SMOFlipid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • SMOFlipid 200 mg/ml infusionsvæske, emulsion
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, emulsion
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • SMOFlipid 200 mg/ml infusionsvæske, emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53039
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

18. januar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

SMOFlipid, infusionsvæske, emulsion (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

22356

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

SMOFlipid

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1000 ml indeholder:

Sojaolie, renset

60,0

Triglycerider, middelkæde længde

60,0

Olivenolie, renset

50,0

Fiskeolie, righoldig på omega-3

fedtsyrer

30,0

Total energindhold:

8,4 MJ/l (=2000 kcal/l)

pH-værdi

ca. 8

Osmolaritet ca. 380 mosm/kg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, emulsion (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Supplement af energi, essentielle fedtsyrer og omega-3 fedtsyrer til patienter, som del af et

parenteralt ernæringsprogram, når peroral eller enteral ernæring ikke er mulig,

utilstrækkelig eller kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patientens evne til at eliminere infunderet fedt bør styre dosering og infusionshastighed, jf.

pkt. 4.4 ” Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”.

53039_spc.doc

Side 1 af 8

Voksne

Normaldosis er 1,0- 2,0 g fedt/kg legemsvægt/dag, svarende til 5 –10 ml/ kg

legemsvægt/dag.

Den anbefalede infusionshastighed er 0,125 g fedt/kg legemsvægt/time, svarende til 0,63

ml SMOFlipid/kg legemsvægt/time og bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time,

svarende til 0,75 ml SMOFlipid/kg legemsvægt/time.

Pædiatrisk population

Præmature nyfødte, nyfødte og spædbørn:

Den initiale dosis skal være 0,5-1,0 g fedt/kg legemsvægt/dag efterfulgt af en stigning fra

0,5-1,0 g fedt/kg legemsvægt/dag op til 3,0 g fedt/kg legemsvægt/dag.

Det anbefales ikke at overstige en daglig dosis på 3 g fedt/kg legemsvægt/dag svarende til

15 ml SMOFlipid/kg legemsvægt/dag.

Infusionshastigheden må ikke overstige 0,125 g fedt/kg legemsvægt/time. Til præmature

nyfødte og nyfødte med lav fødselsvægt, skal SMOFlipid indgives kontinuerligt over

omkring 24 timer.

Børn:

Det anbefales ikke at overskride en daglig dosis på 3 g fedt/kg legemsvægt/dag svarende til

15 ml SMOFlipid/kg legemsvægt/dag.

Den daglige dosis skal øges gradvist i løbet af den første uge af administrationen.

Infusionshastigheden må ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.

Administration

Indgives som intravenøs infusion i en perifer eller central vene.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fiske-, æg-, soja- eller peanutprotein, over for de aktive stoffer

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Alvorlig hyperlipæmi.

Alvorlig leverinsufficiens.

Alvorlige koagulationsforstyrrelser.

Alvorlig nyreinssufficiens uden adgang til hæmofiltration eller dialyse.

Akut shock.

Generelle kontraindikationer til infusionsbehandling: Akut lungeødem, overhydrering, og

ikke-kompenseret hjerteinsufficiens.

Ustabile tilstande (f.eks. alvorlige posttraumatiske tilstande, ikke-kompenseret diabetes

mellitus, akut myokardie-infarkt, stroke, emboli, metabolisk acidose og alvorlig sepsis

samt hypotonisk dehydrering).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fedteliminationsevnen er individuel og bør derfor følges i overensstemmelse med

hospitalets rutiner. Dette gøres almindeligvis ved kontrol af triglyceridniveauet. Særlig

forsigtighed skal udvises hos patienter med en markant risiko for hyperlipidæmi (f.eks.

53039_spc.doc

Side 2 af 8

patienter med høj fedtdosering, alvorlig sepsis og spædbørn med ekstrem lav fødselsvægt).

Serum triglyceridkoncentrationen bør generelt ikke overstige 3 mmol/l under infusionen.

Reduktion af dosis eller ophør af lipidemulsionen skal overvejes hvis serum eller plasma

triglyceridkoncentrationerne i løbet af eller efter infusionen overstiger 3 mmol/l.

Overdosering kan føre til fedtoverbelastningssyndrom. Jf. pkt. 4.8 ”Bivirkninger”.

Dette lægemiddel indeholder sojabønneolie, fiskeolie og ægphospholipider, der i sjældne

tilfælde kan give allergiske reaktioner. Krydsallergireaktioner er observeret mellem

sojabønneolie og peanut.

SMOFlipid bør gives med forsigtighed i tilfælde af nedsat fedtmetabolisme, som kan

forekomme hos patienter med nyresvigt, diabetes mellitus, pankreatit, nedsat leverfunktion,

hypothyreodisme og sepsis.

Kliniske resultater fra patienter med diabetes mellitus eller nyresvigt er begrænsede.

Indgift af mellemlangkædede fedtsyrer alene kan resultere i metabolisk acidose. Denne risiko

er stort set elimineret ved samtidig indgift af de langkædede fedtsyrer, som er indeholdt i

SMOFlipid. Samtidig indgift af kulhydrater vil nedsætte denne risiko yderligere. Derfor

anbefales samtidig infusion af kulhydrater eller kulhydratholdige aminosyreopløsninger.

Laboratorieundersøgelser som almindeligvis forbindes med parenteral ernæring bør foretages

regelmæssigt. Disse omfatter blodsukkerniveauer, leverfunktionstests, syre-basemetabolisme,

væskebalance, fuldblodtællinger og elektrolytniveau.

Infusionen bør afbrydes omgående ved ethvert tegn på anafylaktisk reaktion (som feber,

kulderystelser, udslet eller dyspnø).

SMOFlipid skal kun gives med forsigtighed til nyfødte og præmature nyfødte med

hyperbilirubinæmi.og tilfælde med pulmonær hypertension. Hos nyfødte, særligt præmature

nyfødte på længerevarende parenteral ernæring, skal blodpladetal, leverfunktionstest og

serumtriglycerider monitoreres.

Høje plasma lipid niveauer kan interferere med visse laboratorie blodprøver, f.eks.

hæmoglobin.

Smoflipid indeholder op til 5 mmol natrium pr. 1000 ml. Dette skal tages i betragtning til

patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

Tilsætning af andre lægemidler eller stoffer til SMOflipid bør generelt undgås med mindre

forligeligheden er kendt (se pkt. 6.2 og pkt. 6.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Heparin indgivet i kliniske doser giver en forbigående øgning i lipoprotein lipase

frigivelsen til blodet. Dette kan resultere i initialt øget plasma lipolyse fulgt af en

forbigående nedsat triglycerid clearance.

Sojaolie har et naturligt indhold af Vitamin K

. Indholdet i SMOFlipid er imidlertid så lavt,

at der ikke forventes nogen klinisk relevant påvirkning af koagulationsprocessen hos

patienter i kumarinderivat behandling.

53039_spc.doc

Side 3 af 8

4.6

Graviditet og amning

Der findes ingen resultater fra anvendelsen af SMOFlipid til gravide eller ammende

kvinder.

Der savnes undersøgelser af reproduktionstoksicitet hos dyr. Det kan være nødvendigt at

indgive parenteral ernæring under graviditet og amning.

SMOFlipid bør kun anvendes til gravide eller ammende efter nøje overvejelse.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er observeret under anvendelsen af fedtemulsioner:

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke almindelig

≥1/1000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10000 til <1/1000

Meget

sjælden

≤1/10000

Vaskulære

sygdomme

Hypotension, hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Appetitløshed,

kvalme og

opkastning

Det reproduktive

system og

mammae

Priapisme

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Svag stigning

i krops-

temperaturen

Kulderystelser

Overfølsomhedsreaktioner

(f.eks. anafylaktiske eller

anafylaktoide reaktioner,

hududslet, urticaria, rødmen,

hovedpine), varme eller

kuldefølsomhed, bleghed,

cyanose, smerter i hals, ryg,

knogler, bryst og lænd.

Forekommer ovennævnte bivirkninger eller stiger triglycerid niveauet til mere end 3

mmol/l bør SMOFlipid infusionen standses eller om nødvendigt fortsættes med nedsat

dosis.

SMOFlipid bør altid være en del af en total parenteral ernæringsbehandling indeholdende

aminosyrer og glucose. Kvalme, opkastning og hyperglykæmi er symptomer, der relaterer

sig til forhold, som indikerer parenteral ernæring og kan til tider være forbundet med

parenteral ernæring.

Monitorering af triglycerid- og blodsukker niveauer anbefales for at undgå forhøjede

værdier, som kan være skadelige.

Fedtoverbelastningssyndrom

Nedsat evne til at eliminere triglycerider kan føre til fedt-overbelastningssyndrom på grund af

overdosering. Mulige tegn på metabolisk overbelastning skal iagttages. Årsagen kan være

genetisk (individuel forskellig metabolisme) eller fedtmetabolismen kan være påvirket af

tilstedeværende eller tidligere sygdom. Syndromet kan imidlertid også opstå ved alvorlig

53039_spc.doc

Side 4 af 8

hypertriglyceridæmi selv ved anbefalet infusionshastighed, og i forbindelse med pludselig

ændring i patientens kliniske tilstand, såsom forringelse af nyrefunktionen eller infektion.

Fedtoverbelastningssyndromet karakteriseres ved hyperlipæmi, feber, fedtinfiltration,

hepatomegali, med eller uden icterus, splenomegali, anæmi, leukopeni, trombocytopeni,

koagulationsforstyrrelser, hæmolyse og reticulocytose, unormal leverfunktionstest samt

koma. Symptomerne er som regel reversible såfremt fedtemulsioninfusionen afbrydes. Opstår

der tegn på fedt overbelastningssyndrom skal infusionen af SMOFlipid afbrydes.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering førende til fedtoverbelastningssyndrom kan forekomme som følge af for

hurtig infusionshastighed eller kronisk ved anbefalede infusionshastigheder i forbindelse

med ændring af patientens kliniske tilstand f.eks. ved nedsat nyrefunktion eller infektion.

Overdosering kan føre til bivirkninger (se pkt. 4.8). I disse tilfælde bør infusionen standses

eller om nødvendigt fortsættes med nedsat dosis.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

B 05 BA 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fedtemulsionen har en partikelstørrelse og biologiske egenskaber svarende til de endogene

chylomikroner. Indholdsstofferne i SMOFlipid: Sojaolie, triglycerider middelkæde længde,

olivenolie og fiskeolie har bortset fra energiindholdet, individuelle farmakodynamiske

egenskaber.

Sojaolie har et højt indhold af essentielle fedtsyrer. Linolinsyren er den mest

forekommende omega-6 fedtsyre (ca. 55-60 %). Alfa-linolinsyre, en omega-3 fedtsyre,

udgør ca. 8 %. Denne del af SMOFlipid tilfører den nødvendige mængde af essentielle

fedtsyrer.

Mellemlangkædede fedtsyrer oxideres hurtigt og tilfører kroppen en form for umiddelbart

tilgængelig energi.

53039_spc.doc

Side 5 af 8

Olivenolie tilfører hovedsagelig energi i form af monoumættede fedtsyrer, som er

væsentlig mindre følsomme for peroxidation end den tilsvarende mængde polyumættede

fedtsyrer.

Fiskeolie er karakteriseret ved et højt indhold af eikosapentaensyre (EPA) og

docosahexaensyre (DHA). DHA er en vigtig strukturel enhed i cellemembraner, hvorimod

EPA er prekursor til eikosanoider som prostaglandiner, tromboxaner og leukotriener.

Vitamin E beskytter umættede fedtsyrer mod lipidperoxidation.

To studier er udført med hjemme parenteral ernæring til patienter med behov for

længerevarende støtte til ernæring. Det primære mål for begge studier var at vise

sikkerhed. Effekt var det andet mål i ét af studierne, som blev lavet på pædiatriske

patienter. Dette studie var stratificeret i aldersgrupper (henholdsvis 1 måned - <2 år, 2-11

år). Begge studier viste, at Smoflipid has samme sikkerhedsprofil som det

sammenlignelige produkt (Intralipid 20%). Effekten i det pædiatriske studie blev målt i

form af vægtøgning, højde, BMI, præ-albumin, retinolbindende protein og fedtsyreprofil.

Der var ingen forskel i parametrene for de to grupper med undtagelse af fedtsyreprofilen

efter 4 ugers behandling. Fedtsyreprofilen for Smoflipid patienter afslørede en stigning i

omega-3-fedtsyrer i plasmalipoproteiner og røde blodlegemers phospholipider og afspejler

dermed sammensætningen af den infunderede fedtemulsion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De enkelte triglycerider har forskellige clearance, men SMOFlipid som en blanding

elimineres hurtigere end LCT (langkædede triglycerider) med lavere triglycerid niveauer

under infusionen til følge.

Af de indeholdte stoffer har olivenolie den langsommeste clearance (noget langsommere

end LCT) og de mellemkædede triglycerider (MCT) den hurtigste. Fiskeolie i blanding

med LCT har samme clearance som LCT alene.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske undersøgelser baseret på enkelt- og gentaget dosis toksicitet samt

genotoksicitetsundersøgelser med SMOFlipid emulsion, observeredes ikke andre

virkninger end de forventede efter højdosisindgift af lipider. Efter et lokalt tolerancestudie

hos kaniner blev der observeret forbigående inflammation efter intraarteriel, paravenøs,

eller subcutan indgift. Efter intramuskulær indgift til dyr forekom i nogen tilfælde moderat

forbigående inflammation og vævsnekrose.

I en undersøgelse på marsvin (maksimeringstest) viste fiskeolie en moderat dermatologisk

overfølsomhedsreaktion. En systemisk antigenicitets test gav ingen indikation af

muligheden for anafylaktiske reaktioner af fiskeolie.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glycerol.

Æg lecitin.

All-rac-

-tocopherol.

53039_spc.doc

Side 6 af 8

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (pH justerende).

Natriumoleat.

6.2

Uforligeligheder

Lægemidlet må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af de nævnte i pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter åbning af beholderen:

Kemisk og fysisk holdbarhed under brug er eftervist ved opbevaring i 24 timer ved 25

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør emulsionen dog anvendes umiddelbart. Anvendes

den ikke umiddelbart er brugsopbevaringstid og -betingelser før brugen brugerens ansvar

og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2- 8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C. Må ikke fryses.

Holdbarhed efter blanding:

Såfremt der sker tilsætning til SMOFlipid bør blandingen ud fra et mikrobiologisk

synspunkt anvendes umiddelbart. Er dette ikke tilfældet er brugsopbevaringstid og

-betingelser før brugen brugerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8

C, med mindre tilsætningen er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Infusionsglasflaske (type II, farveløs) med butyl-gummi propper.

Excel pose. Excel posen består af en inderpose (primær emballagen) med en overpose. Der

er placeret en iltabsorber og en integritetsindikator (Oxalert

) mellem inderposen og

overposen.

Excel inderposen består af poly(propylen/ethylen) copolymer, en termoplastisk

elastomer og en copolyester.

Overposen, der fungerer som iltbarriere, består af polyethylen terephtalat og polyolefin

eller polyethylen terephtalat, polyolefin og ethylen-vinyl alkohol copolymer (EVOH).

Iltabsorberen består af jernpulver i en polymersachet.

Integritetsindikatoren består af en iltfølsom opløsning i en polymersachet.

Overposen, iltabsorberen og integritetsindikatoren bør kasseres efter åbning af overposen.

Integritetsindikatoren (Oxalert

) reagerer med fri ilt og ændrer farve fra klar til sort

såfremt overposen beskades.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvend kun homogene emulsioner. For Excelposer: Integritetsindikatoren (Oxalert) bør

inspiceres før overposen fjernes. Er indikatoren sort, er der trængt ilt ind gennem

overposen og produktet bør kasseres.

53039_spc.doc

Side 7 af 8

Inspicer emulsionen visuelt for faseadskillelse lige før indgift. Det bør sikres at den

endelige emulsion ikke viser nogen tegn på faseadskillelse. Kun til engangsbrug. Enhver

rest af emulsionen bør kasseres.

Additiver:

For at opnå ”All-In-One” Total Parenteral Nutrition (TPN) blandinger kan SMOFlipid,

under aspetiske forhold, blandes med aminosyre-, glucose- og elektrolytopløsninger.

Forligeligheder og holdbarheder for en række additiver kan rekvireres hos indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Tilsætninger bør foretages aseptisk.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53039

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. januar 2016

53039_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.