Soolantra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Soolantra 10 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Soolantra 10 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54123
 • Sidste ændring:
 • 19-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Soolantra 10 mg/g creme

ivermectin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Soolantra

Sådan skal du bruge Soolantra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Soolantra

indeholder

aktive

stof

ivermectin,

tilhører

gruppe

lægemidler,

kaldes

avermectiner. Cremen bruges på huden til behandling af de filipenser og pletter, der forekommer i

forbindelse med rosacea.

Soolantra må kun anvendes til voksne (18 år eller derover).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Soolantra

Brug ikke Soolantra:

hvis du er allergisk over for ivermectin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Soolantra.

Brug af anden medicin sammen med Soolantra

Anden medicin kan påvirke Soolantra. Fortæl det derfor til lægen, hvis du bruger anden medicin, har gjort

det for nylig eller planlægger at gøre det.

Graviditet og amning

Soolantra bør ikke anvendes under graviditet.

Du bør ikke bruge dette lægemiddel, hvis du ammer, med mindre du holder op med at amme, inden du

starter behandlingen med Soolantra. Spørg din læge til råds, når du skal beslutte, om du skal bruge Soolantra

eller amme under hensyn tagen til behandlingens fordel og fordelen ved at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Soolantra påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Soolantra indeholder:

cetanol

stearylalkohol

, der kan forårsage lokale hudreaktioner (fx kontaktdermatitis)

methylparahydroxybenzoat (E 218)

propylparahydroxybenzoat (E 216),

som kan forårsage

allergiske reaktioner (eventuelt med forsinket indtræden)

propylenglycol

, der kan forårsage hudirritation

3.

Sådan skal du bruge Soolantra

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Vigtigt:

Soolantra er kun beregnet til voksne og kun til anvendelse på huden i ansigtet. Brug ikke dette

lægemiddel på andre dele af kroppen, især ikke på fugtige legemsoverflader – for eksempel øjne, mund eller

slimhinder. Må ikke synkes.

Den anbefalede dosis er én påføring om dagen på huden i ansigtet. Påfør en mængde af cremen på størrelse

med en ært på hvert af følgende fem områder i ansigtet: pande, hage, næse og hver kind. Smør derefter

cremen ud i et tyndt lag i hele ansigtet.

Sørg for at undgå øjenlåg, læber og slimhinderne i for eksempel næse, mund og øjne. Hvis du ved et uheld

får creme i øjnene eller tæt på øjnene, øjenlåg, læber, mund eller slimhinder, skal du straks afvaske området

med masser af vand.

Brug ikke kosmetik (for eksempel ansigtscreme eller makeup) inden den daglige påføring af Soolantra.

Disse produkter kan bruges, når den påførte creme er tør.

Vask hænderne straks efter, du har påført cremen.

Du skal bruge Soolantra dagligt under behandlingsforløbet, og behandlingsforløbet kan gentages. Din læge

vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Soolantra. Behandlingens varighed kan variere fra person til

person og afhænger af hudlidelsens sværhedsgrad.

Du vil muligvis kunne se en forbedring efter 4 ugers behandling. Hvis der ikke er nogen forbedring efter 3

måneder, bør du holde op med at bruge Soolantra og spørge din læge til råds.

Nedsat leverfunktion

Spørg din læge til råds, inden du bruger Soolantra, hvis du har leverproblemer.

Brug til børn og unge

Soolantra må ikke anvendes af børn og unge.

Sådan åbnes tuben med børnesikret hætte

Undgå spild ved ikke at trykke på tuben, når du åbner eller lukker den.

Tryk ned på hætten og drej den mod uret (til venstre). Træk derefter hætten af.

Sådan lukkes tuben med børnesikret hætte

Tryk ned og drej med uret (til højre).

Hvis du har brugt for meget Soolantra

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Soolantra, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kontakt din læge, hvis du har brugt mere end den anbefalede daglige dosis, så lægen kan fortælle dig, hvad

du skal gøre.

Hvis du har glemt at bruge Soolantra

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Soolantra

Filipenser og pletter forsvinder først efter adskillige påføringer af dette lægemiddel. Det er vigtigt, at du

fortsætter med at bruge Soolantra i så lang tid, som din læge har ordineret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Soolantra kan give følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

Brændende følelse på huden

Ikke almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 100 personer):

Irritation af huden

Kløe på huden

Tør hud

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Rødme på huden

Betændelse i huden

Hævelse i ansigtet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og tuben efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter anbrud af tuben skal produktet anvendes inden for 6 måneder.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide ubrugt Soolantra creme i afløbet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Soolantra indeholder:

Aktivt stof: ivermectin. Ét gram creme indeholder 10 mg ivermectin.

Øvrige indholdsstoffer: glycerol, isopropylpalmitat, carbomer, dimeticon, dinatriumedetat,

citronsyremonohydrat, cetanol, stearylalkohol, macrogolcetostearylether, sorbitanstearat,

methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), phenoxyethanol,

propylenglycol, oleylalkohol, natriumhydroxid, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Soolantra er en hvid til svagt gullig creme. Den leveres i tuber, der indeholder 2, 15, 30, 45 eller 60 gram

creme. De store tuber har børnesikret lukning, mens tuben med 2 gram ikke har.

Pakningsstørrelse på 1 tube.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne

Østrig, Tyskland, Portugal:

Soolantra 10 mg/g Creme

Belgien, Luxemburg:

Soolantra 10 mg/g crème

Soolantra 10 mg/g Creme

Bulgarien:

Soolantra 10 mg/g Крем

Cypern, Grækenland:

Soolantra 10 mg/g Κρέμα

Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet:

Danmark:

Soolantra 10 mg/g krém

Soolantra

Estland:

Soolantra 10 mg/g kreem

Finland:

Soolantra 10 mg/g emulsiovoide

Frankrig, Holland:

Soolantra10 mg/g crème

Island, Norge, Polen:

Soolantra 10 mg/g krem

Irland, Storbritannien:

Soolantra 10 mg/g cream

Italien:

Efacti 10 mg/g crema

Letland:

Soolantra 10 mg/g krēms

Litauen:

Soolantra 10 mg/g kremas

Malta:

Soolantra 10 mg/g krema

Rumænien:

Soolantra 10 mg/g Cremă

Spanien:

Soolantra 10 mg/g crema

Sverige:

Soolantra 10 mg/g kräm

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala

Sverige

Tlf: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com

Fremstiller

Laboratoires Galderma

ZI – Montdésir

74 540 Alby sur Chéran

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2018.