Sildenafil "Amneal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "Amneal" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "Amneal" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57016
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

26. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Sildenafil "Amneal", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30082

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sildenafil "Amneal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg sildenafil (som citrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til off-white, runde, filmovertrukne tabletter, ca. 6,7 mm mærket "AN 1017" på den

ene side og glatte på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Behandling af voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension klassificeret som

WHO-funktionsklasse II og III, til at forbedre det fysiske funktionsniveau. Virkningen er

set ved primær pulmonal hypertension og ved pulmonal hypertension i forbindelse med

bindevævssygdom.

Pædiatrisk population

Behandling af pædiatriske patienter i alderen 1-17 år med pulmonal arteriel hypertension.

Virkning i form af forbedret fysisk funktionsniveau eller pulmonal hæmodynamik er set

ved primær pulmonal hypertension og ved pulmonal hypertension i forbindelse med

kongenit hjertesygdom (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling bør kun initieres og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af

pulmonal arteriel hypertension (PAH). I tilfælde af klinisk forværring på trods af

57016_spc.docx

Side 1 af 22

behandling med Sildenafil "Amneal", bør alternative behandlingsmuligheder overvejes.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er 20 mg 3 gange daglig. Lægen skal informere patienter, der

glemmer at tage Sildenafil "Amneal", om at tage dosis hurtigst muligt og derefter fortsætte

med at tage den normale dosis. Patienterne må ikke tage dobbelt dosis for at kompensere

for den glemte dosis.

Pædiatrisk population (1-17 år)

Hos pædiatriske patienter i alderen 1-17 år er den anbefalede dosis til patienter ≤20 kg 10

mg 3 gange daglig, og til patienter ≥20 kg er dosis 20 mg (1 tablet) 3 gange daglig. Der bør

ikke anvendes højere doser end de anbefalede til pædiatriske patienter med PAH (se også

pkt. 4.4 og 5.1).

Tabletten med 20 mg bør ikke anvendes i de tilfælde, hvor der administreres 10 mg 3 gange

daglig hos yngre patienter. Andre lægemiddelformer er tilgængelige til administration til

patienter ≤20 kg og andre yngre patienter som ikke kan synke tabletter.

Patienter, som får anden medicin

Generelt bør enhver dosisjustering kun foretages efter en omhyggelig vurdering af

risk/benefit. Dosisjustering af sildenafil til 20 mg 2 gange daglig bør overvejes til patienter i

behandling med CYP3A4-hæmmere som erythromycin eller saquinavir. Dosisjustering til

20 mg 1 gang daglig anbefales ved samtidig behandling med mere potente CYP3A4-

hæmmere som clarithromycin, telithromycin og nefazodon. For samtidig behandling med

sildenafil og de mest potente CYP3A4- hæmmere, se pkt. 4.3. Dosisjustering af sildenafil

kan være påkrævet ved samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer (se pkt. 4.5).

Særlige patientpopulationer

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre. Klinisk effekt målt på en 6 minutters

gangdistance kan være mindre hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Initial dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion, inklusiv

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min). Dosisjustering til 20 mg 2

gange daglig bør overvejes efter omhyggelig risk/benefit-vurdering, og kun hvis

behandlingen ikke er veltolereret.

Nedsat leverfunktion

Initial dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse A og B). Dosisjustering til 20 mg 2 gange daglig bør overvejes efter omhyggelig

risk/benefit-vurdering, og kun hvis behandlingen ikke er veltolereret.

Sildenafil "Amneal" er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse C) (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sildenafil "Amneal"s sikkerhed og virkning hos børn under 1 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

57016_spc.docx

Side 2 af 22

Afbrydelse af behandling

Data fra et begrænset antal antyder, at en pludselig afbrydelse af Sildenafil "Amneal"-

behandlingen ikke er forbundet med et forværret tilbagefald af pulmonal arteriel

hypertension. For at undgå en potentiel pludselig klinisk forværring under seponering af

behandling bør gradvis dosisreduktion overvejes. Tæt monitorering er anbefalet i

seponeringsperioden.

Administration

Sildenafil "Amneal" er kun beregnet til oral anvendelse. Tabletterne skal tages med ca. 6-8

timers mellemrum med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Samtidig behandling med nitrogenoxiddonorer (som amylnitrit) eller enhver form for

nitrater pga. nitraters hypotensive virkning (se pkt. 5.1).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer, som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

Kombination med de mest potente af CYP3A4-hæmmerne (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

ritonavir) (se pkt. 4.5).

Patienter, som pga. non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION), har

nedsættelse af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen

opstod i forbindelse med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Sikkerheden af sildenafil er ikke undersøgt hos følgende patientundergrupper, og dets

anvendelse er derfor kontraindiceret:

Svært nedsat leverfunktion.

Nyligt overstået slagtilfælde eller myokardieinfarkt.

Svær hypotension (blodtryk <90/50 mmHg) ved initiering.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Effekten af Sildenafil "Amneal" er ikke fastslået hos patienter med alvorlig pulmonal

arteriel hypertension (funktionsklasse IV). Hvis det kliniske billede forværres, bør

behandling, der er anbefalet i en mere alvorlig fase af sygdommen, overvejes (f.eks.

epoprosterol) (se pkt. 4.2). Risk/benefit-ratio for sildenafil er ikke fastslået hos patienter

med pulmonal arteriel hypertension funktionsklasse I efter WHO-klassifikation.

Studier med sildenafil er udført med typer af pulmonal arteriel hypertension, der er relateret

til primær (idiopatisk) sygdom eller forbundet med bindevævssygdom eller kongenit

hjertesygdom. Anvendelse til andre former for pulmonal arteriel hypertension anbefales

ikke.

I det langvarige pædiatriske studie, der blev forlænget, blev der observeret en øget

forekomst af dødsfald hos patienter, der fik højere doser end de anbefalede. Derfor bør

pædiatriske patienter med PAH ikke få doser, der overstiger de anbefalede (se også pkt. 4.2

57016_spc.docx

Side 3 af 22

og 5.1).

Retinitis pigmentosa

Sikkerheden af sildenafil er ikke undersøgt hos patienter med kendte arvelige degenerative

sygdomme i retina, som retinitis pigmentosa (et mindretal af disse patienter har arvelige

sygdomme i retinas fosfodiesteraser), og dets anvendelse kan derfor ikke anbefales.

Vasodilaterende effekt

Ved ordination af sildenafil skal lægen omhyggeligt overveje, om patienter med visse

underliggende tilstande vil kunne blive påvirket af sildenafils lette til moderate

vasodilaterende effekt, f.eks. hypotensive eller dehydrerede patienter eller patienter med

svær venstre ventrikel udløbsobstruktion eller autonom dysfunktion (se pkt. 4.4).

Kardiovaskulære risikofaktorer

Efter markedsføringen er der i forbindelse med brugen af sildenafil til mandlig erektil

dysfunktion rapporteret alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusive myokardieinfarkt,

ustabil angina pectoris, pludselig hjertedød, ventrikulær arytmi, cerebrovaskulær blødning,

transitorisk iskæmisk attak, hypertension og hypotension. De fleste, men ikke alle, af disse

patienter havde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Mange hændelser er

rapporteret som opstået under eller kort tid efter samleje. Få hændelser er rapporteret som

opstået kort tid efter brugen af sildenafil uden seksuel aktivitet. Det har ikke været muligt at

fastslå, om disse hændelser er direkte forbundet med disse eller andre faktorer.

Priapisme

Sildenafil, bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis

(som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom), eller hos patienter med

lidelser, som kan prædisponere til priapisme (som f.eks. seglcelleanæmi, multipelt myelom

eller leukæmi).

Efter markedsføringen er der rapporteret forlænget erektion og priapisme ved brug af

sildenafil. Patienten skal informeres om straks at søge læge, hvis en erektion varer længere

end 4 timer. Hvis priapisme ikke behandles med det samme, kan det resultere i beskadigelse

af penisvæv og permanent impotens (se pkt. 4.8).

Vaso-okklusiv krise hos patienter med seglcelleanæmi

Sildenafil må ikke anvendes til patienter med pulmonal hypertension sekundært til

seglcelleanæmi. I et klinisk studie blev tilfælde af vaso-okklusiv krise, der krævede

indlæggelse, set hyppigere hos patienter, der fik sildenafil, end hos patienter, der fik

placebo, hvilket førte til, at studiet blev afsluttet før tid.

Synsrelaterede hændelser

Der er spontant rapporteret synsdefekter i forbindelse med indtagelse af sildenafil og andre

PDE5- hæmmere (se pkt. 4.8). Tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati,

der er en sjælden tilstand, er både rapporteret spontant og i et observationsstudie i

forbindelse med indtagelse af sildenafil og andre PDE5-hæmmere (se pkt. 4.8). Hvis der

pludseligt opstår synsdefekt, skal behandlingen straks seponeres, og alternativ behandling

bør overvejes. (se pkt. 4.3).

Alfa-blokkere

Det anbefales at udvise forsigtighed, når sildenafil anvendes hos patienter, der samtidigt

anvender en alfa-blokker, idet dette hos følsomme patienter kan føre til symptomatisk

57016_spc.docx

Side 4 af 22

hypotension (se pkt. 4.5). For at mindske risikoen for udvikling af ortostatisk hypotension,

bør patienterne være hæmodynamisk stabile på alfa-blokker-behandling, førend

sildenafilbehandling initieres. Lægen bør informere patienten om, hvad han/hun skal gøre i

tilfælde af ortostatiske hypotensive symptomer.

Blødningsforstyrrelser

Studier med humane blodplader tyder på, at sildenafil kan forstærke den antikoagulerende

effekt af natriumnitroprussid in vitro. Der er ingen sikkerhedsinformation vedrørende

anvendelsen af sildenafil til patienter med blødningslidelser eller aktive sår i mave-

tarmkanalen. Sildenafil bør derfor kun anvendes til disse patienter efter omhyggelig

risk/benefit-vurdering.

Vitamin-K-antagonister

Hos patienter med pulmonal arteriel hypertension kan der være en potential øget risiko for

blødning, når sildenafil initieres hos patienter, der allerede anvender en vitamin-K-

antagonist, især hos patienter med pulmonal arteriel hypertension sekundært til

bindevævssygdom.

Veneokklusiv sygdom

Der er ikke tilgængelige data vedrørende sildenafil til patienter med pulmonal hypertension

i forbindelse med pulmonal veneokklusiv sygdom. Tilfælde af livstruende lungeødem er

imidlertid rapporteret ved brug af vasodilatorer (hovedsagelig prostacyclin) hos disse

patienter. Som en konsekvens bør muligheden for en veneokklusiv sygdom overvejes, hvis

der er tegn på lungeødem, når sildenafil anvendes hos patienter med pulmonal

hypertension.

Anvendelse af sildenafil sammen med bosentan

Sildenafils virkningsevne hos patienter, der allerede er i behandling med bosentan, er ikke

påvist endegyldigt (se pkt. 4.5 og 5.1).

Samtidig anvendelse med andre PDE5-hæmmere

Sildenafils sikkerhed og effekt ved samtidig anvendelse af andre PDE5-hæmmere, herunder

sildenafil indiceret til erektil dysfunktion, er ikke undersøgt hos patienter med pulmonal

arteriel hypertension og samtidig anvendelse kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på sildenafil

In vitro

studier

Sildenafils metabolisme finder overvejende sted via CYP (cytokrom P450) isoformer 3A4

(primær vej) og 2C9 (sekundær vej). Derfor kan hæmmere af disse isoenzymer nedsætte

clearance af sildenafil, og induktorer af disse isoenzymer kan øge clearance af sildenafil.

Dosisrekommandation se pkt. 4.2 og 4.3.

In vivo

studier

Samtidig anvendelse af sildenafil og intravenøs epoprostenol er undersøgt (se pkt. 4.8 og

5.1).

Sikkerhed og effekt af sildenafil ved samtidig anvendelse af andre lægemidler til pulmonal

arteriel hypertension (f.eks ambrisentan, iloprost) er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske

57016_spc.docx

Side 5 af 22

studier.

Forsigtighed tilrådes derfor ved samtidig anvendelse.

Sikkerhed og effekt af sildenafil ved samtidig anvendelse af andre PDE5-hæmmere er ikke

undersøgt hos patienter med pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.4).

Populationsfarmakokinetiske analyser af kliniske undersøgelsesdata af pulmonal arteriel

hypertension tyder på en reduktion af sildenafils clearance og/eller en stigning i oral

biotilgængelighed, ved administration sammen med CYP3A4-substrater og kombinationen

af CYP3A4-substrater og beta- blokkere. Disse var de eneste faktorer med statistisk

signifikant indvirkning på sildenafils farmakokinetik hos patienter med pulmonal arteriel

hypertension. Hos patienter på CYP3A4-substrater og CYP3A4-substrater plus beta-

blokker, var eksponeringen til sildenafil hhv. 43 % og 66 % højere sammenlignet med

patienter, der ikke fik disse lægemidler. Sildenafils eksponering var 5 gange højere ved

dosis på 80 mg 3 gange daglig sammenlignet med en eksponering med en dosis på 20 mg 3

gange daglig. Dette koncentrationsinterval dækker stigningen i sildenafils eksponering set i

specielt designede lægemiddelinteraktionsstudier med CYP3A4-hæmmere (undtagen med

de mest potente af CYP3A4-hæmmerne som f.eks. ketoconazol, itraconazol, ritonavir).

CYP3A4-induktorer ser ud til at have en betydelig indvirkning på farmakokinetikken af

sildenafil hos patienter med pulmonal arteriel hypertension, hvilket er bekræftet i et in-vivo

interaktionsstudie med CYP3A4-induktoren bosentan.

Samtidig anvendelse af bosentan (en moderat induktor af CYP3A4, CYP2C9 og muligvis

af CYP2C19) 125 mg 2 gange daglig og sildenafil 80 mg 3 gange daglig (ved steady-state)

i 6 dage gav et fald i sildenafils AUC på 63 % hos raske frivillige forsøgspersoner.

En populationsfarmakokinetisk analyse af data fra kliniske studier med sildenafil hos

voksne PAH-patienter, herunder et 12-ugers studie, der vurderede effekten og sikkerheden

af 20 mg sildenafil oralt 3 gange daglig som tillæg til en stabil dosis bosentan (62,5-125 mg

2 gange daglig), indikerede et fald i eksponeringen for sildenafil ved samtidig

administration af bosentan, som svarede til det, der sås hos raske frivillige forsøgspersoner

(se pkt. 4.4 og 5.1).

Effekten af sildenafil bør overvåges nøje hos patienter, der samtidigt anvender potente

CYP3A4- induktorer som carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, perikon og rifampicin.

Samtidig indgift med HIV-proteasehæmmeren, ritonavir, som er en meget potent P450

hæmmer, ved steady-state (500 mg 2 gange daglig) og enkeltdosis af sildenafil (100 mg)

gav en stigning i sildenafils C

på 300 % (4 gange) og en stigning i sildenafils plasma

AUC på 1.000 % (11 gange). Efter 24 timer er sildenafils plasmaniveauer stadig ca. 200

ng/ml sammenlignet med ca. 5 ng/ml, når sildenafil bliver anvendt alene. Dette er i

overensstemmelse med ritonavirs udtalte virkning på et bredt udvalg af P450-substrater. På

baggrund af resultaterne af disse farmakokinetiske studier er samtidig indgift af sildenafil

og ritonavir kontraindiceret hos patienter med pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift med HIV-proteasehæmmeren saquinavir, en CYP3A4-hæmmer, ved

steady-state (1200 mg 3 gange daglig) og enkeltdosis sildenafil (100 mg) gav en stigning i

sildenafils C

på 140 % og en stigning i sildenafils plasma AUC på 210 %. Sildenafil har

ingen virkning på saquinavirs farmakokinetik. Dosisrekommandation, se pkt. 4.2.

Ved indgift af en enkeltdosis sildenafil 100 mg sammen med erythromycin, en moderat

CYP3A4- hæmmer, i steady-state (500 mg 2 gange daglig i 5 dage) ses en 182% stigning i

57016_spc.docx

Side 6 af 22

optagelsen af sildenafil (AUC). Dosisrekommandation, se pkt. 4.2. Hos raske mandlige

frivillige forsøgspersoner ses for azithromycin (500 mg daglig i 3 dage) ingen tegn på

ændringer af AUC, C

eliminationshastigheds-konstanten eller efterfølgende

halveringstid for sildenafil eller dets væsentligste cirkulerende metabolit. Dosisjustering er

ikke nødvendig. Hos raske frivillige forsøgspersoner gav cimetidin (800 mg), en CYP450-

hæmmer og ikke specifik CYP3A4-hæmmer, en 56% stigning i plasmakoncentrationer af

sildenafil ved indgift sammen med sildenafil (50 mg).

Dosisjustering er ikke nødvendig.

De mest potente af CYP3A4-hæmmerne såsom ketoconazol og itraconazol må forventes at

have en effekt tilsvarende ritonavir (se pkt 4.3). CYP3A4-hæmmere (som f.eks.

clarithromycin, telithromycin og nefazodon) forventes at have en effekt, der ligger imellem

ritonavir og CYP3A4-hæmmere (som f.eks. saquinavir eller erythromycin), formodet en 7-

gange øgning i eksponering. Derfor anbefales dosisjustering ved anvendelse af CYP3A4-

hæmmere (se pkt. 4.2).

Populationsfarmakokinetiske analyser hos patienter med pulmonal arteriel hypertension

tyder på, at samtidig anvendelse af beta-blokkere i kombination med CYP3A4-substrater

kan resultere i en øget sildenafil-eksponering sammenlignet med anvendelse af CYP3A4-

substrater alene.

Grapefrugtjuice er en svag CYP3A4-hæmmer af tarmvæggens metabolisme, og kan give en

mindre stigning i plasmakoncentrationen af sildenafil. Dosisjustering er ikke nødvendig,

men samtidig indtagelse af sildenafil og grapefrugtjuice anbefales ikke.

Enkeltdoser af antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påvirker ikke

biotilgængeligheden af sildenafil.

Samtidig administration af orale antikonceptiva (30

g ethinylestradiol og 150

levonorgestrel) påvirker ikke sildenafils farmakokinetik.

Nicorandil er en hybrid af kaliumkanalaktivator og nitrat. På grund af nitratkomponenten

kan det muligvis give alvorlig interaktion med sildenafil (se pkt. 4.3).

Virkninger af sildenafil på andre lægemidler

In vitro

studier

Sildenafil er en svag hæmmer af CYP-isoformer 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4 (IC

>150 µM).

Der er ingen data vedrørende interaktion af sildenafil og ikke-specifikke

fosfodiesterasehæmmere, såsom teophyllin eller dipyridamol.

In vivo

studier

Der ses ingen signifikante interaktioner, når sildenafil (50 mg) anvendes sammen med

tolbutamid (250 mg) eller warfarin (40 mg), som begge metaboliseres af CYP2C9.

Sildenafil har ingen signifikant effekt på atorvastatins eksponering (AUC steg 11 %),

hvilket tyder på at sildenafil ikke har en relevant klinisk effekt på CYP3A4.

Der ses ingen interaktioner mellem sildenafil (100 mg enkeltdosis) og acenocoumarol.

57016_spc.docx

Side 7 af 22

Sildenafil (50 mg) øger ikke den af acetylsalicylsyre (150 mg) forlængede blødningstid.

Sildenafil (50 mg) forstærker ikke den hypotensive effekt af alkohol hos raske frivillige

forsøgspersoner med gennemsnitlige maksimale koncentrationer af alkohol i blodet på 80

mg/dl (0,8 ‰).

I et studie med raske frivillige forsøgspersoner gav sildenafil ved steady-state (80 mg 3

gange daglig) en stigning i bosentans AUC på 50 % (125 mg 2 gange daglig). En

populationsfarmakokinetisk analyse af data fra et studie med voksne PAH-patienter, som

fik baggrundsbehandling med bosentan (62,5 – 125 mg 2 gange daglig), indikerede en

stigning i AUC (20 % (95 % CI: 9,8-30,8) for bosentan ved samtidig administration af

steady-state sildenafil (20 mg 3 gange daglig), som er mindre end den, der ses hos raske

frivillige forsøgspersoner ved samtidig administration af 80 mg sildenafil 3 gange daglig (se

pkt. 4.4 og 5.1).

I et særligt interaktionsstudie, hvor sildenafil (100 mg) blev givet sammen med amlodipin

til hypertensive patienter, sås et yderligere fald i det systoliske blodtryk i liggende stilling

på 8 mmHg. Det tilsvarende fald i det diastoliske blodtryk i liggende stilling var 7 mmHg.

Disse yderligere blodtryksfald var af samme størrelsesorden, som når sildenafil blev givet

alene til raske frivillige forsøgspersoner.

I 3 specifikke lægemiddel-interaktionsstudier blev alfa-blokkeren doxazosin (4 mg og 8

mg) og sildenafil (25 mg, 50 mg eller 100 mg) anvendt samtidigt hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) stabiliseret på doxazosinbehandling. Hos disse studiepopulationer

ses gennemsnitlig yderligere fald i det systoliske og diastoliske blodtryk i liggende stilling

på hhv. 7/7 mmHg, 9/5 mmHg og 8/4 mmHg, og gennemsnitlig yderligere fald i

blodtrykket i stående stilling på hhv. 6/6 mmHg, 11/4 mmHg og 4/5 mmHg. Når sildenafil

og doxazosin gives samtidigt til patienter, der er stabiliseret på doxazosinbehandling, ses af

og til rapporter, hvor patienter oplever symptomatisk ortostatisk hypotension. Disse

rapporter omfatter svimmelhed og uklarhed, men ikke synkope. Samtidig administration af

sildenafil hos patienter, der er i alfa-blokker-behandling, kan hos følsomme patienter føre til

symptomatisk hypotension (se pkt. 4.4).

Sildenafil (100 mg enkeltdosis) påvirker ikke steady-state farmakokinetikken af HIV-

proteasehæmmeren saquinavir, som er et CYP3A4-substrat/hæmmer.

I overensstemmelse med sildenafils kendte effekt på nitrogenoxid/cGMP-vejen (se pkt. 5.1)

har sildenafil vist sig at forstærke den hypotensive effekt af nitrater. Samtidig anvendelse af

nitrogenoxiddonorer eller nitrater i en hvilken som helst form er derfor kontraindicerede (se

pkt. 4.3).

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk effekt af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, er kontraindikeret (se pkt. 4.3).

Sildenafil har ingen klinisk betydende indvirkning på plasmaniveauerne af orale

antikonceptiva (30

g ethinylestradiol og 150

g levonorgestrel).

57016_spc.docx

Side 8 af 22

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder og prævention hos mænd og kvinder

På grund af manglende data om virkningen af Sildenafil "Amneal" hos gravide kvinder bør

Sildenafil "Amneal" ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker

kontraception.

Fertilitet

Præ-kliniske data tyder ikke på særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle

fertilitetsstudier (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af sildenafil til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår ved graviditet og

embryonets/fosterets udvikling.

Dyreforsøg har påvist toksicitet med hensyn til den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Sildenafil "Amneal" bør pga. manglende data ikke anvendes til gravide, medmindre det er

strengt nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om sildenafil udskilles i human mælk. Sildenafil "Amneal" bør ikke

anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Sildenafil "Amneal" påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og ændret syn i kliniske studier med sildenafil, bør

patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Sildenafil "Amneal", inden de

kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

I det pivotale placebo-kontrollerede studie af sildenafil ved pulmonal arteriel hypertension

blev i alt 207 patienter randomiseret til behandling med 20 mg, 40 mg eller 80 mg sildenafil

3 gange daglig, og 70 patienter blev randomiseret til placebo. Behandlingsvarigheden var

12 uger. Totalt seponerede hhv. 2,9 %, 3,0 % og 8,5 % af patienterne behandlingen med 20

mg, 40 mg og 80 mg sildenafil 3 gange daglig sammenlignet med 2,9 % i placebogruppen.

Af de 277 forsøgspersoner, som deltog i pivotal- studiet, indgik 259 i det langvarige

forlængelsesstudie. Der blev givet doser på op til 80 mg 3 gange daglig (4 gange den

anbefalede dosis på 20 mg 3 gange daglig) og efter 3 år blev 87 % af 183 patienter

behandlet med sildenafil 80 mg 3 gange daglig.

I et placebo-kontrolleret studie af sildenafil som tillæg til intravenøs epoprostenol ved

pulmonal arteriel hypertension blev i alt 134 patienter behandlet med sildenafil (i en fast

dosistitrering, der startede fra 20 mg 3 gange daglig til 40 mg og herefter 80 mg 3 gange

daglig alt efter, hvor godt det blev tolereret) og epoprostenol; 131 patienter blev behandlet

57016_spc.docx

Side 9 af 22

med placebo og epoprostenol. Behandlingsvarigheden var 16 uger. For

sildenafil/epoprostenol-behandlede patienter var den samlede hyppighed for ophør med

behandling pga. bivirkninger 5,2 % sammenlignet med 10,7 % hos de

placebo/epoprostenol- behandlede patienter. De senest rapporterede bivirkninger, som

forekommer hyppigere i sildenafil/epoprostenolgruppen, er okulær hyperæmi, sløret syn,

tilstopning af næsen, svedtendens om natten, rygsmerter og mundtørhed. De kendte

bivirkninger, som hovedpine, ansigtsrødme, smerter i ekstremiteterne og ødemer, ses

hyppigere hos sildenafil/epoprostenol-behandlede patienter sammenlignet med

placebo/epoprostenol-behandlede patienter. Af de patienter, der gennemførte det indledende

studie, indgik 242 i et langvarigt forlængelsesstudie. Patienterne fik doser på op til 80 mg 3

gange daglig og efter 3 år var 68 % af 133 patienter i behandling med sildenafil 80 mg 3

gange daglig.

I to placebo-kontrollerede studier er bivirkningerne generelt milde til moderate. De mest

almindeligt rapporterede bivirkninger (større eller lig med 10 %) for sildenafil

sammenlignet med placebo er hovedpine, ansigtsrødme, dyspepsi, diarré og smerter i

ekstremiteterne.

Skema over bivirkninger

Bivirkninger, der forekommer hos >1 % af sildenafil-behandlede patienter, og som er

hyppigere (>1 % forskel) for sildenafil i pivotal-studiet eller i det sildenafilkombinerede

datasæt for begge placebo- kontrollerede studier med pulmonal arteriel hypertension i doser

på 20 mg, 40 mg eller 80 mg 3 gange daglig, er anført i skemaet nedenfor.

Bivirkningerne er angivet efter klasse og frekvens (meget almindelig (

1/10), almindelig

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1000 og <1/100), ikke kendt (kan ikke bestemmes

ud fra tilgængelige data)). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkninger rapporteret efter markedsføring er anført i kursiv.

MedDRA-system organklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

cellulitis, influenza, bronkitis, sinuitis, rinitis,

gastroenteritis

Blod og lymfesystem

Almindelig

anæmi

Metabolisme og ernæring

Almindelig

væskeophobning

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

søvnløshed, angst

Nervesystemet

Meget almindelig

hovedpine

Almindelig

migræne, tremor, paræstesi, brændende

følelse,

hypæstesi

Øjne

Almindelig

retinablødning, nedsat syn, sløret syn, fotofobi,

57016_spc.docx

Side 10 af 22

chromatopsia, cyanopsia, øjenirritation,

okulær

hyperæmi

Ikke almindelig

uskarpt syn, dobbeltsyn, usædvanlig følelse i

øjet

Ikke kendt

non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION)*, vaskulær

okklusion i retina*, synsfeltdefekt*

Øre og labyrint

Almindelig

vertigo

Ikke kendt

pludseligt høretab

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

ansigtsrødme

Ikke kendt

hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

epistaxis, hoste, tilstopning af næsen

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

diarré, dyspepsi

Almindelig

gastritis, gastroøsofageal reflukssygdom,

hæmorroider, oppustet abdomen, mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

alopeci, erytem, svedtendens om natten

Ikke kendt

udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

ekstremitetssmerter

Almindelig

myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

blødning fra penis, hæmospermi, gynækomasti

Ikke kendt

priapisme, kraftigere erektion

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

pyreksi

*Disse bivirkninger/hændelser er rapporteret hos patienter, der tager sildenafil til

behandling af erektil dysfunktion (MED).

Pædiatrisk population

I et placebo-kontrolleret studie med sildenafil til patienter i alderen 1-17 år med pulmonal

57016_spc.docx

Side 11 af 22

arteriel hypertension blev i alt 174 patienter behandlet med enten lavdosis (10 mg til

patienter >20 kg, ingen patienter ≤20 kg fik lavdosis), middeldosis (10 mg til patienter ≥8-

20 kg, 20 mg til patienter ≥20-45 kg, 40 mg til patienter >45 kg) eller højdosis (20 mg til

patienter ≥8-20 kg, 40 mg til patienter ≥20-45 kg, 80 mg til patienter >45 kg) sildenafil og

60 blev behandlet med placebo.

Bivirkningsprofilen i det pædiatriske studie stemte stort set overens med den for voksne (se

skemaet ovenfor). De hyppigste bivirkninger (med en frekvens ≥1 %) hos sildenafil-

patienter (kombinerede doser) og med en frekvens på > 1 % i forhold til placebo-patienter

var pyreksi, øvre luftvejsinfektioner (hver 11,5 %), opkastning (10,9 %), kraftigere erektion

(herunder spontane erektioner hos drenge) (9,0 %), kvalme, bronkitis (hver 4,6%),

pharyngitis (4,0 %), næseflåd (3,4 %) samt pneumoni og rhinitis

(hver 2,9 %).

Af de 234 pædiatriske patienter, der blev behandlet i det kortvarige, placebokontrollerede

studie, gik 220 forsøgspersoner videre til det langvarige forlængelsesstudie.

Forsøgspersoner, der fik aktiv behandling med sildenafil, fortsatte med det samme

behandlingsregime, hvorimod forsøgspersonerne i placebogruppen i det kortvarige studie

blev randomiseret til behandling med sildenafil.

De hyppigste bivirkninger, der blev rapporteret gennem det kortvarige og langvarige studie,

var generelt de samme i det kortvarige studie. Bivirkninger, der blev rapporteret hos >10 %

af 229 forsøgspersoner, der blev behandlet med sildenafil (alle dosisgrupper, inklusive 9

patienter, som ikke fortsatte i det langvarige studie), var infektion i øvre luftveje (31 %),

hovedpine (26 %), opkastning (22 %), bronkitis (20 %), pharyngitis (18%), pyreksi (17 %),

diarré (15 %) samt influenza og epistaxis (12 % hver). De fleste af disse bivirkninger var af

let til moderat sværhedsgrad.

Der blev rapporteret alvorlige bivirkninger hos 94 (41 %) af de 229 forsøgspersoner, som

fik sildenafil. Ud af de 94 forsøgspersoner, som rapporterede en alvorlig bivirking, var

14/55 (25,5 %) forsøgspersoner i lavdosis-gruppen, 35/74 (47 %) i middeldosis-gruppen og

45/100 (45 %) i højdosis- gruppen. De hyppigste alvorlige bivirkninger, som forekom med

en frekvens ≥1 % hos sildenafilpatienter (alle doser), var pneumoni (7,4 %), hjertesvigt og

pulmonal hypertension (hver 5,2 %), infektion i øvre luftveje, (3,1 %), svigt af højre

ventrikel og gastroenteritis (hver 2,6 %), synkope, bronkitis, bronkopneumoni og pulmonal

arteriel hypertension (hver 2,2 %), brystsmerter og dental caries (hver 1,7 %) samt

kardiogent shock, viral gastroenteritis og urinvejsinfektion (hver 1,3 %).

Følgende alvorlige bivirkninger blev betragtet som behandlingsrelaterede: enterocolitis,

kramper, overfølsomhed, stridor, hypoxi, neurosensorisk døvhed og ventrikulær arytmi.

57016_spc.docx

Side 12 af 22

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosisstudier på frivillige forsøgspersoner med doser op til 800 mg er bivirkningerne

de samme, som ses efter lavere doser, men hyppighed og sværhedsgrad er øget. Ved

enkeltdoser på 200 mg ses øget incidens af bivirkninger (hovedpine, ansigtsrødme,

svimmelhed, dyspepsi, tilstopning af næsen og synsforstyrrelser).

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal dialyse

forventes ikke at øge clearance, da sildenafil i høj grad er bundet til plasmaproteiner, og

ikke udskilles i urinen.

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse og speciallæger i kardiologi)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G04B E03. Urologika. Lægemidler til erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Sildenafil er en potent og selektiv hæmmer af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-

specifik fosfodiesterase type 5 (PDE5), enzymet der er ansvarlig for nedbrydningen af

cGMP. Bortset fra tilstedeværelsen af dette enzym i corpus cavernosum i penis, er PDE5

også tilstede i muskulaturen i de pulmonale kar. Sildenafil øger derfor cGMP i de

pulmonale vaskulære glatte muskelceller, med deraf følgende afslapning. Hos patienter med

pulmonal arteriel hypertension kan dette føre til selektiv vasodilation af det pulmonale

kredsløb, og i en mindre grad vasodilation i den systemiske cirkulation.

Farmakodynamisk effekt

In vitro studier har vist, at sildenafil er selektiv for PDE5. Dets effekt er mere potent for

PDE5 end for andre kendte fosfodiesteraser. Selektiviteten er 10 gange i forhold til PDE6,

som er involveret i lysoverførelsen i retina. Selektiviteten er 80 gange i forhold til PDE1 og

mere end 700-gange i forhold til PDE 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 og 11. Især har sildenafil mere end

4.000 gange større selektivitet for PDE5 end for PDE3, den cAMP-specifikke

fosfodiesteraseisoform, som er involveret i kontrollen af hjertets kontraktilitet.

Sildenafil giver let og forbigående fald i det systemiske blodtryk, som i de fleste tilfælde

ikke kan opfattes som klinisk relevant. Efter kronisk dosering af 80 mg 3 gange daglig til

57016_spc.docx

Side 13 af 22

patienter med systemisk hypertension ses et gennemsnitlig fald fra baseline i det systoliske

og diastoliske blodtryk på hhv. 9,4 mmHg og 9,1 mmHg. Efter kronisk dosering på 80 mg 3

gange daglig til patienter med pulmonal arteriel hypertension ses en mindre effekt i

blodtryksreduktionen (en reduktion i både systolisk og diastolisk tryk på 2 mmHg). Ved

den anbefalede dosis på 20 mg 3 gange daglig ses ingen reduktion i det systoliske eller

diastoliske tryk.

Enkelte orale doser af sildenafil på op til 100 mg gav ingen klinisk relevant effekt på EKG

hos raske frivillige forsøgspersoner. Efter kronisk dosering af 80 mg 3 gange daglig til

patienter med pulmonal arteriel hypertension ses ingen klinisk relevant effekt på EKG.

I et klinisk studie af de hæmodynamiske virkninger efter en enkelt oral dosis på 100 mg

sildenafil hos 14 patienter med alvorlig koronararteriesygdom (CAD) (>70 % stenoser i

mindst 1 koronararterie) faldt det gennemsnitlige systoliske og diastoliske blodtryk i hvile

med hhv. 7 % og 6 % sammenlignet med baseline. Gennemsnitlig pulmonalt systolisk

blodtryk faldt med 9 %. Sildenafil havde ingen effekt på slagvolumen og nedsatte ikke

blodcirkulationen i de forsnævrede koronararterier.

Milde og forbigående ændringer i farveskelnen (blå/grøn) ses hos visse patienter ved brug

af Farnsworth-Munsell 100 skærtest 1 time efter indtagelse af 100 mg, men der ses ingen

effekt 2 timer efter indtagelsen. Den formodede mekanisme bag denne ændring i

farveskelnen er relateret til hæmningen af PDE6, som er involveret i

lystransduktionskaskaden af retina. Sildenafil har ingen effekt på synsskarphed eller

kontrastfølsomheden. I et lille placebo-kontrolleret studie på patienter med dokumenteret

tidlig aldersbetinget makulær degeneration (n=9), sildenafil (100 mg enkeltdosis) ses der

ingen signifikante ændringer i udførte synsundersøgelser (synsskarphed, farveskelnen ved

simuleret trafiklys, Humphrey perimeter og fotostress).

Klinisk effekt og sikkerhed

Effekt hos voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension (PAH)

Et randomiseret dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie blev udført på 278 patienter med

primær pulmonal hypertension, PAH forbundet med bindevævssygdom og PAH efterfulgt

af kirurgisk intervention af medfødte hjertelidelser. Patienterne blev randomiseret til 1 af 4

behandlingsgrupper: Placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg eller sildenafil 80 mg 3

gange daglig. Af de 278 randomiserede patienter fik 277 patienter mindst 1 dosis af

studiemedicinen. Studiepopulationen bestod af 68 (25 %) mænd og 209 (75 %) kvinder

med en gennemsnitsalder på 49 år (alder 18-81 år) og baseline 6 minutters gangtest med en

distance på mellem 100 og 450 meter inklusive (gennemsnit: 344 meter). 175 patienter (63

%) inkluderes med diagnosen primær pulmonal hypertension, 84 (30 %) med diagnosen

PAH forbundet med bindevævssygdom og 18 (7 %) af patienterne med diagnosen PAH

efterfulgt kirurgisk intervention af medført hjertelidelser. De fleste patienter var ved

baseline klassificeret i WHO-funktionsklasse II (107/277, 39 %) eller III (160/277, 58 %)

med en gennemsnitlig 6 minutters gangdistance på hhv. 378 meter og 326 meter ved

baseline; færre patienter var i klasse I (1/277, 0,4 %) eller IV (9/277, 3 %) ved baseline.

Patienter med venstre ventrikulær uddrivningsfraktion <45 % eller venstre ventrikulær

forkortningsfraktion <0,2 % blev ikke undersøgt.

Sildenafil (eller placebo) blev adderet patienternes standardbehandling, som kunne omfatte

en kombination af antikoagulantia, digoxin, calciumkanalblokkere, diuretika eller oxygen.

Brugen af prostacyclin, prostacyclin analoger og endothelinreceptorantagonister som

tillægsbehandling samt arginin–tilskud var ikke tilladt. Patienter, som havde tidligere

behandlingssvigt med bosentan, blev udelukket fra studiet.

57016_spc.docx

Side 14 af 22

Det primære endepunkt for effekt var ændring fra baseline til uge 12 for en 6 minutters

gangdistance (6MWD). En statistisk signifikant stigning i 6MWD blev set i alle 3

sildenafil-dosis-grupper sammenlignet med placebo. Placebo-korrigeret stigning i 6MWD

var 45 meter (p<0,0001), 46 meter (p<0,0001) og 50 meter (p<0,0001) for hhv. sildenafil

20 mg, 40 mg og 80 mg. Der var ingen signifikant forskel i effekten mellem

sildenafildoserne. For patienter med 6MWD < 325 meter ved baseline blev der set bedre

effekt ved højere doser (placebo-korrigeret stigning på 58 meter, 65 meter og 87 meter for

hhv. 20 mg, 40 mg og 80 mg 3 gange daglig).

En statistisk signifikant stigning i 6MWD blev set i 20 mg dosisgruppe efter analyse i

henhold til WHO-funktionsklasse. Placebokorrigeret stigning i gangdistance var 49 meter

(p=0,0007) for klasse II og 45 meter (p=0,0031) for klasse III.

Forbedring i 6MWD var synlig efter 4 ugers behandling, og denne virkning blev opretholdt

ved uge 8 og 12. Resultaterne var generelt konsistente i undergrupperne i henhold til

ætiologi (primær og PAH forbundet med bindevævssygdom), WHO-funktionsklasse, køn,

race, undersøgelsessted, middel PAP og PVRI.

Patienter på alle doser af sildenafil opnåede en statistisk signifikant reduktion i middel

pulmonalt arterielt tryk (mPAP) og pulmonal vaskulær modstand (PVR) sammenlignet med

dem, der fik placebo. Placebokorrigeret behandlingseffekt af mPAP var -2,7 mmHg

(p=0,04), -3,0 mmHg (p=0,01) og -5,1 mmHg (p<0,0001) for hhv. sildenafil 20 mg, 40 mg

og 80 mg 3 gange daglig. Placebokorrigeret behandlingseffekt af PVR var -178

dyn.sek/cm

(p=0,0051), -195 dyn.sek/cm

(p=0,0017) og -320 dyn.sek/cm

(p<0,0001) for

hhv. 20 mg, 40 mg og 80 mg 3 gange daglig. Den procentvise reduktion i PVR (11,2 %,

12,9 %, 23,3 %) efter 12 uger for sildenafil 20 mg, 40 mg og 80 mg 3 gange daglig var

proportionelt større end reduktionen i systemisk vaskulær modstand (SVR) (7,2 %, 5,9 %,

14,4 %). Effekten af sildenafil på mortalitet er ukendt.

En større procentdel af patienterne på alle 3 sildenafil-doser (28 %, 36 % og 42 % af

patienterne, der fik hhv. 20 mg, 40 mg og 80 mg 3 gange daglig) viste forbedring på mindst

en WHO-funktionsklasse efter 12 uger sammenlignet med placebo (7%). De respektive

odds-ratio var 2,92 (p=0,0087), 4,32 (p=0,0004) og 5,75 (p=0,0001).

Data for langtidsoverlevelse i naiv population

De patienter, der blev inkluderet i det pivotale studie, var egnede til at indgå i et langvarigt,

åbent, studie, der blev forlænget. Efter 3 år fik 87 % af patienterne en dosis på 80 mg 3

gange daglig. I pivotalstudiet blev i alt 207 patienter behandlet med sildenafil, og status for

patienternes langtids- overlevelse blev vurderet i mindst 3 år. I denne population var

Kaplan-Meier-estimater for 1, 2 og 3 års overlevelse hhv. 96 %, 91 % og 82 %. Ved

baseline var overlevelse for patienter i WHO- funktionsklasse II efter 1, 2 og 3 år hhv. 99

%, 91 % og 84 %, og for patienter i WHO-funktionsklasse III hhv. 94 %, 90 % og 81 %.

Effekt hos voksne patienter med PAH (ved anvendelse sammen med epoprostenol)

Der blev udført et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie med 267

patienter med PAH, som var stabiliseret på intravenøs epoprostenol. PAH-patienterne

inkluderede dem med primær pulmonal arteriel hypertension (212/267, 79 %) og PAH

associeret med bindevævssygdom (55/267, 21 %). De fleste patienter var klassificeret i

WHO-funktionsklasse II (68/267, 26 %) eller III (175/267, 66 %).

Få patienter var klasse I (3/267, 1 %) eller IV (16/267, 6 %) ved baseline. For nogle få

57016_spc.docx

Side 15 af 22

patienter (5/267, 2%) var WHO-funktionsklassen ukendt. Patienterne blev randomiserede

til placebo eller sildenafil (i en fast dosistitrering, som starter fra 20 mg 3 gange daglig til

40 mg og herefter 80 mg 3 gange daglig alt efter hvor godt det blev tolereret) anvendt i

kombination med intravenøs epoprostenol.

Det primære endepunkt for effekt var ændring fra baseline til uge 16 for en 6 minutters

gangdistance. Der var et statistisk signifikant benefit ved sildenafil sammenlignet med

placebo ved en 6 minutters gangdistance. Der blev set en gennemsnitlig placebo-korrigeret

øgning i gangdistancen på 26 meter til fordel for sildenafil (95 % CI: 10,8, 41,2)

(p=0,0009). Hos patienter med en baseline gangdistance på

325 m var

behandlingseffekten 38,4 m til sildenafils fordel. Hos patienter med en gangdistance på

<325 m var behandlingseffekten 2,3 m til placebos fordel. Hos patienter med primær PAH

var behandlingseffekten 31,1 m sammenlignet med 7,7 m hos patienter med PAH associeret

med bindevævssygdom. Forskellen mellem resultaterne i disse randomiseringsundergrupper

kan være opstået ved en tilfældighed, når den begrænsede forsøgsstørrelse tages i

betragtning.

Patienter på sildenafil opnåede en statistisk signifikant reduktion i middel pulmonalt

arterielt tryk (mPAP) sammenlignet med dem, der fik placebo. Der blev set en

gennemsnitlig placebo-korrigeret behandlingseffekt på -3,9 mmHg til fordel for sildenafil

(95 % CI: -5,7, -2,1) (p=0,00003). Et sekundært endepunkt var tid indtil klinisk forværring

og var defineret som tiden fra randomisering til første forekomst af symptom på klinisk

forværring (død, lungetransplantation, opstart af bosentan- behandling eller klinisk

forværring, der krævede ændring i epoprostenol-behandling). Behandling med sildenafil

forlængede tiden indtil klinisk forværring af PAH signifikant sammenlignet med placebo

(p=0,0074). 23 personer i placebogruppen (17,6 %) fik symptomer på klinisk forværring

sammenlignet med 8 personer i sildenafilgruppen (6,0 %).

Langtids-overlevelsesdata på baggrund af epoprostol-studiet

Patienter, der deltog i studiet, hvor sildenafil blev anvendt i tillæg til epoprostol, kunne

inkluderes i et åbent, langvarigt forlængelsesstudie. Efter 3 år fik 68 % af patienterne en

dosis på 80 mg 3 gange daglig. I alt 134 patienter blev behandlet med sildenafil i det

indledende studie, og deres langtids- overlevelse blev vurderet i minimum 3 år. I denne

population var Kaplan-Meier-estimater for 1-, 2- og 3-års overlevelse hhv. 92 %, 81 % og

74 %.

Effekt og sikkerhed hos voksne patienter med PAH (ved samtidig administration af

bosentan)

Et randomiseret dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie blev udført hos 103 klinisk

stabile patienter med PAH (WHO FC II og III), som havde fået behandling med bosentan i

mindst 3 måneder. PAH- patienterne omfattede patienter med primær PAH og PAH

forbundet med bindevævssygdom.

Patienterne blev randomiseret til placebo eller sildenafil (20 mg 3 gange om dagen) i

kombination med bosentan (62,5-125 mg 2 gange daglig). Det primære virkningsendepunkt

var ændring i 6MWD i forhold til baseline i uge 12. Resultaterne indikerer, at der ingen

signifikant forskel er i den gennemsnitlige ændring fra baseline i 6MWD med sildenafil (20

mg 3 gange daglig) sammenlignet med placebo (hhv. 13,62 m (95 % CI: -3,89 til 31,12) og

14,08 m (95 % CI: -1,78 til 29,95).

Der blev set forskelle i 6MWD hos patienter med primær PAH og patienter med PAH

forbundet med bindevævssygdom. Hos patienter med primær PAH (67 personer) var den

57016_spc.docx

Side 16 af 22

gennemsnitlige ændring fra baseline hhv. 26,39 m (95 % CI: 10,70 til 42,08) i

sildenafilgruppen og 11,84 m (95 % CI: -8,83 til 32,52) i placebogruppen. Patienter med

PAH forbundet med bindevævssygdom (36 personer) havde imidlertid en gennemsnitlig

ændring fra baseline på -18,32 m (95 % CI: -65,66 til 29,02) i sildenafilgruppen og 17,50 m

(95% CI: -9,41 til 44,41) i placebogruppen.

Samlet set var bivirkningerne generelt ens i de to behandlingsgrupper (sildenafil plus

bosentan i forhold til bosentan alene) og stemte overens med den kendte sikkerhedsprofil

for sildenafil anvendt som monoterapi (se pkt. 4.4 og 4.5).

Pædiatrisk population

I alt 234 forsøgspersoner i alderen 1-17 år blev behandlet i et randomiseret, dobbelt-blindt,

multi- center, placebokontrolleret klinisk studie med parallelle grupper. Forsøgspersonerne

(38 % drenge og 62 % piger) havde en legemsvægt ≥8 kg, primær pulmonal hypertension

(PPH) (33 %) eller PAH sekundært til kongenit hjertesygdom (systemisk-pulmonal shunt

37%, kirurgisk intervention 30%). I dette studie var 63 af 234 (27 %) af patienterne <7 år

(sildenafil lavdosis=2, middeldosis=17, højdosis=28, placebo=16), og 171 af 234 (73 %) af

patienterne var >7 år (sildenafil lavdosis=40, middeldosis=37, højdosis=49, placebo=44 se

nedenfor). De fleste forsøgspersoner var WHO- funktionsklasse I (75/234, 32 %) eller II

(120/234, 51 %) ved baseline. En mindre gruppe var funktionsklasse III (35/234, 15 %)

eller IV (1/234, 0,4 %). For enkelte patienter var WHO- funktionsklassen ukendt (3/234,

1,3 %).

Patienterne var behandlings-naive for specifik PAH-behandling, og brug af prostacyclin,

prostacyclin- analoger og endothelinreceptor-antagonister var ikke tilladt under studiet. Det

var brugen af arginin-tilskud, nitrater, alfa-blokkere og potente CYP3A4-hæmmere heller

ikke.

Det primære formål var at vurdere virkningen af 16-ugers kronisk behandling med oral

sildenafil hos pædiatriske forsøgspersoner for at forbedre fysisk funktionsniveau bestemt

ved Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) hos forsøgspersoner, der udviklingsmæssigt

var i stand til at udføre testen (n=115). Sekundære endepunkter inkluderede hæmodynamisk

monitorering, symptomvurdering, WHO-funktionsklasse, ændring i baggrundsbehandling

og måling af livskvalitet.

Forsøgspersonerne blev allokeret til en af tre sildenafil-behandlingsgrupper: lav- (10 mg),

middel- (10- 40 mg) eller højdosis (20-80 mg) regimer med sildenafil administreret 3 gange

daglig eller placebo.

Dosis inden for hver gruppe afhang af legemsvægt (se pkt. 4.8). Andelen af

forsøgspersoner, der fik anden medicin ved baseline (antikoagulantia, digoxin,

calciumblokkere, diuretika og/eller oxygen) var sammenlignelig i den kombinerede

sildenafil-gruppe (47,7 %) og placebogruppen (41,7 %).

Det primære endepunkt var procentvis ændring i maksimalt iltforbrug (VO

) fra baseline til

uge 16 bestemt ved CPET-test af forsøgspersonerne i de kombinerede doseringsgrupper (se

tabel 2). I alt 106 ud af 234 (45%) forsøgspersoner kunne evalueres ved CPET, hvilket

omfattede børn ≥7 år, som ud- viklingsmæssigt var i stand til at udføre testen. Børn <7 år

(kombinerede sildenafildoser=47, placebo=16) kunne kun evalueres til sekundære

endepunkter. Det gennemsnitslige maksimale iltforbrug (VO

) ved baseline var

sammenligneligt i de 3 sildenafilgrupper (17,37-18,03 ml/kg/minut) og lidt højere i

placebogruppen (20,02 ml/kg/minut). Resultaterne af hovedanalysen (sildenafilgrupperne

57016_spc.docx

Side 17 af 22

vs. placebo) var ikke statistisk signifikante (p=0,056) (se tabel 2). Den estimerede forskel

mellem den gennemsnitslige sildenafildosis og placebo var 11,33 % (95 % CI: 1,72-20,94)

(se tabel 2).

Tabel 2: Procentvis ændring i maksimal VO

2

fra baseline i sildenafilgrupperne

korrigeret for placebo

Behandlingsgruppe

Estimeret forskel

95 % Konfiensinterall

Lavdosis (n=24)

3,81

-6,11; 13,73

Middeldosis (n=26)

11,33

1,72; 20,94

Højdosis (n=27)

7,98

-1,64; 17,60

Total (n=77)

7,71 (p=0,056)

-0,19; 15,60

Placebogruppen: n=29

Estimater er baseret på ANCOVA og korrigeret for covariat baseline maksimal VO

2

,

ætiologi og vægtgruppe.

Dosisrelaterede forbedringer blev observeret for pulmonary vascular resistance index

(PVRI) og det gennemsnitslige pulmonale arterietryk (mPAP). De grupper, der fik middel-

eller højdosis sildenafil, udviste reduktion i PVRI sammenlignet med placebo på hhv. 18 %

(95 % CI: 2%-32 %) og 27 % (95 % CI: 14 %-39 %), mens der for lavdosis-gruppen ikke

var signifikant forskel fra placebo (2 %). Middel- og højdosis-grupperne viste ændringer i

mPAP fra baseline sammenlignet med placebo på hhv. -3,5 mmHg (95 % CI: -8,9; 1.9) og

-7,3 mmHg (95 % CI: -12,4; -2,1), mens lavdosis-gruppen viste en lille forskel fra placebo

(1,6 mmHg). Forbedringer blev set i kardielt indeks i alle tre behandlings- grupper

sammenlignet med placebo, hhv. 10 %, 4 % og 15 % for lav-, middel- og højdosis-

grupperne.

Signifikant forbedring i funktionsklasse sås kun hos forsøgspersonerne i højdosis-gruppen

sammenlignet med placebo. Odds ratio for lav-, middel- og højdosis-grupperne

sammenlignet med placebo var hhv. 0,6 (95 % CI: 0,18 2,01), 2,25 (95 % CI: 0,75 6,69), og

4,52 (95 % CI: 1,56 13,10).

Data fra langvarige studier, der blev forlænget

Af de 234 pædiatriske patienter, der blev behandlet i det kortvarige, placebokontrollerede

studie, gik 220 forsøgspersoner videre til det langvarige forlængelsesstudie.

Forsøgspersoner, der havde været i placebogruppen i det kortvarige studie, blev

randomiseret til behandling med sildenafil.

Forsøgspersoner, der vejede ≤ 20 kg, blev inkluderet i middel- eller højdosisgruppen (1:1),

mens forsøgspersoner, der vejede > 20 kg, blev inkluderet i lav-, middel- eller

højdosisgruppen (1:1:1). Af de i alt 229 forsøgspersoner, der fik sildenafil, var henholdsvis

55, 74 og 100 af forsøgspersonerne i lav-, middel- og højdosisgrupperne. På tværs af det

kortvarige og langvarige studie var den samlede behandlingsvarighed fra starten af den

dobbeltblindede behandling af individuelle forsøgspersoner fra 3 til 3.129 dage. I sildenafil-

gruppen var den gennemsnitlige varighed af sildenafil-behandlingen 1.696 dage (eksklusive

de 5 forsøgspersoner, som fik placebo i en dobbeltblindet fase, og som ikke blev behandlet i

det langvarige forlængelsesstudie).

57016_spc.docx

Side 18 af 22

Kaplan-Meier-estimat af overlevelse efter 3 år for patienter >20 kg ved baseline var hhv. 94

%, 93 % og 85 % for lav-, middel- og højdosis-grupperne. For patienter ≤20 kg ved

baseline var overlevelses- estimaterne hhv. 94 % og 93 % for middel- og højdosis-

grupperne (se pkt. 4.4 og 4.8).

Under studiet blev der rapporteret i alt 42 dødsfald, enten under behandlingen eller

rapporteret i forbindelse med opfølgningen vedrørende overlevelse. 37 dødsfald forekom

før datamonitoreringskomiteens beslutning om at titrere dosen hos forsøgspersoner til et

lavere niveau, baseret på en observeret ubalance i mortalitet ved stigende sildenafildoser.

Af disse 37 dødsfald var antallet (%) af dødsfald 5/55 (9,1 %), 10/74 (13,5 %) og 22/100

(22 %) i grupperne, som fik sildenafil i henholdsvis lav, middel og høj dosis. Yderligere 5

dødsfald blev efterfølgende rapporteret.

Dødsårsagerne var relateret til PAH. Der bør ikke anvendes højere doser end den

anbefalede til pædiatriske patienter med PAH (se pkt. 4.2 og 4.4).

Maksimal VO

blev vurderet 1 år efter, det placebokontrollerede studie startede. Af de

forsøgs- personer, der havde fået sildenafil, og som udviklingsmæssigt var i stand til at

udføre CPET-testen, havde 59/114 (52 %) forsøgspersoner ikke vist forværring i maksimal

fra initieringen af sildenafil-behandlingen. Tilsvarende havde 191 af de 229

forsøgspersoner (83 %), som havde fået sildenafil, enten holdt eller forbedret deres WHO-

funktionsklasse ved vurdering efter 1 år.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med Sildenafil "Amneal" til nyfødte med pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.2

for information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Sildenafil absorberes hurtigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås inden for 30-120

minutter (gennemsnitligt 60 minutter) efter oral indgift i fastende tilstand. Den

gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed er 41 % (fra 25-63 %). Efter oral indgift

af 3 daglige doser af sildenafil øges AUC og C

proportionalt med dosis over det

anbefalede dosisområde (20-40 mg). Efter orale doser på 80 mg 3 gange daglig ses en

stigning i sildenafils plasmaniveauer, der er en anelse højere end proportionale med dosis.

Hos patienter med pulmonal arteriel hypertension er den gennemsnitlige orale

biotilgængelighed for sildenafil efter 80 mg 3 gange daglig 43 % (90 % CI: 27-60 %) højere

sammenlignet med de lavere doser.

Når sildenafil tages sammen med føde reduceres absorptionshastigheden med en

gennemsnitlig forsinkelse i t

på 60 minutter og en gennemsnitlig sænkning af C

på 29

%, men absorptionsgraden er imidlertid ikke signifikant påvirket (AUC faldt med 11 %).

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen (V

) for sildenafil er 105 l, hvilket

tyder på fordeling i vævet. Efter orale doser på 20 mg 3 gange daglig er den gennemsnitlige

maksimale totale plasmakoncentration af sildenafil ved steady-state ca. 113 ng/ml.

Sildenafil og dets væsentligste cirkulerende N-desmethylmetabolit er omtrent 96% bundet

til plasmaproteiner. Proteinbindingen er uafhængig af de totale lægemiddelkoncentrationer.

57016_spc.docx

Side 19 af 22

Biotransformation

Sildenafil metaboliseres hovedsageligt af CYP3A4 (primær vej) og CYP2C9 (sekundær

vej) mikrosomale leverisoenzymer. Den væsentligste cirkulerende metabolit er resultatet af

en N-demethylering af sildenafil. Denne metabolit har en fosfodiesteraseselektivitetsprofil

svarende til sildenafil og en in vitro styrke over for PDE5 på ca. 50 % af moderstoffet. N-

desmethylmetabolitten metaboliseres yderligere med en halveringstid på ca. 4 timer. Hos

patienter med pulmonal arteriel hypertension er plasmakoncentrationerne af N-

desmethylmetabolitten ca. 72 % af sildenafils efter 20 mg 3 gange daglig (overført til et 36

% bidrag til sildenafils farmakologiske effekt). Den efterfølgende effekt på virkningen er

ukendt.

Elimination

Sildenafils totale clearance er 41 l/time med en deraf følgende halveringstid på 3-5 timer.

Efter enten oral eller intravenøs indgift udskilles sildenafil som metabolitter hovedsageligt i

fæces (ca. 80 % af indgivet oral dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 13 % af indgivet oral

dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Hos raske ældre frivillige forsøgspersoner (65 år og derover) ses en reduceret clearance af

sildenafil, som medfører ca. 90 % højere plasmakoncentration af sildenafil og den aktive N-

desmethylmetabolit, sammenlignet med yngre frivillige forsøgspersoner (18-45 år). Som

følge af aldersforskelle i plasmaproteinbindingen er den tilsvarende stigning i

plasmakoncentration af fri sildenafil ca. 40 %.

Nedsat nyrefunktion

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance = 30-80 ml/min) ændres farmakokinetikken af sildenafil ikke efter en enkelt oral

dosis på 50 mg. Hos frivillige forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance <30 ml/min) reduceres sildenafils clearance, hvilket fører til

gennemsnitlige stigninger i AUC og C

på hhv.

100 % og 88 % sammenlignet med forsøgspersoner i samme alderskategori uden nedsat

nyrefunktion. Herudover er AUC og C

- værdierne for N-desmethylmetabolitten

signifikant forhøjede, med hhv. 200 % og 79 % hos forsøgspersoner med svært nedsat

nyrefunktion sammenlignet med forsøgspersoner med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat levercirrhose (Child-Pugh klasse A og B)

reduceres sildenafils clearance, hvilket giver stigninger i AUC (85 %) og C

(47 %)

sammenlignet med frivillige forsøgspersoner i samme alderskategori uden nedsat

leverfunktion. AUC og C

-værdierne for

N-desmethylmetabolitten er yderligere signifikant forhøjet med hhv. 154 % og 87 % hos

cirrotiske forsøgspersoner sammenlignet med forsøgspersoner med normal leverfunktion.

Farmakokinetikken af sildenafil er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nedsat

leverfunktion.

Populationsfarmakokinetik

Hos patienter med pulmonal arteriel hypertension er de gennemsnitlige steady-state

koncentrationer 20-50 % højere end de undersøgte doser på 20-80 mg 3 gange daglig

57016_spc.docx

Side 20 af 22

sammenlignet med raske frivillige forsøgspersoner. Der er en fordobling af C

sammenlignet med raske frivillige forsøgspersoner. Begge fund antyder en lavere clearance

og/eller en højere oral biotilgængelighed af sildenafil hos patienter med pulmonal arteriel

hypertension sammenlignet med raske frivillige forsøgspersoner.

Pædiatrisk population

Analyse af den farmakokinetiske profil for sildenafil til patienter, der indgik i kliniske

forsøg med pædiatriske patienter, viser, at legemsvægt er en god parameter til at forudsige

eksponeringen hos børn. Plasmahalveringstiden for sildenafil blev estimeret til 4,2-4,4

timer i området 10-70 kg legemsvægt og viste ikke forskelle af klinisk relevans. Efter

enkeltdosis på 20 mg oral sildenafil blev C

estimeret til hhv. 49, 104 og 165 ng/ml for

patienter, der vejede 70, 20 og 10 kg. Efter enkeltdosis på 10 mg oral sildenafil blev C

estimeret til hhv. 24, 53 og 85 ng/ml for patienter, der vejede 70, 20 og 10 kg. T

blev

estimeret til ca. 1 time og var stort set uafhængig af legemsvægt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne dosis, genotoksicitet,

karcinogenicitet, reproduktionstoksicitet og udvikling.

Hos rotteunger, som blev behandlet præ- og postnatalt med 60 mg/kg sildenafil, ses en

mindre kuldstørrelse, en lavere fødselsvægt på dag 1 og et fald i overlevelse efter 4 dage

ved eksponering, som er cirka 50 gange den forventede humane dosis på 20 mg 3 gange

daglig. I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad

overstiger den maksimale eksponering.

Disse virkninger vurderes derfor af ringe relevans ved klinisk brug.

Efter eksponering, der svarer til human-terapeutiske doser, blev der i dyreforsøg ikke set

bivirkninger, der anses for relevante for den kliniske anvendelse, som ikke også var set i

kliniske forsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Calciumhydrogenphosphat (vandfrit)

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Hypromellose

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret

Titandioxid (E171)

Macrogol 4000

Talcum (E553b)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

57016_spc.docx

Side 21 af 22

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PVdC/aluminium blister, i karton.

Pakningsstørrelser: 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler for destruktion.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Repræsentant

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14C

2650 Hvidovre

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57016

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. juni 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57016_spc.docx

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety