Sibutol FS 199

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sibutol FS 199 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 11,5 g/l fuberidazol; 187,5 g/l bitertanol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sibutol FS 199 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse)
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Sibutol

FS 199

1000 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsæd af

hvede, rug og triticale i lukkede bejdseanlæg.

® =Bayer CropScience

Brugsanvisning

Sibutol FS 199 er et bejdsemiddel til bejdsning af vinterhvede (dog

ikke Durum) rug og triticale. Sibutol FS 199 virker effektivt mod

nedennævnte frøbårne svampesygdomme.

Dosering

120- 150 ml Sibutol FS 199 pr. 100 kg udsæd.

Virkning mod frøbårne sygdomme

Afgrøde

Skadegørere

Dosering

Vinterhvede

Stinkbrand (Tillitia caries)

120 ml pr 100 kg

Spiringsfusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Hvedebrunplet (Septoria nodorum)

150 ml pr 100 kg

Rug

Stængelbrand (Urocystis occulta)

120 ml pr 100 kg

Fusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Triticale

Stinkbrand (Tillitia caries)

120 ml pr 100 kg

Spiringsfusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Hvedebrunplet (Septoria nodorum)

150 ml pr 100 kg

Bejdseanlæg

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdseanlæg, der kan udføre en

kvalitetsbejdsning.

Det anvendte bejdseanlæg skal være lukket, så støvproblemer

undgås. Sugeslangen fra pumpen skal placeres direkte i original-

emballagen, for at minimere kontakt med midlet.

Bejdsning

Bejdsemidlet er klar til brug.

Sibutol FS 199 kan fortyndes med vand. Fortynding med vand kan

i nogle tilfælde give en bedre dækning af kernen, og et bedre flow i

maskinen. Doseringen skal overholdes og alle kerner skal dækkes

helt af midlet. Kun derved opnås en høj og sikker virkning.

Bejdsning med Sibutol FS 199 kan foretages ved temperaturer

ned til frysepunktet, under forudsætning af at midlet forvarmes

til en temperatur hvor det kan pumpes og flyde jævnt i maskinen.

Sibutol FS 199 bliver meget tyktflydende ved temperaturer nær

frysepunktet.

Såsæd med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/eller vand-

indhold over 16 % bør ikke bejdses.

Rengøring

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres

grundigt med vand. I forbindelse med skifte til og fra opløsnings-

middelholdige midler skal bejdseanlægges rengøres med sprit.

Udsåning

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm.

Behandlet udsæd bør udsåes samme år det er bejdset.

Virkning

ikke

udelukkes,

svampe

(f.eks.

fusarium)

udvikler

resistens overfor Sibutol. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på

denne måde.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af

fejlagtig anvendelse. Dette gælder også ved anvendelse under

unormale kulturbetingelser, samt en evt. resistensdannelse.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig

affald.

Tomme beholdere skal bortskaffes med dagrenovationen.

Helt tomme, lukkede og udvendigt rene palletanke afhentes gratis

af firmaet Schütz Container WEB i Tyskland. Bestilling af afhentning

foretages ved at udfylde den Euro-Ticket, der er placeret i metal-

lommen på palletanken. Fax skemaet til det fortrykte fax nummer.

06.2009

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsan-

visningen følges nøje.

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indta-

gelse (R48/22).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede lang-

tidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Brug særligt arbejdstøj (S36).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsæd af hvede, rug og

triticale i lukkede bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen embal-

leres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er giftigt og må ikke anvendes til menne-

skeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes

til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført

på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller

bindemærket normalt vil

blive siddende indtil ind-

holdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt

for børn.

Må ikke opbevares sam-

men med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud:

Kommer

stoffet

huden,

vaskes

straks

store

mængder vand.

Øjne:

Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlin-

ser fjernes.

Søg omgående læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Svampemiddel nr. 18-406

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Bitertanol .............................187,5 g/liter ( 18,8 %)

Fuberidazol .......................... 11,5 g/liter ( 1,15 %)

Netto 1000 liter

Flydende

Fabr. nr. Påtrykt emballagen

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4523 5000

www.bayercropscience.dk

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

PMR:

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

1.000 ltr

29-3750

29-06-2009

®

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

15-8-2018

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Active substance: Ivosidenib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5555 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5409 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Imlygic (Amgen Europe B.V.)

Imlygic (Amgen Europe B.V.)

Imlygic (Active substance: talimogene laherparepvec) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5199 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10459/201710

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Active substance: Larotrectinib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4092 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/213/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Active substance: sevoflurane) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3407 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4199/IB/3

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (Active substance: Efgartigimod alfa) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1881 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/245/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (Active substance: Docosahexaenoic acid ethyl ester) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1880 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/235/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1995 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/1995 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/1995 (Active substance: Larotrectinib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1884 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/213/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1994 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1994 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1994 (Active substance: Ivosidenib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1883 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (Active substance: Gemfibrozil) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1882 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/218/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a codon-optimized Padua derivative of human coagulation factor IX cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1888 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/232/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1998 (Blue-Reg Europe)

EU/3/18/1998 (Blue-Reg Europe)

EU/3/18/1998 (Active substance: Patidegib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1887 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/206/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1997 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1997 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1997 (Active substance: Miransertib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1886 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/226/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1885 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17

Europe -DG Health and Food Safety