Sildenafil "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "1A Farma" 50 mg tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "1A Farma" 50 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44030
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sildenafil 1A Farma 25 mg tabletter

Sildenafil 1A Farma 50 mg tabletter

Sildenafil 1A Farma 100 mg tabletter

sildenafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen,apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil 1A Farma

Sådan skal du tage Sildenafil 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sildenafil 1A Farma indeholder det aktive stof sildenafil, der tilhører en gruppe medicin, som kaldes

fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere. Det afslapper blodkarrene i penis og tillader blodet at

strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Sildenafil 1A Farma vil kun hjælpe dig med at få en

erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret.

Sildenafil 1A Farma er til behandling af voksne mænd med erektil dysfunktion, af og til kendt som

impotens, hvilket er manglende evne til at opnå og/eller opretholde erektion tilstrækkelig til at

gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil 1A Farma

Tag ikke Sildenafil 1A Farma

Hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan føre til et farligt blodtryksfald.

Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der ofte bruges til at lindre angina

pectoris (eller "brystsmerter"). Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du bruger lægemidler, som kaldes nitrogenoxiddonorer, som amylnitrit ("poppers"), da

samtidig brug kan medføre et farligt blodtryksfald.

Hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension

(højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Sildenafil 1A Farma, har vist sig

at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager

riociguat eller er usikker.

Hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.

Hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som

retinitis pigmentosa

Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritisk anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Sildenafil 1A Farma

Hvis du har seglcelleanæmi (en abnormitet af de røde blodlegemer), leukæmi (blodkræft) eller

multipelt myelom (knoglemarvskræft).

Hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.

Hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle

den ekstra anstrengelse, det er at have sex.

Hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (som f.eks. hæmofili).

Hvis du oplever pludselige nedsættelser af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage

Sildenafil 1A Farma og straks søge læge.

Du bør ikke anvende Sildenafil 1A Farma sammen med andre orale eller lokale behandlinger for

erektil dysfunktion.

Du bør ikke tage Sildenafil 1A Farma, hvis du samtidig bliver behandlet for pulmonal arteriel

hypertension (PAH) med et lægemiddel, der indeholder sildenafil, eller hvis du samtidig får en anden

PDE5-hæmmer.

Du bør ikke tage Sildenafil 1A Farma, hvis du ikke har erektil dysfunktion (impotens).

Du bør ikke tage Sildenafil 1A Farma, hvis du er en kvinde.

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer

Informer din egen læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Lægen kan bestemme, at du skal have

en lavere dosis.

Børn og unge

Sildenafil 1A Farma må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Sildenafil 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Sildenafil 1A Farma tabletter kan påvirke virkningen af anden medicin, især medicin til behandling af

brystsmerter. I tilfælde af en alvorlig hændelse bør du fortælle lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, at du har taget Sildenafil 1A Farma, og hvornår du har taget det. Tag ikke

Sildenafil 1A Farma sammen med anden medicin, uden at din læge har anbefalet det.

Du må ikke tage Sildenafil 1A Farma, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug af

disse lægemidler kan medføre et farligt blodtryksfald. Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet, hvis du tager denne type medicin, der ofte bruges til lindring af angina

pectoris (eller "brystsmerter").

Du må ikke tage Sildenafil 1A Farma, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer, som

f.eks. amylnitrit ("poppers"), da samtidig brug kan medføre et farligt blodtryksfald.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin der indeholder riociguat.

Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af HIV, kan din

læge starte behandlingen på den laveste dosis Sildenafil 1A Farma (25 mg).

Nogle patienter, som er i behandling med en alfablokker til behandling af højt blodtryk eller forstørret

prostata, kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som kan skyldes lavt blodtryk, når de hurtigt sætter

sig ned eller rejser sig op. Visse patienter har oplevet disse symptomer, når de tager Sildenafil 1A

Farma sammen med alfablokkere. Dette vil for det meste ske inden for 4 timer efter, at du har indtaget

Sildenafil 1A Farma. Du bør være på en regelmæssig daglig dosis af alfablokkeren, før du tager

Sildenafil 1A Farma, for at nedsætte risikoen for at få disse symptomer. Lægen kan give dig en lavere

begyndelsesdosis (25 mg) af Sildenafil 1A Farma.

Brug af Sildenafil 1A Farma sammen med mad, drikke og alkohol

Sildenafil 1A Farma kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan

tage lidt længere tid, før Sildenafil 1A Farma virker, hvis du har spist et tungt måltid.

Indtagelse af alkohol kan midlertidigt påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af

din medicin bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Sildenafil 1A Farma.

Graviditet, amning og fertilitet

Sildenafil 1A Farma er ikke beregnet til at bruges af kvinder.

Trafik og arbejdssikkerhed

Sildenafil 1A Farma kan give svimmelhed og synsforstyrrelser. Du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig, før du kører eller betjener maskiner.

3.

Sådan skal du tage Sildenafil 1A Farma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket. Den anbefalede begyndelsesdosis er 50 mg.

Du bør ikke tage Sildenafil 1A Farma mere end 1 gang dagligt.

Tag ikke Sildenafil 1A Farma tabletter sammen med orodispergible lægemidler der indeholder

sildenafil.

Sildenafil 1A Farma bør tages ca. 1 time inden du planlægger seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med

et glas vand.

Sildenafil 1A Farma 25 mg:

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Deling af tabletterne

Læg tabletten på en hård og jævn overflade med delekærven opad. Tryk midt på tabletten med

tommelfingeren, så tabletten deles i to lige store dele.

Sildenafil 1A Farma 50 mg:

Tabletten kan deles i fire lige store dele. Du skal tage mindst to kvarte tabletter (svarende til 25 mg)

for at opnå en effektiv dosis.

Deling af tabletterne

Læg tabletten på en hård og jævn overflade med delekærven opad. Tryk midt på tabletten med

tommelfingeren, så tabletten deles i fire lige store dele.

Sildenafil 1A Farma 100 mg:

Tabletten kan deles i fire lige store dele.

Deling af tabletterne

Læg tabletten på en hård og jævn overflade med delekærven opad. Tryk midt på tabletten med

tommelfingeren, så tabletten deles i fire lige store dele.

Hvis du føler, at virkningen af Sildenafil 1A Farma er for kraftig eller for svag, bør du tale med din

læge eller apotekspersonalet herom.

Sildenafil 1A Farma hjælper kun til erektion ved seksuel stimulation. Den tid, som det tager for

Sildenafil 1A Farma at virke, varierer fra person til person, men det tager normalt mellem ½ og 1 time.

Det kan vare længere, inden Sildenafil 1A Farma virker, hvis det tages sammen med et tungt måltid.

Hvis Sildenafil 1A Farma ikke hjælper til at give erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok

til at gennemføre samleje, bør lægen informeres.

Hvis du har taget for meget Sildenafil 1A Farma

Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen.

Du bør ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sildenafil 1A Farma, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med brug af Sildenafil 1A Farma, er normalt milde til

moderate og af kort varighed.

Hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger, skal du omgående stoppe med

at tage Sildenafil 1A Farma og søge lægehjælp:

En allergisk reaktion – dette ses

ikke almindeligt

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100

personer)

Symptomerne omfatter pludselig pibende vejrtrækning, vejrtrækningsproblemer eller

svimmelhed, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller svælg.

Brystsmerter – dette forekommer

ikke almindeligt

Hvis du oplever dette under eller efter et samleje, skal du

- indtage en halvt siddende stilling og forsøge at slappe af.

ikke bruge nitrater

til behandling af brystsmerter.

Langvarige og undertiden smertefulde erektioner – dette ses

sjældent

(kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 personer)

Hvis du har en erektion, der varer i mere end 4 timer, skal du straks kontakte lægen.

Pludselig synsnedsættelse eller synstab – dette forekommer

sjældent

Alvorlige hudreaktioner - dette forekommer

sjældent

Symptomerne kan omfatte alvorlig afskalning og hævelse af huden, blisterdannelse ved

munden, kønsorganerne og omkring øjnene og feber.

Kramper eller krampeanfald - dette forekommer

sjældent

Andre bivirkninger

Meget almindelig:

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer): hovedpine.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): kvalme, ansigtsrødme, hedeture

(symptomerne omfatter en pludselig varmefølelse i overkroppen), dårlig fordøjelse, farvesyn, sløret

syn, synsforstyrrelser, tilstoppet næse og svimmelhed.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): opkastning, hududslæt,

øjenirritation,

blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, forskellige lysfornemmelser, lysflimren og

lysglimt,

lysfølsomhed, rindende øjne, uregelmæssig eller hurtig puls, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk,

muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus),

mundtørhed, blokerede eller tilstoppede bihuler, inflammation af næseslimhinden (symptomerne

omfatter

løbende næse, nysen og tilstoppet næse), mavesmerter lige over navlen, gastroøsofageal

reflukssyndrom (tilbageløb af syre fra mavesækken til spiserøret - symptomerne omfatter halsbrand),

blod i urinen, smerter i arme og ben, næseblod, varmefølelse og træthed.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): besvimelse, slagtilfælde, hjerteanfald,

uregelmæssig

hjerterytme, midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen, følelse af, at halsen

snører sig

sammen, følelsesløshed i munden, blødninger i den bagerste del af øjet, dobbeltsyn, nedsat

synsskarphed, unormal følelse i øjet, hævede øjne eller øjenlåg, små partikler eller pletter i synsfeltet,

se en farvet ring omkring lyskilder, forstørrede pupiller, misfarvning af det hvide i øjet, blødning fra

penis, blod i sæden, næsetørhed, hævelse inde i næsen, følelse af irritation og pludselig

hørenedsættelse eller høretab.

Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af en hjertelidelse, kaldet ustabil angina, og

pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af de mænd, der oplevede disse

bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at bestemme, om

disse bivirkninger er direkte relateret til Sildenafil 1A Farma

.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sundhedspersonalet eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sildenafil 1A Farma indeholder

Aktivt stof: sildenafil. Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citrat).

Øvrige indholdsstoffer: vandfrit calciumhydrogenfosfat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon,

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, saccharinnatrium, indigotin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Sildenafil 1A Farma 25 mg tabletter er lyseblå, runde, let plettede tabletter med delekærv på den ene

side og præget med ”25” på den anden side.

Sildenafil 1A Farma 50 mg tabletter er lyseblå, runde, let plettede tabletter med krydsdelekærv på den

ene side og præget med ”50” på den anden side.

Sildenafil 1A Farma 100 mg tabletter er lyseblå, runde, let plettede tabletter med krydsdelekærv på

begge sider og præget med ”100” på den ene side.

Sildenafil 1A Farma fås i blisterpakninger med 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 eller 28 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstr. 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Jud. Mures, Rumænien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 20. april 2018

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Active substance: Interferon Beta - 1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5392 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/102/T/178

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Active substance: peginterferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4881 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2827/T/49

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety