Sinalfa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sinalfa 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sinalfa 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12626
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg

Terazosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

I denne information er der oplysninger om:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sinalfa

Sådan skal du tage Sinalfa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere information

1.

Virkning og anvendelse

Sinalfa indeholder det aktive stof terazosinhydrochlorid og hører til en gruppe lægemidler, der

kaldes alfablokkere. Det sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene og virker afslappende

på musklerne i blærehalskirtlen (prostata), så urin nemmere kan strømme fra blæren.

Sinalfa anvendes til behandling af:

for højt blodtryk

vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel i perioden indtil operation.

Sinalfa kan kun bruges til behandling af voksne (18 år og derover).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sinalfa

Tag ikke Sinalfa:

hvis du er allergisk over for terazosinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Sinalfa (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for andre alfa-receptor-blokkere (lægemidler til behandling af

sygdomme som forhøjet blodtryk og visse tilstande af prostata)

hvis du er allergisk over for quinazoliner (lægemiddel mod ved cancer)

hvis du tidligere har mistet bevidstheden under og efter vandladning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sinalfa.

Når du starter behandlingen, skal du være opmærksom på, at du på grund af blodtryksfald kan

blive svimmel eller føle dig svag, især når du rejser dig hurtigt op. I sjældne tilfælde risikerer

du at besvime, risikoen. Risikoen er størst ½-1½ time efter, du har taget tabletten. Du bør

undgå situationer, hvor du kan komme til skade, hvis dette sker. Hvis du får blodtryksfald og

svimmelhed, skal du sætte eller lægge dig ned, til det er overstået.

For at nedsætte risikoen for blodtryksfald og besvimelse skal du:

tage de første doser ved sengetid.

være opmærksom på problemet, hvis din dosis bliver sat op.

kontakte lægen, hvis du har glemt at tage flere doser. Når du skal starte behandlingen

igen, skal det ske med en lille dosis.

Tal med lægen, hvis du:

har en leversygdom. Du skal måske have mindre dosis

har tendens til lavt blodtryk

har dårligt hjerte med åndenød og vand i lungerne

har forstørret blærehalskirtel og samtidig

har besværet vandladning af anden grund

lider af kronisk betændelse i urinveje eller blære

har blæresten

skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du

er i behandling eller tidligere har været i behandling med Sinalfa. Sinalfa kan forøge

risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan

håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sinalfa, da

det kan påvirke prøveresultaterne.

Inden du begynder at tage Sinalfa, bør du blive undersøgt for årsagen til dit vandladnings-

besvær.

Børn og unge

Sinalfa bør ikke anvendes til børn.

Brug af anden medicin sammen med Sinalfa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Sinalfa kan påvirke anden medicin, og anden medicin kan påvirke Sinalfa.

Kontakt lægen, hvis du tager medicin mod:

vand i kroppen

forhøjet blodtryk, som f.eks. ACE-hæmmere og calciumblokkere

brystsmerter (nitrater)

impotens (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil).

Nogle patienter, som tager alfablokkere mod for højt blodtryk eller forstørret prostata, kan

opleve svimmelhed eller omtågethed, når de sætter sig eller rejser sig hurtigt, hvilket kan

skyldes lavt blodtryk. Nogle har oplevet disse symptomer, når de tager medicin mod erektil

dysfunktion (impotens) sammen med alfablokkere. For at nedsætte risikoen for at disse

symptomer opstår, bør du være i stabil og regelmæssig daglig behandling med alfablokkere,

inden du begynder at tage medicin mod erektil dysfunktion.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Sinalfa sammen med mad, drikke og alkohol

Sinalfa kan tages med eller uden mad.

Du må ikke indtage alkohol under behandling med Sinalfa da alkohol kan øge risikoen for

svimmelhed, uklarhed eller døsighed.

Graviditet, amning and frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun tage Sinalfa efter lægens anvisning.

Amning

Du må kun tage Sinalfa efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Sinalfa især i begyndelsen

af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Det er vigtigt at undgå at køre bil, betjene maskiner eller udføre farlige opgaver i 12 timer,

efter du har taget den første tablet af hver ny styrke (dvs. de tabletter, du tager på dag 1, 8 og

15 i startpakningen), da du kan opleve svimmelhed, uklarhed eller døsighed.

Sinalfa indeholder lactose

Sinalfa indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Sinalfa, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Sinalfa

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Dosering

Din læge bestemmer dosis individuelt, afhængigt af din tilstand og reaktion på behandling.

Behandling af forhøjet blodtryk:

Voksne:

Den anbefalede startdosis er 1 mg tablet dagligt 1-2 timer før sengetid i 1 uge og derefter 1 tablet

på 2 mg 1-2 timer før sengetid i en uge.

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis vil normalt være 1 tablet på 5 mg 1-2 gange dagligt.

Tal med din læge:

hvis det har været nødvendigt at stoppe behandlingen med Sinalfa. Du skal starte ny

behandling med 1 mg 1-2 timer før sengetid, selvom det kun er få doser, du har sprunget

over.

hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk.

Behandling af forstørret blærehalskirtel:

Den anbefalede startdosis er 1 tablet på 1 mg 1-2 timer før sengetid i 1 uge og derefter 1 tablet på

2 mg 1-2 timer før sengetid i 1 uge. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis vil normalt være 1-2

tabletter på 5 mg 1-2 timer før sengetid.

Tal med din læge:

hvis det har været nødvendigt at stoppe behandlingen med Sinalfa. Du skal starte ny

behandling med 1 mg 1-2 timer før sengetid, selvom det kun er få doser, du har sprunget

over.

Ældre patienter (over 65 år):

Hos ældre bør dosis holdes så lav som muligt, og forøgelser bør ske under tæt overvågning.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge:

Sinalfa bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Sinalfa?

Symptomer på overdosering kan være lavt blodtryk og svimmelhed samt hjertebanken og

uregelmæssig puls.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sinalfa, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag evt. resterende tabletter eller den

tomme æske med, da det letter identifikationen.

Hvis du har glemt at tage Sinalfa?

Tag den glemte dosis så hurtigt som muligt. Hvis det er tæt på tidspunktet for den næste dosis,

skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for

den glemte dosis. Hvis du har glemt flere doser, skal du kontakte lægen, da du skal genstarte

behandlingen med lav dosis.

Hvis du holder op med at tage Sinalfa

Du må ikke holde op med at tage Sinalfa, medmindre din læge har bedt dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

I begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af dosis kan der opstå for lavt blodtryk,

åndedrætsbesvær sammen med svaghed, svimmelhed og eventuelt bevidstløshed.

Hvis du bemærker:

Kløe eller hududslag

Hævelse i ansigt, tunge eller svælg

Åndenød eller hvæsende vejrtrækning

Stop med at bruge lægemidlet og søg straks lægehjælp. Dette kan være tegn på en

allergisk reaktion.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med

læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader, thrombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Svimmelhed

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Nervøsitet

Søvnighed

Forvirring og uklarhed

Fornemmelse af ”myrekryb”

Tåget syn

Hjertebanken (palpitationer)

Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø)

Lågt blodtryck (hypotension) som kan forårsage svimmelhed eller besvimelse når du

rejser dig op

Manglende evne til at få eller opretholde en erektion (impotens)

Smerter i arme og ben

Kvalme

Dovent øje

Kraftesløshed og svaghed

Tilstoppet næse

Bihulebetændelse

Hævede fødder, ankler og hænder (perifere ödemer).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Depression

Nedsat lyst til sex

Besvimelse

Vægtstigning

Hævelser.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner i huden

Urinsur gigt Alvorlig kløe i huden (pruritus)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Hurtig, uregelmæssig hjerterytme og puls (arytmier/atrieflimren). Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Vedvarende, smertefuld rejsning af penis

Blærebetændelse

Brændende smerte i led pga. urinsyregigt

Angst

Søvnbesvær

Ændring af farveopfattelse, synsforstyrrelser.

Øjenbetændelse.

Susen for ørerne (tinnitus)

Feber

Influenzalignende symptomer

Hyppig vandladning

Ufrivillig vandladning

Smerter i bryst, nakke og skulder

Muskelsmerter (myalgi)

Ledsmerter, gigt og andre former for problemer med leddene

Kløe, udslæt, nældefeber

Tendens til at svede

Hævelser i ansigtet

Mavesmerter

Forstoppelse

Diaré

Mundtørhed

Sure opstød / halsbrand (dyspepsi)

Luftafgang fra tarmen

Luft i maven

Opkastning

Bronkitis

Forkølelsessymptomer

Hoste

Næseblod

Snue

Halsbetændelse

Svimmelhed (vertigo)

Komplikationer i forbindelse med operation af grå stær (floppy iris syndrom

)

Svimmelhed på grund af lavt blodtryk (vasodilation)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder. Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Sinalfa utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Brug ikke Sinalfa efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Sinalfa indeholder:

Aktivt stof: Terazosinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactose; magnesiumstearat; talcum; majsstivelse; pregelatineret

stivelse.

Farvestoffer:

Tabletter 1 og 2 mg: Quinolingult (E 104).

Tabletter 5 mg: Jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Sinalfa 1 mg er en hvid, rund, flad tablet med Abbott logo på den ene side.

Sinalfa 2 mg er en gul, rund, flad tablet med Abbott logo på den ene side.

Sinalfa 5 mg er en lys orange, rund, flad tablet med Abbott logo på den ene side.

Pakningsstørrelser

Startpakning: 7 tabletter a 1 mg og 7 tabletter a 2 mg

Sinalfa 2 mg: 28 og 98 tabletter

Sinalfa 5 mg: 98 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amdipharm Limited

Temple Chambers

3 Burlington Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent

ME11 5EL

England

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2016

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.