Setrogen

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Setrogen 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Setrogen 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35795
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

22. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Setrogen, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

22114

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Setrogen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 2 mg ondansetron som

ondansetronhydrochloriddihydrat.

1 ampul med 2 ml indeholder 4 mg ondansetron.

1 ampul med 4 ml indeholder 8 mg ondansetron.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 3,6 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Setrogen er indiceret til behandling af kvalme og opkastninger forårsaget af cytotoksisk

kemoterapi eller strålebehandling.

Setrogen er desuden indiceret til profylakse mod postoperativ kvalme og opkastning (PONV).

35795_spc.doc

Side 1 af 18

Pædiatrisk population

Setrogen er indiceret til behandling af kvalme og opkastning (CINV) som følge af

kemoterapi hos børn i alderen 6 måneder eller ældre og til forebyggelse og behandling af

postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos børn i alderen 1 måned eller ældre.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til intravenøs injektion eller, efter fortynding, til intravenøs infusion.

Opkastningsinducerende kemoterapi og strålebehandling

Voksne

Det emetogene potentiale af cancerbehandling afhænger af dosis og af kombinationen af den

anvendte kemoterapi og strålebehandling. Valget af administrationsvej og dosis af Setrogen

bør være fleksibel inden for et dosisområde på 8-32 mg daglig og bør fastlægges på grundlag

af nedenstående.

Opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi

Hos patienter, der modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller strålebehandling, kan

ondansetron administreres enten rektalt, oralt (tabletter eller syrup) eller intravenøst.

Hos de fleste patienter, der modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller

strålebehandling, bør ondansetron 8 mg administreres som langsom intravenøs injektion (i

mindst 30 sekunder) eller som korttids intravenøs infusion over 15 minutter umiddelbart før

behandling, efterfulgt af 8 mg oralt hver 12. time.

For at forebygge forsinket eller forlænget opkastning efter de første 24 timer bør oral eller

rektal behandling med ondansetron fortsætte i op til 5 dage efter et behandlingsforløb.

Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi

Hos patienter, der modtager stærkt opkastningsinducerende kemoterapi og strålebehandling,

som fx høje doser af cisplatin, kan ondansetron administreres enten oralt, rektalt eller

intravenøst.

Følgende doseringsplaner for ondansetron har vist sig at være lige effektiv ved behandling i

de første 24 timer af kemoterapi:

8 mg som enkeltdosis administreret som langsom intravenøs injektion (i mindst 30

sekunder) umiddelbart før kemoterapi.

8 mg administreret som langsom intravenøs injektion (i mindst 30 sekunder) eller

korttidsinfusion over 15 minutter umiddelbart før kemoterapi efterfulgt af to yderligere

intravenøse injektioner (i mindst 30 sekunder) á 8 mg hver 4. time, eller kontinuerlig

infusion af 1 mg/time i op til 24 timer.

En maksimal intravenøs startdosis på 16 mg fortyndet i 50-100 ml saltvand eller

anden passende infusionsvæske (se pkt. 6.6) over mindst 15 minutter umiddelbart før

kemoterapi. Startdosis af Setrogen kan efterfølges af to yderligere 8 mg intravenøse doser

(i mindst 30 sekunder) med fire timers mellemrum. Der må ikke gives en enkeltdosis på

mere end 16 mg på grund af risikoen for dosisafhængig QT-forlængelse (se pkt. 4.4, 4.8 og

5.1).

35795_spc.doc

Side 2 af 18

Fastlæggelse af doseringsprogrammet bør ske på baggrund af størrelsen af den emetogene

risiko af cancerbehandlingen.

Effekten af ondansetron ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi kan øges ved en

enkelt intravenøs indgift af 20 mg dexamethasonnatriumphosphat umiddelbart før

kemoterapi.

For at forebygge forsinket eller forlænget opkastning efter de første 24 timer bør oral eller

rektal behandling med ondansetron fortsætte i op til 5 dage efter et behandlingsforløb.

Pædiatrisk population

Kvalme og opkastning som følge af kemoterapi (CINV) hos børn i alderen ≥

6 måneder og

unge

Dosis til brug ved CINV kan beregnes ud fra legemsoverfladeareal (BSA) eller vægt – se

nedenfor. I kliniske pædiatriske studier blev ondansetron fortyndet i 25 til 50 ml saltvand eller

anden forligelig infusionsvæske og givet som i.v. infusion over mindst 15 minutter.

Vægtbaseret dosering resulterer i højere totale daglige doser sammenlignet med BSA

baseretdosering (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ondansetron injektionsvæske skal fortyndes i 5 % dextrose eller 0,9 %

natriumchloridopløsning eller anden forligelig injektionsvæske (se pkt. 6.6) og skal gives som

i.v. infusion over mindst 15 minutter.

Der foreligger ingen data fra kontrollerede kliniske forsøg om brugen af ondansetron til

forebyggelse af forsinket eller forlænget CINV. Der foreligger ingen data fra kontrollerede

kliniske forsøg om brugen af ondansetron til behandling af strålebehandlingsinduceret kvalme

eller opkastning hos børn.

Dosering ud fra legemsoverfladeareal (BSA)

Ondansetron bør administreres umiddelbart før kemoterapi som en enkel intravenøs dosis på

5 mg/m

. Den intravenøse enkeltdosis må ikke overstige 8 mg.

Oral indgift kan påbegyndes 12 timer senere og kan fortsætte i op til 5 dage (se tabel 1

nedenfor).

Den totale dosis over 24 timer (administreret som delte doser) må ikke overstige voksendosen

på 32 mg.

Tabel 1: BSA-baseret dosering ved kemoterapi – børn i alderen 6 måneder og ældre og unge

Dag 1

(a,b)

Dag 2-6

< 0,6 m

5 mg/m

i.v. plus

2 mg syrup efter 12 timer

2 mg syrup hver 12. time

≥ 0,6 m

til ≤ 1,2 m

5 mg/m

i.v.plus

4 mg syrup eller tablet efter 12

timer

4 mg syrup eller tablet hver 12

time

> 1,2 m

5 mg/m

eller 8 mg i.v. plus 8 mg

syrup eller tablet efter 12 timer

8 mg syrup eller tablet hver 12.

time

Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg.

35795_spc.doc

Side 3 af 18

Den totale dosis over 24 timer (administreret som delte doser) må ikke overstige

voksendosen på 32 mg.

NB: Ikke alle lægemiddelformer er nødvendigvis markedsført.

Dosering ud fra kropsvægt

Vægtbaseret dosering medfører højere daglige doser sammenlignet med BSA-baseret

dosering (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ondansetron bør administreres umiddelbart inden kemoterapi som en enkelt intravenøs dosis

på 0,15mg/kg. Den enkelte intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg.

To yderligere intravenøse doser kan gives med 4 timers interval.

Oral dosering kan påbegyndes 12 timer senere og kan fortsættes i op til 5 dage (se tabel 2

nedenfor).

Den totale dosis over 24 timer (administreret som delte doser) må ikke overstige voksendosis

på 32 mg.

Tabel 2: Vægtbaseret dosering til kemoterapi – Børn ≥ 6 måneder og unge

Vægt

Dag1

(a,b)

Dag 2-6

≤ 10 kg

Op til 3 doser på 0,15 mg/kg

i.v. hver 4. time

2 mg syrup hver 12. time

> 10 kg

Op til 3 doser på 0,15 mg/kg

i.v. hver 4. time

4 mg syrup eller tablet hver

12. time

Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg.

Den totale dosis over 24 timer (administreret som delte doser) må ikke overstige dosis til

voksne på 32 mg.

NB: Ikke alle lægemiddelformer er nødvendigvis markedsført.

Ældre

Patienter mellem 65 og 74 år kan følge doseringsvejledningen for voksne. Alle intravenøse

doser skal fortyndes i 50-100 ml saltvand eller anden passende infusionsvæske (se pkt. 6.6) og

infunderes over 15 minutter.

Hos patienter over 75 år må Setrogen startdosis ikke overstige 8 mg. Alle intravenøse doser

skal fortyndes i 50-100 ml saltvand eller anden passende infusionsvæske (se pkt. 6.6) og

infunderes over 15 minutter. Startdosis på 8 mg kan efterfølges af 2 yderligere doser á 8 mg,

som infunderes over 15 minutter med ikke mindre end 4 timers interval (se pkt. 5.2).

Se også "Særlige patientpopulationer".

Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)

Voksne

Profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning (PONV)

Til forebyggelse af PONV kan ondansetron administreres oralt eller ved intravenøs injektion.

35795_spc.doc

Side 4 af 18

4 mg ondansetron som enkeltdosis administreres som langsom intravenøs injektion ved

igangsættelse af anæstesi.

Behandling af etableret PONV

Til behandling af etableret PONV anbefales langsom intravenøs injektion af 4 mg som

enkeltdosis.

Pædiatrisk population

PONV hos børn ≥ 1 måned og unge

Til forebyggelse af behandling af PONV hos børn og unge, der opereres under generel

anæstesi anbefales langsom intravenøs injektion (ikke mindre end 30 sekunder) i en enkelt

dosis af 0,1 mg/kg op til maksimalt 4 mg ondansetron enten før eller efter igangsættelse af

anæstesi.

Til behandling af etableret postoperativ PONV hos pædiatriske patienter som har fået

foretaget operative indgreb under generel anæstesi administreres i en enkelt dosis 0,1 mg/kg

op til maksimalt 4 mg ondansetron ved langsom intravenøs injektion (ikke mindre end 30

sekunder).

Der foreligger ingen data for anvendelse af ondansetron til behandling af PONV hos børn

under 2 år.

Ældre

Der er kun begrænset erfaring med anvendelse af ondansetron til forebyggelse og behandling

af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos ældre. Ondansetron tolereres dog godt af

patienter over 65 år, der modtager kemoterapi.

Se også "Særlige patientpopulationer".

Særlige patientpopulationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ændring af dosering, doseringshyppighed eller administrationsvej er ikke nødvendig.

Patienter med nedsat leverfunktion

Clearance af ondansetron reduceres signifikant, og halveringstiden af serum forlænges

signifikant hos personer med moderat eller alvorligt nedsat leverfunktion. Hos disse patienter

bør den totale daglige dosis på 8 mg ikke overskrides, og derfor anbefales parenteral eller oral

administration.

Patienter med nedsat spartein/debrisoquin metabolisme

Eliminationshalveringstiden af ondansetron er ikke forandret hos personer, der er klassificeret

som personer med nedsat metabolisme af spartein og desbrisoquin. Derfor vil gentagne doser

ikke give andre koncentrationer af stoffet hos disse patienter end hos den generelle

befolkning. Der kræves ingen ændringer af den daglige dosis eller dosishyppighed.

4.3

Kontraindikationer

35795_spc.doc

Side 5 af 18

Overfølsomhed over for ondansetron, andre selektive 5-HT3-receptor antagonister (fx

granisetron, dolasetron) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Baseret på rapporter om kraftig hypotension og bevidsthedstab, når ondansetron er blevet

administreret sammen med apomorfin, er samtidig brug af apomorfin kontraindiceret (se pkt.

4.5).

35795_spc.doc

Side 6 af 18

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporteret om overfølsomhedsreaktioner hos patienter, der har udvist

overfølsomhed over for andre selektive 5HT

-receptorantagonister.

Respiratoriske hændelser skal behandles symptomatisk og klinikere bør være særligt

opmærksomme på, at de kan være forløbere for overfølsomhedsreaktioner.

Da der kun foreligger få data om brugen af ondansetron til hjertepatienter, bør der udvises

forsigtighed, hvis ondansetron administreres sammen med anæstetika til patienter med

arytmier eller forstyrrelser i hjertets konduktion eller til patienter, der behandles med

antiarytmika eller betablokkere.

Sjældent og især ved intravenøs indgift af Setrogen er forbigående EKG-forandringer set

inklusive forlængelse af QT-intervallet.

Ondansetron forlænger QT-intervallet alt efter dosis (se pkt. 5.1). Derudover er der

rapporteret om tilfælde af Torsade de Pointes efter markedsføring hos patienter, der tager

ondansetron. Ondansetron bør undgås til patienter med medfødt lang QT-syndrom.

Ondansetron bør administreres med forsigtighed til patienter, som har eller kan udvikle

forlængelse af QTc, herunder patienter med elektrolytforstyrrelser, hjerteinsufficiens,

bradyartymier, rytme- eller overledningsforstyrrelser eller hos patienter i behandling med

antiarytmika, ß-blokkere eller andre lægemidler, der medfører QT-forlængelse eller

elektrolytforstyrrelser.

Hypokalæmi og hypomagnesiæmi bør korrigeres inden ondansetron administreres.

Der har været rapporter efter markedsføring, der beskriver patienter med serotoninsyndrom

(herunder ændret mental status, autonom ustabilitet, neuromuskulære abnormaliteter) efter

samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotonin genoptagshæmmere (SSRI) og serotonin/noradrenalin- genoptagshæmmere

(SNRI). Hvis samtidig behandling med ondansetron og andre serotonerge lægemidler er

klinisk påkrævet, tilrådes passende monitorering af patienten.

Da ondansetron vides at øge tarmindholdets transittid, bør patienter med tegn på subakut

tarmobstruktion overvåges efter administration af ondansetron.

Hos patienter, der har undergået adenotonsillær operation, kan profylakse af kvalme og

opkastning med ondansetron muligvis skjule okkult blødning. Derfor bør disse patienter

overvåges nøje efter administration af ondansetron.

Pædiatrisk population

Det bør nøje overvåges, om pædiatriske patienter, der modtager ondansetron sammen med

hepatotoksiske kemoterapeutika, har nedsat leverfunktion.

CINV

Ved beregning af dosis ud fra mg/kg og indgift af 3 doser med 4 timers mellemrum vil den

totale daglige dosis være højere, end hvis der gives en enkelt dosis på 5 mg/m

fulgt af en

oral dosis. En sammenligning af disse to forskellige dosisregimers effekt er ikke blevet

foretaget i kliniske forsøg. Sammenligning af studier indikerer, at de to regimers effekt er

ens, se pkt. 5.1.

35795_spc.doc

Side 7 af 18

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per ampul, dvs. at det er så

godt som natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen tegn på, at ondansetron inducerer eller hæmmer metabolismen af andre

lægemidler, som administreres samtidigt. Specifikke studier har vist, at der ikke er nogen

farmakokinetisk interaktion, når ondansetron administreres sammen med alkohol,

temazepam, furosemid, alfentanil, tramadol, morfin, lidocain, thiopental eller propofol.

Ondansetron metaboliseres af adskillige hepatiske cytochrom P-450 enzymer: CYP3A4,

CYP2D6 og CYP1A2. På grund af de mangeartede metaboliske enzymer, som metaboliserer

ondansetron, bliver enzym-hæmning eller nedsat aktivitet hos et enkelt enzym (fx genetisk

mangel på CYP2D6) normalt udlignet af andre enzymer. Dette medfører ringe eller slet ingen

signifikant ændring af den totale clearance af ondansetron eller af dosisbehov.

Der bør udvises forsigtighed, når ondansetron administreres samtidig med lægemidler, der

forlænger QT-intervallet og/eller medfører elektrolytforstyrrelser (se pkt. 4.4).

Brug af ondansetron sammen med QT-forlængende lægemidler kan resultere i yderligere QT-

forlængelse. Samtidig brug af ondansetron og kardiotoksiske lægemidler [fx antracykliner

(som fx doxorubicin, daunorubicin) eller trastuzumab], antibiotika (som fx erythromycin),

antimykotika (fx ketoconazol), antiarytmika (som fx amiodaron) og betablokkere (såsom

atenolol eller timolol) kan øge risikoen for arytmier (se pkt. 4.4).

Serotonerge lægemidler (SSRI og SNRI)

Der har været rapporter efter markedsføring, der beskriver patienter med serotoninsyndrom

(herunder ændret mental status, autonom ustabilitet, neuromuskulære abnormaliteter) efter

samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI og SNRI) (se

pkt. 4.4).

Apomorfin

Baseret på rapporter om udtalt hypotension og bevidsthedsstab, når ondansetron administreres

sammen med apomorfinhydrochlorid, er samtidig brug af apomorfin og ondansetron

kontraindiceret.

Phenytoin, carbamazepin of rifampicin

Hos patienter, som behandles med potente inducere af CYP3A4 (dvs. phenytoin,

carbamazepin og rifamicipin) er der observeret forøget oral clearance af ondansetron og

nedsat koncentration af ondansetron i blodet.

Tramadol

Data fra mindre studier indikerer, at ondansetron kan reducere tramadols smertestillende

virkning.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data om ondansetrons påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

35795_spc.doc

Side 8 af 18

Graviditet

Sikkerheden ved brug af ondansetron til gravide er ikke blevet fastslået.

Data fra et begrænset antal eksponerede graviditeter indikerer, at ondansetron ikke har nogen

bivirkninger på graviditet eller fostrets eller det nyfødte barns helbred. Til dato foreligger

ingen epidemiologiske data. Evaluering af eksperimentelle dyrestudier har ikke vist hverken

direkte eller indirekte skadelig virkning med hensyn til embryoets og fosterets udvikling,

svangerskabet eller den peri- og postnatale udvikling. Da dyreforsøg imidlertid ikke altid kan

forudsige reaktionen hos mennesker, frarådes det at bruge ondansetron til gravide.

Amning

Forsøg har vist, at ondansetron udskilles i modermælk hos diegivende dyr (se pkt. 5.3).

Mødre, der tager ondansetron, anbefales derfor ikke at amme deres børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ondansetron påvirker ikke eller kun i ringe grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

I psykomotoriske forsøg hæmmer ondansetron ikke de motoriske evner eller forårsager

sedation. Ud fra ondansetrons farmakologi forventes ingen skadelig virkning på disse

aktiviteter.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er anført neden for efter systemorganklasse og frekvens.

Frekvenserne er defineret som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000).

Meget almindelige, almindelige og ikke almindelige bivirkninger blev generelt bestemt ud

fra data fra kliniske forsøg. Der er taget højde for placeboeffekt. Sjældne og meget sjældne

bivirkninger blev generelt bestemt ud fra spontane data indhentet efter markedsføring.

De følgende hyppigheder er estimeret ved de rekommanderede standard doser af

ondansetron i henhold til indikation og formulering.

Immunsystemet

Sjælden:

Akutte, og i visse tilfælde alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder

anfylaktisk shock. Anafylaktisk shock kan være fatalt.

Overfølsomhedsreaktioner er også blevet observeret hos patienter, som er

overfølsomme over for andre selektive 5-HT

antagonister.

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Ikke almindelig:

Krampeanfald, ufrivillige bevægelsesforstyrrelser (herunder

ekstrapyramidale reaktioner såsom dystoni, okulogyr krise og dyskinesi)

Ingen kendt farmakologisk mekanisme kan påvise, at ondansetron

forårsager disse virkninger.

Sjælden:

Svimmelhed, især under hurtig intravenøs administration af ondansetron,

hvilket i de fleste tilfælde forhindres eller lindres ved at forlænge

infusionsperioden.

35795_spc.doc

Side 9 af 18

Øjne

Sjælden:

Forbigående synsforstyrrelser (fx sløret syn) især under hurtig intravenøs

administration af ondansetron.

Meget sjælden:

Forbigående blindhed, hovedsageligt under intravenøs administration

Hjerte

Ikke almindelig:

Arytmier, brystsmerter med og uden ST-segment depression, hypotension,

bradykardi.

Sjælden:

QTc-forlængelse (herunder Torsades de pointes)

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Varmefølelse eller rødmen.

Ikke almindelig:

Hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Hikke.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Ondansetron øger tarmindholdets transittid og kan forårsage obstipation

hos nogle patienter. Patienter med tegn på subakut tarmobstruktion bør

overvåges.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Asymptomatiske stigninger i leverfunktionstests er blevet observeret

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Lokale reaktioner på IV administrationsstedet. Der er ligeledes observeret

overfølsomhedsreaktioner omkring injektionsstedet (fx udslæt, urticaria og

kløen). Dette har i visse tilfælde været observeret langs med

administrationsvenen.

Observeret uden evidens for persisterende kliniske sequelae.

For størstedelen af de rapporterede sager forsvandt blindheden efter 20 minutter. De flest

patienter fik kemoterapi, herunder cisplatin. Nogle af sagerne med blindhed blev

rapporteret som kortikale af oprindelse.

Disse bivirkninger blev i de fleste tilfælde observeret hos patienter, der modtog cisplatin

Pædiatrisk population

Bivirkningerne hos børn og unge er sammenlignelige med bivirkningerne hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

35795_spc.doc

Side 10 af 18

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

Der er kun begrænset erfaring med overdosering af ondansetron. I størstedelen af tilfældene

lignede symptomerne de symptomer, der er rapporteret hos patienter, der får den anbefalede

dosis (se pkt. 4.8). De rapporterede symptomer har bl.a. været synsforstyrrelser, alvorlig

obstipation, hypotension og en vasovagal episode med forbigående 2. grad AV blok. I alle de

nævnte tilfælde opnåedes der hurtigt fuld bedring.

Ondansetron forlænger QT-intervallet alt efter dosis. Ekg-monitorering anbefales i tilfælde af

overdosering.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot for ondansetron. Ved enhver mistanke om overdosering bør

der derfor gives passende symptomatisk og understøttende behandling. Brugen af

ipecacuanha til behandling af overdosering med ondansetron frarådes på grund af

ondansetrons egen antiemetiske virkning.

Pædiatrisk population

Pædiatriske tilfælde konsistente med serotoninsyndrom er blevet rapporteret efter utilsigtet

oral overdosis af ondansetron (estimeret indtagelse overstigende 4 mg/kg) hos spædbørn og

børn i alderen 12 måneder til 2 år.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 01. Antiemetika, serotonin (5HT3) antagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ondansetron er en potent og selektiv 5HT

-receptor antagonist.

Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. Det antages, at kemoterapeutiske stoffer og

stråleterapi forårsager frigivelse af 5HT i tyndtarmen og initierer en brækrefleks ved

aktivering af afferente vagus-nerver via 5HT3-receptorer. Ondansetron blokerer initiering af

denne refleks. Aktivering af afferente vagus-nerver kan også forårsage frigivelse af 5HT i

area postrema (bunden af 4. ventrikel i hjernen) hvilket kan fremme emesis gennem en central

mekanisme.

Effekten af ondansetron skyldes således sandsynligvis antagonisme af 5HT3-receptorer på

neuroner lokaliseret i såvel det perifere som det centrale nervesystem.

Virkningsmekanismen ved postoperativ kvalme og opkastning kendes ikke, men kan være

den samme som ved cytotoksisk induceret kvalme og opkastning.

35795_spc.doc

Side 11 af 18

I et farmakopsykologisk studie med frivillige forsøgspersoner viste ondansetron ingen sedativ

virkning.

Ondansetron ændrer ikke plasmakoncentrationen af prolaktin.

Ondansetrons rolle i opiatinduceret emesis er endnu ikke klarlagt.

QT-forlængelse

Ondansetrons påvirkning af QTc-intervallet blev evalueret i et dobbeltblindet, randomiseret,

placebo- og positiv (moxifloxacin)-kontrolleret, crossover-studie med 58 raske voksne mænd

og kvinder. Ondansetron doser på 8 mg og 32 mg blev givet som intravenøs infusion over

15 minutter. Ved den højeste testede dosis på 32 mg var den maksimale gennemsnitlige (øvre

grænse af 90 % konfidensinterval) forskel i QTcF 19,6 (21,5) millisekunder fra placebo efter

korrigering for baseline. For den lavere testede dosis på 8 mg var den maksimale

gennemsnitlige forskel i QTcF 5,8 (7,8) millisekunder (øvre grænse af 90 %

konfidensinterval) fra placebo efter korrigering for baseline. I studiet var der ingen QTcF-

målinger, som var højere end 480 millisekunder og ingen QTcF-forlængelser større end

60 millisekunder. Der blev ikke set signifikante ændringer i de EKG-målte PR- eller QRS-

intervaller.

Pædiatrisk population

CINV

Ondansetrons effekt ved kontrol af emesis og kvalme induceret af kemoterapi er blevet

vurderet i et dobbeltblindet randomiseret forsøg med 415 patienter i alderen 1 til 18 år

(S3AB3006). På de dage, hvor der blev givet kemoterapi, fik patienterne også enten

ondansetron 5 mg/m

i.v. og ondansetron 4 mg oralt 8-12 timer efter behandlingen eller

ondansetron 0,45 mg/kg i.v. og placebo oralt 8-12 timer efter behandlingen. Efter

kemoterapien fik begge grupper 4 mg ondansetron som syrup to gange daglig i 3 dage.

Komplet kontrol af emesis på de værste dage med kemoterapi var 49 % (5 mg/m

i.v. og

ondansetron 4 mg oralt) og 41 % (0,45 mg/kg i.v. og placebo oralt). Efter kemoterapi fik

begge grupper mg ondansetron som syrup 2 gange daglig i 3 dage. Der var ingen forskel i

den samlede hyppighed eller arten af bivirkningerne mellem de to behandlingsgrupper.

Et dobbeltblindet randomiseret placebo-kontrolleret forsøg (S3AB4003) med 438 patienter

i alderen 1 til 17 år viste komplet kontrol med emesis på de værste dage med kemoterapi

hos:

73 % af patienterne, når ondansetron blev administreret intravenøst ved en dosis på 5

mg/m

intravenøst sammen med 2 til 4 mg dexamethason oralt

71 % af patienterne, når ondansetron blev administreret som syrup ved en dosis på 8 mg

sammen med 2 til 4 mg dexamethason oralt på de dage, hvor der blev givet kemoterapi.

Efter kemoterapien fik begge grupper 4 mg ondansetron som syrup 2 gange daglig i 2

dage. Der var ingen forskel i bivirkningernes samlede hyppighed eller art mellem de to

behand-lingsgrupper.

Effekten af ondansetron på 75 børn i alderen 6 til 48 måneder blev undersøgt i et åbent,

ikke-komparativt, enkeltarmet forsøg (S3A40320). Alle børn modtog tre doser ondansetron

på 0,15 mg/kg intravenøst, administreret 30 minutter før kemoterapiens start og derefter 4

35795_spc.doc

Side 12 af 18

og 8 timer efter den første dosis. Komplet kontrol med emesis blev opnået hos 56 % af

patienterne.

I et andet åbent, ikke-komparativt, enkeltarmet forsøg (S3A239) undersøgte man effekten

af en intravenøs dosis på 0,15 mg/kg ondansetron fulgt af to orale doser ondansetron på 4

mg til børn under 12 år og 8 mg til børn i alderen 12 år eller ældre (det totale antal børn n =

28). Komplet kontrol med emesis blev opnået hos 42 % af patienterne.

PONV

Effekten af en enkelt dosis ondansetron til forebyggelse af postoperativ kvalme og

opkastning er blevet undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret

forsøg med 670 børn i alderen 1 til 24 måneder (postkonceptionel alder ≥44 uger, vægt ≥3

kg). Patienterne skulle elektiv kirurgiske indgreb under generel anæstesi og havde en ASA-

status ≤ III. En enkelt dosis ondansetron på 0,1 mg/kg blev administreret inden for fem

minutter efter induktion af anæstesi. Andelen af patienter, der oplevede mindst én emetisk

episode i løbet af kontrolperioden (ITT) på 24 timer, var større for patienter på placebo end

for de patienter, der modtog ondansetron (28 % vs. 11 %, p<0.0001).

Der er blevet foretaget fire dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg med i alt 1.469 piger

og drenge (i alderen 2 til 12 år), der skulle i generel anæstesi. Patienterne blev randomiseret til

enten en enkeltdosis ondansetron i.v. (0,1 mg/kg for pædiatriske patienter, der vejede ≤ 40 kg,

4 mg for pædiatriske patienter, der vejede > 40 kg (n=735) eller placebo (n=734)).

Forsøgsmedicinen blev givet over mindst 30 sekunder umiddelbart før eller efter induktion af

anæstesi. Ondansetron var signifikant mere effektiv end placebo til at forhindre kvalme og

opkastning. Resultaterne af disse forsøg er opsummeret i tabel 3.

Tabel 3. Forebyggelse og behandling af PONV hos pædiatriske patienter – behandlings-

respons over 24 timer.

Forsøg

Endepunkt

Ondansetron

Placebo

p-værdi

S3A380

≤ 0,001

S3GT09

≤ 0,001

S3A381

≤ 0,001

S3GT11

Ingen kvalme

0,004

Ingen opkastning

0,004

CR = Ingen emetiske episoder, intervention eller seponering

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ved oral administration absorberes ondansetron passivt og fuldstændigt i mave- tarmkanalen

og undergår first-pass-metabolisme. Maksimal plasmakoncentration på omkring 30 ng/ml nås

ca. 1,5 time efter indtagelse af 8 mg. Ved doser over 8 mg vil øgningen af den systemiske

virkning af dosis være mere end proportional. Dette kan afspejle en vis nedsættelse af first-

pass-metabolismen ved højere orale doser. Gennemsnitlig biotilgængelighed hos raske

mandlige forsøgspersoner efter oral administration af en enkelt 8 mg tablet er ca. 55 til 60 %.

Biotilgængeligheden ved oral administration er svagt forøget ved fødeindtagelse men

upåvirket af antacida. Studier med raske ældre forsøgspersoner har vist en let, men klinisk

ikke-signifikant, aldersrelateret stigning i både oral biotilgængelighed (65 %) og halveringstid

(5 timer) for ondansetron.

35795_spc.doc

Side 13 af 18

Halveringstiden ved oral, intramuskulær eller intravenøs dosering hos voksne er ens, ca. 3

timer og fordelingsvolumen ca. 140 l. Tilsvarende systemisk eksponering nås efter IM og IV

administration af ondansetron.

4 mg ondansetron administreret ved intravenøs infusion over 5 minutter resulterer i maksimal

plasmaniveau på ca. 65 ng/ml. Efter intramuskulær administration af ondansetron nås

maksimal plasmakoncentration på 25 ng/ml inden for 10 minutter efter injektionen.

Efter rektal administration af ondansetron ses målbare plasmakoncentrationer af ondansetron

efter 15-60 minutter. Koncentrationen stiger stort set lineært til maksimal plasmakon-

centration på 20-30 ng/ml er nået, typisk 6 timer efter administration. Derefter falder

plasmakoncentrationen, men langsommere end det ses efter oral administration, på grund af

fortsat absorption af ondansetron. Den absolutte biotilgængelighed af ondansetron fra

suppositoriet er ca. 60 % og uafhængig af køn. Eliminationshalveringstiden ved rektal

administration af suppositoriet er ca. 6 timer og bestemmes ud fra absorption af ondansetron –

ikke systemisk clearance. Kvinder viser en lille, klinisk ikke-signifikant stigning i

halveringstid sammenlignet med mænd.

Ondansetron har en proteinbindingsgrad på 70-76 %. Ondansetron udskilles hovedsageligt fra

det systemiske kredsløb ved hepatisk metabolisme via adskillige enzymbaner. Mindre end 5%

af den absorberede dosis udskilles uomdannet i urinen. Ondansetrons farmakokinetik er

uafhængig af enzymet CYP2D6 (debrisoquinpolymorfisme). Farmakokinetikken er uændret

ved gentagen dosering.

Særlige patientpopulationer

Køn

Der blev vist kønsforskelle i fordelingen af ondansetron, idet kvinder havde en større

absorptionsgrad og -hastighed efter en oral dosis og reduceret systemisk clearance og

fordelingsvolumen (justeret efter legemsvægt).

Pædiatrisk population

Børn og unge (aldersgruppen 1 måned til 17 år)

Hos børn i alderen 1 til 4 måneder (n=19), der havde gennemgået kirurgisk indgreb, var

den vægtnormaliserede clearance ca. 30 % langsommere end hos patienter i alderen 5 til 24

måneder (n=22), men sammenlignelig med patienter i alderen 3 til 12 år. Halveringstiden

for patienter i alderen 1 til 4 måneder var i gennemsnit 6,7 timer sammenlignet med 2,9

timer hos patienter i alderen 5 til 24 måneder og 3 til 12 år. Forskellen i farmakokinetiske

parametre i aldersgruppen 1 til 4 måneder kan til dels forklares ved den højere procentdel

af totalt kropsvand hos nyfødte og spædbørn og et højere fordelingsvolumen for

vandopløselige lægemidler som ondansetron.

Hos børn i alderen 3 til 12 år, der gennemgik elektiv kirurgi med generel anæstesi, var de

absolutte værdier for ondansetrons clearance og fordelingsvolumen reduceret

sammenlignet med værdierne hos voksne patienter. Begge parametre steg lineært med

vægten, og ved 12 år havde værdierne nærmet sig værdierne hos unge voksne. Når

værdierne for clearance og fordelingsvolumen blev normaliseret ud fra kropsvægt, var

35795_spc.doc

Side 14 af 18

disse parametre ens ved sammenligning af de forskellige aldersgrupper. Brug af

kropsvægtbaseret dosering kompenserer for aldersrelaterede ændringer og er effektiv med

hensyn til at normalisere den systemiske eksponering hos børn.

Der er blevet udført en farmakokinetisk analyse på en population bestående af 74

pædiatriske kræftpatienter i alderen 6 til 48 måneder og 41 kirurgiske patienter i alderen 1

til 24 måneder efter intravenøs administration af ondansetron. Baseret på de

farmakokinetiske parametre for patienter i alderen 1 til 48 måneder vil administration af

den vægtbaserede dosis til voksne (0,15 mg/kg intravenøst hver 4 time - i alt 3 doser)

resultere i en systemisk eksponering (AUC), der er sammenlignelig med den, der ses hos

pædiatriske kirurgiske patienter (i alderen 5 til 24 måneder) og pædiatriske kræftpatienter

(i alderen 3 til 12 år), ved administration af tilsvarende doser, som vist i tabel 3. Denne

eksponering (AUC) er konsistent med det eksponerings-/effektivitetsforhold, der er

beskrevet tidligere i forbindelse med pædiatriske kræftpatienter, der viste en responsrate på

50 % til 90 % med AUC-værdier fra 170 til 250 ng.t/ml.

Tabel 3 Farmakokinetik hos børn i alderen 1 måned til 18 år

Forsøg

Patientpopulation

(intravenøs dosis)

Alder

N

AUC

(ng.t/ml)

CL

(l/t/kg)

Vd

ss

(l/kg)

T

1/2

(t)

Geometrisk gennemsnit

Gennemsnit

S3A40319

Kirurgisk indgreb

(0,1 eller 0,2

mg/kg)

1 til 4

måneder

0,401

S3A40319

Kirurgisk indgreb

(0,1 eller 0,2

mg/kg)

5 til 24

måneder

0,581

S3A40320 og

S3A40319

Farmakokinetisk

analyse af

population

Cancer/kirurgisk

indgreb (0,15

mg/kg hver 4.

time/0,1 eller 0,2

mg/kg)

1 til 48

måneder

0,582

3,65

S3KG02

Kirurgisk indgreb

(2 mg eller 4 mg)

3 til 12

0,439

1,65

S3A-150

Cancer (0,15 mg/kg

hver 4. time)

4 til 18

0,599

Enkelt intravenøs dosis ondansetron: 0,1 eller 0,2 mg/kg.

Farmakokinetisk analyse af population: 64 % cancerpatienter og 36 % kirurgiske

patienter.

Estimerede værdier for population; AUC baseret på en dosis på 0,15 mg/kg.

Enkelt intravenøs dosis ondansetron: 2 mg (3 til 7 år) eller 4 mg (8 til 12 år).

Der er foretaget en populations-farmakokinetisk analyse efter i.v. administration af

ondansetron til 428 forsøgspersoner (cancerpatienter, opererede patienter og raske frivillige) i

alderen fra 1 måned til 44 år. Ud fra denne analyse konkluderes det, at den systemiske

eksponering (AUC) af ondansetron efter oral eller i.v. administration til børn og unge var

sammenlignelig med voksne, dog med undtagelse af spædbørn i alderen 1-4 måneder.

Fordelingsvolumen var afhængig af alder og var lavere hos voksne end hos spædbørn og

35795_spc.doc

Side 15 af 18

børn. Clearance var afhængig af vægt, men ikke af alder, dog med undtagelse af spædbørn i

alderen 1-4 måneder.

Det er ikke muligt at afgøre, hvorvidt der er en yderligere reduktion i clearance relateret til

alder hos spædbørn på 1-4 måneder, eller om denne forårsages af en naturlig variabilitet som

følge af det lave antal af personer, der er undersøgt i denne aldersgruppe. En reduktion i

clearance vil sandsynligvis ikke være klinisk relevant, da patienter på mindre end 6 måneder

kun vil få en enkelt dosis i forbindelse med PONV.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (med en kreatininclearance på 15-60 ml/min)

reduceres både systemisk clearance og fordelingsvolumen efter intravenøs indgift af

ondansetron. Dette resulterer i svagt øget eliminationshalveringstid (5,4 timer), som er uden

klinisk betydning. Ondansetrons farmakokinetik var stort set uændret efter intravenøs indgift

til patienter med svær nyrefunktionsnedsættelse, som havde behov for regelmæssig

hæmodialyse (undersøgt mellem dialyserne).

Ældre

Tidlige fase-1 studier med raske, ældre forsøgspersoner viste en let aldersrelateret reduktion

af clearance og en stigning i ondansetrons halveringstid. Stor inter-individuel variation

medførte imidlertid et betydeligt overlap i de farmakokinetiske parametre mellem unge (< 65

år) og ældre (≥ 65) forsøgspersoner, og der var ingen overordnede forskelle i sikkerhed

eller virkning mellem unge og ældre cancerpatienter, som deltog i CINV-kliniske forsøg,

som understøtter andre dosisanbefalinger til ældre.

På baggrund af nyere plasmakoncentrationer og eksponering-respons modeller for

ondansetron forventes en større effekt på QTcF hos patienter ≥ 75

i forhold til unge

voksne. Der foreligger specikfik dosisinformation til patienter over 65 år og over 75 år for

i.v. administration (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Ved oral, intramuskulær eller intravenøs administration hos patienter med svær nedsat

leverfunktion er den systemiske clearance af ondansetron mærkbart nedsat, hvilket medfører

forlænget eliminationshalveringstid (15 til 32 timer) og en oral biotilgængelighed på ca.

100 % pga. den reducerede præ-systemiske metabolisme. Ondansetrons farmakokinetik efter

administration af suppositorier er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske undersøgelser baseret på konventionelle studier i sikkerhedsfarmakologi,

gentagen dosis-toksicitet, genotoksicitet og carcinogen potentiale har ikke vist nogen særlige

farer for mennesker.

Ondansetron og dens metabolitter ophobes i brystmælk hos rotter; mælk/plasma

koncentrationen var 5,2.

Et studie i klonede humane ionkanaler i hjertet har vist, at ondansetron muligvis påvirker

repolarisation i hjertet ved at blokere HERG kaliumkanaler. Den kliniske relevans af denne

opdagelse er endnu ukendt.

35795_spc.doc

Side 16 af 18

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning skal resterende opløsning kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter fortynding og må ikke gemmes.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ravgul glasampul af type I glas, med 2 ml eller 4 ml opløsning.

Pakningsstørrelser: 1, 2, 5 og 10 ampuller.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Ubrugt opløsning skal kassereres.

Før brug bør det sikres, at opløsningen (også efter fortynding) er klar. Kun klar opløsning, der

er helt uden partikler, må anvendes.

Kan fortyndes med opløsning indeholdende: 0,9 % natriumchlorid, 5 % glucose, 10 %

mannitol, 0,3 % kaliumchlorid + 0,9 % natriumchlorid og 0,3 % kaliumchlorid + 5% glucose

samt Ringer-infusionsvæske.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Mylan ApS

Sluseholmen 2-4

2450 København SV

35795_spc.doc

Side 17 af 18

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

35795

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. august 2017

35795_spc.doc

Side 18 af 18

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety