Sevelamercarbonat "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sevelamercarbonat "Sandoz" 800 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 800 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sevelamercarbonat "Sandoz" 800 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51595
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

26. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Sevelamercarbonat "Sandoz", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28569

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sevelamercarbonat "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 800 mg sevelamercarbonat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 286,25 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Ovale, hvide til råhvide, filmovertrukne tabletter (20 mm×7 mm) uden delekærv.

Tabletterne er præget med ’SVL’ på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sevelamercarbonat "Sandoz" er indiceret til kontrol af hyperfosfatæmi hos voksne

patienter, der er i hæmodialyse eller peritonealdialyse.

Sevelamercarbonat "Sandoz" er også indiceret til kontrol af hyperfosfatæmi hos voksne

patienter med kronisk nyresygdom, som ikke er i dialyse, men har et indhold af

serumfosfat ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamercarbonat "Sandoz" bør anvendes i forbindelse med flere andre behandlinger, der

kan omfatte ekstra tilførsel af calcium, 1,25-dihydroxyvitamin D

eller et af dettes analoge

stoffer til styring af udviklingen af renal knoglesygdom.

51595_spc.docx

Side 1 af 11

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Startdosis

Den anbefalede startdosis af sevelamercarbonat er 2,4 g eller 4,8 g daglig baseret på det

kliniske behov og serumfosfatniveau. Sevelamercarbonat "Sandoz" skal tages tre gange

daglig sammen med måltider.

Patientens serumfosfatniveau

Samlet daglig dosis sevelamercarbonat fordelt

på 3 måltider

1,78-2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

* plus efterfølgende titrering ifølge anvisningerne

Patienter, der tidligere har taget fosfatbindere (sevelamerhydrochlorid eller calcium-

baserede), bør indgives Sevelamercarbonat "Sandoz" på gram-til-gram-basis under

overvågning af serumfosfatniveauet for at sikre en optimal daglig dosis.

Titrering og vedligeholdelse

Serumfosfatniveauet skal overvåges, og dosen af sevelamercarbonat titreres med 0,8 g

forøgelse tre gange daglig (2,4 g/dag) hver 2.-4. uge, indtil et acceptabelt

serumfosfatniveau er nået. Serumfosfat skal måles jævnligt herefter.

Patienter, der tager Sevelamercarbonat "Sandoz", skal overholde den ordinerede diæt.

I klinisk praksis vil behandling kontinuerligt blive baseret på behovet for at kontrollere

serumfosfatniveauet, og den daglige dosis forventes gennemsnitligt at ligge på ca. 6 g.

Pædiatrisk population

Virkningen og sikkerheden af Sevelamercarbonat "Sandoz" er ikke dokumenteret for børn

under 6 år eller hos børn med et legemsoverfladeareal under 0,75 m

Den orale suspension bør administreres til pædiatriske patienter, da tabletformuleringer

ikke er hensigtsmæssige til denne population.

Administration

Til oral anvendelse.Tabletterne skal synkes hele og må ikke knuses, tygges eller brækkes i

stykker inden indgivelse. Sevelamercarbonat "Sandoz" skal tages sammen med mad og

ikke på tom mave.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Hypofosfatæmi

Tarmobstruktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sikkerheden og virkningen af Sevelamercarbonat "Sandoz" er ikke klarlagt hos voksne

patienter med kronisk nyresygdom, som ikke er i dialyse med serumfosfat < 1,78 mmol/l.

51595_spc.docx

Side 2 af 11

Derfor kan Sevelamercarbonat "Sandoz" for øjeblikket ikke anbefales til brug hos disse

patienter.

Sikkerheden og virkningen af Sevelamercarbonat "Sandoz" er ikke klarlagt hos patienter

med følgende sygdomme:

dysfagi

synkevanskeligheder

svær gastrointestinal motilitetslidelse inklusive ubehandlet eller alvorlig gastroparese,

retention af gastrisk indhold og abnorm eller uregelmæssig tarmbevægelse

aktiv inflammatorisk tarmsygdom

omfattende kirurgi af mave-tarm-kanalen

Derfor skal der udvises forsigtighed ved anvendelse af Sevelamercarbonat "Sandoz" til

disse patienter.

Intestinal obstruktion og ileus/subileus

I meget sjældne tilfælde er intestinal obstruktion og ileus/subileus observeret hos patienter

i behandling med sevelamerhydrochlorid (kapsler/tabletter), der indeholder samme aktive

fragment som sevelamercarbonat. Obstipation kan være det første symptom. Obstiperede

patienter skal overvåges nøje under behandling med Sevelamercarbonat "Sandoz".

Behandling med Sevelamercarbonat "Sandoz" skal reevalueres for patienter, der udvikler

svær obstipation eller andre alvorlige gastrointestinale symptomer.

Fedtopløselige vitaminer

Patienter med kronisk nyresygdom kan udvikle lavt indhold af de fedtopløselige A-, D- E-

og K-vitaminer afhængigt af diæt og sygdommens sværhedsgrad. Det kan ikke udelukkes,

at Sevelamercarbonat "Sandoz" kan binde fedtopløselige vitaminer i indtaget mad.

Patienter, der ikke tager vitamintilskud men får sevelamer, bør A-, D-, E- og K-vitamin-

indholdet vurderes jævnligt. Det anbefales at give vitamintilskud efter behov. Det

anbefales, at patienter med kronisk nyresygdom, der ikke er i dialyse, får D-vitamintilskud

(ca. 400 IU naturligt D-vitamin daglig), hvilket kan være del af et multivitaminpræparat,

der tages ud over dosen af Sevelamercarbonat "Sandoz". Det anbefales yderligere at

overvåge niveauet af fedtopløselige vitaminer og folinsyre hos patienter i peritoneal-

dialyse, da indholdet af A-, D-, E- og K-vitamin ikke blev målt i et klinisk studie med

sådanne patienter.

Folatmangel

Der er p.t. utilstrækkelige data til at udelukke risikoen for folatmangel under

langtidsbehandling med Sevelamercarbonat "Sandoz".

Hypocalcæmi/hypercalcæmi

Patienter med kronisk nyresygdom kan udvikle hypocalcæmi eller hypercalcæmi.

Sevelamercarbonat "Sandoz" indeholder ikke calcium. Serumcalcium skal derfor måles

jævnligt, og elementært calcium bør gives som tilskud efter behov.

Metabolisk acidose

Patienter med kronisk nyresygdom kan udvikle metabolisk acidose. Det anbefales derfor,

at man som led i god klinisk praksis overvåger serumbicarbonatniveauer.

Peritonitis

Patienter i dialyse har en vis risiko for infektion, der er specifik for dialysemodalitet.

Peritonitis er en kendt komplikation hos patienter i peritonealdialyse, og i et klinisk studie

51595_spc.docx

Side 3 af 11

med sevelamerhydrochlorid blev der rapporteret flere tilfælde af peritonitis i

sevelamergruppen end i kontrolgruppen. Patienter i peritonealdialyse skal overvåges nøje

for at sikre korrekt brug af aseptisk teknik samt øjeblikkelig genkendelse og håndtering af

tegn og symptomer på peritonitis.

Problemer med at sluge eller få tabletter galt i halsen

Der er i ikke almindelige tilfælde rapporteret, at patienter har haft svært ved at sluge

Sevelamercarbonat "Sandoz"-tabletten. Mange af disse tilfælde har involveret patienter

med følgesygdomme, bl.a. synkeforstyrrelser eller esophagus-abnormiteter. Der skal

udvises forsigtighed, når Sevelamercarbonat "Sandoz" anvendes hos patienter, der har

problemer med at synke. Brugen af sevelamer som pulver til oral suspension til patienter,

som tidligere har haft problemer med at sluge tabletter, bør overvejes.

Hypothyreoidisme

Nøje monitorering af patienter med hypothyreose anbefales ved samtidig indgift af

sevelamercarbonat og levothyroxin (se pkt. 4.5).

Langtidsbehandling

I et klinisk studie, der varede et år, var der ikke evidens for akkumulation af sevelamer.

Men potentiel absorption og akkumulation af sevelamer ved langtidsbehandling (> et år)

kan ikke udelukkes helt (se pkt. 5.2).

Hyperparathyreoidisme

Sevelamercarbonat "Sandoz" er ikke indiceret til kontrol af hyperparathyreoidisme. Hos

patienter med sekundær hyperparathyreoidisme skal Sevelamercarbonat "Sandoz"

anvendes sammen med flere andre behandlinger, som kan inkludere calcium som tilskud,

1,25-dihydroxyvitamin D

eller et analogpræparat, for at reducere niveauet af intakt

parathyreoideahormon (iPTH).

Inflammatoriske gastrointestinale sygdomme

Tilfælde af alvorlige inflammatoriske sygdomme i forskellige dele af mave-tarmkanalen

(herunder alvorlige komplikationer såsom blødning, perforation, ulceration, nekrose,

colitis) forbundet med tilstedeværelsen af sevelamer krystaller er blevet rapporteret i

litteraturen. Kausaliten mellem sevelamer krystaller og initiering af sådanne lidelser er dog

ikke blevet påvist. Sevelamercarbonat behandling skal reevalueres hos patienter, som

udvikler svære gastrointestinale symptomer.

Lactoseintolerans

Dette lægemiddel indeholder lactose.

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dialyse

Der er ikke gennemført interaktionsstudier på patienter i dialyse.

Ciprofloxacin

I interaktionsstudier af raske frivillige reducerede sevelamerhydrochlorid, der indeholder

samme aktive fragment som Sevelamercarbonat "Sandoz", biotilgængeligheden af

ciprofloxacin med cirka 50 %, når dette blev indgivet sammen med sevelamerhydrochlorid

51595_spc.docx

Side 4 af 11

i et enkeltdosisstudie. Derfor bør Sevelamercarbonat "Sandoz" ikke tages samtidigt med

ciprofloxacin.

Ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus hos transplantationspatienter

Reducerede niveauer af ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus er rapporteret hos

transplantationspatienter ved samtidig indgivelse af sevelamerhydrochlorid, uden kliniske

konsekvenser (f.eks. rejektion af transplantat). Muligheden for en interaktion kan ikke

udelukkes, og blodkoncentrationerne af ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus

skal overvåges nøje under anvendelse af disse kombinationer og efter ophør.

Levothyroxin

Meget sjældne tilfælde af hypothyreose er rapporteret hos patienter ved samtidig

indgivelse af sevelamerhydrochlorid, der indeholder samme aktive fragment som

sevelamercarbonat, og levothyroxin. Nøje overvågning af thyroideastimulerende hormon

(TSH) anbefales derfor hos patienter, der får sevelamercarbonat og levothyroxin.

Anti-arrythmi-lægemidler og lægemidler mod krampeanfald

Patienter, der fik antiarytmika til kontrol af arytmier og lægemidler mod krampeanfald til

kontrol af krampelidelser, blev udelukket fra de kliniske studier. Der skal udvises

forsigtighed ved ordination af Sevelamercarbonat "Sandoz" til patienter, der også tager

disse lægemidler.

Digoxin, warfarin, enalapril eller metoprolol

I interaktionsstudier af raske frivillige havde sevelamerhydrochlorid, der indeholder

samme aktive fragment som sevelamercarbonat, ingen virkning på biotilgængeligheden af

digoxin, warfarin, enalapril eller metoprolol.

Protonpumpehæmmere

Efter markedsføring er der rapporteret om meget sjældne tilfælde af forhøjede

fosfatniveauer hos patienter, hvor protonpumpehæmmere og sevelamercarbonat er

administreret samtidig.

Biotilgængelighed

Sevelamercarbonat "Sandoz" er ikke en absorberet forbindelse og kan påvirke

biotilgængeligheden af andre lægemidler. Ved indgivelse af et lægemiddel, hvor en

reduktion af biotilgængeligheden kan have en klinisk signifikant indvirkning på

sikkerheden eller virkningen, skal det pågældende lægemiddel indgives mindst en time

inden eller tre timer efter Sevelamercarbonat "Sandoz", eller lægen bør overveje at måle

blodkoncentrationerne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af sevelamer til gravide. Dyrestudier

har påvist nogen reproduktionstoksicitet, når sevelamer indgives til rotter i høje doser (se

pkt. 5.3). Det er også blevet påvist, at sevelamer reducerer absorptionen af flere vitaminer,

inklusive folinsyre (se pkt. 4.4 og 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Sevelamercarbonat "Sandoz" bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide og kun

efter udførelse af en omhyggelig risk/benefit-analyse for både mor og foster.

51595_spc.docx

Side 5 af 11

Amning

Det vides ikke, om sevelamer/metabolitter udskilles i brystmælk hos mennesker.

Sevelamers ikke-absorberede egenskaber indikerer, at sevelamer sandsynligvis ikke

udskilles i brystmælk. Det bør overvejes, om amning skal fortsætte/stoppes, eller om

behandling med Sevelamercarbonat "Sandoz" skal fortsætte/seponeres, hvor overvejelserne

skal omfatte fordelene for barnet ved amning og fordelene for kvinden ved behandling med

Sevelamercarbonat "Sandoz".

Fertilitet

Der er ingen data for sevelamers påvirkning af fertiliteten hos mennesker. Dyreforsøg har

vist, at sevelamer ikke nedsætter fertiliteten hos hun- eller hanrotter ved udsættelse for en

dosis svarende til 2 gange den maksimale humane dosis i kliniske forsøg på 13 g/dag,

baseret på en sammenligning af relativ legemsoverfladeareal.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Sevelamercarbonat har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende (≥ 5 % af patienterne) bivirkninger var alle i systemorgan-

klassen mave-tarm-kanalen. De fleste af disse bivirkningers sværhedsgrad var mild til

moderat.

Tabel over bivirkninger

Sikkerheden af sevelamer (som enten carbonat- eller hydrochloridsalte) er blevet undersøgt

i adskillige kliniske studier, der har involveret i alt 969 hæmodialysepatienter med

behandlingsvarigheder på 4 til 50 uger (724 patienter behandlet med sevelamer-

hydrochlorid og 245 med sevelamercarbonat), 97 patienter i peritonealdialyse med

behandlingsvarighed på 12 uger (alle behandlet med sevelamerhydrochlorid) og 128

patienter med kronisk nyresygdom, der ikke var i dialyse, med behandlingsvarigheder på 8

til 12 uger (79 patienter behandlet med sevelamerhydrochlorid og 49 med

sevelamercarbonat).

Bivirkninger, som opstod under de kliniske studier, eller som blev spontant indberettet

post-marketing, er angivet efter hyppighed i skemaet nedenfor. Rapporteringsfrekvensen

klassificeres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

51595_spc.docx

Side 6 af 11

Liste over bivirkninger i tabelform

MedDRA

Systemorganklasser

Meget almindelig

Almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed*

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

opkastning, øvre

abdominalsmerter,

obstipation

Diaré, dyspepsi,

flatulens,

abdominalsmerter

Intestinal

obstruktion,

ileus/subileus,

tarmperforation

Hud og subkutane

væv

Pruritus, udslæt

*post-marketing erfaring

Pædiatrisk population

Generelt stemmer bivirkningsprofilen for børn og unge (6 til 18 år) overens med

bivirkningsprofilen for voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Sevelamerhydrochlorid, der indeholder samme aktive fragment som sevelamercarbonat, er

blevet indgivet til normale, raske frivillige i doser på op til 14 gram daglig i otte dage uden

bivirkninger. Hos patienter med kronisk nyresygdom var den maksimale gennemsnitlige

daglige dosis, der blev undersøgt, 14,4 gram sevelamercarbonat som enkeltdosis.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03 AE 02. Behandling af hyperfosfatæmi.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Sevelamercarbonat "Sandoz" indeholder sevelamer, en ikke-absorberbar fosfatbindende

krydsbunden polymer uden metal eller calcium. Sevelamer indeholder adskillige aminer

adskilt af et carbon fra polymerens hovedkæde, som protoneres i maven. Disse protonerede

aminer binder negativt ladede ioner, som f.eks. fosfat fra maden, i tarmen. Ved at binde

fosfat i mave-tarm-kanalen og reducere absorption reducerer sevelamer

fosfatkoncentrationen i serum. Jævnlig måling af serumphosphat er altid nødvendig ved

indgivelse af fosfatbindere.

51595_spc.docx

Side 7 af 11

I to randomiserede, cross-over kliniske studier har sevelamercarbonat, indgivet i såvel

tablet- som pulverform tre gange dagligt, vist sig at være terapeutisk ækvivalent med

sevelamerhydrochlorid og derfor effektivt til kontrol af serumfosfat hos patienter med

kronisk nyresygdom (CKD) i hæmodialyse.

Det første studie påviste, at sevelamercarbonattabletter doseret tre gange dagligt var

ækvivalent med sevelamerhydrochloridtabletter doseret tre gange daglig hos 79

hæmodialyse-patienter behandlet over to 8-ugers randomiserede behandlingsperioder

(gennemsnitlig serumfosfat tidsvægtede gennemsnit var 1,5 ± 0,3 mmol/l for både

sevelamercarbonat og sevelamerhydrochlorid). Det andet studie påviste, at

sevelamercarbonatpulver doseret tre gange daglig var ækvivalent med sevelamer-

hydrochloridtabletter doseret tre gange daglig hos 31 hyperfosfatæmiske (defineret som

serum-fosfat-niveauer ≥ 1,78 mmol/l) hæmodialyse-patienter over to 4-ugers

randomiserede behandlingsperioder (gennemsnitlig serum-fosfat tidsvægtede gennemsnit

var 1,6 ± 0,5 mmol for sevelamercarbonatpulver og 1,7 ± 0,4 mmol/l for sevelamer-

hydrochloridtabletter).

I kliniske studier med hæmodialysepatienter havde sevelamer alene ikke nogen vedvarende

og klinisk signifikant virkning på intakt parathyroideahormon (iPTH) i serum. Men i et 12

uger langt studie med peritonealdialysepatienter sås lignende reduktioner af iPTH

sammenlignet med patienter, der fik kalciumacetat. Hos patienter med sekundær

hyperparathyreoidisme skal Sevelamercarbonat "Sandoz" anvendes sammen med flere

andre behandlinger, som kan inkludere calcium som tilskud, 1,25-dihydroxyvitamin D

eller et analogpræparat for at reducere niveauet af intakt parathyreoideahormon (iPTH).

I dyrestudier er det blevet påvist, at sevelamer binder galdesyrer in vitro og in vivo.

Galdesyrebinding vha. ionbytterresiner er en dokumenteret metode til reduktion af

blodkolesterol. I kliniske studier med sevelamer reduceredes det gennemsnitlige total-

kolesterol og LDL-kolesterol med 15-39 %. Reduktionen af kolesterol er blevet observeret

efter behandling i 2 uger og vedligeholdt med langtidsbehandling. Niveauerne af

triglycerider, HDL-kolesterol og albumin forandredes ikke efter behandling med

sevelamer.

Eftersom sevelamer binder galdesyrer, kan det interferere med absorption af fedtopløselige

vitaminer såsom A, D, E og K.

Sevelamer indeholder ikke calcium og reducerer incidensen af episoder med hyperkalcæmi

sammenlignet med patienter, der kun tager calciumbaserede fosfatbindere. Gennem et

studie med et års follow-up er det påvist, at virkningen af sevelamer på fosfat og calcium

kunne vedligeholdes. Denne information stammer fra studier, i hvilke

sevelamerhydrochlorid blev anvendt.

Sikkerheden og effektiviteten af sevelamercarbonat hos hyperphosphatemiske børn med

kronisk nyresygdom blev evalueret i et multicenterstudie med en 2-ugers randomiseret,

placebo-kontrolleret, fast dosisperiode efterfulgt af en 6 måneders enkelt-arm, åben,

dosistitreringsperiode. I alt blev 101 patienter (6 til 18 år med et legemsoverfladeareal-

interval på 0,8 m

til 2,4 m

) randomiseret i studiet. 49 patienter fik sevelamercarbonat og

51 fik placebo i løbet af de 2-ugers fast dosisperiode. Derefter fik alle patienter

sevelamercarbonat i 26-ugers dosistitreringsperiode. Studiet nåede sit primære endepunkt,

hvilket betyder, at sevelamercarbonat reducerede serumphosphat med en mindste kvadrater

51595_spc.docx

Side 8 af 11

gennemsnitlig forskel på -0,90 mg/dL sammenlignet med placebo og sekundære

effektendemål. Hos pædiatriske patienter med hyperphosphatæmi sekundært til kronisk

nyresygdom reducerede sevelamercarbonat signifikant serumphosphatniveauet

sammenlignet med placebo i løbet af en 2-ugers fast dosisperiode. Behandlingsresponset

blev opretholdt hos de pædiatriske patienter, der fik sevelamercarbonat i løbet af den 6-

måneder åbne dosistitreringsperiode. 27 % af pædiatriske patienter nåede deres

aldersrelaterede serumphosphatniveau ved behandlingens afslutning. Disse tal var 23 % og

15 % i undergrupperne af patienter på henholdsvis hæmodialyse og peritonealdialyse.

Behandlingsresponset i den 2-ugers faste dosisperiode blev ikke påvirket af

legemsoverfladeareal, derimod blev der ikke observeret behandlingsrespons hos

pædiatriske patienter med kvalificerende phosphatniveauer < 7,0 mg/dL. De fleste

bivirkninger rapporteret som relateret eller eventuelt relateret til sevelamercarbonat var

gastrointestinale i naturen. Der blev ikke identificeret nye risici eller sikkerhedssignaler

ved brug af sevelamercarbonat under studiet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er ikke udført farmakokinetiske studier med sevelamercarbonat.

Sevelamerhydrochlorid, der indeholder samme aktive fragment som sevelamercarbonat,

absorberes ikke fra mave-tarm-kanalen, hvilket er bekræftet i et absorptionsstudie med

raske frivillige.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data med sevelamer viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser eller

genotoksicitet.

Karcinogenicitetsstudier med oral sevelamerhydrochlorid blev udført med mus (doser på

op til 9 g/kg/dag) og rotter (0,3, 1 eller 3 g/kg/dag). Der var en øget incidens af

transitionalcellepapillom i urinblæren hos hanrotter i den gruppe, der fik den høje dosis

(tilsvarende dosis for mennesker er dobbelt den maksimale dosis på 14,4 g i det kliniske

forsøg). Der blev ikke observeret øget incidens af tumorer hos mus (tilsvarende dosis for

mennesker er 3 gange den maksimale dosis i det kliniske studie).

I en mammal in vitro-cytogenetisk test med metabolisk aktivering forårsagede

sevelamerhydrochlorid en statistisk signifikant øgning i antallet af strukturelle

kromosomafvigelser. Sevelamerhydrochlorid var ikke mutagent i Ames’ bakterielle

mutationsanalyse.

Sevelamer reducerede absorptionen af de fedtopløselige D-, E- og K-vitaminer

(koagulationsfaktorer) og folinsyre hos rotter og hunde.

Deficitter i skeletal ossifikation blev observeret adskillige steder i hunrottefostre, som fik

sevelamer i middelstore og høje doser (tilsvarende dosis for mennesker var mindre end den

maksimale dosis på 14,4 g i det kliniske studie). Virkningerne kan være sekundære til D-

vitamindepletering.

Hos drægtige kaniner, der fik orale doser af sevelamerhydrochlorid via sondeernæring

under organogenesen, forekom en øgning af tidlig absorption i højdosisgruppen

(tilsvarende dosis for mennesker var dobbelt den maksimale dosis i det kliniske studie).

Sevelamerhydrochlorid hæmmede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter i et

diætadministrationsstudie, hvor behandling af hunrotterne varede fra 14 dage inden parring

51595_spc.docx

Side 9 af 11

og gennem hele gestationen, og hanrotterne blev behandlet i 28 dage inden parring. Den

højeste dosis i dette forsøg var 4,5 g/kg/dag (tilsvarende dosis for mennesker er 2 gange

den maksimale dosis på 13 g/dag, baseret på en sammenligning af relativ

legemsoverfladeareal).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Silica, kolloid vandfri

Zinkstearat

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Diacetylerede monoglycerider

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholder med polypropylenlåg samt tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 30, 60, 180, 200 og 210 stk. (med eller uden ydre pakning).

Multipakning, indeholdende to beholdere med 30, 60, 180, 200 eller 210 stk. pr. beholder

(to beholdere i en ydre pakning)

Multipakning indeholdende tre beholdere med 30, 60, 180, 200 eller 210 stk. pr. beholder

(tre beholdere i en ydre pakning)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

51595_spc.docx

Side 10 af 11

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51595

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. maj 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. april 2018

51595_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-9-2018

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Active substance: sevelamer (carbonate)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6225 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/993/X/39

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Active substance: Sevelamer carbonate) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6214 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3971/X/11

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety