Shirlan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Shirlan Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l fluazinam
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Shirlan Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

7-3105-200-183-14/15 DENM/11T CLP

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og løg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i kartofler og løg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-210

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: Fluazinam 500 g/l (39% w/w).

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 5 L

Active ingredient and formulation of

Syngenta Nordics A/S

Ishihara Sangyo Kaisha

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

(ISK Biosciences Europe NV)

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S., (FLUAZINAM)

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Fluazinam 500 g/l (39% w/w)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Fareklasse

GHS08, GHS07, GHS09

Emballage

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og løg.

Behandlingsfrister og restriktioner

Må i kartofler og løg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må ikke anvendes

nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der

lever i vand (SPe3).

Virkemåde og virkningsspektrum

Shirlan

indeholder det aktive stof fluazinam. Shirlan

er et ikke-systemisk middel med

kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af skimmel.

Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på bladene og nedsætter sporuleringen.

Hos kartofler har fluazinam særdeles god virkning overfor knoldskimmel.

Resistens

Shirlan

(fluazinam) tilhører gruppen af di-nitroaniliner (FRAC gruppe 29). Risiko for

resistensudvikling er lav, men der er fundet typer af kartoffelskimmel med nedsat føl-

somhed overfor fluazinam i Holland. Der er ikke konstanteret resistens overfor fluazinam

de seneste år i Danmark.

Gentagne behandlinger med svampemidler med samme virkemekanisme øger ud-

vikling af resistens. Skimmelpopulationen gennemlever mange generationer i løbet

af en vækstsæson, og ved gentagne behandlinger med svampemidler med samme

virkemåde, kan der ske en udvælgelse og opformering af resistente isolater. Brug derfor

midler med forskellig virkemåde, for at mindske risikoen for resistensudvikling.

Læs altid etiket og brugsanvis-

ning grundigt før anvendelse.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING

(l/ha)

BEMÆRKNINGER

Kartofler

BBCH 32-91

Kartoffelskimmel

(Phytophthora infestans)

0,3-0,4

5-7 dages interval.

En dosering på mindre end 0,4 l/ha

anbefales kun ved lavt infektionstryk af

kartoffelskimmel. Shirlan

skal anvendes

forebyggende. Første sprøjtning udføres

inden udsigt til skimmelfavorabelt vejr.

Maksimalt 7 dages interval under skim-

melfavorable forhold. Et sprøjteinterval på

under 7 dage kan kun anbefales, hvor der

er øget risiko for angreb af kartoffelskim-

mel. Bør ikke anvendes i perioder med

stor tilvækst og kraftigt sygdomstryk.

Løg

BBCH 15-48

Løgskimmel

(Peronospora destructor)

Løgbladgråskimmel

(Botrytis squamose)

Anvendes forebyggende når løgene

har 6-7 blade, herefter med 7-14 dages

interval.

Max. 5 behandlinger pr. sæson.

Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt.

Shirlan

skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og

lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved

påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte

injektion.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilbe-

redning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt

til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede

mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag

proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Shirlan

fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk

ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøj-

teopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Da der er risiko for overfølsomhed, skal der anvendes handsker, støvler og overtræks-

bukser for at undgå kontakt med huden.

Vandmængde: 150-300 l/ha.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på

vaske pladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen

eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring

af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig

kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig

rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med

vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for

det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede

rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisnin-

ger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende

regler.

Læs i øvrigt Bek. nr. 1598 af 18.12.2014: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af

sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme behol dere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger.

Shirlan

er regnfast, så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene. Det betyder, at

regn 1-2 timer efter udsprøjtning ikke vil påvirke resultatet.

Tankblanding

Shirlan

kan blandes med insektmidler som f.eks. Karate

2.5 WG. Ved blanding med

manganprodukter, skal Shirlan

tilsættes først.

Shirlan

må ikke blandes med spredemidler eller olier.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til

myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes

forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt

skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og

anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jord-

bundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Karate

®

, Shirlan

®

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/

VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Shirlan

Design code

A7087J

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Svampemiddel

For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til godkendelsesfor-

holdene beskrevet på produktetiketten.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008.

Hudsensibilisering

Kategori 1

H317

Reproduktionstoksicitet

Kategori 2

H361d

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H410

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandle-

vende organismer.

Revideret: 2015-11-03 (ver.5)

Sikkerhedssætninger:

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-

deren eller etiketten.

P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering:

Søg lægehjælp.

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genan-

vendelse.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstem-

melse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Supplerende information: EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare.

EUH208

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan udløse

allergisk reaktion.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra

vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer

Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registreringsnummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF) Nr.

1272/2008)

Koncentration

% W/W

fluazinam

79622-59-6

Xn, N

R50/53

Skin Sens.1A; H317

Eye Dam.1; H318

Acute Tox.4; H332

Repr.2; H361d

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

38,8

poly(oxy-1,2-ethanediyl),

alpha-sulfo-omega-[tris

(1-phenylethyl)phenoxy]-,

ammonium salt

119432-41-6

R52/53

Eye Irrit.2; H319

Aquatic Chronic3; H412

1 - 5

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig

eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående

til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg

læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Fremkald IKKE opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkohol-

bestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet inde-

holder brændbare organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige

forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter

kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selv-

forsynet åndedrætsværn. Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og

vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødpro-

cedurer: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for at forhindre yderligere lækage eller

udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det

sanitære kloak system. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer

da respektive myndigheder.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og

placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit

13).

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger

nævnt i afsnit 7 og 8. Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende

foranstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes

eller ryges under brugen. For personlig beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et

tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Særlige anvendelser: For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer

til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

fluazinam

0,7 mg/m3

Tidsvægtet gennemsnit

SYNGENTA

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for frem-

stillingen, formuleringen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige

tekniske beskyttelse hvis eksponering ikke kan undgås.

Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko.

Hvis luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg.

Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luftbårne partikler

under relevant eksponeringsgrænse.

Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug

frem for at bruge personligt beskyttelsesudstyr.

Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd.

Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er

installeret.

Beskyttelse af hænder: Passende materiale: Nitrilgummi.

Gennemtrængningstid: > 480 min.

Handske tykkelse: 0,5 mm.

Brug handsker som er modstandsdygtige mod kemiske stoffer.

Handsker skal være godkendte til formålet.

Handskernes modstandsdygtighed skal passe til eksponeringens varighed.

Handskernes modstandsdygtighed varierer med tykkelsen, materialet og producent.

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af ned-

brydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af øjne: Ved mulig øjenkontakt, brug tætsiddende kemikalieresistente

beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud og krop: Vurder eksponeringen og vælg passende beskyttelsestøj

i forhold til mulig eksponering og beskyttelsestøjets gennemtrængelighed.

Vask med sæbe og vand efter at have taget beskyttelsestøjet af.

Vask forurenet arbejdstøj før genanvendelse, eller anvend en-gangsudstyr (dragt,

forklæde, ærmer, støvler, etc.).

Bær passende: Uigennemtrængelig beskyttelsesdragt.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Væske

Farve

Lysegul

Lugt

Ingen data tilgængelige

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

6,56 ved 1 %

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,29 g/cm3 ved 25 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Blandbar i vand

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

62 mPa.s

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og

opbevaring i henhold til bestemmelserne.

10.4 Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af

farlige stoffer eller termiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning dan-

ner giftige og irriterende dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 rotte, > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding: LC50 rotte, > 1,15 mg/l, 4 t.

Akut dermal toksicitet: LD50 rotte, > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation: Kanin: Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Marsvin: Hudsensibiliserende.

Baseret på indgående komponenter.

Kimcellemutagenicitet:

fluazinam: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber:

fluazinam: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet:

fluazinam: Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Gentagne STOT-eksponeringer:

fluazinam: Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet for fisk

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 0,061 mg/l, 96 t.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna (Stor dafnie), 0,119 mg/l, 48 t.

Giftighed for vandplanter

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata, (grønalger), 0,534 mg/l, 72 t.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

fluazinam: Ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand

fluazinam: Er ikke persistent i vand

Stabilitet i jord

fluazinam: Fluazinam er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

fluazinam: Fluazinam bioakkumuleres.

12.4 Mobilitet i jord

fluazinam: Ubevægelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

fluazinam: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt

(PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende

(vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

Andre oplysninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af kon-

centrationerne af klassificerede komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Affald må ikke komme i kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem

for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme

beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bort-

skaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (FLUAZINAM)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode

Søtransport (IMDG)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (FLUAZINAM)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (FLUAZINAM)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke

anvendelig

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hen-

syn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Andre regulativer: Vær opmærksom på Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstager-

nes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for

dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332

Farlig ved indånding.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

(Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; ADN - Europæisk konvention om inter-

national transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international

transport af farligt gods ad vej; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM;

bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning

(EF) Nr. 1272/2008; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; ECHA - Det europæiske

kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx

- Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ErCx - Koncentration forbundet med

x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; IARC - Det Internationale Agentur

for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale

kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal

inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IMDG - Det

internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisa-

tion; ISO - International standardiseringsorganisation; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en

testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis);

MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet

ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for

ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; OECD -

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed

og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af

samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med

jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; UN -

Forenede Nationer; UNRTDG - Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods; vPvB

- Meget persistent og meget bioakkumulativ; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); KECI

- Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA);

AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier

i Kina; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; NZIoC - New

Zealands fortegnelse over kemikalier; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; CMR - Kræft-

fremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; GLP - God laboratoriepraksis

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysnin-

ger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun

som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering

og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende

for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning,

medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter

alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group

Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk

7-3105-200-183-14/15 DENM/11T CLP

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og løg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i kartofler og løg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-210

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: Fluazinam 500 g/l (39% w/w).

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 5 L

Active ingredient and formulation of

Syngenta Nordics A/S

Ishihara Sangyo Kaisha

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

(ISK Biosciences Europe NV)

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S., (FLUAZINAM)