Sportak EW

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sportak EW Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 450 g/l prochloraz
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sportak EW Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs og

raps.

® = registreret varemærke for BASF

50486 7/DK 0073

SPORTAK

®

EW

Analyse: Prochloraz

450 g/l

Svampemiddel nr. 19-160

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Farlig ved indtagelse.

Ætsningsfare.

Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige

værnemidler

skal

følges

anvendelsen

leverandør-

brugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse

nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter

medføre straf.

Må kun anvendes til sprøjtning af korn og raps.

Korn, frøgræs og raps må ikke behandles senere end 4 uger før høst

eller skårlægning.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt

foderstoffer.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Tom emballage må ikke genanvendes.

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

www.agro.basf-as.dk

Xn

Sundhedsskadelig

N

Miljøfarlig

Indhold:

5 liter



4014348504867EV.v02 09.07.03 08:15 Seite 1

KOPI

014348

504867

Cover 140x135 mm

SPORTAK

®

EW

Anerkendt

Af Danmarks JordbrugsForskning til sprøjtning mod -bygbladplet, skoldplet på byg,

hvedebrunplet og hvedegråplet på hvede med 1,0 liter pr. ha.

-knækfodsyge på hvede og rug i foråret med 1,0 liter pr. ha. eller 2 x 0,5 liter pr. ha.

udbragt på stadie 23-30 og 30-31 eller som efter efterårsprøjtning efterfulgt af

forårssprøjtning på stadie 30-31, i rug med 1,0 l/ha om efteråret.

Brugsanvisning

Anvendelsesområde

Sportak EW er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs,

raps og græsplæner.

Bekæmpelse

Sportak EW har god virkning på følgende svampesygdomme i korn.

Knækkeforsyge

(Pseudocercosporella herpotrichoides)

Sneskimmel

(Fusarium nivale)

Hvedens brunplet

(Septoria nodorum)

Hvedens gråplet

(Septoria tritici)

Meldug

(Erysiphe graminis)

Bygbladplet

(Helminthosporium teres)

Skoldplet

(Rhynchosporium secalis)

Aksfusarium

(Fusarium spp.)

Sekundære svampe

(Arter af Alternaria, Botrytis og Cladosporium)

Sportak EW har utilstrækkelig virkning på rust (gulrust, brunrust og bygrust)

Sportak EW bør anvendes forebyggende mod angreb af meldug og sneskimmel.

® = registreret varemærke for BASF

50486 7/DK 0073

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 1

I raps har Sportak EW god virkning på følgende svampe.

Rodhalsråd

(Phoma lingam)

Lys bladplet

(Cylindrosporium concentricum)

Gråskimmel

(Botrytis cinerea)

Storknoldet

Knoldbægersvamp

(Sclerotinia sclerotiorum)

Skulpesvamp

(Alternaria spp.)

I frøgræs og græsplæner kan Sportak EW anvendes til bekæmpelse af meldug, sneskimmel og

visse bladpletsygdomme.

Sprøjtetidspunkt

Generelt anvendes Sportak EW ved begyndende angreb, men der kan også behandles

forebyggende.

Vinterhvede

Sportak EW anvendes i vinterhvede til bekæmpelse af knækkefodsyge. Der kan vælges mellem

følgende sprøjtestrategier ved bekæmpelse af knækkefodsyge:

Enkeltsprøjtning i efteråret (oktober/november) med 1,0 liter Sportak EW pr. ha.

Splitsprøjtning med 0,5 liter Sportak EW pr. ha. om efteråret (oktober/november)

efterfulgt i foråret af 0,5 liter Sportak EW pr. ha. på stadie 29-30. Sprøjtningen i foråret

kan med fordel udføres i blanding med andre svampemidler, som samtidig vil beskytte

mod meldug, rust og andre bladsvampe.

Enkeltsprøjtning med 1,0 liter Sportak EW pr. ha. om foråret på stadie 26-31

Splitsprøjtning i foråret på stadie 26 og 30-31 med 0,5 liter Sportak EW pr. ha. pr.

sprøjtning. Sprøjtningen på stadie 30-31 kan med fordel udføres i blanding med andre

svampemidler, som samtidig vil beskytte mod meldug, rust og andre bladsvampe.

Efterårs behandlingen anbefales til tidligt såede marker samt marker med anstrengt

sædskifte, eller hvor der er sået i upløjede/oppløjede stubrester fra en tidligere inficeret

afgrøde (fra de foregående 3-4 år).

Sportak EW anvendt om efteråret vil samtidig forebygge angreb af sneskimmel.

Sportak EW er endvidere velegnet til bekæmpelse af akssvampeangreb (brunplet, aksfusarium

og sekundære svampe.

Rug

Sportak EW anvendes til bekæmpelse af knækkefodsyge i rug på samme tidspunkter som

anført under vinterhvede. Dog anbefales det generelt at udføre bekæmpelsen om efteråret, idet

rug normalt angribes kraftigere af knækkefodsyge og sneskimmel end vinterhvede.

Inside pages 130x135 mm

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 2

Vinterbyg

Sportak EW kan i vinterbyg anvendes til bekæmpelse af knækkefodsyge. Der udsprøjtes på

stadie 29. Sportak EW er desuden velegnet til sprøjtning i vinterbyg på stadie 31-45 til

bekæmpelse af bl.a. bladplet, skoldplet og meldug. I vinterbyg kan Sportak EW med fordel

blandes med andre svampemidler, f.eks. Folicur EW 250, Amistar, Mentor m.fl.

Raps

Om efteråret kan Sportak EW anvendes i vinterraps på rapsens 4-6 bladstadie til bekæmpelse

af rodhalsråd (phoma), lys bladplet og skulesvamp med 1,0 liter pr. ha.

Under

vinter-

vårrapsens

blomstring

Sportak

anvendes

storknoldet

knoldbægersvamp og skulpesvamp. Der sprøjtes, når de første kronblade begynder at falde.

især

være

behov

svampebeskyttelse

under

fugtige

vejrforhold

omkring

blomstringringen. Tidlig lejesæd, tæt plantemasse og intensivt rapssædeskifte vil give øget

risiko for svampeangreb.

Frøgræs og græsplæner

I frøgræs og græsplæner kan Sportak EW anvendes ved efterårssprøjtning, hvor der er risiko for

angreb af sneskimmel. Om efteråret anvendes Sportak EW til bekæmpelse af meldug og visse

bladpletsygdomme ved begyndende angreb.

Dosering

Der anvendes 0,25-2,0 l Sportak EW afhængig af anvendelse og eventuel blandingspartner.

Laveste dosering kun i tankblanding med andre svampemidler.

Korn

Generelt anvendes 1,0 liter Sportak EW pr. ha.

Ved splitbehandling mod knækkefodsyge anvendes 0,5 liter Sportak EW pr. ha. pr. behandling.

Frøgræs

Sportak EW anvendes med 2,0 liter pr. ha. til bekæmpelse af meldug, sneskimmel og visse

bladpletsygdomme.

Plænegræsser

Sportak EW anvendes med 1,0 liter pr. ha. mod sneskimmel, meldug og bladpletsygdomme.

Raps

Her anvendes 1,1 liter Sportak EW pr. ha.

Inside pages 130x135 mm

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 3

Virkemåde

Sportak

såvel

forebyggende

bekæmpende

effekt.

Midlet

hører

"ergosterolhæmmerne" - en meget effektiv gruppe af svampemidler, der forhindrer en vital

enzymproces i følsomme svampes stofskifte. Sportak EW optages hurtigt i de behandlede

plantedele

gennemtrænger

enkelte

cellelag.

Midlet

transporteres

ikke

saftstrømmen og forbliver således "ufortyndet" i de plantedele, der rammes af sprøjtevæsken.

Virkningen af en behandling vil normalt holde 3-6 uger afhængig af smittetryk samt plantens

vækst og de klimatiske forhold efter behandlingen.

NB!

Ved behandling af knækkefodsyge med 1,0 liter Sportak EW om efteråret er der normalt ikke

behov for yderligere bekæmpelse af denne svamp.

Bemærk

Sportak EW bør højst anvendes to gange pr. vækstsæson beregnet som fuld dosering.

Sportak EW må udbringes med fly over arealer med korn og raps.

Vejrforhold

Udsprøjtning på saftspændte planter vil give den hurtigste optagelse og bedste fordeling i

planten. Ved morgensprøjtning er forholdene ofte ideelle. Dette bør især udnyttes i varme og

tørre perioder, hvor planterne, for at undgå fordampningstab "sover" midt på dagen. Vent med

behandlingen hvis planterne er så dugvåde, at sprøjtningen medfører afløb fra bladene.

Under normale forhold vil Sportak EW være optaget i planten ca. 1-2 timer efter behandlingen.

Undlad at sprøjte i stærk solskin ved temperaturer over 25°C.

Ved anvendelse om efteråret kan Sportak EW generelt udsprøjtes indtil temperaturfaldet

standser yderligere aktivitet i planterne. I perioder med nattefrost kan der sprøjtes, når planterne

i løbet af dagen tør op og stadig er i vækst (saftspændte).

Sprøjteteknik

Sportak

korn,

frøgræs

græsplæner

fordel

udbringes

væskemængde. Det vigtigste er, at der opnås en ensartet og høj dækningsgrad af plantedelene,

hvilket sikres ved anvendelse af en dyse, der giver en fin forstøvning af sprøjtevæsken. En

hensigstmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres således:

Hvor man ønsker at komme til bunds i en meget bladrig afgrøde, kan man udsprøjte en større

væskemængde ved at øge trykket og nedsætte hastigheden. Det er bedre end anvendelse af en

væsentlig større dyse, der giver en større vandmængde i kraft af mange store dråber.

Generelt kan der dog ikke forventes en tilfredsstillende bekæmpelse af gamle etablerede angreb

i bunden af afgrøden, selv om der bliver tilført sprøjtevæske.

Raps

I raps er det nødvendigt at anvende en stor væskemængde for at opnå tilstrækkelig dækning af

stængel og blade.

Inside pages 130x135 mm

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 4

En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres således:

Hardi-dyse nr.

Tryk

Hastighed

Udspr. Væske

4110-20

3 atm

4,8 km/t

ca. 400 l/ha

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken ca. halvt med vand, start omrøringen, tilsæt Sportak EW under fortsat påfyldning.

Ved blanding med et andet præparat, skal middel nr. 1 være opløst/fordelt i væsken, før middel

nr. 2 tilsættes.

Blandinger

Sportak EW kan - normalt uden større risiko - blandes med bl.a. følgende produkter:

Alm anvendte ukrudtsmidler

Flyvehavremidler (bladsvidning kan forekomme)

Vækstreguleringsmidler

Andre svampemidler

Insektmidler

Manganchelat, NitraMan og CarboMan. Kan også blandes med Mangansulfat, dog kun

som to-komponentblanding.

Blandinger med andre mikronæringsstoffer og Urea kan give øget risiko for svidninger.

Normalt blandes med højst 2 midler.

Optimale sprøjteforhold

Vandmængde:

150-250 l/ha

Dyse:

4110-14/16

Tryk:

3 bar

Temperatur:

Kun lidt temperatur afhængig

Luftfugtighed:

Høj - gerne morgensprøjtning

Jord:

Fugtig

Ukrudt:

Saftspændt og i vækst

Tørvejr efter sprøjtning:

1-2 timer

Rengøring af sprøjte

Sprøjten rengøres efter endt brug. Det gøres bedst med et fedtopløseligt rensemiddel, så alle

rester og belægninger, der måtte være i sprøjtebeholder, slanger, filtre, dyser m.m. fjernes.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Dog

kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er

blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Inside pages 130x135 mm

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 5

Lagring

Opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varmekilder.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet beklædning.

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15

minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis

denne beholder eller etiket.

Ved hjælp af omhyggelige undersøgelser er det bevist, at produktet - ved iagttagelse af vores brugsanvisning - er egnet til de

anbefalede formål. Oplagring bør ske efter de givne retningslinier. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert

lagring. Da de forhold, hvorunder produktet kan komme til anvendelse, er vidt forskellige, påtager vi os intet ansvar for

produktionsresultater foranlediget af unormale kulturbetingelser eller afvigelser fra brugsanvisningen, men vi garanterer med

sædvanelig latityde for produktets indhold efter givne analyse og gældende retsregler.

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampe-stammer, der er modstandsdygtige (resistente)

overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes. Da det generelt

ikke er muligt at forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og

påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader som følge af resistensdannelser. Den af BASF anbefalede

dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virkningstab.

Inside pages 130x135 mm

4014348504867LER.v01 03.07.03 10:24 Seite 6

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance prochloraz. To assess the occurrence of prochloraz residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Voor Caribisch Nederland is er met ingang van 2019 jaarlijks zo’n 1 miljoen euro extra beschikbaar om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en gezond eten, bewegen en sporten te bevorderen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend gemaakt bij zijn bezoeken aan Saba en Sint Eustatius.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem. Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat i...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.