Simazin 500 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Simazin 500 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l simazin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Simazin 500 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 396-10
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

T1265/A/07

Ukrudtsmiddel, nr 396-10

Simazin 500 g/l (43,9%)

Indeholder Ethylen glycol (6,5%)

nettoindhold

5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

ADVARSEL

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes

ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateria-

le fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes erhvervmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter,

hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til

stikasparges.

Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15. maj, i planteskoler og sti-

kasparges dog indtil 1. oktober.

Produktet må ikke anvendes næmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Omfattet af Miljø- og Energieministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

UN 3082

SIMAZIN

500 SC

Må kun anvendes erhvervsmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugt-

buske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges

UKRUDTSMIDDEL

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag

Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes med vand og sæbe.

Øjne

: Skyl omgående med vand i flere minutter, og kontakt læge.

Indtagelse :

Hos personer ved bevidsthed fremkaldes opkastning. Aktivt kul kan

gives flere gang sammen med rigeligt vand.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Distributør:

KemiAgro A.m.bA.

Centerhavnsvej 13

7000 FREDERICIA

Tlf.: 00 45 79212121

Fax: 00 45 79212159

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Simazin DK t1265a+b 22/12/03 4:06 PM Page 1

SIMAZIN 500 SC

BRUGSANVISNING

Virkning

Simazin 500 SC er et ukrudtsmiddel med en bred virkning overfor de

fleste ukrudtsarter, der spirer fra frø. Simazin 500 SC bliver liggende i

de øverste 5-10 cm af jordlaget. Her optages det af ukrudtsplanternes

rødder.

Simazin 500 SC bekæmper både to-kimbladet frøukrudt og en-kimbla-

det frøukrudt som enårige græsser. Men det bekæmper ikke kvik og

andet etableret rodukrudt som f.eks. mælkebøtte, tidsel, padderokke

og lignende. Endvidere er effekten på brandbæger utilstrækkelig.

De første tegn på virkning er en gulfarvning af bladrandene efterfulgt

af en visning af bladrande og bladspidser hvorefter planterne dør. På

arealer med stort indhold af organisk materiale (højt humusindhold)

nedsættes effekten.

Liter pr. ha

Dosering

Nyplantet

Ældre beplantn.

1.-2. år

3. år og ældre

Busketter og hække

0,5-1,0

1,5-2,0*)

Frugttræer og frugtbuske

0,5-1,0

3,0-4,0

Læhegn

0,5-1,0

3,0-4,0*)

Skovbrug, juletræer og

pyntegrønt

1,0-2,0

3,0-4,0

Planteskolekulturer

0,5-1,0

Stikasparges

2,0-2,5

2,0-2,5

*) Ældre beplantninger af birk max. 1,0 l/ha

Ældre beplantinger af liguster, potentil, snebær, syren og

poppel max. 2,0 l/ha.

NB: de laveste doseringer anvendes på let jord.

Anvendelse

Simazin 500 SC anvendes bedst, når det udsprøjtes om foråret på fug-

tig jord og inden frøukrudtet spirer frem eller senest når det er på kim-

blad stadiet.

I nyplantede kulturer skal jorden være faldet godt til om rødderne og

planterne rodfæstet inden der behandles.

Stikasparges

behandles

senest

uger

før

stikning

eller

efter

bedudjævning - kulturen må ikke være fremspiret.

Bemærk

Simazin 500 SC er et jordmiddel, der først og fremmest optages gen-

nem ukrudtsplanternes rødder, men der er en risiko for, at kulturplan-

terne, under uheldige omstændigheder, kan optage Simazin 500 SC

gennem bladene med skader til følge. Derfor anbefales det at udsprøj-

te Simazin 500 SC inden kulturernes knopper bryder eller som skær-

met sprøjtning mellem kulturerne.

Sprøjteteknik

Liter pr. ha

Hardidyser

Tryk

Bredsprøjtning

Km/time

ISO-F-02-110 Gul

3 atm

4110-14

3 atm

Simazin 500 SC kan også udbringes med rygsprøjte eller vandkande.

Ved dosering til små arealer beregnes mængden af Simazin 500 SC

således:

Liter pr.ha = ml pr. 10m

(F.eks. læghegn:3,0 l Simazin 500 SC pr. ha = 3,0 ml Simazin 500 SC pr.

10 m

Vandmængde:

Rygsprøjte

: 10 l vand rækker til

500 m

Vandkande m. sprederør

: 10 l vand rækker til

maksimalt 80m

Blandinger

Hvis etableret ukrudt skal bekæmpes, kan Simazin 500 SC blandes

med Glyphosat. I så fald må kulturerne ikke rammes - d.v.s. der skal

sprøjtes afskærmet mellem planterne.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit.

Bortskaffelse

Tom emballage, rester og spild skal afleveres til den kommunale

modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage

bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen

er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

T1265/B/07

Simazin DK t1265a+b 22/12/03 4:06 PM Page 2

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-4-2018

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

Since 2004, the Agency has been working on a national programme for toxicity reference values (TRVs). TRVs are biological indicators used to qualify or quantify, on a scientific basis, a risk to human health associated with exposure to a chemical substance. They are useful for the various players involved in risk governance: companies, public expert appraisal bodies and authorities tasked with risk management.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

3-7-2017

 New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

On 1 July 2017, a new executive order on fees payable for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials became effective. The new fees involve changes in a number of areas. Changes in relation to marketing authorisations and variations etc. In connection with applications for marketing authorisations and variations etc., the new executive order entails a number of changes to the size of fees and the way in which they are calculated. Changes will be made to:Applications for new marketi...

Danish Medicines Agency

29-6-2017DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

Empfehlungen aufgrund eines möglichen Lieferengpasses

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

15-6-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

While the latest numbers from the 2016 National Youth Tobacco Survey are encouraging, it is critical that we work to ensure this downward trend continues over the long term across all tobacco products. Every day in the U.S., more than 2,500 youth under the age of 18 smoke their first cigarette and more than 400 youth become daily cigarette smokers. It is also clear from these most recent numbers that youth are continuing to experiment with, or becoming regular users of, a wide range of other tobacco pro...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2018

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 fatty acids are a lipid-regulating agent used as an adjunct to diet to reduce triglyceride (TG) levels in adult patients with severe (500 mg/dL or greater) hypertriglyceridemia.

US - RxList

3-1-2018

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Ultracet vs. Lortab

Ultracet vs. Lortab

Ultracet (tramadol and acetaminophen) and Lortab 5/500 (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combination medications prescribed for the short-term relief of moderate to severe pain.

US - RxList

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

6-7-2017

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-6-2017

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

Title: More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took EffectCategory: Health NewsCreated: 6/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/2/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-5-2017

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Patients with active rheumatoid arthritis (RA) did as well when switched from methotrexate (MTX) monotherapy to triple-drug therapy (MTX, sulfasalazine, and hydroxychloroquine) as when the biologic drug etanercept was added to ongoing MTX. Triple therapy saved more than $500,000 per patient for each year of good-quality life gained, the researchers found.

US - RxList