hos 340 ud af 429 patienter.

Fluvastatinbehandling forsinkede signifikant progressionen af koronare aterosklerose-

læsioner med 0,072 mm (95 %-konfidensintervaller (KI) for behandlingsforskelle fra

-0,1222 til -0,022 mm) over 2,5 år, målt som ændringen i mindste lumendiameter

(fluvastatin -0,028 mm versus placebo -0,100 mm.). Der er ikke vist en direkte korrelation

mellem resultater fra angiografierne og risikoen for kardiovaskulære hændelser.

I et fluvastatin Intervention Prevention studie blev fluvastatins effekt på alvorlige kardielle

hændelser (MACE (major adverse cardiac events); dvs. hjertestop, ikke-fatalt

myokardieinfarkt og koronar revaskularisering) vurderet hos patienter med koronar

hjertesygdom og en første vellykket perkutan koronar intervention. Studiet omfattede

mandlige og kvindelige patienter (18 til 80 år gamle) med baselineniveauer af total-C fra

3,5 til 7,0 mmol/l (135 til 270 mg/dl).

I dette randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg reducerede fluvastatin

(n=844) givet som 80 mg daglig over 4 år signifikant risikoen for første MACE med 22 %

(p=0,013) sammenlignet med placebo (n=833). Det primære MACE-endepunkt indtraf hos

21,4 % af de fluvastatinbehandlede patienter versus 26,7 % af de placebobehandlede

patienter (absolut risikoforskel: 5,2 %; 95 % KI: 1,1 til 9,3). Disse gavnlige virkninger var

særligt bemærkelsesværdige hos patienter med diabetes mellitus og patienter med

multikarsygdom.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkningen og sikkerheden af fluvastatin kapsler / depot tabletter hos børn og unge

patienter i alderen 9-16 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet

evalueret i 2 åbne, ukontrollerede kliniske studier af 2 års varighed. 114 patienter (66

drenge og 48 piger) blev behandlet med fluvastatin, der blev administreret enten som

42120_spc.doc

Side 12 af 16

fluvastatin kapsler (20 mg/dag til 40 mg to gange daglig) eller som fluvastatin 80 mg

depottablet én gang daglig ved brug af et dosistitreringsregime baseret på LDL-C-respons.

I det første studie blev der inkluderet 29 præpubertetsdrenge i alderen 9-12 år, som havde

et LDL-Cniveau >90 %-fraktilen for alder, og som havde en forælder med primær

hyperkolesterolæmi og enten en familiær anamnese med iskæmisk hjertesygdom eller

senexantomer. Den gennemsnitlige baseline LDL-C-koncentration var 226 mg/dl svarende

til 5,8 mmol/l (interval: 137-354 mg/dl svarende til 3,6- 9,2 mmol/l). Alle patienter blev

startet på fluvastatin kapsler 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge: først til 40

mg daglig og derefter til 80 mg daglig (40 mg to gange daglig) for at opnå LDL-Cmålet på

96,7 til 123,7 mg/dl (2,5 til 3,2 mmol/l).

I det andet studie blev der inkluderet 85 mandlige og kvindelige patienter på 10-16 år, som

havde en LDL-C-koncentration >190 mg/dl (svarende til 4,9 mmol/l) eller LDL-C >160

mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og en eller flere risikofaktorer for koronar hjertesygdom,

eller LDL-C >160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og med verificeret LDL-receptorfejl.

Den gennemsnitlige baseline LDL-Ckoncentration var 225 mg/dl svarende til 5,8 mmol/l

(interval: 148-343 mg/dl svarende til 3,8- 8,9 mmol/l). Alle patienter blev startet på

fluvastatin kapsler 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge til 40 mg daglig og

derefter til 80 mg daglig (fluvastatin 80 mg depottablet) for at opnå LDL-Cmålet på <130

mg/dl (3,4 mmol/l). 70 patienter var i puberteten eller havde passeret puberteten (n=69

evalueret for effekt).

I det første studie (hos drenge i præpuberteten) nedsatte daglige doser af fluvastatin 20 til

80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 21 % og 27 %.

Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 161 mg/dl svarende til 4,2

mmol/l (interval: 74-336 mg/dl svarende til 1,9- 8,7 mmol/l). I det andet studie (hos piger

og drenge, der var i eller havde passeret puberteten) nedsatte daglige doser af fluvastatin

20 til 80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 22 % og 28 %.

Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 159 mg/dl svarende til 4,1

mmol/l (interval: 90-295 mg/dl svarende til 2,3-7,6 mmol/l).

Størstedelen af patienterne i begge studier (83 % i det første studie og 89 % i det andet

studie) blev titreret til den højeste daglige dosis på 80 mg. Ved studieendepunktet havde 26

til 30 % af patienterne i begge studier opnået LDL-C-målkoncentrationen < 130 mg/dl (3,4

mmol/l).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluvastatin absorberes hurtigt og fuldstændigt (98 %) efter oral administration af en

opløsning til fastende frivillige. Sammenlignet med kapsler er absorptionshastigheden af

fluvastatin efter oral administration af fluvastatin 80 mg depottabletter næsten 60 %

langsommere, mens middelopholdstiden for fluvastatin er forøget med ca. 4 timer. Ved

administration efter et måltid absorberes stoffet langsommere.

Fordeling

Fluvastatin udøver hovedsagelig sin virkning i leveren, hvor det også hovedsagelig

metaboliseres. Den absolutte biotilgængelighed vurderet ud fra systemiske

blodkoncentrationer er 24 %. Det tilsyneladende fordelingsvolumen (Vd/f) for lægemidlet

er 330 liter. Mere end 98 % af det cirkulerende lægemiddel er bundet til plasmaproteiner,

42120_spc.doc

Side 13 af 16

og denne binding er uafhængig af koncentrationen af fluvastatin, warfarin, salicylsyre og

glibenclamid.

Biotransformation

Fluvastatin metaboliseres hovedsageligt i leveren. De væsentligste cirkulerende

komponenter i blodet er fluvastatin og dets farmakologisk inaktive N-desisopropyl-

propionsyre-metabolit. De hydroxylerede metabolitter er farmakologisk aktive, men

cirkulerer ikke systemisk. Der findes adskillige, alternative cytokrome P450 (CYP450)

veje for biotransformation af fluvastatin, og fluvastatins metabolisme er dermed relativ

upåvirkelig af CYP450-hæmning.

Fluvastatin hæmmede kun metabolismen af stoffer, der metaboliseres af CYP2C9. På trods

af det potentiale, der dermed findes for kompetitiv interaktion mellem fluvastatin og

stoffer, der er CYP2C9-substrater, såsom diclofenac, phenytoin, tolbutamid og warfarin,

tyder kliniske data på, at en sådan interaktion er usandsynlig.

Elimination

Administration af

H-fluvastatin til raske frivillige medfører en radioaktivitet udskillelse på

ca. 6 % i urin og 93 % i fæces, og fluvastatin udgør mindre end 2 % af den totale mængde

udskilt radioaktivitet. Plasmaclearance for fluvastatin er beregnet til 1,8 ± 0,8 l/min.

Steady-state plasmakoncentrationen viser ingen tegn på akkumulation af fluvastatin efter

administration af 80 mg daglig. Ved oral administration af 40 mg fluvastatin er den

terminale halveringstid for fluvastatin 2,3 ± 0,9 timer.

Patientkarakteristika

Plasmakoncentrationen af fluvastatin varierer ikke som funktion af alder eller køn i

populationen som helhed. Der er dog observeret øget behandlingsrespons hos kvinder og

ældre mennesker. Eftersom fluvastatin primært elimineres via galdevejene og er udsat for

betydelig præsystemisk metabolisme, eksisterer muligheden for akkumulation hos

patienter med leverinsufficiens (se pkt. 4.3 og 4.4).

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De konventionelle undersøgelser, herunder sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet,

toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, indikerede ikke

andre risici for patienten end dem, der forventes grundet den farmakologiske

virkningsmekanisme. En række forandringer, som er karakteristiske for HMG-CoA-

reduktasehæmmere, blev observeret i toksicitetsundersøgelser. Baseret på kliniske

observationer anbefales leverfunktionstest allerede (se pkt. 4.4). Andre toksicitets-

observationer set hos dyr var enten ikke relevante ved human anvendelse eller forekom ved

eksponeringsniveauer tilstrækkeligt over den maksimale humane eksponering til at

indikere lille relevans ved klinisk anvendelse. Trods de teoretiske overvejelser vedrørende

kolesterols rolle for fosters udvikling tydede dyreforsøg med fluvastatin ikke på

embryotoksisk eller teratogent potentiale.

42120_spc.doc

Side 14 af 16

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Stivelse, pregelatineret (majs)

Talcum

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Hård kapsel

Gelatine

Titandioxid (E171)

Brilliant Blue FCT (E133)

Quinolinegul (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blister (Al/Al): 2 år.

HDPE beholder: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (Al/Al)

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 50, 56, 90 og 100 stk.

HDPE beholder

Pakningsstørrelser: 30, 50 og 100 (2×50) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg: 42120

40 mg: 42121

42120_spc.doc

Side 15 af 16

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. marts 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. marts 2016

42120_spc.doc

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her