Spitfire

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spitfire Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 180 g/l fluroxypyr
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Spitfire Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer, m.v., for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

3 362130 096931

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Undgå indånding af aerosoltåger (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.

Korn må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.

Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.

Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand. (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter

vejrtrækningen (P304+P340).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan

gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-76

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Fluroxypyr 180 g/l (18,11 %w/w)

(formuleret som fluroxypyr-meptyl (259,36 g/l (26,09 %w/w))

Indeholder solventnaphtha (råolie), let aromatisk.

Indeholder N-methyl-2-pyrrolidone.

Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC).

Nettoindhold: 5 liter

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 08 00, www.dowagro.dk

®

™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow

P 1 1 0 0 6 2 1 0 1 4 0 9

UKRUDTSMIDDEL

Spitfire

EU513 Leaflet Label

Front page cover

245mm

127mm

PAGE 1

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11006210 1409

Spitfire

Denmark

NORDIC

5L Leaflet Label

EU 513

Drusenheim

80135

440630A01/306171

8-SEP-14

Black

Yellow

Magenta

Cyan

Issue :

Number of Colours used:

Date:

LEVEL 2

245x127mm

Pago

Brugsanvisning

Anvendelse

KORN:

Ukrudt

0,6-0,7 l/ha

0,7-0,8 l/ha

Burre-snerre

op til:

15 cm

30 cm

Forglemmigej

op til:

10 cm

20 cm

Fuglegræs

op til:

10 cm

20 cm

Hanekro

op til:

2-4 blade

4-6 blade

Snerle pileurt

op til:

4 blade

6 blade

Vej pileurt

op til:

4 blade

6 blade

Spitfire er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt om foråret i vintersæd, vårsæd,

majs og på græsarealer. Spitfire optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter kan man normalt se

virkningen 1-2 dage efter behandlingen. Tilvæksten stopper og ukrudtsplanterne

vil visne bort i løbet af 2-3 uger.

Spitfire anvendes i vintersæd og vårsæd fra det tidlige forår frem til 2 måneder før høst. Behandlede arealer kan

høstes til grønkorn og helsæd. Spitfire kan anvendes i kornafgrøder med udlæg af græs men ikke hvis udlægget

indeholder kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

Klimaforhold

Jordtyper

Spitfire kan anvendes på alle jordtyper.

Bemærk

Halm behandlet med Spitfire bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Vær opmærksom på vinddrift til

følsomme afgrøder og her især læggekartofler.

Resistensstrategi

Produktnavn

Type

Aktivstof

HRAC gruppe

Risiko for udvikling af resistens

Spitfire

HERBICID

Fluroxypyr

Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi, efter retningslinierne udarbejdet af WRAG (Weed

Resistance Action Group). Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til

bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes

ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og

vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje.

Vær

opmærksom

manglende

effekt

(hvis

midlet

ellers

anvendt

korrekt)

skyldes

begyndende

resistensudvikling.

FODERMAJS:

I fodermajs kan Spitfire anvendes alene eller i blanding med andre ukrudtsmidler. Spitfire anvendes når majsen har

3-6 blade (BBCH 13-16). Det anbefales ikke at behandle når majsen har mere end 6 blade.

GRÆS OG FRØGRÆS:

Spitfire anvendes især til bekæmpelse af skræpper, mælkebøtter, nælder og brandbæger i vedvarende græs og

frøgræsarealer.

Skræpper behandles når de har nået deres fulde rosetstadium og stængeldannelsen er begyndt.

Mælkebøtter behandles når disse har nået deres fulde rosetstadium.

Vårbrandbæger/engbrandbæger behandles opfølgende med Spitfire i det tidlige forår.

Behandlingsfristen i græs er 14 dage.

Dosering og ukrudtsarter

Spitfire er specielt velegnet til bekæmpelse af følgende ukrudtsarter:

Desuden har Spitfire god effekt på ager-snerle, haremad, jordrøg, mælkebøtte, nælde, pengeurt, skræppe og tvetand

når ukrudtet har 2-4 blade.

Spitfire er relativt uafhængig af luftfugtigheden, hvilket betyder, at man opnår samme sikre effekt ved en behandling i

løbet

dagen

morgensprøjtning.

Spitfire

anvendes

virkning,

når

temperaturen

behandlingstidspunktet er over 12°C. Sprøjtning med Spitfire frarådes, når afgrøde og ukrudt er under stress på grund

af tørke, vandlidende jord, meget høj dagtemperatur samt i perioder med nattefrost

omkring behandlingstidspunktet.

EU513 Leaflet Label

Inside pages

245mm

127mm

PAGE 2

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11006210 1409

Spitfire

Denmark

NORDIC

5L Leaflet Label

EU 513

Drusenheim

80135

440630A01/306171

8-SEP-14

Black

Issue :

Number of Colours used:

Date:

LEVEL 2

245x127mm

Pago

Afgrøde

Produkt

Dosering

Ukrudtsproblem

Vintersæd

Spitfire

Spitfire

Spitfire

Spitfire

0.7-0.8 I/ha

Burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, snerle-pileurt, vej-pileurt.

(Vårbehandling)

Vårsæd

0.6-0.8 I/ha

Burre-snerre, fuglegræs, hanekro, tvetand, forglemmigej, snerle-pileurt, vej-pileurt

og haremad.

Foder/silo-majs

0,6-1,5 I/ha

Som Spitfire i vintersæd + skræppe, mælkebøtte og nælde. (behandling når majsen

har 3-6 blade).

Græs og frøgræs

1.5-2.0 I/ha

Som Spitfire i vintersæd + skræppe, mælkebøtte og nælde.

Sprøjteteknik og vandmængde

Spitfire skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken

begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede

mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt.

tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Spitfire

i fyldestationen.

Direkte injektion:

Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og

ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette

gælder under alle rengøringsprocesser.

Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes

eller anvendes på det behandlede areal.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask

og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.

Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt

0,5 liter All Clear

Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af

vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal

f.eks. på marken under kørsel.

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.

Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem

bom og dyser

Doseringsvejledning

Vand (l/ha)

Dyse

Tryk (bar)

Hastighed

100 - 300

ISO 025 eller ISO 030

2,0 - 3,0

Eksempel på sprøjteteknik

Grøn – ISO 015 (Lavdrift)

6,6 km/t

Gul – ISO 020 (Lavdrift)

5,8 km/t

Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)

5,5 km/t

EU513 Leaflet Label

Inside pages

245mm

127mm

PAGE 3

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11006210 1409

Spitfire

Denmark

NORDIC

5L Leaflet Label

EU 513

Drusenheim

80135

440630A01/306171

8-SEP-14

Black

Issue :

Number of Colours used:

Date:

LEVEL 2

245x127mm

Pago

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning

af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012

Personlige værnemidler:

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller

forklæde, beskyttelsebriller, -handsker og -støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller

lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under

ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige

værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Lagring

Opbevares tørt og frostfrit.

Tom emballage

dholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet

under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten

fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets

effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Sprøjt med omtanke.

Dow AgroSciences Danmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

Varemærke - E.I. DuPont de Nemours

EU513 Leaflet Label

Last page (fixed on base label)

231mm

127mm

PAGE 4

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11006210 1409

Spitfire

Denmark

NORDIC

5L Leaflet Label

EU 513

Drusenheim

80135

440630A01/306171

8-SEP-14

Black

Issue :

Number of Colours used:

Date:

LEVEL 2

231x127mm

Pago

3 362130 096931

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Undgå indånding af aerosoltåger (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.

Korn må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.

Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.

Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand. (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter

vejrtrækningen (P304+P340).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan

gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-76

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Fluroxypyr 180 g/l (18,11 %w/w)

(formuleret som fluroxypyr-meptyl (259,36 g/l (26,09 %w/w))

Indeholder solventnaphtha (råolie), let aromatisk.

Indeholder N-methyl-2-pyrrolidone.

Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC).

Nettoindhold: 5 liter

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 08 00, www.dowagro.dk

®

™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow

UKRUDTSMIDDEL

Spitfire

EU513 Leaflet Label

Base label

231mm

127mm

PAGE 5

Corner of base label

(shown red) is cut out

to assist with booklet

opening

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11006210 1409

Spitfire

Denmark

NORDIC

5L Leaflet Label

EU 513

Drusenheim

80135

440630A01/306171

8-SEP-14

Black

Yellow

Magenta

Cyan

Issue :

Number of Colours used:

Date:

LEVEL 2

231x127mm

Pago