Sildenafil "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "Orion" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "Orion" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58843
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

28. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Sildenafil "Orion", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30584

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sildenafil "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

25 mg

Hver tablet indeholder sildenafilcitrat svarende til 25 mg sildenafil.

50 mg

Hver tablet indeholder sildenafilcitrat svarende til 50 mg sildenafil.

100 mg

Hver tablet indeholder sildenafilcitrat svarende til 100 mg sildenafil.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Blå, filmovertrukne, aflange, bikonvekse tabletter med "25" mærket på siden. Tablettens

dimensioner er 10×5 mm.

Blå, filmovertrukne, aflange, bikonvekse tabletter med "50" mærket på siden. Tablettens

dimensioner er 12,5×7,5 mm.

Blå, filmovertrukne, aflange, bikonvekse tabletter med "100" mærket på siden. Tablettens

dimensioner er 17,2×8,6 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

58843_spc.docx

Side 1 af 15

Behandling af mænd med erektil dysfunktion, hvilket er manglende evne til at opnå eller

vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til tilfredsstillende seksuel aktivitet.

Seksuel stimulation er nødvendig, for at Sildenafil "Orion" kan virke.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne

Den anbefalede dosis er 50 mg, som tages efter behov cirka 1 time før seksuel aktivitet. På

basis af effekt og tolerance kan dosis øges til 100 mg eller sænkes til 25 mg. Den

anbefalede maksimale dosis er 100 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er 1 gang

i døgnet. Hvis Sildenafil "Orion" indtages sammen med føde, kan virkningens indtræden

forsinkes i forhold til indtagelse under fastende forhold (se pkt. 5.2).

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Dosisanbefalingerne under “Anvendelse hos voksne" gælder for patienter med let til

moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance = 30-80 ml/min.).

Da sildenafil clearance er nedsat hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance <30 ml/min) skal en 25 mg dosis overvejes. Vurderet ud fra effekt og

tolerance kan dosis øges trinvis til 50 mg og op til 100 mg efter behov.

Nedsat leverfunktion

Da sildenafil-clearance er nedsat hos patienter med leverinsufficiens (f.eks. cirrhose) skal

en 25 mg dosis overvejes. Vurderet ud fra effekt og tolerance kan dosis øges trinvis til 50

mg og op til 100 mg efter behov.

Pædiatrisk population

Sildenafil "Orion" er ikke beregnet til personer under 18 år.

Anvendelse hos patienter, som tager anden medicin

Med undtagelse af ritonavir, som ikke bør gives samtidig med sildenafil (se pkt. 4.4), bør

en startdosis på 25 mg overvejes til patienter i samtidig behandling med andre CYP3A4-

hæmmere (se pkt. 4.5).

For at nedsætte risikoen for udvikling af postural hypotension hos patienter, der er i

behandling med alfa-blokker, bør patienterne være stabile på alfa-blokker, før

sildenafilbehandling initieres. Derudover bør en initialdosis af sildenafil på 25 mg

overvejes (se pkt. 4.4 og 4.5).

58843_spc.docx

Side 2 af 15

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

I overensstemmelse med dets kendte virkninger på nitrogenoxid/cyklisk guanosinmono-

fosfat (cGMP)-vejen (se pkt. 5.1) er det vist, at sildenafil potenserer nitraters hypotensive

effekt, hvorfor indgift sammen med nitrogenoxiddonorer (så som amylnitrit) eller enhver

form for nitrater derfor er kontraindiceret.

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer, som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

Stoffer til behandling af erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, bør ikke anvendes af

mænd, som frarådes seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovaskulære

lidelser som ustabil angina pectoris eller alvorligt hjertesvigt).

Sildenafil "Orion" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION) har nedsættelse af synet på det ene øje.

Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af

PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Sikkerheden af sildenafil er ikke undersøgt i følgende patientundergrupper, og dets

anvendelse er derfor kontraindiceret: alvorlig leverinsufficiens, hypotension (blodtryk

<90/50 mmHg), nyligt overstået stroke eller hjerteinfarkt og kendte arvelige degenerative

sygdomme i retina som retinitis pigmentosa (et mindretal af disse patienter har arvelige

sygdomme i nethindens fosfodiesteraser).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sygdomshistorie bør gennemgås og en objektiv undersøgelse foretages for at stille

diagnosen erektil dysfunktion og mulige underliggende årsager skal fastslås, før

farmakologisk behandling overvejes.

Kardiovaskulære risikofaktorer

Inden påbegyndelse af nogen form for behandling af erektil dysfunktion bør lægen

undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, fordi der er en vis kardial risiko forbundet

med seksuel aktivitet. Sildenafil har vasodilatoriske egenskaber, som resulterer i lette og

forbigående fald i blodtrykket (se pkt. 5.1). Før ordination af sildenafil bør lægen

omhyggeligt overveje, om patienter med visse underliggende tilstande vil kunne blive

påvirket på uønsket måde af den vasodilatoriske virkning, specielt i forbindelse med

seksuel aktivitet. Patienter med øget følsomhed over for vasodilatorer omfatter patienter

med obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb (f.eks. aorta stenose, hypertrofisk

obstruktiv kardiomyopati) eller patienter med det sjældne syndrom multipel systematrofi,

som manifesterer sig som alvorligt nedsat autonom kontrol af blodtrykket.

Sildenafil "Orion" forstærker nitraters hypotensive effekt (se pkt. 4.3).

58843_spc.docx

Side 3 af 15

Efter markedsføringen er der i forbindelse med brugen af Sildenafil "Orion" rapporteret

alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, ustabil angina pectoris,

pludselig hjertedød, ventrikulær arytmi, cerebrovaskulær blødning, transitorisk cerebral

iskæmi, hypertension og hypotension.

Hovedparten af disse patienter havde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.

Mange hændelser er rapporteret som opstået under eller kort tid efter samleje. Få

hændelser er rapporteret som opstået kort tid efter brugen af Sildenafil "Orion" uden

seksuel aktivitet. Det er ikke muligt at fastslå, om disse hændelser er relateret direkte til

disse faktorer eller andre faktorer.

Priapisme

Præparater til behandling af erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling,

kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom), eller hos patienter med lidelser, som kan

prædisponere til priapisme (som f.eks. seglcelleanæmi, multipelt myelom eller leukæmi).

Efter markedsføringen er der rapporteret forlænget erektion og priapisme ved brug af

sildenafil. Hvis det forekommer, at en erektion varer længere end 4 timer, skal patienten

straks søge læge. Hvis priapisme ikke behandles med det samme, kan det resultere i

beskadigelse af penisvæv og permanent impotens.

Samtidig brug af andre PDE5-hæmmere eller andre behandlinger af erektil dysfunktion.

Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt ved samtidig brug af sildenafil og andre PDE5-

hæmmere eller andre behandlinger af erektil dysfunktion eller ved samtidig sildenafil-

behandling (REVATIO) af pulmonal arteriel hypertension (PAH). Anvendelse af sådanne

kombinationer anbefales derfor ikke.

Virkninger på synet

Der er spontane rapporter om synsdefekter i forbindelse med indtagelse af sildenafil og

andre PDE5-hæmmere (se pkt. 4.8). Tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati, der er en sjælden tilstand, er både rapporteret spontant og i et

observationsstudie i forbindelse med indtagelse af sildenafil og andre PDE5-hæmmere (se

pkt. 4.8). Patienten skal informeres om at stoppe med at tage Sildenafil "Orion" og

omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af ritonavir

Samtidig indgift af sildenafil og ritonavir anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af alfa-blokker

Forsigtighed tilrådes, når sildenafil gives til patienter, der tager alfa-blokkere, da samtidig

administration hos få følsomme individer kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt.

4.5). Det er mest sandsynligt, at dette indtræder inden for 4 timer efter indtagelse af

sildenafildosen. For at reducere muligheden for udvikling af postural hypotension bør

patienter være hæmodynamisk stabile på alfa-blokker-behandling, før sildenafil-

behandling initieres. Initiering af sildenafil i en dosis på 25 mg bør overvejes (se pkt. 4.2).

Derudover bør lægen informere patienten om, hvad der skal gøres i tilfælde af, at posturale

hypotensive symptomer opstår.

Virkninger på blødning

Undersøgelser med humane blodplader indikerer, at sildenafil forstærker den

antiaggregatoriske effekt af natriumnitroprussid in vitro. Der findes ingen oplysninger om

58843_spc.docx

Side 4 af 15

sikkerhed ved indgift af sildenafil hos patienter med blødningsforstyrrelser eller aktivt

peptisk mavesår. Derfor bør sildenafil kun gives til disse patienter efter omhyggeligt at

have opvejet fordele mod risici.

Kvinder

Sildenafil "Orion" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på sildenafil

In vitro studier

Sildenafils metabolisme sker overvejende via cytokrom P450 (CYP) isoformer 3A4

(primær vej) og 2C9 (sekundær vej). Derfor kan hæmmere af disse isoenzymer nedsætte

sildenafil-clearance, og induktorer af disse isoenzymer kan øge sildenafil-clearance.

In vivo studier

Populationsfarmakokinetiske analyser af kliniske studiedata tyder på en reduktion af

sildenafils clearance ved indgift sammen med CYP3A4-hæmmere (som f.eks. ketoconazol,

erythromycin, cimetidin). Skønt der ikke ses en øget incidens af bivirkninger hos disse

patienter, når sildenafil gives sammen med CYP3A4-hæmmere, bør en startdosis på 25 mg

overvejes.

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren ritonavir, som er en meget potent P450-

hæmmer, ved steady-state (500 mg 2 gange daglig) og sildenafil (100 mg enkeltdosis) gav

en stigning i sildenafils C

på 300 % (4 gange) og en stigning i sildenafils plasma AUC

på 1.000 % (11 gange). Efter 24 timer er sildenafils plasmaniveauer stadig ca. 200 ng/ml

sammenlignet med ca. 5 ng/ml, når sildenafil bliver givet alene. Dette er i overens-

stemmelse med ritonavirs udtalte virkning på et bredt udvalg af P450-substrater. Sildenafil

har ingen virkning på ritonavirs farmakokinetik. Baseret på resultaterne af disse

farmakokinetiske undersøgelser anbefales samtidig indgift af sildenafil og ritonavir ikke

(se pkt. 4.4) og den samlede dosis for sildenafil bør under ingen omstændigheder overstige

25 mg inden for 48 timer.

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren saquinavir, en CYP3A4-hæmmer, ved steady-

state (1200 mg 3 gange daglig) og sildenafil (100 mg enkeltdosis) gav en stigning i

sildenafils C

på 140 % og en stigning i sildenafils plasma AUC på 210 %. Sildenafil har

ingen virkning på saquinavirs farmakokinetik (se pkt. 4.2). Stærkere CYP3A4-hæmmere,

som ketokonazol og itraconazol, forventes at have større effekt.

Ved indgift af en enkeltdosis sildenafil 100 mg sammen med erythromycin, en moderat

CYP3A4-hæmmer, i steady-state (500 mg 2 gange daglig i 5 dage) sås en 182 % stigning i

optagelsen af sildenafil (AUC). Hos normale raske mandlige frivillige forsøgspersoner var

der for azithromycin (500 mg daglig i 3 dage) ingen tegn på ændringer af AUC, C

eliminationshastighedskonstanten eller efterfølgende halveringstid for sildenafil eller dets

væsentligste cirkulerende metabolit. Hos raske frivillige forsøgspersoner gav cimetidin

(800 mg), en cytokrom P450-hæmmer og ikke specifik CYP3A4-hæmmer en 56 %

stigning i plasmakoncentrationer af sildenafil ved indgift sammen med sildenafil (50 mg).

Grapefrugtjuice er en svag CYP3A4-hæmmer af tarmvæggens metabolisme, og kan give

en mindre stigning i plasmakoncentrationen af sildenafil.

58843_spc.docx

Side 5 af 15

Enkeltdoser af antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påvirkede ikke

biotilgængeligheden af sildenafil.

Skønt der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser for alle lægemidler, viste

populationsfarmakokinetiske analyser, at sildenafils farmakokinetik ikke blev påvirket ved

samtidig administration med CYP2C9-hæmmere (som tolbutamid, warfarin, fenytoin),

CYP2D6-hæmmere (som selektive serotonin re-uptakehæmmere, tricykliske

antidepressiva), tiazider og beslægtede diuretika, loop- og kaliumbesparende diuretika,

ACE-hæmmere, calciumblokkere, beta-adrenerge receptorantagonister eller stoffer, som

inducerer CYP450 metabolisme (som rifampicin, barbiturater). I et studie med raske,

frivillige mænd resulterede samtidig administration af endothelinantagonisten bosentan (en

induktor af CYP3A4 (moderat), CYP2C9 og muligvis af CYP2C19) ved steady-state (125

mg 2 gange daglig) og sildenafil ved steady-state (80 mg 3 gange daglig) i en reduktion i

sildenafils AUC og C

på henholdsvis 62,6 % og 55,4 %. Det forventes derfor, at

samtidig administration af potente CYP3A4-induktorer, som f.eks. rifampin, vil forårsage

større reduktioner i sildenafils plasmakoncentration.

Nicorandil er en hybrid af kaliumkanalaktivator og nitrat. På grund af nitratkomponenten

har det potentiale for en alvorlig interaktion med sildenafil.

Virkninger af sildenafil på andre præparater

In vitro studier

Sildenafil er en svag hæmmer af cytokrom P450-isoformer 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og

3A4 (IC50 >150 μM). Med sildenafils maksimale plasmakoncentration på ca. 1 μM efter

anbefalede doser, er det usandsynligt, at Sildenafil "Orion" vil ændre clearance af

substrater af disse isoenzymer.

Der er ingen data vedrørende interaktion af sildenafil og ikke specifikke fosfodiesterase-

hæmmere, så som teofyllin eller dipyridamol.

In vivo studier

I overensstemmelse med sildenafils kendte effekt på nitrogenoxid/cGMP-vejen (se pkt.

5.1) har sildenafil vist sig at forstærke den hypotensive effekt af nitrater. Samtidig

anvendelse af nitrogenoxiddonorer eller nitrater i en hvilken som helst form er derfor

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af sildenafil hos patienter, der er i alfa-blokker-behandling, kan

hos få følsomme individer føre til symptomatisk hypotension. Det er mest sandsynligt, at

dette indtræder inden for 4 timer efter indtagelse af sildenafildosen (se pkt. 4.2 og 4.4). I 3

specifikke lægemiddel-lægemiddelinteraktionsstudier blev alfa-blokkeren doxazosin (4 mg

og 8 mg) og sildenafil (25 mg, 50 mg eller 100 mg) anvendt samtidigt hos patienter med

benign prostatahyperplasi (BPH) stabiliseret på doxazosinbehandling.

58843_spc.docx

Side 6 af 15

Hos disse studiepopulationer ses gennemsnitlig ekstra reduktioner i det systoliske og

diastoliske blodtryk i liggende stilling på henholdsvis 7/7 mmHg, 9/5 mmHg og 8/4

mmHg, og gennemsnitlig ekstra reduktioner i blodtryk i stående stilling på henholdsvis 6/6

mmHg, 11/4 mmHg og 4/5 mmHg. Når sildenafil og doxazosin gives samtidigt til

patienter, der er stabiliseret på doxazosinbehandling, ses af og til rapporter, hvor patienter

oplever symptomatisk postural hypotension. Disse rapporter omfatter svimmelhed og

uklarhed, men ikke synkope.

Der ses ingen signifikante interaktioner ved indgift af sildenafil (50 mg) sammen med

tolbutamid (250 mg) eller warfarin (40 mg), som begge metaboliseres af CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) øger ikke den af acetylsalicylsyre (150 mg) forlængede blødningstid.

Sildenafil (50 mg) forstærker ikke den hypotensive effekt af alkohol hos raske frivillige

forsøgspersoner med gennemsnitlig C

af alkohol i blodet på 80 mg/dl.

Pooling af følgende klasser af antihypertensiva: diuretika, beta-blokkere, ACE-hæmmere,

angiotensin II-antagonister, antihypertensiva (vasodilatorere og centralt virkende),

adrenerge neuroblokkere, calciumblokkere og alfa-adrenerge receptorblokkere viste ingen

forskel i bivirkningsprofil hos patienter, som tog sildenafil sammenlignet med

placebobehandling. I en særlig interaktionsundersøgelse, hvor sildenafil (100 mg) blev

givet sammen med amlodipin til hypertensive patienter, sås en ekstra reduktion i systolisk

blodtryk i liggende stilling på 8 mmHg. Den tilsvarende reduktion i diastolisk blodtryk i

liggende stilling var 7 mmHg. Disse yderligere blodtryksreduktioner var af samme

størrelsesorden, som når sildenafil blev givet alene til raske frivillige forsøgspersoner (se

pkt. 5.1).

Sildenafil (100 mg) påvirker ikke steady-state farmakokinetikken af HIV-protease-

hæmmerne saquinavir og ritonavir, som begge er CYP3A4-substrater.

Hos raske, frivillige mænd forårsagede sildenafil ved steady-state (80 mg 3 gange daglig)

en stigning i bosentan-AUC på 49,8 % og en stigning i C

af bosentan på 42 % (125 mg 2

gange daglig).

4.6

Graviditet og amning

Sildenafil "Orion" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af sildenafil til gravide eller

ammende kvinder.

I reproduktionsstudier med rotter og kaniner ses ingen relevante bivirkninger efter oral

indgift af sildenafil.

Der var ingen virkning på spermiemotilitet eller -morfologi efter indgift af en enkelt oral

dosis sildenafil 100 mg hos raske forsøgspersoner (se pkt. 5.1).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil og betjene

maskiner.

58843_spc.docx

Side 7 af 15

Da der er rapporteret svimmelhed og ændret syn i kliniske studier med sildenafil, bør

patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Sildenafil "Orion", inden de

kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sildenafil "Orion"s sikkerhedsprofil er baseret på 9.570 patienter i 74 dobbeltblindede,

placebo-kontrollerede kliniske studier. De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske

studier hos sildenafil-behandlede patienter var hovedpine, ansigtsrødme, dyspepsi,

næsetilstopning, svimmelhed, kvalme, hedeture, synsforstyrrelser, cyanopsi (blåsyn) og

sløret syn.

I bivirkningsovervågningen efter markedsføringen er der indsamlet bivirkninger i en

periode på > 10 år. Da det ikke er alle bivirkninger, der er rapporteret til indehaveren af

markedsføringstilladelsen, og derfor ikke indgår i sikkerhedsdatabasen, kan frekvensen af

disse bivirkninger ikke bestemmes pålideligt.

Tabel med bivirkninger

I tabellen nedenfor er alle medicinsk vigtige bivirkninger, som er opstået i kliniske studier

med en hyppighed større end placebo, anført efter organklasse og frekvens: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Tabel 1: Medicinsk vigtige bivirkninger, som er rapporteret i kontrollerede kliniske

studier med en hyppighed større end placebo samt medicinsk vigtige bivirkninger

rapporteret gennem overvågning efter markedsføring.

Organklasse

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig

Rhinitis

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hovedpine

Svimmelhed

Søvnighed, hypæstesi

Cerebrovaskulær hændelse, transitorisk iskæmisk attak,

krampeanfald*, tilbagevendende krampeanfald*, synkope

Øjne

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Synsfarveforvrængning**, synsforstyrrelser, sløret syn

Forstyrrelser i tåredannelsen***, øjensmerter, fotofobi,

fotopsi, okulær hyperæmi, lysglimt, konjunktivitis

Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati

(NAION)*, vaskulær okklusion i retina*, blødning i retina,

arteriosklerotisk retinopati, retinal sygdom, glaukom,

synsfeltdefekt, diplopi, nedsat synsskarphed, myopi,

58843_spc.docx

Side 8 af 15

astenopi, "flyvende fluer" sygdom i iris, mydriasis, farvet

ring omkring lyskilder, øjenødem, hævede øjne,

øjenlidelse, konjunktival hyperæmi, øjenirritation, unormal

følelse i øjet, øjenlågsødem, skleral misfarvning

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Sjælden

Vertigo, tinnitus

Døvhed

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Takykardi, palpitationer

Pludselig hjertedød*, myokardieinfarkt, ventrikulær

arytmi*, atrieflimren, ustabil angina

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Rødmen, hedeture

Hypertension, hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Næsetilstopning

Epistaxis, tilstopning af bihuler

Sammensnøret hals, næseødem, tørhed i næsen

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Kvalme, dyspepsi

Gastroøsofagal refluksyndrom, opkastning, smerter i øvre

abdomen, mundtørhed

Oral hypæstesi

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Sjælden

Udslæt

Stevens-Johnson's syndrom (SJS)*, toksisk epidermal

nekrolyse (TEN)*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi, ekstremitetssmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Hæmaturi

Det reproduktive system og

mammae

Sjælden

Blødning fra penis, priapisme*, hæmatospermi, forlænget

erektion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Sjælden

Brystsmerter, træthed, varmefølelse

Irritabilitet

Studier

Ikke almindelig

Øget hjerterytme

* Udelukkende set efter markedsføringen

** Synsfarveforvrængning: Chloropsi, kromatopsi, cyanopsi, erythropsi og xanthopsi

*** Forstyrrelser i tåredannelsen: Tørre øjne, forstyrrelser i tåreproduktionen og tåreflåd.

58843_spc.docx

Side 9 af 15

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosis

undersøgelser

med frivillige forsøgspersoner med doser op til 800 mg er

bivirkningerne de samme, som ses efter lavere doser, men incidensrater og sværhedsgrader

er forhøjede. Doser på 200 mg giver ikke øget effekt, men incidensen af bivirkninger

(hovedpine, flushing, svimmelhed, dyspepsi, tilstopning af næsen, synsforstyrrelser) øges.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal

dialyse forventes ikke at øge clearance, da sildenafil er meget bundet til plasmaproteiner og

ikke udskilles i urinen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 BE 03. Urologica: Midler anvendt ved erektionsforstyrrelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Sildenafil er en oral behandling af erektil dysfunktion, som genopretter nedsat erektil

funktion ved at øge blodtilstrømningen til penis på en naturlig måde ved seksuel

stimulation.

Den fysiologiske mekanisme bag erektion af penis omfatter frigivelse af nitrogenoxid

(NO) i corpus cavernosum under seksuel stimulation. Nitrogenoxid aktiverer derefter

enzymet guanylatcyklase, hvilket resulterer i øgede koncentrationer af cyklisk

guanosinmonofosfat (cGMP), som fører til afslapning af den glatte muskulatur i corpus

cavernosum og tillader blodet at strømme til.

Sildenafil er en potent og selektiv hæmmer af cGMP-specifik fosfodiesterase type 5

(PDE5) i corpus cavernosum, hvor PDE5 er ansvarlig for nedbrydningen af cGMP.

Sildenafil har en perifer virkningsmekanisme på erektioner. Sildenafil har ingen direkte

afslappende effekt på isoleret human corpus cavernosum, men øger kraftigt den

afslappende effekt af NO på dette væv. Når NO/cGMP-vejen er aktiveret, som det sker ved

seksuel stimulation, fører sildenafils hæmning af PDE5 til øgede cGMP-niveauer i corpus

cavernosum. Derfor er seksuel stimulation nødvendig for sildenafils tilsigtede fordelagtige

farmakologiske effekt.

58843_spc.docx

Side 10 af 15

Farmakodynamisk virkning

In vitro studier har vist, at sildenafil er selektiv for PDE5, som er involveret i

erektionsprocessen. Dets effekt er mere potent for PDE5 end for andre kendte

fosfodiesteraser.

Selektiviteten er 10 gange højere end for PDE6, som er involveret i lysoverførelsen i

retina. Ved den maksimale anbefalede dosis er der en over 80-gange større selektivitet over

for PDE1 og mere end 700-gange over for PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 og 11. Især har sildenafil

mere end 4.000 gange større selektivitet for PDE5 end for PDE3, den cAMP-specifikke

fosfodiesteraseisoform, som er involveret i kontrollen af hjertets kontraktilitet.

Klinisk virkning og sikkerhed

2 kliniske studier var specielt udarbejdet med henblik på at bestemme den tidsramme efter

indtagelse, inden for hvilken sildenafil kunne producere en erektion efter seksuel

stimulation. I en penis-pletysmografiundersøgelse (RigiScan) hos fastende patienter var

den gennemsnitlige tid til indsættende effekt for dem, som fik erektioner med 60 % stivhed

(nok til gennemførelse af samleje) 25 minutter (fra 12-37 minutter), når de fik sildenafil. I

en andet RigiScan-undersøgelse var sildenafil stadig i stand til at give erektion efter

seksuel stimulation 4-5 timer efter dosisindtagelsen.

Sildenafil giver let og forbigående fald i blodtrykket, som i størstedelen af tilfældene, ikke

kan opfattes som klinisk relevant. Det gennemsnitlige maksimale fald i systolisk blodtryk i

liggende stilling efter 100 mg sildenafil oralt var 8,4 mmHg. Den tilsvarende forandring i

diastolisk blodtryk i liggende stilling var 5,5 mmHg. Disse blodtryksfald svarer til

sildenafils vasodilatoriske virkning, sandsynligvis som følge af øgede cGMP-niveauer i

den glatte muskulatur i karrene. Enkelte orale doser af sildenafil på op til 100 mg

bevirkede ingen klinisk relevant virkning på EKG hos raske frivillige forsøgspersoner.

I et klinisk studie af de hæmodynamiske virkninger efter en enkelt oral dosis på 100 mg

sildenafil hos 14 patienter med alvorlig koronararteriesygdom (CAD) (>70 % stenoser i

mindst 1 koronararterie) faldt det gennemsnitlige hvilende og diastoliske hvileblodtryk

med henholdsvis 7 % og 6 % sammenlignet med baseline. Gennemsnitlig pulmonalt

systolisk blodtryk faldt med 9 %.

Sildenafil havde ingen virkning på slagvolumen og nedsatte ikke blodcirkulationen

gennem de forsnævrede koronararterier.

I et dobbelt-blind, placebo-kontrolleret motions-stressstudie, hvori 144 patienter med

erektil dysfunktion og stabil angina tog deres sædvanlige medicin mod angina pectoris

(undtaget nitrater), blev der ikke set klinisk relevante forskelle i tiden indtil angina blev en

begrænsende faktor for sildenafil sammenlignet med placebo.

Lette og forbigående forskelle i evnen til at skelne farver (blå/grøn) er set hos nogle

individer ved hjælp af Farnsworth-Munsell 100 nuance test 1 time efter en dosis på 100 mg

dog uden synlig effekt 2 timer efter indtagelse. Den postulerede mekanisme bag denne

forandring i farveskelnen skyldes en hæmning af PDE6, som er involveret i

lysoverførelsen i retina. Sildenafil har ingen effekt på skarpsyn eller kontrastfølsomhed. I

en mindre, placebo-kontrolleret undersøgelse hos patienter med dokumenteret tidlig

aldersrelateret makuløs degenerering (n=9) viste sildenafil (100 mg enkeltdosis) ingen

signifikante ændringer i de udførte visuelle test (visuel skarphed, Amsler-kort,

farveskelnen ved simuleret trafiklys, Humphrey perimeter og fotostress).

58843_spc.docx

Side 11 af 15

Der var ingen effekt på spermiemotilitet eller -morfologi efter indgift af en enkelt oral

dosis sildenafil 100 mg hos raske forsøgspersoner.

Yderligere oplysninger om kliniske studier

I kliniske studier blev sildenafil givet til mere end 8.000 patienter mellem 19 og 87 år.

Følgende patientgrupper var repræsenteret: ældre (19,9 %), patienter med hypertension

(30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), iskæmisk hjertesygdom (5,8 %), hyperlipidæmi (19,8

%), rygmarvsskade (0,6 %), depression (5,2 %), transuretral resektion af prostata (TURP)

(3,7 %), radikal prostatektomi (3,3 %). Følgende grupper var ikke tilstrækkeligt

repræsenteret eller var ekskluderet fra kliniske studier: Patienter med bækkenindgreb,

patienter i behandling med radioterapi, patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens

og patienter med visse hjerte-karsygdomme (se pkt. 4.3).

I fastdosisstudier var den del af patienterne, som rapporterede, at behandlingen forbedrede

deres erektioner 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) og 82 % (100 mg), sammenlignet med 25 %

på placebo.

I kontrollerede kliniske studier var antallet af patienter, som afbrød behandlingen lav og

svarende til placebo. Baseret på alle studier har følgende procentdele af patienterne

rapporteret om forbedring efter behandling med sildenafil: psykogen erektil dysfunktion

(84 %), blandet erektil dysfunktion (77 %), organisk erektil dysfunktion (68 %), ældre (67

%), diabetes mellitus (59 %), iskæmisk hjertesygdom (69 %), hypertension (68 %), TURP

(61 %), radikal prostatektomi (43 %), rygmarvsskade (83 %), depression (75 %).

Sikkerhed og effekt af sildenafil fastholdes i langtidsstudier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Sildenafil absorberes hurtigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås inden for 30-120

minutter (gennemsnitlig 60 minutter) efter oral indgift i fastende tilstand. Den

gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed er 41 % (fra 25-63 %). Oral indgift af

sildenafil øger AUC og C

proportionalt med dosis over det anbefalede dosisområde (25-

100 mg).

Ved indgift af sildenafil sammen med føde reduceres absorptionshastigheden med en

gennemsnitlig forsinkelse i t

på 60 minutter og en gennemsnitlig sænkning af C

på 29

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen (Vd) for sildenafil er 105 l, hvilket

tyder på fordeling i vævet. Efter en enkelt oral dosis på 100 mg er den gennemsnitlige

maksimale totale plasmakoncentration af sildenafil ca. 440 ng/ml (CV 40 %). Da 96 % af

sildenafil (og dets væsentligste cirkulerende N-desmethylmetabolit) er bundet til

plasmaproteiner, resulterer dette i den gennemsnitlige frie plasmakoncentration af

sildenafil på ca. 18 ng/ml (38 nM). Proteinbindingen er uafhængig af de totale

stofkoncentrationer.

Hos raske forsøgspersoner, som fik sildenafil (100 mg som enkeltdosis), fandtes mindre

end 0,0002 % (gennemsnitlig 188 ng) af indgivet dosis i ejakulatet 90 minutter efter

indgift.

58843_spc.docx

Side 12 af 15

Biotransformation

Sildenafil metaboliseres hovedsageligt af CYP3A4 (primær vej) og CYP2C9 (sekundær

vej) mikrosomale leverisoenzymer. Den væsentligste cirkulerende metabolit er resultatet af

en N-demethylering af sildenafil. Denne metabolit har en fosfodiesteraseselektivitetsprofil

svarende til sildenafil og en in vitro styrke over for PDE5 på ca. 50 % af moderstoffet.

Plasmakoncentrationerne af denne metabolit er ca. 40 % af sildenafils. N-desmethyl-

metabolitten metaboliseres yderligere med en halveringstid på ca. 4 timer.

Elimination

Sildenafils totale kropsclearance er 41 l/t med en deraf følgende halveringstid på 3-5 timer.

Efter enten oral eller intravenøs indgift udskilles sildenafil som metabolitter hovedsageligt

i fæces (ca. 80 % af indgivet oral dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 13 % af indgivet oral

dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Hos raske ældre frivillige forsøgspersoner (65 år og derover) ses en reduceret clearance af

sildenafil, som medfører ca. 90 % højere plasmakoncentration af sildenafil og den aktive

N-desmethylmetabolit, sammenlignet med yngre frivillige forsøgspersoner (18-45 år). Som

følge af aldersforskelle i plasmaproteinbindingen er den tilsvarende stigning i

plasmakoncentration af fri sildenafil ca. 40 %.

Nyreinsufficiens

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

= 30-80 ml/min) ændres farmakokinetikken ikke efter en enkelt oral dosis på 50 mg.

Gennemsnitlig AUC og C

af N-desmethylmetabolitten øges med henholdsvis 126 % og

73 % sammenlignet med frivillige forsøgspersoner med samme alder uden nedsat

nyrefunktion. På grund af høj interpersonvariabilitet er disse forskelle imidlertid ikke

statistisk signifikante. Hos frivillige forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) reduceres sildenafil-clearance, hvilket fører til

gennemsnitlige stigninger i AUC og C

på henholdsvis 100 % og 88 %, sammenlignet

med forsøgspersoner i samme alderskategori uden nedsat nyrefunktion. Herudover er AUC

og C

værdierne for N-desmethylmetabolitten signifikant forhøjede, henholdsvis 200 %

og 79 %.

Leverinsufficiens

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat levercirrhose (Child-Pugh A og B)

reduceres sildenafils clearance, hvilket giver stigninger i AUC (84 %) og C

(47 %)

sammenlignet med frivillige forsøgspersoner i samme alderskategori uden

leverinsufficiens. Farmakokinetikken af sildenafil er ikke undersøgt hos patienter med

alvorlig leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

58843_spc.docx

Side 13 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Croscarmellosenatrium

Filmovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol

Talcum

Indigocarmin aluminiumlak (E132)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemidler kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC blister, i karton

Pakningsstørrelser: 2 stk.

Aluminium/PVC enkeltdosisblister, i karton

Pakningsstørrelser: 4×1, 8×1, 12×1 og 24×1 stk, i karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

58843_spc.docx

Side 14 af 15

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

58841

50 mg:

58842

100 mg: 58843

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. maj 2018

58843_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety