Spersadex Comp.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spersadex Comp. 1+5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 1+5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spersadex Comp. 1+5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46839
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Spersadex

®

Comp. 1 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber opløsning

Dexamethasonnatriumphosphat/chloramphenicol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Spersadex Comp.

3. Sådan skal du bruge Spersadex Comp.

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Spersadex Comp. indeholder både et

binyrebarkhormon (kortikosteroid), som

dæmper betændelse (hævelse, rødme

og irritation ved betændelse, der ikke

skyldes bakterier, virus eller svampe) og et

bakteriehæmmende antibiotikum.

Du skal bruge Spersadex Comp. til behandling

og evt. forebyggelse af betændelse i øjets

forreste del.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Spersadex Comp.

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Brug ikke Spersadex Comp.:

• hvis du er allergisk over for de aktive

stoffer dexametasonnatriumphosphat

eller chloramphenicol eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Spersadex Comp. (angivet

i afsnit 6)

• hvis du har virus- eller svampeinfektion i

øjet fx herpes

• hvis du har sår på hornhinden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Spersadex Comp.

• Hvis du har forhøjet tryk (grøn stær) i

øjnene.

• Hvis du har en lidelse, som medfører svind

af hornhinden eller senehinden.

• Hvis du har sukkersyge.

• Hvis du har en alvorlig blodsygdom, din

knoglemarv er svækket eller der er tilfælde

af knoglemarvssygdom i din familie.

Brug af anden medicin sammen med

Spersadex Comp.

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

05-2017

P109563-5

Tal med lægen, hvis du er i behandling

med andre bakteriedræbende øjenmidler

(fx penicillin, cefalosporin, gentamicin,

tetracyklin, polymycin B) eller

øjenmidler indeholdende non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så

vent mindst 5 minutter mellem drypning med

Spersadex Comp. og det andet præparat.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge

Spersadex Comp. efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spersadex Comp. kan give sløret syn lige

efter drypning. Vent med at køre bil eller

andet køretøj samt betjene maskiner, indtil

dit syn er klart igen.

Spersadex Comp. indeholder

benzalkoniumclorid og polyoxyleret

riciniusolie

Brug af kontaktlinser i forbindelse med

øjeninfektioner anbefales ikke, da infektionen

dermed kan forværres. Spersadex Comp. er

konserveret med benzalkoniumchlorid, som

kan give irritation af øjnene samt misfarve

bløde kontaktlinser.

Spersadex Comp. indeholder desuden

polyoxyleret ricinusolie, som kan give

hudreaktioner.

3. Sådan skal du bruge Spersadex Comp.

Brug altid Spersadex Comp. nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis for voksne (inklusiv

ældre) er 1 dråbe 3-5 gange dagligt. I svære

tilfælde op til 1 dråbe i timen. Du skal

normalt ikke bruge Spersadex Comp. længere

end 10 dage.

Brug til børn og unge

Børn skal normalt ikke have Spersadex

Comp. Børn og unge under 18 år skal bruge

Spersadex Comp. så kortvarigt som muligt, og

kun efter aftale med lægen.

Nyfødte må ikke få Spersadex Comp.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (Fig. 1). Træk det

nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold

flasken i den anden hånd med spidsen nedad

- et let tryk på flasken får en dråbe til at

falde ned i øjet (Fig. 2). Flaskens spids må

ikke røre noget, da indholdet så kan blive

forurenet. Luk øjet i ca. tre minutter for

at forhindre dråben i at løbe ned i næsen

gennem tårekanalen.

Hvis du har brugt for meget Spersadex Comp.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har brugt mere af Spersadex Comp.,

end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Der er ikke set tilfælde af skader ved

overdosering med Spersadex Comp.

Hvis du drypper for meget Spersadex Comp. i

øjet, kan det skylles ud af øjet med lunkent

vand.

Hvis du har glemt at bruge Spersadex Comp.

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjet, så

snart du kommer i tanke om det.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Spersadex

Comp.

Du må kun holde pause eller stoppe

behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed),

blinde pletter for et eller begge øjne,

uskarpt syn og vanskelighed med at

skelne farver på grund af betændelse i

synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet, som

kan udvikle sig til grøn stær. Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Uklart syn pga. grå stær. Kontakt lægen.

• Smerter og uklart syn pga. sår eller hul på

hornhinden eller senehinden. Kontakt læge

eller skadestue.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra

hud og slimhinder, blå mærker samt

tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. forandringer

i blodet (for få røde og hvide blodlegemer

og blodplader). Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Ny betændelse i øjet pga. nedsat

immunforsvar. Det kan udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Brændende fornemmelse, svie og sløret syn

umiddelbart efter øjnene dryppes.

• Irritation eller overfølsomhedsreaktioner

(kløe, røde øjne, hævelse, følelse af

at have noget i øjet eller andre tegn

på irritation, som ikke var der før

behandlingen).

• Allergisk eksem ved øjenlåget.

• Hængende øjenlåg.

• Udvidelse af pupillen.

• Bitter smag kort tid efter brug,

smagsforstyrrelser.

• Hvis du er opereret i øjet kan sårhelingen

forlænges.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Spersadex Comp. utilgængeligt for

børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C), indtil du

skal bruge det.

Efter åbning af flasken må Spersadex Comp.

ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C

og øjendråberne må kun bruges i 4 uger.

Brug ikke Spersadex Comp. efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Spersadex Comp. indeholder:

• Aktive stoffer: 1 mg

dexamethasonnatriumphosphat og 5 mg

chloramphenicol.

• Øvrige indholdsstoffer: Macrogol

400, polyoxyleret ricinusolie,

benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel),

dinatriumedetat, natriumhydroxid og vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse

Spersadex Comp. findes i en flaske med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Spersadex

er et registreret varemærke, der

tilhører Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

maj 2017.