Solifenacin "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Solifenacin "Krka" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Solifenacin "Krka" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58686
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Solifenacin "Krka", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30537

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Solifenacin "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Solifenacin "Krka" 5

mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg solifenacinsuccinat svarende til 3,8 mg

solifenacin.

Solifenacin "Krka" 10

mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg solifenacinsuccinat svarende til 7,5 mg

solifenacin.

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på:

Solifenacin "Krka" 5

mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 137,5 mg lactosemonohydrat.

Solifenacin "Krka" 10

mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 132,5 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Solifenacin "Krka" 5

mg filmovertrukne tabletter

Hvide til brunhvide, runde, let konvekse filmovertrukne tabletter med skrå kanter.

Tabletdiameter: 7,5 mm.

Solifenacin "Krka" 10

mg filmovertrukne tabletter

Rosa-hvide, runde, let konvekse filmovertrukne tabletter med skrå kanter. Tabletdiameter:

7,5 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

58686_spc.docx

Side 1 af 12

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af tranginkontinens og/eller hyppig vandladning og imperiøs

vandladningstrang, som kan forekomme hos patienter med overaktiv blære.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne, inklusive ældre

Den anbefalede dosis er 5 mg solifenacinsuccinat én gang daglig. Dosis kan øges til 10 mg

solifenacinsuccinat én gang daglig, hvis der er behov for det.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Solifenacin "Krka"’s sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Derfor bør

Solifenacin "Krka" ikke bruges til børn.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance >30 ml/min). Patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance

30 ml/min) skal behandles med forsigtighed og dosis må ikke

overskride 5 mg én gang daglig (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let nedsat leverfunktion. Patienter med

moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) skal behandles med forsigtighed og

dosis må ikke overskride 5 mg én gang daglig (se pkt. 5.2).

Potente cytochrom P450 3A4-hæmmere

Den maksimale Solifenacin "Krka" dosis bør begrænses til 5 mg ved samtidig behandling

med ketoconazol eller terapeutiske doser af andre potente CYP3A4-hæmmere f.eks.

ritonavir, nelfinavir, itraconazol (se pkt. 4.5).

Administration

Solifenacin "Krka" skal tages oralt og synkes hele med væske. Det kan tages med og uden

mad.

4.3

Kontraindikationer

Solifenacin er kontraindiceret hos patienter med urinretention, svær gastrointestinal

lidelse (inkl. toksisk megacolon), myastenia gravis eller snævervinkelglaukom og hos

patienter med risiko for disse lidelser.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Hæmodialysebehandling (se pkt. 5.2)

Svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2)

Samtidig behandling med solifenacin og en stærk CYP3A4-hæmmer f.eks.

ketoconazol ved svær nyreinsufficiens eller moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.5).

58686_spc.docx

Side 2 af 12

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Andre årsager til hyppig vandladning (hjertesvigt eller nyrelidelser) bør undersøges før

behandling med Solifenacin "Krka" påbegyndes. Ved samtidig urinvejsinfektion bør

passende antibiotisk behandling igangsættes.

Solifenacin "Krka" skal anvendes med forsigtighed til patienter med:

klinisk signifikant blæreobstruktion med risiko for urinretention

gastrointestinale obstruktive lidelser

risiko for nedsat gastrointestinal motilitet

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 ml/min, se pkt. 4.2 og 5.2). Dosis

bør ikke overskride 5 mg én gang daglig

moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9, se pkt. 4.2 og 5.2). Dosis bør

ikke overskride 5 mg én gang daglig

samtidig brug af en stærk CYP3A4-hæmmer f.eks. ketoconazol (se pkt. 4.2 og 4.5)

hiatus hernie/gastro-øsofagal refluks og/eller til patienter som samtidig tager medicin

som kan forårsage eller forværre øsofagitis (såsom bisphosphonater)

autonom neuropati

QT-forlængelse og Torsade de Pointes er blevet observeret i patienter med risikofaktorer så

som allerede eksisterende langt QT-syndrom eller hypokaliæmi

Sikkerhed og effekt er endnu ikke blevet fastslået hos patienter med en neurogenisk årsag

til detrusor overaktivitet.

Angioødem med luftvejsobstruktion er rapporteret hos nogle patienter i behandling med

solifenacinsuccinat. Såfremt angioødem opstår bør behandling med solifenacinsuccinat

seponeres og anden relevant behandling og/eller foranstaltninger igangsættes.

Anafylatisk reaktion er blevet rapporteret hos nogle patienter i behandling med

solifenacinsuccinat. Hos patienter, der udvikler anafylaktiske reaktioner, bør behandling

med solifenacinsuccinat seponeres og anden relevant behandling og/eller foranstaltninger

igangsættes.

Den maksimale virkning af Solifenacin "Krka" kan tidligst fastslås efter 4 ugers

behandling.

Bør ikke anvendes af patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerance,

en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose-galactose

malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakologiske interaktioner

Samtidig behandling med andre lægemidler, der har anticholinerge egenskaber kan

resultere i mere udtalte terapeutiske virkninger og bivirkninger. Der skal gå ca. en uge efter

ophør af Solifenacin "Krka" behandling inden en anden anticholinerg behandling

påbegyndes. Den terapeutiske virkning af solifenacin kan nedsættes ved samtidig

administration af cholinerge receptoragonister. Solifenacin kan reducere virkningen af

midler, der stimulerer den gastrointestinale motilitet, f.eks. metoclopramid og cisaprid.

58686_spc.docx

Side 3 af 12

Farmakokinetiske interaktioner

In vitro studier har vist, at solifenacin ikke hæmmer CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4

fra humane levermicrosomer ved terapeutiske koncentrationer. Det er derfor usandsynligt,

at solifenacin ændrer clearance for lægemidler, der metaboliseres af disse CYP-enzymer.

Andre lægemidlers virkning på solifenacins farmakokinetik

Solifenacin metaboliseres af CYP3A4. Samtidig administration af ketoconazol

(200 mg/dag), en stærk CYP3A4-hæmmer, resulterede i en fordobling af solifenacins

AUC, mens ketoconazol 400 mg/dag resulterede i en tredobbelt stigning. Derfor bør

maksimal Solifenacin "Krka" dosis begrænses til 5 mg ved samtidig behandling med

ketoconazol eller terapeutiske doser af andre stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir,

nelfinavir, itraconazol) (se pkt. 4.2).

Samtidig behandling med solifenacin og en stærk CYP3A4 hæmmer er kontraindiceret hos

patienter med svær nyreinsufficiens eller moderat leverinsufficiens.

Virkningen af enzyminduktion på solifenacins farmakokinetik og dets metabolitter er ikke

undersøgt tillige med effekten af højaffinitet CYP3A4-substrater på solifenacin. Da

solifenacin metaboliseres af CYP3A4, er farmakokinetiske interaktioner mulige med andre

CYP3A4 substrater med højere affinitet (f.eks. verapamil, diltiazem) og CYP3A4-inducere

(f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin).

Solifenacins virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Orale kontraceptiva

Administration af Solifenacin "Krka" har ikke vist farmakokinetisk interaktion af

solifenacin med orale kombinationskontraceptiva (ethinylestradiol/levonorgestrel).

Warfarin

Administration af Solifenacin "Krka" ændrede ikke på R-warfarins eller S-warfarin

farmakokinetik eller deres virkning på protrombintiden.

Digoxin

Administration af Solifenacin "Krka" viste ikke nogen virkning på digoxins

farmakokinetik.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af solifenacin til gravide. Dyreforsøg indikerer ikke

direkte skadelige virkninger på fertiliteten, embryoets/fosterets udvikling eller fødsel (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Bør kun anvendes med

forsigtighed til gravide.

Amning

Der er ingen data tilgængelige vedrørende udskillelsen af solifenacin i modermælk hos

mennesker. Solifenacin og/eller dets metabolitter udskilles i mælk hos mus og forårsager

58686_spc.docx

Side 4 af 12

en dosisafhængig mangel på trivsel hos nyfødte mus (se pkt. 5.3). Solifenacin "Krka" bør

derfor undgås ved amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Da solifenacin, som øvrige anticholinergika, kan forårsage sløret syn og i sjældne tilfælde

somnolens og træthed (se pkt. 4.8), kan evnen til at køre bil og betjene maskiner påvirkes

negativt.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Som følge af den farmakologiske effekt af solifenacin, kan Solifenacin "Krka" forårsage

anticholinerge bivirkninger, generelt af mild eller moderat grad. Forekomsten af disse

bivirkninger er dosisrelateret.

Den hyppigst rapporterede bivirkning er mundtørhed, som forekom hos 11% af patienterne

behandlet med 5 mg én gang daglig, 22% af patienterne behandlet med 10 mg én gang

daglig og 4% af patienterne behandlet med placebo. Graden af mundtørhed var generelt

mild og førte kun lejlighedsvis til, at behandlingen blev afbrudt. Generelt er compliance

meget høj (ca. 99%), og ca. 90% af patienterne gennemførte den fulde behandlingsperiode

på 12 uger.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Frekvenser er angivet som følger:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 to <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 to <1/100)

Sjælden (

1/10.000 to <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

MedDRA

systemorganklass

e

Meget

almindel

ig

Almindelig

Ikke

almindeli

g

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Urinvejs-

infektion,

blærebetæ

ndelse

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion*

Metabolisme og

ernæring

Nedsat

appetit*,

hyperkaliæmi

Psykiske

forstyrrelser

Hallucina-

tioner*,

forvirrings-

tilstand*

Delirium*

Nervesystemet

Somnolen

Svimme

58686_spc.docx

Side 5 af 12

s, ændret

smags-

opfattelse

lhed*,

hoved-

pine*

Øjne

Sløret syn

Tørre øjne

Glaukom*

Hjerte

Torsades de

Pointes*,

EKG visende

forlængelse*

Atrieflimren*

Palpitationer*

Takykardi*

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasal

tørhed

Dysfoni*

Mave-tarm-

kanalen

Mund-

tørhed

Konstipation,

kvalme,

dyspepsi,

abdominalsmert

Gastro-

øsofageal

refluks,

tør hals

Colon

obstruk-

tion,

påvirknin

g af

afføring,

opkast-

ning*

Ileus*,

abdominalt

ubehag*

Lever og galdeveje

Leversygdom

*, unormal

leverfunktio

nstest*

Hud og subkutane

væv

Tør hud

Kløe*,

udslæt*,

Erythema

multiforme

urticaria*,

angioødem

Eksfoliativ

dermatitis*

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel-

svaghed*

Nyrer og urinveje

Vand-

ladnings-

besvær

Urin-

retention

Nedsat

nyrefunktion*

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsste

Træthed,

perifert

ødem

* Observeret efter markedsføring

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

58686_spc.docx

Side 6 af 12

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med solifenacinsuccinat kan give alvorlige anticholinerge bivirkninger. Den

højeste dosis af solifenacinsuccinat, der ved et uheld blev givet til en patient var 280 mg i

et tidsrum på 5 timer, hvilket ændrede patientens mentale status, men uden behov for

indlæggelse.

Behandling

I tilfælde af overdosering med solifenacinsuccinat skal patienten behandles med aktivt kul.

Ventrikelskylning er gavnligt, hvis den udføres indenfor 1 time, men opkastning bør ikke

induceres.

Som med øvrige anticholinerge midler, kan symptomerne behandles som følger:

Alvorlige centrale anticholinerge virkninger som hallucinationer eller udtalt excitation

behandles med physostigmin eller carbachol.

Kramper eller udtalt excitation behandles med benzodiazepiner.

Respirationsinsufficiens behandles med kunstigt åndedræt.

Takykardi behandles med beta-blokkere.

Urinretention behandles med kateterisation.

Mydriasis behandles med pilocarpin øjendråber og/eller patienten placeres i et mørkt

rum.

Som med øvrige antimuscarine midler bør man i tilfælde af overdosering være ekstra

opmærksom på patienter med kendt risiko for QT- forlængelse (dvs. hypokaliæmi,

bradykardi og samtidig administration af lægemidler, der forlænger QT-intervallet) og

relevante hjertelidelser (dvs. myocardie iskæmi, arytmi, hjertesvigt).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G04BD08. Urologica, midler mod hyppig urinering og inkontinens.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Solifenacin er en kompetitiv, specifik cholinerg-receptorantagonist.

Urinblæren innerveres af parasympatiske cholinerge nerver. Acetylcholin sammentrækker

den glatte detrusor muskel via muscarine receptorer, for hvilke M

-subtypen overvejende

er involveret. Farmakologiske in vitro og in vivo undersøgelser viser at solifenacin er en

kompetitiv hæmmer af den muscarine M

-subtype receptor. Det er desuden vist at

solifenacin er en specifik muscarin receptor antagonist idet det har lav eller ingen affinitet

for andre undersøgte receptorer og ionkanaler.

58686_spc.docx

Side 7 af 12

Farmakodynamiske virkninger

Behandling med solifenacinsuccinat i doser på 5 mg og 10 mg daglig er blevet undersøgt i

adskillige dobbeltblindede randomiserede kontrollerede undersøgelser hos mænd og

kvinder med overaktiv blære.

Som vist i nedenstående tabel giver både 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinatdoser statistisk

signifikante forbedringer i primære og sekundære endpoints sammenlignet med placebo.

Effekten ses inden for en uges behandling og stabiliseres i løbet af de næste 12 uger. Et

langtids åbent studie viser, at effekten opretholdes i mindst 12 måneder. Efter 12 ugers

behandling var ca. 50% af patienterne, der før behandling led af inkontinens, fri for

inkontinensepisoder, og 35% af patienterne opnåede en vandladningsfrekvens på mindre

end 8 vandladninger per dag. Behandling af symptomerne forbundet med overaktiv blære

forbedrer også livskvaliteten (generel sundhedsopfattelse, inkontinensens indvirkning, rolle

begrænsninger, fysiske begrænsninger, sociale begrænsninger, følelser, sværhedsgrad af

symptomer, sværhedsgradsmålinger, søvn/energi).

Resultater (poolede data) fra 4 kontrollerede fase 3 studier med 12 ugers behandlingsvarighed

Placebo

Solifenacinsuc

cinat

5 mg én gang

daglig

Solifenacinsuc

cinat

10 mg én gang

daglig

Tolterodin

2 mg 2 gange

daglig

Antal vandladninger pr. 24 timer

Gennemsnitlig baseline

Gennemsnitlig reduktion fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

11,9

1138

12,1

<0,001

11,9

1158

<0,001

12,1

0,004

Antal urgeepisoder pr. 24

timer

Gennemsnitlig baseline

Gennemsnitlig reduktion fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

1124

<0,001

1151

<0,001

0,031

Antal episoder af inkontinens pr. 24 timer

Gennemsnitlig baseline

Gennemsnitlig reduktion fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

<0,001

<0,001

0,009

Antal episoder af nocturi pr. 24 timer

Gennemsnitlig baseline

Gennemsnitlig reduktion fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

1005

0,025

1035

<0,001

0,199

Mængde af udtømning/pr. vandladning

Gennemsnitlig baseline

166 ml

146 ml

163 ml

147 ml

58686_spc.docx

Side 8 af 12

Gennemsnitlig øgning fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

9 ml

1135

32 ml

<0,001

43 ml

1156

<0,001

24 ml

<0,001

Antal af bind pr. 24 timer

Gennemsnitlig baseline

Gennemsnitlig reduktion fra

baseline

% ændring fra baseline

p-værdi*

<0,001

<0,001

0,010

Bemærk:

I 4 af de pivotale studier blev der brugt solifenacinsuccinat 10 mg og placebo. I 2 ud af 4

studier blev også solifenacinsuccinat 5 mg brugt og ét af studierne inkluderede tolterodin

2 mg 2 gange daglig.

Ikke alle parametre og behandlingsgrupper er evalueret for de enkelte studier. Derfor kan

antallet af patienter afvige pr. parameter og behandlingsgruppe.

*p-værdi for den parvise sammenligning med placebo

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgift af solifenacinsuccinattabletter, nås maksimal solifenacinplasma-

koncentration (C

) efter 3-8 timer. t

er uafhængig af dosis. C

og areal under kurven

(AUC) stiger proportionalt med dosis fra 5 mg til 40 mg. Den absolutte biotilgængelighed

er ca. 90%. C

og AUC-værdier påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Fordeling

Solifenacins tilsyneladende fordelingsvolumen er 600 l efter intravenøs administration. En

stor del af solifenacin (ca. 98%) er bundet til plasmaproteiner, primært α

-syre

glycoprotein.

Biotransformation

Solifenacin metaboliseres hovedsageligt i leveren af cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Der

eksisterer dog alternative metaboliseringsveje, som kan bidrage til solifenacins

metabolisme. Den systemiske clearance er omkring 9,5 l/t og solifenacins terminale

halveringstid er 45-68 timer. Efter oral administration er en farmakologisk aktiv (4R-

hydroxysolifenacin) og tre inaktive metabolitter (N-glucuronid, N-oxid og 4R-hydroxy-N-

oxid af solifenacin) blevet identificeret i plasma.

Elimination

Efter administration af 10 mg solifenacin (

C-mærket), udskilles ca. 70% radioaktivitet i

urin og 23% i fæces i løbet af 26 dage. I urinen udskilles ca. 11% radioaktivitet som

uomdannet aktiv substans, ca. 18% som N-oxid metabolit, 9% som 4R-hydroxy-N-oxid

metabolit og 8% som 4R-hydroxy metabolit (aktiv metabolit).

58686_spc.docx

Side 9 af 12

Linearitet/non-linearitet

Der er lineær farmakokinetik i det terapeutiske dosisinterval.

Andre særlige populationer

Ældre

Dosisjustering baseret på alder er ikke nødvendig. Undersøgelser hos ældre har vist, at

eksponering med solifenacin, udtrykt som AUC, efter administration af solifenacinsuccinat

(5 mg og 10 mg én gang daglig), var ens hos raske ældre patienter (mellem 65 og 80 år) og

raske yngre patienter (under 55 år). Den gennemsnitlige absorptionshastighed, udtrykt som

; var lidt lavere blandt ældre patienter, og den terminale halveringstid var ca. 20%

højere blandt ældre patienter. Disse mindre forskelle anses ikke for at være klinisk

signifikante.

Solifenacins farmakokinetik er ikke fastslået hos børn og unge.

Køn

Solifenacins famakokinetik påvirkes ikke af køn.

Race

Solifenacins farmakokinetik påvirkes ikke af race.

Nedsat nyrefunktion

Solifenacins AUC og C

hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion er ikke

signifikant forskellig fra værdierne fundet hos raske frivillige. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 ml/min) er solifenacineksponeringen

signifikant højere end i kontrolgruppen med stigninger i C

på ca. 30%, AUC mere end

100% og t

mere end 60%. Der er set en statistisk signifikant sammenhæng mellem

kreatininclearance og solifenacinclearance.

Solifenacins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter i hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) påvirkes C

ikke,

AUC stiger med 60% og t

fordobles. Solifenacins farmakokinetik er ikke undersøgt hos

patienter med svær leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, fertilitet,

fosterudvikling, genotoksicitet og karcinogenicicitet. I præ- og postnatale udviklingsstudier

hos mus, forårsager solifenacinbehandling af moderen ved diegivning et dosisafhængigt

fald i overlevelsesratio, nedsat vægt, og nedsat fysisk udvikling ved kliniske relevante

niveauer. Dosisrelateret øget dødelighed uden forudgående kliniske tegn forekom hos

juvenile mus, som blev behandlet fra dag 10 eller 21 efter fødslen med doser, som gav

farmakologisk effekt, og begge grupper havde højere dødelighed i forhold til voksne mus.

Hos juvenile mus behandlet fra dag 10 postnatalt, var plasmaeksponeringen højere end hos

voksne mus; fra dag 21 postnatalt og fremefter, var den systemiske eksponering

sammenlignelig med den hos voksne mus. De kliniske implikationer af den øgede

dødelighed hos juvenile mus er ikke kendt.

58686_spc.docx

Side 10 af 12

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Povidon

Magnesiumsterat

Tabletovertræk:

Hypromellose

Talcum

Titandioxid (E171)

Triacetin

Rød jernoxid (E172) (kun i 10 mg tabletter)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

HDPE-tabletbeholder efter åbning:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Holdbarhed efter åbning er 12 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter åbning af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC//Alu-folie): 10, 30, 50, 60, 90, 100 filmovertrukne tabletter i en æske.

HDPE-tabletbeholder med PP lukning: 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

58686_spc.docx

Side 11 af 12

Repræsentant

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58685

10 mg:

58686

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58686_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency