Sibutol FS 199

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sibutol FS 199 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 11,5 g/l fuberidazol; 187,5 g/l bitertanol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sibutol FS 199 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse)
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Sibutol

FS 199

1000 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsæd af

hvede, rug og triticale i lukkede bejdseanlæg.

® =Bayer CropScience

Brugsanvisning

Sibutol FS 199 er et bejdsemiddel til bejdsning af vinterhvede (dog

ikke Durum) rug og triticale. Sibutol FS 199 virker effektivt mod

nedennævnte frøbårne svampesygdomme.

Dosering

120- 150 ml Sibutol FS 199 pr. 100 kg udsæd.

Virkning mod frøbårne sygdomme

Afgrøde

Skadegørere

Dosering

Vinterhvede

Stinkbrand (Tillitia caries)

120 ml pr 100 kg

Spiringsfusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Hvedebrunplet (Septoria nodorum)

150 ml pr 100 kg

Rug

Stængelbrand (Urocystis occulta)

120 ml pr 100 kg

Fusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Triticale

Stinkbrand (Tillitia caries)

120 ml pr 100 kg

Spiringsfusariose (Fusarium spp.)

120 ml pr 100 kg

Hvedebrunplet (Septoria nodorum)

150 ml pr 100 kg

Bejdseanlæg

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdseanlæg, der kan udføre en

kvalitetsbejdsning.

Det anvendte bejdseanlæg skal være lukket, så støvproblemer

undgås. Sugeslangen fra pumpen skal placeres direkte i original-

emballagen, for at minimere kontakt med midlet.

Bejdsning

Bejdsemidlet er klar til brug.

Sibutol FS 199 kan fortyndes med vand. Fortynding med vand kan

i nogle tilfælde give en bedre dækning af kernen, og et bedre flow i

maskinen. Doseringen skal overholdes og alle kerner skal dækkes

helt af midlet. Kun derved opnås en høj og sikker virkning.

Bejdsning med Sibutol FS 199 kan foretages ved temperaturer

ned til frysepunktet, under forudsætning af at midlet forvarmes

til en temperatur hvor det kan pumpes og flyde jævnt i maskinen.

Sibutol FS 199 bliver meget tyktflydende ved temperaturer nær

frysepunktet.

Såsæd med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/eller vand-

indhold over 16 % bør ikke bejdses.

Rengøring

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres

grundigt med vand. I forbindelse med skifte til og fra opløsnings-

middelholdige midler skal bejdseanlægges rengøres med sprit.

Udsåning

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm.

Behandlet udsæd bør udsåes samme år det er bejdset.

Virkning

ikke

udelukkes,

svampe

(f.eks.

fusarium)

udvikler

resistens overfor Sibutol. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på

denne måde.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af

fejlagtig anvendelse. Dette gælder også ved anvendelse under

unormale kulturbetingelser, samt en evt. resistensdannelse.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig

affald.

Tomme beholdere skal bortskaffes med dagrenovationen.

Helt tomme, lukkede og udvendigt rene palletanke afhentes gratis

af firmaet Schütz Container WEB i Tyskland. Bestilling af afhentning

foretages ved at udfylde den Euro-Ticket, der er placeret i metal-

lommen på palletanken. Fax skemaet til det fortrykte fax nummer.

06.2009

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsan-

visningen følges nøje.

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indta-

gelse (R48/22).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede lang-

tidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Brug særligt arbejdstøj (S36).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsæd af hvede, rug og

triticale i lukkede bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen embal-

leres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er giftigt og må ikke anvendes til menne-

skeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes

til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført

på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller

bindemærket normalt vil

blive siddende indtil ind-

holdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt

for børn.

Må ikke opbevares sam-

men med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud:

Kommer

stoffet

huden,

vaskes

straks

store

mængder vand.

Øjne:

Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlin-

ser fjernes.

Søg omgående læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Svampemiddel nr. 18-406

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Bitertanol .............................187,5 g/liter ( 18,8 %)

Fuberidazol .......................... 11,5 g/liter ( 1,15 %)

Netto 1000 liter

Flydende

Fabr. nr. Påtrykt emballagen

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4523 5000

www.bayercropscience.dk

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

PMR:

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

1.000 ltr

29-3750

29-06-2009

®

8-1-2019

Monitoring sales of veterinary antimicrobials

Monitoring sales of veterinary antimicrobials

Veterinary antimicrobial sales have been monitored annually by the Agency since 1999. This monitoring is based on the recommendations in Chapter 6.8 of the OIE's 2016 Terrestrial Animal Health Code "Monitoring of the quantities and usage patterns of antimicrobial agents used in food-producing animals".

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-12-2018

New report on adverse reactions reported with tramadol for pain relief

New report on adverse reactions reported with tramadol for pain relief

The Danish Medicines Agency has received 830 reports of suspected adverse reactions with tramadol since the medicine was marketed in March 1993. 155 of them describe symptoms of dependence. This follows from a report that has just been published. In 2017, about 265,000 individuals received treatment with tramadol in Denmark.

Danish Medicines Agency

20-12-2018

Scientific assistance to assess the detoxification process for dioxins and PCBs in sunflower cake by hexane extraction

Scientific assistance to assess the detoxification process for dioxins and PCBs in sunflower cake by hexane extraction

Published on: Wed, 19 Dec 2018 EFSA was requested to provide scientific assistance to the European Commission on a detoxification process for dioxins and PCBs from sunflower cake by hexane extraction in an emergency situation, as specified in Article 7 of Commission Regulation (EU) 2015/786. The process entails hexane extraction of sunflower oil from the cake to remove dioxins (PCDDs and PCDFs) as well as DL- and NDL-PCBs. The data provided by the applicant were assessed with respect to the efficacy of ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

21-11-2018

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Published on: Tue, 20 Nov 2018 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs) are detected ubiquitously in the environment, diet and human tissues. The European Food Safety Authority (EFSA) CONTAM Panel received a mandate from the European Commission for a scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of dioxins and DL‐PCBs in food and feed. To support preparatory work for the hazard i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 To enable the hazard identification and characterisation in the risk assessment for humans related to the seventeen 2,3,7,8‐substituted dioxins (PCCDs) and furans (PCDFs) and the twelve dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs), EFSA outsourced an extensive literature search (ELS), followed by selection for relevance and extraction of relevant data for consideration in the risk assessment. Two tailored search strategies for Web of Science (WoS) and PubMed for identif...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-12-2018


Metamizole: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001997/201804

Metamizole: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001997/201804

Metamizole: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001997/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-10-2018

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%,

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%,

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%, up from 84% in 1995.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

Under the 1992 Mammography Quality Standards Act (MQSA), #FDA oversees mammography machines and regulates training for people who provide the scans. All mammography facilities must be accredited, certified by FDA or a state certifier and inspected annuall

Under the 1992 Mammography Quality Standards Act (MQSA), #FDA oversees mammography machines and regulates training for people who provide the scans. All mammography facilities must be accredited, certified by FDA or a state certifier and inspected annuall

Under the 1992 Mammography Quality Standards Act (MQSA), #FDA oversees mammography machines and regulates training for people who provide the scans. All mammography facilities must be accredited, certified by FDA or a state certifier and inspected annually https://go.usa.gov/xPnyE  pic.twitter.com/dZzQuYXsJ9

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Quality Regulatory Clinical Ireland Limited)

EU/3/18/1994 (Active substance: Ivosidenib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5555 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Worphmed Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5409 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Imlygic (Amgen Europe B.V.)

Imlygic (Amgen Europe B.V.)

Imlygic (Active substance: talimogene laherparepvec) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5199 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10459/201710

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Bayer AG)

EU/3/18/1995 (Active substance: Larotrectinib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4092 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/213/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Active substance: sevoflurane) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3407 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4199/IB/3

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (Active substance: Efgartigimod alfa) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1881 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/245/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (Active substance: Docosahexaenoic acid ethyl ester) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1880 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/235/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1995 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/1995 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/1995 (Active substance: Larotrectinib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1884 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/213/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1994 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1994 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1994 (Active substance: Ivosidenib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1883 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (Active substance: Gemfibrozil) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1882 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/218/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a codon-optimized Padua derivative of human coagulation factor IX cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1888 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/232/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1998 (Blue-Reg Europe)

EU/3/18/1998 (Blue-Reg Europe)

EU/3/18/1998 (Active substance: Patidegib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1887 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/206/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1997 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1997 (QRC Consultants Ltd)

EU/3/18/1997 (Active substance: Miransertib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1886 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/226/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1885 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17

Europe -DG Health and Food Safety