Spiriva Respimat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39853
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Spiriva

®

Respimat

®

, 2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning

tiotropium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Spiriva Respimat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat

3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spiriva Respimat hjælper personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller astma, ved at

lette vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen KOL

omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (“for store lunger”). Astma er en kronisk

sygdom, der er kendetegnet ved betændelse i luftvejene og forsnævring af luftvejene.

KOL og astma er kroniske sygdomme, og du skal bruge Spiriva Respimat hver dag og ikke kun, når

du har svært ved at trække vejret.

Har du astma, skal du bruge Spiriva Respimat sammen med anden inhalationsmedicin der indeholder

binyrebarkhormon og langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende beta2

agonist).

Spiriva Respimat er et langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemiddel, der hjælper ved at åbne dine

luftveje og gør det lettere at trække vejret. Regelmæssig brug af Spiriva Respimat kan også hjælpe

dig, hvis du har åndenød på grund af din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som

sygdommen giver i det daglige. Daglig anvendelse af Spiriva Respimat hjælper også til at forebygge

akut forværring af KOL symptomer, som kan vare flere dage.

Læs i punkt 3 (“Sådan skal du bruge Spiriva Respimat”), hvordan du doserer Spiriva Respimat korrekt

og læs også brugsanvisningen, der findes sidst i denne indlægsseddel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat

Brug ikke Spiriva Respimat

hvis du er allergisk over for tiotropium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spiriva Respimat

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for atropin eller beslægtede stoffer , som f.eks. ipratropium eller

oxitropium.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Spiriva Respimat.

Kontakt lægen hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom), problemer med blærehalskirtlen

(prostata) eller har vandladningsproblemer.

Hvis du har problemer med nyrerne skal du kontakte lægen.

Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få øjensmerter eller ubehag,

sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af lys eller farver (snævervinklet glaukom).

Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning. Skyl øjnene med

rindende vand, stop med at bruge tiotropiumbromid og søg straks læge for nærmere vejledning.

Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du får udslæt,

hævelser eller kløe, skal du stoppe med at bruge den og kontakte lægen med det samme.

Mundtørhed, som er set ved bronkieudvidende medicin (bl.a. antikolinerg behandling), kan på

længere sigt give huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.

Spiriva Respimat bruges dagligt ved KOL og astma som vedligeholdelsesbehandling. Brug ikke

Spiriva Respimat til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning. Din

læge bør have ordineret dig en anden inhalator (“behovsmedicin”) til dette formål. Følg din læges

anvisninger.

Ved astma skal Spiriva Respimat bruges sammen med en anden type inhalationsmedicin, der

indeholder binyrebarkhormonog langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende

beta2 agonist). Fortsæt med at tage binyrebarkhormon til inhalation som foreskrevet af din læge, også

selvom du får det bedre.

Hvis du

har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder,

har haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller alvorligt hjertesvigt inden for

det sidste år,

skal du fortælle det til din læge. Dette er vigtigt for at finde ud af, om Spiriva Respimat er det rette

lægemiddel for dig.

Brug ikke Spiriva Respimat mere end én gang om dagen.

Kontakt lægen hvis du mærker, at din vejrtrækning forværres.

Fortæl din læge hvis du lider af cystisk fibrose, da Spiriva Respimat kan forværre symptomerne på

denne sygdom.

Børn og unge

Spiriva Respimat bør ikke gives til børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Spiriva Respimat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Du skal især fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/har brugt luftvejsudvidende

(antikolinerg) medicin, f.eks. ipratropium eller oxitropium.

Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med brug af Spiriva Respimat

sammen med anden medicin til behandling af KOL som f.eks. behovsmedicin til inhalation (f.eks.

salbutamol), metylxantiner (f.eks. teofyllin), antihistaminer, slimløsende midler (f.eks. ambroxol),

leukotrien-receptorantagonister (f.eks. montelukast), cromoner, anti-IgE-behandling (f.eks.

omalizumab) og/eller inhalations- eller tabletbehandling med binyrebarkhormoner (f.eks. budesonid,

prednisolon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge dette lægemiddel, medmindre din læge har anbefalet det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. I tilfælde af

svimmelhed og sløret syn kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være påvirket.

3.

Sådan skal du bruge Spiriva Respimat

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Spiriva Respimat må kun bruges til inhalation.

Den anbefalede dosis til patienter på 6 år og derover er:

Spiriva Respimat skal kun bruges ÉN GANG DAGLIG og helst på samme tidspunkt hver dag. Du

skal tage TO PUST hver gang. Spiriva Respimat virker i 24 timer.

KOL og astma er kroniske sygdomme, og medicinen skal bruges hver dag og ikke kun, når du har

svært ved at trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis.

Spiriva Respimat bør ikke bruges til børn under 6 år.

Du skal vide hvordan Spiriva Respimat inhalatoren bruges korrekt. Brugsanvisningen til Spiriva

Respimat inhalatoren findes efter punkt 6 i denne indlægsseddel.

Hvis du har brugt for meget Spiriva Respimat

Kontakt straks lægen hvis du har taget mere end to pust på én dag af Spiriva Respimat. Du har måske

større risiko for at få bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsproblemer,

hjertebanken eller sløret syn.

Hvis du har glemt at bruge Spiriva Respimat

Hvis du glemmer at tage en dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN), skal du blot tage den så snart,

du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag

den næste dosis som sædvanligt.

Hvis du holder op med at bruge Spiriva Respimat

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at bruge Spiriva Respimat.

Hvis du stopper med at bruge Spiriva Respimat, kan symptomerne på KOL og astma blive forværret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppigheden af mulige bivirkninger defineres på følgende måde:

Almindelig:

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Ikke almindelig:

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Sjælden:

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Ikke kendt:

hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Bivirkningerne i tabellen nedenfor er rapporteret fra personer der bruger dette lægemiddel, og de er

anført efter deres hyppighed som enten almindelige, ikke almindelige, sjældne eller ikke kendte.

Bivirkning

Hyppighed

KOL

Hyppighed

astma

Mundtørhed

Almindelig

Ikke almindelig

Hæshed

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Hoste

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Svælgkatar

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Smerter og svie ved vandladning

Ikke almindelig

Ikke kendt

Svimmelhed

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Svampeinfektion i mund og hals

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forstoppelse

Ikke almindelig

Sjælden

Udslæt

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Kløe (pruritus)

Ikke almindelig

Sjælden

Øget tryk i øjet

Sjælden

Ikke kendt

Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse i

mund og ansigt eller svælg (angioneurotisk ødem)

Sjælden

Sjælden

Søvnbesvær

Sjælden

Ikke almindelig

Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimmer, hurtig, meget

uregelmæssig puls (takykardi))

Sjælden

Ikke kendt

Hjertebanken (palpitationer)

Sjælden

Ikke almindelig

Næseblod

Sjælden

Sjælden

Betændelse af tungen

Sjælden

Ikke kendt

Hurtig puls (takykardi)

Sjælden

Ikke kendt

Trykken for brystet i forbindelse med hoste, hvæsen

eller åndenød umiddelbart efter en inhalation

Sjælden

Ikke almindelig

Synkebesvær

Sjælden

Ikke kendt

Regnbuesyn samtidig med røde øjne (glaukom)

Sjælden

Ikke kendt

Sløret syn

Sjælden

Ikke kendt

Strubebetændelse (laryngitis)

Sjælden

Ikke kendt

Huller i tænderne

Sjælden

Ikke kendt

Tandkødsbetændelse

Sjælden

Sjælden

Nældefeber

Sjælden

Sjælden

Bivirkning

Hyppighed

KOL

Hyppighed

astma

Infektion eller sårdannelse i huden

Sjælden

Ikke kendt

Tør hud

Sjælden

Ikke kendt

Urinvejsinfektion

Sjælden

Sjælden

Halsbrand

Sjælden

Ikke kendt

Overfølsomhed, herunder akut allergisk reaktion

Ikke kendt

Sjælden

Mundbetændelse

Ikke kendt

Sjælden

Væskemangel

Ikke kendt

Ikke kendt

Bihulebetændelse

Ikke kendt

Ikke kendt

Blokering af tarmene eller ingen bevægelse i tarmen,

tarmslyng

Ikke kendt

Ikke kendt

Kvalme

Ikke kendt

Ikke kendt

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Ikke kendt

Ikke kendt

Hævede led

Ikke kendt

Ikke kendt

Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Spiriva Respimat, som f.eks.

udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller pludselige problemer med vejrtrækningen, eller

andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed). Sådanne

reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som led i en svær allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Herudover, som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der forekomme en uventet trykken for

brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation.

Kontakt straks lægen, hvis noget af dette forekommer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Spiriva Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og inhalatoren efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spiriva Respimat skal kasseres senest 3 måneder efter, at den er taget i brug første gang (se

Brugsanvisningen).

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spiriva Respimat indeholder

Aktivt stof: Tiotropium. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium ved hvert pust (der skal 2 pust til

en dagsdosis) som svarer til 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat.

Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem

mundstykket.

Øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand og saltsyre til

justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Spiriva Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation og en Respimat

inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang.

Enkeltpakning:

1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser)

Dobbeltpakning:

2 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Tredobbelt pakning:

3 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Ottedobbelt pakning:

8 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fremstiller

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Dansk repræsentant

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52, 2100 København Ø

info.cop@boehringer-ingelheim.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Austria, Liechtenstein:

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

Belgium, Luxembourg:

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

Bulgaria:

Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация

Cyprus, Greece:

Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα

Czech Republic:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci

Denmark:

Spiriva Respimat Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvæske,

opløsning

Estonia:

SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses

Finland:

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

France:

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

Germany:

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Hungary:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat

Iceland:

Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt

Ireland, Malta, UK:

Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution

Italy:

Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione

Latvia:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

Lithuania:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas

Netherlands:

Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

Norway:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

Poland:

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do

inhalacji

Portugal:

Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão

Romania:

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat

Slovakia:

Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka

Slovenia:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje

Spain:

Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación

Sweden:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brugsanvisning

Introduktion

Læs denne brugsanvisning, før du tager Spiriva Respimat i brug.

Børn bør kun bruge Spiriva Respimat med hjælp fra en voksen.

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN. Hver gang tages TO PUST.

Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et pust ned mod

gulvet.

Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der ses

en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.

Rør ikke ved perforeringsnålen nederst i bundstykket.

Rengøring af Spiriva Respimat

Mundstykket inkl. metaldysen rengøres med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen.

Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke noget for

anvendelsen af Spiriva Respimat.

Spiriva Respimat inhalatoren kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud.

Hvornår er det nødvendigt med en ny Spiriva Respimat

Spiriva Respimat indeholder 60 pust (30 dagsdoser), hvis den anvendes som beskrevet (to pust/én

gang om dagen).

Dosisindikatoren viser, hvor meget medicin, der omtrent er tilbage.

Når dosisindiktatoren når ind i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage tilbage (dvs. 14 pust).

På dette tidspunkt skal du anskaffe en ny Spiriva Respimat.

Når dosisindikatoren er nået til slutningen af den røde skala, låser Spiriva Respimat automatisk –

der kan ikke udløses flere doser. Herefter kan det klare bundstykke ikke drejes yderligere.

Spiriva Respimat skal afleveres på apoteket som medicinaffald senest 3 måneder efter, at du har

klargjort den til brug, også selv om den ikke er blevet tømt eller er blevet brugt.

Klargøring

1.

Tag det klare bundstykke af

Hold låget lukket.

Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække

det klare bundstykke af.

2.

Indsæt patron

Sæt den smalle ende af patronen ind i

inhalatoren.

Pres inhalatoren mod et fast underlag,

indtil der høres et klik - patronen vil

stikke ud.

3.

Sæt det klare bundstykke på

Sæt det klare bundstykke tilbage, så det

siger klik.

4.

Drej

Hold låget lukket.

Drej det klare bundstykke i samme

retning som pilene på etiketten, indtil det

siger klik (en halv omgang).

5.

Åben

Åben låget og bøj det helt ud til siden.

6.

Tryk

Hold inhalatoren, så den peger ned mod

gulvet.

Tryk på udløserknappen.

Luk låget igen.

Gentag trin 4-6, indtil der ses en

medicinsky.

Når der ses en medicinsky, gentages trin

4-6 yderligere tre gange.

Nu er inhalatoren klar til brug.

Disse

forberedelser påvirker ikke antallet af

tilgængelige doser.

Når inhalatoren er

klargjort, kan den afgive 60 pust (svarende

til 30 doser).

Daglig brug

DREJ

Hold låget lukket.

DREJ det klare bundstykke i samme

retning som pilene på etiketten, indtil det

siger klik (en halv omgang).

ÅBEN

ÅBEN låget og bøj det helt ud til siden.

TRYK

Pust langsomt helt ud.

Slut læberne tæt omkring mundstykket

uden at blokere for lufthullerne.

Inhalatoren skal pege mod den bagerste

del af mundhulen.

Start en langsom indånding gennem

munden og TRYK samtidig på

udløserknappen. Bliv ved med at trække

vejret langsomt ind gennem munden, så

længe du kan.

Hold vejret i 10 sekunder eller så længe

som muligt.

Gentag DREJ, ÅBEN, TRYK, så du får

2 pust.

Luk låget og lad det være lukket, indtil du

skal bruge inhalatoren igen.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Det er svært at sætte patronen helt ind

Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen? Åben låget, tryk på

udløserknappen og indsæt så patronen.

Satte du patronen ind med den brede ende først? Indsæt patronen med den smalle ende først.

Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind

Har du drejet det klare bundstykke? Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en

halv omgang).

Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat på nul? Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60

pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug.

Jeg kan ikke dreje det klare bundstykke

Har du allerede drejet bundstykket? Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene

”ÅBEN” og “TRYK” under ”Daglig brug” for at udløse din medicin.

Peger dosis indikatoren på Spiriva Respimat på nul? Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60

pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug.

Dosisindikatoren på Spiriva Respimat peger på nul for hurtigt

Har du brugt Spiriva Respimat som anført (to pust/en gang om dagen)? Spiriva Respimat holder

i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen.

Drejede du det klare bundstykke før du indsatte patronen? Dosisindikatoren tæller hvert drej på

det klare bundstykke, om patronen sidder i eller ej.

Har du regelmæssigt tjekket om Spiriva Respimat virker ved at trykke på udløserknappen? Når

først Spiriva Respimat er klargjort, behøver du ikke tjekke den, hvis den bruges dagligt.

Indsatte du patronen i en brugt Spiriva Respimat? Sæt altid en ny patron ind i en NY Spiriva

Respimat.

Medicinskyen kommer af sig selv

Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke? Luk låget og drej derefter det klare

bundstykke.

Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke? Luk låget så

udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke.

Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik? Drej det klare bundstykke i en

vedvarende bevægelse indtil det siger klik (en halv omgang).

Der kommer ingen medicinsky

Har du indsat en patron? Hvis ikke, indsæt en patron.

Har du gentaget Drej, Åben, Tryk færre end tre gange efter du indsatte en patron? Gentag Drej,

Åben, Tryk tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under ”Klargøring”.

Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat mod nul? Hvis dosis indikatoren peger mod 0 har du

brugt al din medicin og inhalatoren er låst.

Når først Spiriva Respimat er samlet, må det klare bundstykke eller patronen ikke fjernes. Sæt altid en

ny patron i en NY Spiriva Respimat.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim

Tyskland

0123