Sirdalud Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sirdalud Retard 12 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 12 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sirdalud Retard 12 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13235
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sirdalud

®

2 mg og 4 mg, tabletter

Sirdalud Retard

®

6 mg og 12 mg, hårde depotkapsler

tizanidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Sådan skal du tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sirdalud/Sirdalud Retard virker muskelafslappende.

Du kan tage Sirdalud/Sirdalud Retard til behandling af:

kronisk spændte, stive muskler på grund af sygdom i hjerne eller rygmarv

muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger o. lign.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Tag ikke Sirdalud/Sirdalud Retard:

hvis du er allergisk over for tizanidin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du har en alvorlig leversygdom

hvis du har en sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

hvis du samtidig tager medicin mod depression (fluvoxamin) eller antibiotika (ciprofloxacin)

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du

får symptomer som uforklaret gulsot, kvalme, appetitløshed eller træthed, da det kan være

symptomer på dårlig lever

har dårlige nyrer

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du bliver svimmel og besvimer eller i alvorlige tilfælde

bliver bevidstløs, da det kan være tegn på for lavt blodtryk.

Du skal være opmærksom på, at de symptomer, som Sirdalud/Sirdalud Retard dæmper, kan blive

forstærket, når du holder op med at tage medicinen (rebound-effekt).

Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Sirdalud/Sirdalud Retard.

Hvis du har dårlig lever eller dårlige nyrer, skal du, så længe du får Sirdalud/Sirdalud Retard, have

undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sirdalud/Sirdalud

Retard, da lægemidlet kan påvirke prøveresultaterne.

Du bør tage en graviditetstest, før du begynder at tage Sirdalud/Sirdalud Retard (se afsnittet

”Graviditet og amning”).

Brug af anden medicin sammen med Sirdalud/Sirdalud Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin mod depression (fluvoxamin).

Hjertemedicin (antiarytmika – fx amidaron, mexiletin, propafenon) og anden medicin som kan

have uønsket virkning på hjertefunktionen (medicin med QT-forlængelse).

Medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).

Visse typer antibiotika (rifampicin og fluoroquinoloner – fx enoxacin, pefloxacin, ciprofloxacin,

norfloxacin).

Medicin mod akutte smerter eller leddegigt (rofecoxib).

P-piller og anden oral prævention.

Medicin mod blodpropper (ticlopidin).

Medicin mod for højt blodtryk.

Vanddrivende medicin.

Beroligende eller sovemedicin, da dette kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud/Sirdalud

Retard.

Hvis du er storryger (ryger flere end 10 cigaretter om dagen).

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud/Sirdalud Retard. Du må derfor ikke drikke

alkohol, mens du er i behandling med Sirdalud/Sirdalud Retard.

Brug af Sirdalud/Sirdalud Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Sirdalud/Sirdalud Retard uafhængigt af mad. Du skal tage Sirdalud/Sirdalud Retard

sammen med et glas vand eller anden væske. Du må ikke tage Sirdalud/Sirdalud Retard sammen med

alkohol, da alkohol forstærker virkningen af Sirdalud/Sirdalud Retard.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Sirdalud/Sirdalud Retard efter aftale med lægen.

Du bør tage en graviditetstest, før du begynder at tage dette lægemiddel, da Sirdalud/Sirdalud Retard

kan være skadeligt for fostret.

Hvis du er kvinde, kan din læge give dig råd og vejledning om sikker prævention, inden du begynder

at tage Sirdalud/Sirdalud Retard. Du skal bruge prævention, så længe du tager Sirdalud/Sirdalud

Retard. Hvis du stopper med at tage Sirdalud/Sirdalud Retard, skal du fortsætte med at bruge

prævention et par dage efter, at du er stoppet med at tage medicinen: Brug stadig prævention 1 dag

efter, at du er stoppet med at tage Sirdalud. For Sirdalud Retard gælder, at du stadig skal bruge

prævention i 2 dage efter, at du er stoppet med at tage det. Kontakt straks din læge, hvis du bliver

gravid under behandling med Sirdalud/Sirdalud Retard.

Amning

Du må ikke tage Sirdalud/Sirdalud Retard, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Sirdalud/Sirdalud Retard kan give

bivirkninger (bevidsthedssvækkelse, døsighed, træthed, svimmelhed eller andre symptomer på lavt

blodtryk), som i væsentlig grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Lad derfor være med at køre bil, motorcykel eller at cykle, og lad være med at arbejde med værktøj og

maskiner, før du ved, hvordan medicinen påvirker dig.

Sirdalud/Sirdalud Retard indeholder:

Sirdalud tabletter indeholder lactose, og Sirdalud Retard depotkapsler indeholder saccharose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Tag altid Sirdalud/Sirdalud Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Depotkapslerne skal synkes hele, og du må ikke knuse eller tygge dem.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Sirdalud tabletter:

Du skal starte med at tage 1 - 3 tabletter på 2 mg (2-6 mg) eller 1 tablet på 4 mg 3-4 gange daglig.

Lægen kan øge dosis med 1 tablet på 2 mg eller 1 tablet på 4 mg. Den ønskede effekt opnås normalt

med 1 tablet på 4 mg 3 gange daglig op til 3 tabletter på 2 mg 4 gange daglig (dvs. 12-24 mg). Du må

ikke tage mere end 18 tabletter på 2 mg eller 9 tabletter på 4 mg (i alt 36 mg).

Sirdalud Retard depotkapsler:

Du skal starte med at tage 1 depotkapsel på 6 mg daglig. Lægen kan øge dosis gradvist med 1

depotkapsel på 6 mg, indtil det bedste resultat er opnået.

Den sædvanlige dosis er 1 depotkapsel på 6 mg op til 2 depotkapsler på 12 mg (6-24 mg) 1 gang

daglig. Du må ikke tage mere end 4 depotkapsler på 6 mg eller 2 depotkapsler på 12 mg dagligt (i alt

24 mg).

Ældre (65 år eller derover)

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Sirdalud/Sirdalud Retard bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da erfaring med denne

aldersgruppe er begrænset.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Har du meget dårlig lever, må du ikke tage

Sirdalud/Sirdalud Retard.

Hvis du har taget for mange Sirdalud/Sirdalud Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter/kapsler end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan fx være søvnlignende bevidsthedssvækkelse, søvnmangel, kvalme og

opkastning, for lavt blodtryk, svimmelhed, små pupiller, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls, åndenød og i værste fald kan det føre til dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Sirdalud/Sirdalud Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil nedsætte din

dosis gradvis, hvis du skal stoppe behandlingen med Sirdalud/Sirdalud Retard. Følg lægens anvisning.

Hvis du pludselig holder op med at tage Sirdalud/Sirdalud Retard, kan du få symptomer som forhøjet

blodtryk og hjertebanken.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Sirdalud/Sirdalud Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig allergisk reaktion, inkl. vejrtrækningsbesvær, svimmelhed (anafylaksi) og hævelse af

primært ansigt og hals (angioødem).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Mavebesvær.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Sirdalud/Sirdalud Retard i

mere end 2-3 uger, skal du være omhyggelig med din mundhygiejne, så du ikke får huller i

tænderne.

Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Søvnmangel.

Søvnforstyrrelser.

For lavt blodtryk.

For højt blodtryk efter pludseligt stop i behandlingen. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Kvalme.

Træthed.

Blodtryksfald.

Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Forvirring.

Svimmelhed.

Sløret syn.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre

tilfælde ring 112.

Kraftesløshed og svaghed.

Abstinenssyndrom.

Mavesmerter.

Opkastning.

Kløe, udslæt, eksem eller irritation af huden (dermatitis), rødmen af huden (erytem).

Nældefeber.

Sløret tale.

Sirdalud/Sirdalud Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx forhøjet levertal, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Sirdalud/Sirdalud Retard utilgængeligt for børn.

Depotkapsler: Du kan opbevare Sirdalud Retard ved almindelig temperatur.

Tabletter: Opbevar ikke Sirdalud ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Sirdalud/Sirdalud Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sirdalud, 2 mg og 4 mg, tabletter og Sirdalud Retard, 6 mg og 12 mg, hårde depotkapsler

indeholder

Aktivt stof: tizanidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletter: kolloid vandfri silica, stearinsyre, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose.

Depotkapsler: ethylcellulose, shellac, talcum, majsstivelse, saccharose, gelatine, titandioxid

(E 171), sort jernoxid (E 172). 12 mg depotkapsler indeholder desuden gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tabletter:

Sirdalud 2 mg tabletter er hvide/råhvide, flade, runde tabletter med facetslebne kanter. Tabletten har

en delekærv og er præget med ”OZ” på den ene side.

Sirdalud 4 mg tabletter er hvide/råhvide, flade, runde tabletter med facetslebne kanter. Tabletten har

en kryds-delekærv på den ene side og er præget med ”RL” på den anden side.

Kapsler:

Sirdalud Retard 6 mg depotkapsler er uigennemsigtige, hvide, hårde gelatinekapsler præget med

”Sirdalud” på overdelen og ”6 mg” på underdelen i grå farve.

Sirdalud Retard 12 mg depotkapsler er uigennemsigtige, gule hårde gelatinekapsler præget med

”Sirdalud” på overdelen og ”12 mg” på underdelen i grå farve.

Pakningsstørrelser

Sirdalud 2 mg og 4 mg findes i blisterpakninger med 100 tabletter.

Sirdalud Retard 6 mg og 12 mg findes i blisterpakninger med 30 depotkapsler.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts/2017