Simazin 500 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Simazin 500 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l simazin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Simazin 500 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

T1265/A/07

Ukrudtsmiddel, nr 396-10

Simazin 500 g/l (43,9%)

Indeholder Ethylen glycol (6,5%)

nettoindhold

5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

ADVARSEL

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes

ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateria-

le fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes erhvervmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter,

hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til

stikasparges.

Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15. maj, i planteskoler og sti-

kasparges dog indtil 1. oktober.

Produktet må ikke anvendes næmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Omfattet af Miljø- og Energieministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

UN 3082

SIMAZIN

500 SC

Må kun anvendes erhvervsmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugt-

buske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges

UKRUDTSMIDDEL

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag

Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes med vand og sæbe.

Øjne

: Skyl omgående med vand i flere minutter, og kontakt læge.

Indtagelse :

Hos personer ved bevidsthed fremkaldes opkastning. Aktivt kul kan

gives flere gang sammen med rigeligt vand.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Distributør:

KemiAgro A.m.bA.

Centerhavnsvej 13

7000 FREDERICIA

Tlf.: 00 45 79212121

Fax: 00 45 79212159

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Simazin DK t1265a+b 22/12/03 4:06 PM Page 1

SIMAZIN 500 SC

BRUGSANVISNING

Virkning

Simazin 500 SC er et ukrudtsmiddel med en bred virkning overfor de

fleste ukrudtsarter, der spirer fra frø. Simazin 500 SC bliver liggende i

de øverste 5-10 cm af jordlaget. Her optages det af ukrudtsplanternes

rødder.

Simazin 500 SC bekæmper både to-kimbladet frøukrudt og en-kimbla-

det frøukrudt som enårige græsser. Men det bekæmper ikke kvik og

andet etableret rodukrudt som f.eks. mælkebøtte, tidsel, padderokke

og lignende. Endvidere er effekten på brandbæger utilstrækkelig.

De første tegn på virkning er en gulfarvning af bladrandene efterfulgt

af en visning af bladrande og bladspidser hvorefter planterne dør. På

arealer med stort indhold af organisk materiale (højt humusindhold)

nedsættes effekten.

Liter pr. ha

Dosering

Nyplantet

Ældre beplantn.

1.-2. år

3. år og ældre

Busketter og hække

0,5-1,0

1,5-2,0*)

Frugttræer og frugtbuske

0,5-1,0

3,0-4,0

Læhegn

0,5-1,0

3,0-4,0*)

Skovbrug, juletræer og

pyntegrønt

1,0-2,0

3,0-4,0

Planteskolekulturer

0,5-1,0

Stikasparges

2,0-2,5

2,0-2,5

*) Ældre beplantninger af birk max. 1,0 l/ha

Ældre beplantinger af liguster, potentil, snebær, syren og

poppel max. 2,0 l/ha.

NB: de laveste doseringer anvendes på let jord.

Anvendelse

Simazin 500 SC anvendes bedst, når det udsprøjtes om foråret på fug-

tig jord og inden frøukrudtet spirer frem eller senest når det er på kim-

blad stadiet.

I nyplantede kulturer skal jorden være faldet godt til om rødderne og

planterne rodfæstet inden der behandles.

Stikasparges

behandles

senest

uger

før

stikning

eller

efter

bedudjævning - kulturen må ikke være fremspiret.

Bemærk

Simazin 500 SC er et jordmiddel, der først og fremmest optages gen-

nem ukrudtsplanternes rødder, men der er en risiko for, at kulturplan-

terne, under uheldige omstændigheder, kan optage Simazin 500 SC

gennem bladene med skader til følge. Derfor anbefales det at udsprøj-

te Simazin 500 SC inden kulturernes knopper bryder eller som skær-

met sprøjtning mellem kulturerne.

Sprøjteteknik

Liter pr. ha

Hardidyser

Tryk

Bredsprøjtning

Km/time

ISO-F-02-110 Gul

3 atm

4110-14

3 atm

Simazin 500 SC kan også udbringes med rygsprøjte eller vandkande.

Ved dosering til små arealer beregnes mængden af Simazin 500 SC

således:

Liter pr.ha = ml pr. 10m

(F.eks. læghegn:3,0 l Simazin 500 SC pr. ha = 3,0 ml Simazin 500 SC pr.

10 m

Vandmængde:

Rygsprøjte

: 10 l vand rækker til

500 m

Vandkande m. sprederør

: 10 l vand rækker til

maksimalt 80m

Blandinger

Hvis etableret ukrudt skal bekæmpes, kan Simazin 500 SC blandes

med Glyphosat. I så fald må kulturerne ikke rammes - d.v.s. der skal

sprøjtes afskærmet mellem planterne.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit.

Bortskaffelse

Tom emballage, rester og spild skal afleveres til den kommunale

modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage

bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen

er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

T1265/B/07

Simazin DK t1265a+b 22/12/03 4:06 PM Page 2

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.