Sildenafil "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "Orion" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "Orion" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45603
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sildenafil Orion 25 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafil Orion 50 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafil Orion 100 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Sildenafil Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Orion

Sådan skal du tage Sildenafil Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sildenafil Orion hører til en gruppe medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere. De

virker ved at afslappe blodkarrene i penis og derved lade blodet strømme ind i penis ved seksuel

stimulation. Sildenafil Orion kan kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du bliver seksuelt

stimuleret.

Sildenafil Orion er til behandling af mænd med erektil dysfunktion, af og til benævnt impotens.

Dette er manglende evne til at opnå eller opretholde tilstrækkelig rejsning af penis til at gennemføre

seksuel aktivitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Sildenafil Orion

hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Orion

(angivet i punkt 6).

hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald.

Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der ofte bruges til at lindre angina pectoris

(eller ”brystsmerter”). Er du usikker, så spørg lægen eller på apoteket.

hvis du bruger medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer såsom amylnitrit (“poppers”), da

samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald.

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

1 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

1 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

1 / 6

hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension

(højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Sildenafil Orion, har vist sig at øge

den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller

er usikker.

hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.

hvis du har visse sjældne arvelige øjensygdomme (som f.eks. retinitis pigmentosa).

hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Sildenafil Orion

hvis du har seglcelleanæmi (unormale røde blodlegemer), blodkræft (leukæmi),

knoglemarvskræft (multipelt myelom)

hvis du har en misdannelse af penis eller Peyronies sygdom

hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal så omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan

tåle den ekstra anstrengelse, det er, at have sex

hvis du for tiden har mavesår eller problemer med blodets evne til at størkne (som f.eks.

blødersygdom)

hvis du oplever pludselig nedsættelse eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil

Orion og straks søge læge.

Du bør ikke tage Sildenafil Orion, hvis du ikke har erektil dysfunktion

Du bør ikke anvende Sildenafil Orion sammen med anden tablet- eller lokal behandling for erektil

dysfunktion.

Sildenafil Orion bør ikke anvendes af kvinder.

Du bør ikke tage Sildenafil Orion, hvis du samtidig bliver behandlet for pulmonal arteriel hypertension

(PAH) med et lægemiddel, der indeholder sildenafil, eller hvis du samtidig får en anden PDE5-hæmmere.

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer

Informer din egen læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Lægen kan bestemme, at du skal have en

lavere dosis.

Børn og unge

Sildenafil Orion bør ikke gives til personer under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Sildenafil Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Sildenafil Orion og anden medicin kan have en gensidigt påvirke hinanden, især medicin til behandling af

brystsmerter. Hvis du kommer ud for en alvorlig hændelse, skal du fortælle sundhedspersonalet, som

behandler dig, at du har taget Sildenafil Orion, og hvornår du har taget det. Tag ikke Sildenafil Orion

sammen med anden medicin, uden at din læge har anbefalet det.

Du må ikke tage Sildenafil Orion, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan

medføre kraftigt blodtryksfald. Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager denne type

medicin, der ofte bruges til lindring af angina pectoris (eller “brystsmerter”).

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

2 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

2 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

2 / 6

Du må ikke tage Sildenafil Orion, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer som f.eks.

amylnitrit (“poppers”), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin der indeholder riociguat.

Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af HIV, kan din læge

starte behandlingen med den laveste dosis (25 mg) Sildenafil Orion.

Nogle patienter, som er i behandling med en alfa-blokker mod forhøjet blodtryk eller forstørret prostata,

kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som kan skyldes lavt blodtryk, når man hurtigt sætter eller rejser

sig op. Nogle patienter har fået disse symptomer, når de tager Sildenafil Orion sammen med alfa-

blokkere. Dette vil for det meste indtræde inden for 4 timer efter, at du har indtaget Sildenafil Orion. For

at nedsætte sandsynligheden for at disse symptomer opstår, bør du være på en regelmæssig daglig dosis af

alfa-blokkeren, før du tager Sildenafil Orion. Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg)

Sildenafil Orion.

Brug af Sildenafil Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Sildenafil Orion kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan tage lidt

længere tid før Sildenafil Orion virker, hvis du har spist et tungt måltid.

Indtagelse af alkohol kan midlertidig påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af din

medicin, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Sildenafil Orion.

Graviditet, amning og fertilitet

Sildenafil Orion er ikke beregnet til at bruges af kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sildenafil Orion kan medføre svimmelhed og kan påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan du

reagerer på Sildenafil Orion inden bilkørsel eller betjening af maskiner.

Sildenafil Orion indeholder tartrazin

Sildenafil Orion kan medføre allergiske reaktioner, da det indeholder tartrazin (E102). Det kan medføre

astma, især hos patienter med allergi overfor acetylsalicylsyre.

3.

Sådan skal du tage Sildenafil Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den

anbefalede begyndelsesdosis er 50 mg.

Du bør ikke tage Sildenafil Orion mere end 1 gang dagligt.

Du skal tage Sildenafil Orion ca. 1 time inden du planlægger seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med et

glas vand.

Hvis du mener, at virkningen af Sildenafil Orion er for kraftig eller for svag, skal du tale med din læge

eller apoteket.

Sildenafil Orion hjælper kun med at få rejsning ved seksuel stimulation. Det varierer fra person til person,

hvor lang tid der går, inden Sildenafil Orion virker, men det tager normalt mellem ½ og 1 time. Det kan

vare længere inden det virker, hvis det tages sammen med et tungt måltid.

Hvis Sildenafil Orion ikke hjælper med at give rejsning, eller hvis rejsningen ikke varer længe nok til at

gennemføre samleje, skal du tale med lægen.

Hvis du har taget for mange Sildenafil Orion

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

3 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

3 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

3 / 6

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sildenafil Orion end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen.

Du må ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sildenafil Orion filmovertrukne tabletter,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med brug af Sildenafil Orion er normalt lette til moderate og

af kort varighed.

Hvis du oplever nogen af de følgende bivirkninger skal du stoppe med at tage Sildenafil Orion og

øjeblikkeligt søge læge:

En allergisk reaktion - dette ses ikke almindeligt (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Symptomerne omfatter pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed,

hævelser af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.

Smerter i brystet - dette ses ikke almindeligt

Hvis dette sker under eller efter samleje

Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.

Tag ikke nitrater til at behandle dine brystsmerter.

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner- dette ses sjældent (kan påvirke op til 1 ud af

1.000 personer) Hvis der opstår en erektion, som fortsætter længere end 4 timer, bør du straks

kontakte lægen.

Et pludseligt nedsat syn eller mistet syn – dette ses sjældent.

Alvorlige hudreaktioner - dette ses sjældent

Symptomerne kan omfatte kraftig afskalling og hævelse af huden, små vabler i munden samt

omkring kønsorganerne og øjnene, feber.

Kramper eller krampeanfald - dette ses sjældent.

Andre bivirkninger:

Meget almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): hovedpine.

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): kvalme, rødmen i ansigtet, hedeture (symptomerne

omfatter en pludselig varmefølelse i overkroppen), fordøjelsesbesvær, farvesyn, sløret syn,

synsforstyrrelser, tilstoppet næse og svimmelhed.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): opkastning, hududslæt, blodsprængte

øjne/røde øjne, smerte i øjet, forskellige lysfornemmelser, f.eks. lysflimren og lysglimt, lysfølsomhed,

rindende øjne, kraftige hjerteslag, hurtig puls, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, muskelsmerter, føle sig

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

4 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

4 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

4 / 6

søvnig, nedsat følelse ved berøring, ørhed, susen for ørerne, mundtørhed, blokerede eller tilstoppede

bihuler, irritation i næseslimhinden (symptomerne omfatter løbende næse, nysen og tilstoppet næse),

mavesmerter lige over navlen, gastroøsofageal reflukssyndrom (tilbageløb af syre fra mavesækken til

spiserøret - symptomerne omfatter halsbrand), blodtilblandet urin, smerter i arme og ben, næseblod,

brystsmerter, varmefølelse og træthed.

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): besvimelse, slagtilfælde, hjerteanfald, uregelmæssig

hjerterytme, midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen, følelse af, at halsen snører sig sammen,

følelsesløshed i munden, blødninger i den bagerste del af øjet, øjenirritation, sygdom i nethinden på grund

af åreforkalkning i øjet, sygdomme i regnbuehinden, dobbeltsyn, nedsat synsskarphed, unormal følelse i

øjet, hævede øjne eller øjenlåg, øget tryk i øjet (grøn stær), kortsynethed, øjentræthed, små partikler eller

pletter i synsfeltet, se en farvet ring omkring lyskilder, forstørrede pupiller, misfarvning af det hvide i

øjet, blødning fra penis, blod i sæden, næsetørhed, hævelse inde i næsen, følelse af irritation og pludselig

nedsættelse eller tab af hørelse.

Efter markedsføring er der rapporteret sjældne tilfælde af en hjertelidelse, kaldet ustabil angina (smerter i

hjertet), og pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af disse mænd, som

oplevede disse bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikkemuligt at

bestemme, om disse hændelser direkte kan sættes i forbindelse med Sildenafil Orion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sildenafil Orion indeholder:

Aktivt stof: sildenafil. Hver tablet indeholder sildenafilcitrat svarende til henholdsvis 25 mg, 50 mg

og 100 mg sildenafil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: cellulose, vandfri kolloid silica, vandfri calciumhydrogenphosphat,

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmovertræk: hypromellose (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), indigocarmin (E132),

brilliant blue (E133), tartrazin (E102).

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

5 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

5 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

5 / 6

Udseende og pakningsstørrelser

Sildenafil Orion filmovertrukne tabletter er blå, cirkulære og hvælvede. Tabletter à 25 mg fås i

blisterpakninger med 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Tabletter à 50 mg og 100 mg fås i blisterpakninger med 2,

4, 8, 12 eller 24 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Lácer S.A.

C/ Boters 5,

R-08290 Cerdanyola del Vallès,

Spanien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2016

DNO 090017ff811cd525

In-Progress

/ 15.2

Confidential

6 / 6

DNO 090017ff811cd525

Approved

/ 16.0

Confidential

6 / 6

DNO 090017ff811cd525

Valid

/ 16.0

Public

6 / 6

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety