Sertramyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sertramyl 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sertramyl 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57778
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Sertramyl, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30305

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sertramyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder sertralinhydrochlorid svarende til 50 mg eller 100

mg sertralin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tabletter)

50 mg

Hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter med "ST" delekærv "50" på den

ene side og "G" på den anden side. Ca. 4 mm×11 mm.

100 mg

Hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter med "ST" delekærv "100" på

den ene side og "G" på den anden side. Ca. 5 mm×13 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sertralin er indiceret til behandling af

Moderate til svære depressioner. Forebyggelse af tilbagevendende svære depressioner.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos voksne og hos børn og unge i alderen 6-17 år.

Socialangst.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

57778_spc.docx

Side 1 af 22

Dosering

Initialbehandling

Depression og obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)

Sertralin-behandling bør startes med en dosis på 50 mg 1 gang daglig.

Panikangst, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og socialangst

Behandlingen bør initieres med 25 mg daglig. Dosis øges til 50 mg 1 gang daglig efter en

uge. Dette behandlingsregime har vist sig at reducere antallet af de nyopståede

bivirkninger, der ses i begyndelsen af behandlingsperioden, og som kendetegner

panikangst.

Titrering

Depression, OCD, panikangst, socialangst og PTSD

Patienter, der ikke responderer på 50 mg, kan have gavn af en dosisøgning.

Dosisændringer bør foretages trinvist med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge,

op til en maksimal dosis på 200 mg daglig. Dosisændringer bør ikke ske hyppigere end en

gang pr. uge af hensyn til sertralins halveringstid på 24 timer.

Terapeutisk effekt kan ses inden for 7 dage. Terapeutisk respons er dog som regel først

synlig efter en længere behandlingsperiode, især i forbindelse med OCD.

Vedligeholdelse af dosis

Dosering i en længerevarende behandlingsperiode bør holdes på det lavest mulige

effektgivende niveau med efterfølgende justering afhængigt af terapeutisk respons.

Depression

Længerevarende behandling kan også være hensigtsmæssig til forebyggelse af

tilbagevendende depressive episoder (MDE). I de fleste tilfælde er den anbefalede dosis til

forebyggelse af tilbagevendende depressive episoder, den samme som anvendes under den

aktuelle episode. Patienter med depression bør behandles i en periode på mindst 6 måneder

for at sikre, at de er symptomfri.

Panikangst og OCD

Da forebyggelse af tilbagefald ikke er påvist for disse sygdomme, bør fortsat behandling af

panikangst og OCD regelmæssigt vurderes.

Ældre

Da ældre patienter har en større risiko for udvikling af hyponatriæmi, skal deres dosis

overvejes omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Sertralin skal anvendes med forsigtighed til patienter med leversygdom. En lavere dosis

eller et længere interval mellem doseringerne bør anvendes til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4). Sertralin bør ikke anvendes i tilfælde af svært nedsat leverfunktion

på grund af manglende kliniske data (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

57778_spc.docx

Side 2 af 22

Pædiatrisk population

Børn og unge med OCD (Obsessiv-kompulsiv sygdom)

13-17 år: Initialt gives 50 mg 1 gang daglig.

6-12 år: Initialt gives 25 mg 1 gang daglig. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang daglig efter 1

uge.

Ved manglende respons kan efterfølgende doser efter behov øges med 50 mg ad gangen

over en periode på nogle uger. Den maksimale dosis er 200 mg daglig. Imidlertid skal der

tages hensyn til børns relativt lave legemsvægt i forhold til voksnes, når dosis øges fra

50 mg. Dosisændringer bør foretages med intervaller på mindst 1 uge.

Der er ikke vist effekt hos pædiatriske patienter med depression.

Der foreligger ingen data for behandling af børn under 6 år (se pkt. 4.4).

Symptomer ved seponering af sertralin

Brat seponering bør undgås. Ved ophør af behandling med sertralin bør dosis nedsættes

gradvist over en periode på mindst 1-2 uger for at nedsætte risikoen for

seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis reduktion af dosis eller seponering

medfører uacceptable symptomer, må det overvejes at vende tilbage til den oprindeligt

ordinerede dosis. Herefter kan lægen fortsætte med at reducere dosis, men i et

langsommere tempo.

Administration

Oral anvendelse.

Sertralin bør indtages en gang daglig enten morgen eller aften.

Sertralin tabletter kan tages med eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) er

kontraindiceret på grund af risiko for udvikling af serotoninsyndrom med symptomer som

fx agitation, tremor og hypertermi. Sertralin må ikke anvendes inden for 14 dage efter

seponering af en irreversibel MAO-hæmmer. Tilsvarende bør behandling med en

irreversibel MAO-hæmmer tidligst indledes 7 dage efter seponering af sertralin (se pkt.

4.5).

Samtidig brug hos patienter, der tager pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serotoninsyndrom (SS) eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Der er rapporteret om potentielt livstruende tilstande, som serotoninsyndrom (SS) eller

malignt neuroleptikasyndrom (NMS) ved brug af SSRI, herunder sertralin. Risiko for SS

eller NMS ved brug af SSRI er forøget ved samtidig brug af andre serotonerge lægemidler

(inklusive andre serotonerge antidepressiva og triptaner), med lægemidler der nedsætter

metabolismen af serotonin (inklusive MAO-hæmmere, fx methylenblåt), antipsykotika og

57778_spc.docx

Side 3 af 22

andre dopaminantagonister samt med opioider. Patienter bør monitoreres for tegn og

symptomer på SS eller NMS (se pkt. 4.3).

Skift fra selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) eller andre

antidepressiva eller antiobssessive lægemidler

Erfaring savnes vedrørende varigheden af den optimale udvaskningsperiode ved skift fra

SSRI-præparater, andre antidepressiva eller antiobsessive lægemidler til sertralin. Der bør

derfor udvises forsigtighed og omhyggelig medicinsk vurdering, især hvis der skiftes fra

langtidsvirkende stoffer, fx fluoxetin.

Andre serotonerge lægemidler, fx tryptophan, fenfluramin og 5-HT-agonister

Samtidig behandling med sertralin og andre lægemidler, der øger effekten af serotonerg

neurotransmission, fx tryptophan, fenfluramin, 5-HT-agonister eller naturlægemidler, som

indeholder perikon (Hypericum perforatum) bør gives med forsigtighed og helt undgås, så

vidt det er muligt, på grund af risikoen for farmakodynamisk interaktion.

Forlænget QT

-interval/Torsade de Pointes (TdP)

Der er efter markedsføring set tilfælde af forlænget QT

-interval og Torsade de Pointes

(TdP) ved brug af sertralin. Hovedparten af disse tilfælde blev set hos patienter med andre

risikofaktorer for forlænget QT

-interval/TdP. Sertralin bør derfor anvendes med

forsigtighed til patienter med risiko for forlænget QT

-interval.

Aktivering af hypomani eller mani

Hos et mindre antal patienter, der er behandlet med markedsførte antidepressiva og

antiobsessisve lægemidler, herunder sertralin, er der rapporteret om symptomer på mani og

hypomani. Sertralin bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med mani/hypomani

i anamnesen. Patienten bør overvåges nøje af lægen. Sertralin bør seponeres hos enhver

patient, der går ind i en manisk fase.

Skizofreni

Psykotiske symptomer kan tiltage hos skizofrene patienter.

Kramper

Kramper kan opstå ved behandling med sertralin: Sertralin-behandling bør undgås hos

patienter med ustabil epilepsi, og bør kun gives til patienter med kontrolleret, stabil

epilepsi under nøje medicinsk overvågning. Sertralin bør seponeres hos patienter, der

udvikler kramper.

Selvmord/selvmordstanker/selvmordsforsøg eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en forbedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres sertralin, kan også være forbundet med

en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse tilstande være co-

morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme forholdsregler ved

behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved patienter med svær

depression.

57778_spc.docx

Side 4 af 22

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Pædiatrisk population

Sertralin bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år, undtagen børn og

unge i alderen 6-17 år med obsessiv-kompulsiv sygdom. Selvmordsrelateret adfærd

(selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed (fortrinsvis aggressioner,

oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske studier blandt børn og

unge behandlet med antidepressiva i forhold til gruppen behandlet med placebo. Hvis det

under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i denne

gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover findes der

kun begrænsede kliniske data for langtidsdata om sikkerhed hos børn og unge, herunder

påvirkning af vækst, kønsmodning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling. Der er set

enkelte tilfælde af nedsat vækst og forsinket indtræden af pubertet efter markedsføring.

Klinisk relevans heraf og kausalitet herfor er stadig uklar (se pkt. 5.3). Læger skal

kontrollere børn for vækst- og udviklingsabnormiteter, hvis de er i langtidsbehandling.

Abnorm blødning/hæmorragi

Der er rapporteret om blødningsabnormiteter ved behandling med SSRI, herunder kutan

blødning (ekkymose og purpura) og andre blødningshændelser, fx gastrointestinal eller

gynækologisk blødning, herunder fatal blødning. Der bør udvises forsigtighed hos

patienter, der anvender SSRI, især ved samtidig anvendelse af lægemidler med kendt

virkning på trombocytfunktionen (fx antikoagulantia, atypiske antipsykotika og

phenothiaziner, de fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre og non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)) samt hos patienter med blødningsforstyrrelser i

anamnesen (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi kan forekomme i forbindelse med behandling med SSRI eller SNRI,

herunder sertralin.

I mange tilfælde forekommer hyponatriæmi som et resultat af uhensigtsmæssig produktion

af antidiuretisk hormon (SIADH). Der er rapporteret tilfælde af serum-natriumniveau

under 110 mmol/l.

Ældre har en større risiko for udvikling af hyponatriæmi i forbindelse med behandling med

SSRI eller SNRI. Patienter, der tager diuretika eller som på anden måde er

volumendepleterede har også en større risiko (se under Ældre). Seponering af behandling

bør overvejes hos patienter med symptomatisk hyponatriæmi, og egnet medicinsk

intervention bør indledes. Tegn og symptomer på hyponatriæmi omfatter hovedpine,

57778_spc.docx

Side 5 af 22

koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, konfusion, svaghed og usikkerhed, som kan

føre til faldulykker. Tegn og symptomer forbundet med sværere og/eller akutte tilfælde

omfatter hallucinationer, synkope, kramper, koma, respirationsstop og død.

Symptomer ved seponering af sertralin

Seponeringssymptomer forekommer almindeligvis ved stop af behandling, især hvis der er

tale om brat seponering (se pkt. 4.8). Blandt de patienter, der i kliniske studier blev

behandlet med sertralin, var hyppigheden af rapporterede seponeringssymptomer 23 % hos

dem, der afbrød behandlingen sammenlignet med 12 % hos dem, der fortsatte

behandlingen.

Risikoen for seponeringssymptomer kan afhænge af flere faktorer, fx behandlingsvarighed

og dosis samt hastigheden af dosisreduktion. De mest almindelige rapporterede reaktioner

er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi), søvnforstyrrelser (herunder

søvnmangel og intense drømme), agitation eller angst, kvalme og/eller opkastning, tremor

og hovedpine. Hos de fleste patienter er disse symptomer milde til moderate, men hos

nogle patienter kan de være svære. De indtræder normalt inden for de første dage efter

seponering af behandlingen, men symptomerne er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos

patienter, der uforvarende har sprunget en dosis over. Symptomerne er generelt

forbigående og forsvinder normalt inden for to uger, mens de hos enkelte kan være

længerevarende (2-3 måneder eller mere). Det anbefales derfor at seponere behandlingen

gradvist ved nedtrapning af dosis over en periode på flere uger eller måneder alt efter

patientens behov (se pkt. 4.2).

Akatisi/psykomotorisk rastløshed

Brugen af sertralin har været knyttet til udvikling af akatisi, som er kendetegnet ved en

fornemmelse af subjektiv ubehagelig eller forstyrrende rastløshed og et behov for

psykomotorisk agitation såsom manglende evne til at sidde eller stå stille, normalt i

forbindelse med indre uro. Denne tilstand indtræffer med størst sandsynlighed inden for de

første par ugers behandling. For patienter, der udvikler disse symptomer, kan dosisøgning

være uhensigtsmæssig.

Nedsat leverfunktion

Sertralin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. En farmakokinetisk undersøgelse af

gentagne doseringer hos patienter med mild og stabiliseret levercirrhose viste en forlænget

halveringstid og ca. tre gange større AUC og C

sammenlignet med patienter med normal

leverfunktion. Der er ikke observeret nogen signifikant forskel i plasmaproteinbinding

mellem grupperne. Anvendelse af sertralin til patienter med leversygdom bør foregå med

forsigtighed. En lavere dosis eller længere interval mellem doseringerne bør anvendes til

patienter med nedsat leverfunktion. Sertralin bør ikke anvendes til patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Da sertralin i vid udstrækning metaboliseres i leveren, er udskillelsen af uomdannet stof

via urinen kun en mindre eliminationsvej. Hos patienter med mild til moderat nedsat

nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-60 ml/min) eller moderat til svært nedsat

nyrefunktion (kreatinin-clearance 10-29 ml/min) var farmakokinetiske parametre (AUC

0-24

og C

) efter gentagne doser ikke signifikant forskellige fra dem hos patienter med normal

nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig baseret på graden af nedsat nyrefunktion.

Ældre

57778_spc.docx

Side 6 af 22

Over 700 ældre patienter (>65 år) deltog i et klinisk studie. Bivirkningernes art og

hyppighed hos de ældre patienter svarede til forekomsten hos yngre patienter.

SSRI og SNRI herunder sertralin er dog forbundet med tilfælde af klinisk betydende

hyponatriæmi hos ældre, som kan have en større risiko for at udvikle denne bivirkning (se

hyponatriæmi under pkt. 4.4).

Diabetes

Hos patienter med diabetes kan behandling med en SSRI muligvis ændre den glykæmiske

kontrol. Det kan være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller oral, hypoglykæmisk

dosering.

Elektrochokbehandling (ECT)

Der er ikke udført kliniske studier vedrørende risk-benefit ved samtidig anvendelse af ECT

og sertralin.

Grapefrugtjuice

Samtidig indtag af sertralin og grapefrugtjuice kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Interferens med urinscreeningtest

Der er set falsk-positive benzodiazepin urin-immunoassay screeningtest hos patienter der

fik sertralin. Det skyldes mangel på specificitet i screeningstestene. Der kan forventes

falsk-positive svar i flere dage efter seponering af sertralinbehandling. Bekræftende test,

som fx gaschromatografi eller massespektrometri kan skelne sertralin fra benzodiazepiner.

Snævervinklet glaukom

SSRI’er, herunder sertralin, kan have en effekt på pupilstørrelsen, som kan resultere i

mydriasis. Denne mydriatiske effekt kan potentielt forsnævre øjenvinklen, som igen kan

resultere i forhøjet intraokulært tryk og snævervinklet glaukom, især hos prædisponerede

patienter. Sertralin skal derfor bruges med forsigtighed hos patienter med snævervinklet

glaukom eller med glaukom i anamnesen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kontraindiceret

Monoaminooxidasehæmmere

Irreversible MAO-hæmmere (fx selegilin)

Sertralin må ikke anvendes sammen med irreversible MAO-hæmmere, som fx selegilin.

Sertralinbehandling må ikke initieres inden for 14 dage efter seponering af en irreversibel

MAO-hæmmer. Tilsvarende bør behandling med en irreversibel MAO-hæmmer tidligst

indledes 7 dage efter seponering af sertralin (se pkt. 4.3).

Reversibel, selektiv MAO-A-hæmmer (moclobemid)

På grund af risiko for serotoninsyndrom, må sertralin ikke anvendes samtidig med en

reversibel og selektiv MAO-hæmmer, som fx moclobemid. Efter seponering af en

reversibel MAO-hæmmer kan sertralinbehandling initieres efter en periode på mindre end

14 dage. Det anbefales, at behandling med en reversibel MAO-hæmmer tidligst indledes 7

dage efter seponering af sertralin (se pkt. 4.3).

57778_spc.docx

Side 7 af 22

Reversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer (linezolid)

Linezolid, der er et antibiotikum, er en svag reversibel og ikke-selektiv MAO-hæmmer, der

ikke bør anvendes samtidig med sertralin (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret om alvorlige bivirkninger hos patienter, som for nylig har seponeret en

behandling med en MAO-hæmmer (fx methylenblåt) og startet på sertralinbehandling,

eller som har seponeret en sertralin-behandling før initiering af behandling med en MAO-

hæmmer. Disse reaktioner omfatter tremor, myoklonus, diaforese, kvalme, opkastning,

rødmen, svimmelhed samt hypertermi med karakteristika, der ligner malignt

neuroleptikasyndrom, krampeanfald og død.

Pimozid

I et klinisk studie har samtidig indtagelse af sertralin og en lav enkeltdosis pimozid (2 mg)

vist stigning i pimozidkoncentrationen på ca. 35 %. Denne stigning er ikke forbundet med

ændringer i EKG. Da mekanismen bag denne interaktion er ukendt, og på grund af pimozids

snævre terapeutiske indeks, er samtidig indgift af sertralin og pimozid kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Samtidig administration med sertralin anbefales ikke

CNS-depressiva og alkohol

Samtidig indtagelse af sertralin 200 mg daglig forstærker ikke effekten af alkohol,

carbamazepin, haloperidol eller phenytoin i forhold til kognitiv og psykomotorisk adfærd hos

raske forsøgspersoner. Samtidig anvendelse af alkohol og sertralin kan imidlertid ikke

anbefales.

Andre serotonerge lægemidler

Se pkt. 4.4.

Forsigtighed tilrådes også med fentanyl (brugt i generel anæstesi eller til behandling af

kroniske smerter), andre serotonerge lægemidler (herunder andre serotonerge

antidepressiva og triptaner) samt med andre opioider.

Særlige forsigtighedsregler

Lægemidler der forlænger QT

c

-intervallet

Risiko for forlænget QT

-interval og/eller ventrikulær arytmi (fx TdP) kan være øget, hvis

der samtidig anvendes lægemidler, der forlænger QT

-intervallet (fx visse antipsykotika og

antibiotika) (se pkt. 4.4).

Lithium

I et placebokontrolleret studie hos raske frivillige forsøgspersoner ændredes lithiums

farmakokinetik ikke signifikant ved samtidig anvendelse af sertralin og lithium. Der var dog

en øget incidens af tremor i forhold til placebo, hvilket kan tyde på en mulig

farmakodynamisk interaktion. Patienter bør overvåges nøje ved samtidig behandling med

sertralin og lithium.

Phenytoin

Et placebokontrolleret studie med raske frivillige forsøgspersoner har vist, at længerevarende

indtagelse af sertralin 200 mg daglig ikke medførte klinisk afgørende hæmning af phenytoins

metabolisering. Dog er der set nogle tilfælde af høj phenytoineksponering hos patienter, der

57778_spc.docx

Side 8 af 22

anvender sertralin. Derfor bør plasmaphenytoin-koncentrationen monitoreres, når

sertralinbehandling initieres, og med korrekt justering af phenytoindosis. Derudover kan

samtidig anvendelse af phenytoin medføre en reduktion af sertralinkoncentrationen i plasma.

Det kan ikke udelukkes, at andre CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, carbamazepin,

perikon og rifampicin kan reducere plasmaniveauet af sertralin.

Triptaner

Efter markedsføring er der ved samtidig behandling med sertralin og sumatriptan i sjældne

tilfælde rapporteret om svaghed, hyperrefleksi, koordinationssvigt, konfusion, angst og

uro. Symptomer på serotonergt syndrom kan også forekomme med andre lægemidler af

samme klasse (triptaner). Hvis samtidig behandling med sertralin og triptaner er klinisk

påkrævet, tilrådes det, at patienten overvåges (se pkt. 4.4).

Warfarin

Samtidig behandling med sertralin 200 mg daglig og warfarin har vist en mindre, men

statistisk signifikant øgning af prothrombintid. Dette kan i nogle tilfælde give ubalance i INR-

værdien. Prothrombintiden bør derfor overvåges, når sertralinbehandling initieres eller

seponeres.

Øvrige lægemiddelinteraktioner, digoxin, atenolol, cimetidin

Samtidig behandling med cimetidin medførte et betydeligt fald i sertralin-clearance. Den

kliniske betydning af disse ændringer er ukendt. Sertralin har ikke nogen virkning på

atenolols beta-adrenerge blokeringsevner. Der er ikke observeret interaktion mellem sertralin

200 mg daglig og digoxin.

Lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen

Der er en øget risiko for blødning hos patienter, der anvender SSRI, herunder sertralin

samtidig med medicin med kendt virkning på trombocytfunktionen (fx non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), acetylsalicylsyre og ticlopidin) eller andre

lægemidler, der kan øge risikoen for blødning (se pkt. 4.4).

Neuromuskulære blokkere

SSRI’er kan reducere plasmakolinesteraseaktiviteten og resultere i en forlængelse af den

neuromuskulære blokerende effekt af mivacurium eller andre neuromuskulære blokkere.

Lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450

Sertralin kan muligvis fungere som en mild til moderat hæmmer af CYP2D6.

Længerevarende dosering med sertralin 50 mg daglig har vist en moderat stigning

(gennemsnit 23-37 %) i steady state desipramin-plasmaniveauet (desipramin er en markør for

CYP2D6-isoenzymaktivitet). Især ved høje sertralindoser kan der opstå klinisk relevante

interaktioner med andre CYP2D6-substrater med et snævert terapeutisk indeks, som klasse

1C-antiarytmika, som fx propafenon og flecainid, TCA og typiske antipsykotika.

Sertralin fungerer ikke som en hæmmer af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP1A2 i en

klinisk signifikant grad. Dette er bekræftet ved in vivo-interaktionsstudier med CYP3A4-

substrater (endogen cortisol, carbamazepin, terfenadin, alprazolam), CYP2C19-substratet

diazepam og CYP2C9-substraterne tolbutamid, glibenclamid og phenytoin. In vitro-studier

tyder på, at sertralin i meget lille eller ingen grad hæmmer CYP1A2.

57778_spc.docx

Side 9 af 22

Indtag af 3 glas grapefrugtjuice daglig øgede sertralin-plasmakoncentrationen med ca. 100 %

i et cross-over studie med 8 japanske raske frivillige forsøgspersoner. Indtag af

grapefrugtjuice bør derfor undgås under behandling med sertralin (se pkt. 4.4).

Baseret på interaktionsstudiet med grapefrugtjuice kan det ikke udelukkes, at samtidig

behandling med sertralin og potente CYP3A4-hæmmere, fx proteasehæmmere, ketoconazol,

itraconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin, telithromycin og nefazodon, vil

resultere i større stigninger i sertralin-plasmakoncentrationen. Dette gælder også moderate

CYP3A4-hæmmere, fx aprepitant, erythromycin, fluconazol, verapamil og diltiazem. Brug af

potente CYP-3A4-hæmmere bør undgås under behandling med sertralin.

Sertralinplasmakoncentrationer øges med ca. 50 % hos dårlige omsættere af CYP2C19

sammenlignet med hurtige omsættere (se pkt. 5.2). Interaktion med stærke hæmmere af

CYP2C19, fx omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, fluoxetin, fluvoxamin, kan

ikke udelukkes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke foretaget velkontrollerede studier med gravide kvinder. En betydelig mængde

data viser dog ingen tegn på, at sertralin fremkalder medfødte misdannelser. Dyrestudier

har påvist virkning på reproduktionen sandsynligvis på grund af maternel toksicitet

forårsaget af stoffets farmakodynamiske virkning og/eller direkte farmakodynamiske

virkning på fostret (se pkt. 5.3).

Der er rapporteret om symptomer svarende til seponeringssymptomer hos nogle nyfødte,

hvis mødre har anvendt sertralin under graviditeten. Dette fænomen er også set med andre

SSRI-antidepressiva. Sertralin må kun anvendes under graviditet, hvis kvindens kliniske

tilstand er sådan, at fordelen af behandlingen forventes at veje tungere end den potentielle

risiko.

Nyfødte bør observeres, hvis maternel brug af sertralin fortsætter ind i et af de senere trin

af graviditeten, især i tredje trimester. Følgende symptomer kan opstå hos nyfødte efter

maternel brug af sertralin i et senere trin af graviditeten: respirationsbesvær, cyanose, apnø,

krampeanfald, ustabil temperatur, vanskelighed ved fødeindtagelse, opkastning,

hypoglykæmi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, rysten, sitren, irritabilitet, sløvhed,

konstant grædende, døsighed og svært ved at sove. Disse symptomer kan enten skyldes den

serotonerge effekt eller seponeringssymptomer. I de fleste tilfælde indtræder

komplikationerne straks eller inden for 24 timer efter fødslen.

Data fra epidemiologiske undersøgelser tyder på, at anvendelse af SSRI´er til gravide,

særligt i de sene stadier af graviditeten, kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal

Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Denne observerede risiko var ca. 5 tilfælde for

hver 1.000 graviditeter. I den almindelige befolkning er der 1 til 2 tilfælde af PPHN for

hver 1.000 graviditeter.

57778_spc.docx

Side 10 af 22

Amning

Publicerede data vedrørende sertralinkoncentrationen i modermælk viser, at en lille

mængde sertralin og dets metabolit, N-desmethylsertralin, udskilles i modermælk. Ikke

målbare eller generelt ubetydelige sertralinkoncentrationer blev fundet i serum fra

spædbørn, dog med en undtagelse hos et spædbarn, hvor serumkoncentrationen var

omkring 50 % af moderens serumkoncentration (men uden synlig sundhedsmæssig

påvirkning af barnet). Der er indtil nu ikke rapporteret om sundhedsmæssige bivirkninger

hos børn, der bliver ammet af mødre, der anvender sertralin, men en risiko kan ikke

udelukkes. Sertralin må kun anvendes under amning, hvis lægen skønner, at behandlingens

fordel vejer tungere end risikoen.

Fertilitet

Data fra dyrestudier har ikke vist en effekt af sertralin på fertilitetsparametre (se pkt. 5.3).

Humane spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af

sædkvaliteten er reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane

fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Klinisk farmakologiske studier har vist, at sertralin ikke påvirker den psykomotoriske adfærd.

Ved behandling med psykofarmaka kan reaktionstiden dog være nedsat hos visse patienter.

Patienterne anbefales derfor at udvise forsigtighed ved aktiviteter, der kræver

opmærksomhed, fx at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før de ved, hvordan de

reagerer på behandling med sertralin.

4.8

Bivirkninger

Kvalme er den hyppigst forekommende bivirkning. Seksuel dysfunktion hos mænd

(ejakulationssvigt) forekom i kliniske studier med behandling af socialangst hos 14 % for

sertralin sammenlignet med 0 % for placebo. Bivirkningerne er dosisafhængige og ofte af

forbigående natur ved fortsat behandling.

Bivirkningsprofilen, der ofte er observeret i dobbeltblinde, placebokontrollerede studier

hos patienter med OCD, panikangst, PTSD og socialangst svarede til den, der er observeret

i kliniske studier hos patienter med depression.

Tabel 1 viser bivirkninger set efter markedsføring (frekvens ikke kendt) og placebo-

kontrollerede studier (omfatter i alt 2.542 patienter, der fik sertralin og 2.145 patienter, der

fik placebo) hos patienter med depression, OCD, panikangst, PTSD og socialangst.

Intensitet og frekvens kan falde ved fortsat behandling for nogle af de bivirkninger, der er

anført i tabel 1, og det vil som regel ikke føre til seponering af behandlingen.

57778_spc.docx

Side 11 af 22

Tabel 1: Bivirkninger

Frekvensen af bivirkninger observeret fra placebo-kontrollerede kliniske studier med

depression, OCD, panikangst, PTSD og socialangst. Poolede analyser og efter

markedsføring (frekvens ikke kendt).

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Faryngitis

Øvre

luftvejsinfektioner,

rhinitis

Diverticulitis,

gastroenteritis,

otitis media

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Neoplasma†

Blod og lymfesystemet

Lymfadenopati

Leukopeni, trombocytopeni

Immune system disorders

Overfølsomhed

Anafylaktoide

reaktioner

Allergi

Det endokrine system

Hypotyreose

Hyperprolaktinæmi,

utilstrækkelig sekretion af

antidiuretisk hormon

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit,

øget appetit*

Diabetes

mellitus,

hyperkolestero-

læmi,

hypoglykæmi

Hyponatriæmi, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni (19%)

Depression*,

depersonalisation,

angstfyldte

drømme, angst*,

agitation*,

nervøsitet, nedsat

libido*, bruxismus

Hallucinationer*,

aggressive

reaktioner*,

Eufori*, apati,

abnorm tankegang

Konversions-

forstyrrelser,

afhængighed,

psykotiske

lidelser*,

paranoia,

selvmordstanker

og -adfærd***,

søvngængeri,

præmatur

ejakulation

Mareridt

Nervesystemet

57778_spc.docx

Side 12 af 22

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)

Svimmelhed

(11%), døsighed

(13%),

Hovedpine

(21%)*

Paræstesier*,

tremor, hypertoni,

dysgeusi,

opmærksomheds-

forstyrrelser

Kramper*,

ufrivillige

muskelsammen-

trækninger*,

abnorm

koordination,

hyperkinesi,

amnesi,

hypæstesi*,

taleforstyrrelser,

ortostatisk

svimmelhed,

synkope,

migræne*

Koma*,

choreoatetose,

dyskinesi,

hyperæstesi,

sensorisk

forstyrrelse

Bevægelsesforstyrrelser

(herunder ekstrapyramidale

symptomer som hyperkinesi,

hypertoni, dystoni. skæren

tænder eller abnorm gangart).

Der er rapporteret tegn og

symptomer forbundet med

serotonin syndrom og malignt

neuroleptikasyndrom: Ved

samtidig anvendelse af

serotonerge lægemidler, er der i

nogle tilfælde set agitation,

konfusion, diaforese, diarré,

feber, hypertension, stivhed,

takykardi.

Akatisi og psykomotorisk

rastløshed (se pkt. 4.4).

Cerebrovaskulære kramper

(herunder reversibel cerebral

vasokonstriktion syndrom og

Call-Fleming syndrom).

Øjne

Synsforstyrrelser

Mydriasis*

Glaukom,

tåreflåd,

synsfeltdefekt,

diplopi, fotofobi,

hyfæma

Unormalt syn, anisokori

Øre og labyrint

Tinnitus*

Øresmerter

Hjerte

Palpitationer*

Takycardi

Myokardiein-

farkt, bradykardi,

hjerteforstyrrel-

Forlænget QT

-interval, Torsade

de Pointes

Vaskulære sygdomme

Hedeture*

Hypertension*,

rødmen

Perifer iskæmi,

hæmaturi

Abnorm blødning (fx

gastrointestinal blødning)

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben*

Bronkospasmer*,

dyspnø, epistaxis

Laryngospasme,

hyperventilation,

hypoventilation,

stridor, dysfoni,

hikke

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarm-kanalen

Diarré (18%),

kvalme (24%),

mundtørhed

(14%)

Abdominal-

smerter*

opkastning*,

obstipation*

dyspepsi, flatulens

Øsofagitis,

dysfagi,

hæmorider, øget

spytsekretion,

sygdom i tungen,

opstød

Melæna, blodig

afføring,

stomatitis, sår på

tunge,

tandsygdom,

glossitis,

mundsår

Pancreatitis

57778_spc.docx

Side 13 af 22

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)

Lever og galdeveje

Abnorm

leverfunktion

Alvorlige leverpåvirkninger

(herunder hepatitis, icterus og

leverinsufficiens)

Hud og subkutane væv

Udslæt*,

hyperhidrose

Periorbital ødem*,

ansigtsødem,

purpura*,

alopeci*,

koldsved, tør hud,

urticaria*, pruritus

Dermatitis,

bulløs dermatitis,

follikulært

udslæt, abnorm

hårstruktur,

abnorm hudlugt

Sjældne rapporter om alvorlige

kutanreaktioner (SCAR): fx

Stevens-Johnson's syndrom og

epidermal nekrolyse, angioødem,

lysfølsomhed, hudreaktion

Knogler, led, muskler og bindevæv

Arthralgi, myalgi

Osteoarthritis,

muskelsvaghed,

rygsmerter,

muskelsammen-

trækninger

Knogle-

problemer

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Nokturi,

urinretention*,

polyuri,

pollakisuri,

vandladnings-

problemer, urin-

inkontinens*

Oliguri, forsinket

påbegyndelse af

vandladning

Det reproduktive system og mammae**

Ejakula-

tionssvigt (14%)

Erektil

dysfunktion

Vaginalblødning,

seksuel

dysfunktion,

seksuel dysfunk-

tion hos kvinder,

menstruations-

forstyrrelser

Menoragi,

atrofisk

vulvovaginitis,

balanopostit,

genitalt udflåd,

priapisme*,

galaktorré*

Gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Træthed (10%)*

Brystsmerter*,

Utilpashed*

Perifert ødem,

kulderystelser,

pyreksi*, asteni*,

tørst

Hernia, nedsat

lægemiddeltolera

ns, gang-

forstyrrelser

Undersøgelser

Stigning i

alaninamino-

transferase*,

stigning i aspar-

tataminotrans-

ferase*, vægttab*,

vægtøgning*

Unormal sæd,

forhøjet

kolesterol i

blodet

Aborme kliniske undersøgelses-

resultater, påvirket

trombocytfunktion

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Traumer

Kirurgiske og medicinske procedurer

57778_spc.docx

Side 14 af 22

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)

Induceret

vasodilation

Hvis bivirkningerne optrådte i studierne med depression, OCD, panikangst, PTSD og socialangst er terminologien genklassificeret

til den terminologi, der blev anvendt for depressionsstudierne.

Et tilfælde af neoplasma er rapporteret hos én patient, der fik sertralin sammenlignet med ingen tilfælde i placebogruppen.

* Disse bivirkninger er også set efter markedsføring.

** Denominatorer bruger antallet af patienter i den kombinerede gruppe med begge køn: sertralin (1118 mænd, 1424 kvinders)

placebo (926 mænd, 1219 kvinder)

For OCD, korttidsbehandling, kun 1-12 ugers studier

*** Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med sertralin eller kort efter

behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Symptomer ved seponering af sertralin

Seponering af sertralin (især brat seponering) medfører ofte seponeringssymptomer. De

hyppigst rapporterede er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi),

søvnforstyrrelser (herunder insomni og intense drømme), agitation eller angst, kvalme

og/eller opkastning, tremor og hovedpine. Hos de fleste patienter er disse symptomer milde

til moderate og forbigående, men hos nogle patienter kan de være svære og/eller

langvarige. Det anbefales derfor, når sertralin-behandling ikke længere er påkrævet, at

seponere medicinen gradvist ved nedtrapning af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Ældre

SSRI og SNRI herunder sertralin er forbundet med tilfælde af klinisk betydende

hyponatriæmi hos ældre. Disse patienter har en større risiko for at udvikle denne bivirkning

(se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Den samlede bivirkningsprofil, der er set hos mere end 600 børn behandlet med sertralin,

svarede til den, der er set i kliniske studier hos voksne. Følgende bivirkninger er

rapporteret i kliniske kontrollerede studier (n=281 patienter behandlet med sertralin):

Meget almindelig (≥1/10): Hovedpine (22 %), insomni (21 %), diarré (11 %) og kvalme

(15 %).

Almindelig (1/100 til <1/10): Brystsmerter, mani, pyreksi, opkastning, appetitløshed,

påvirket labilitet, aggression, agitation, nervøsitet, opmærksomhedsforstyrrelse,

svimmelhed, hyperkinesi, migræne, søvnighed, tremor, synsforstyrrelser, mundtørhed,

dyspepsi, mareridt, utilpashed, urininkontinens, udslæt, akne, epistaxis, flatulens.

Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100): EKG QT-forlængelse, selvmordsforsøg, kramper,

ekstrapyramidale forstyrrelser, paræstesi, depression, hallucinationer, purpura,

hyperventilation, anæmi, abnorm leverfunktion, stigning i alaninaminotransferase, cystitis,

herpes simplex, otitis externa, øresmerter, øjensmerter, mydriasis, utilpashed, hæmaturi,

pustuløst udslæt, rhinitis, traumer, vægttab, muskelsammentrækninger,

drømmeforstyrrelser, apati, albuminuri, pollakisuri, polyuri, smerter i bryst,

menstrutionsforstyrrelser, alopeci, dermatitis, hudlidelser, abnorm hudlugt, urticaria,

bruxismus, rødmen.

Ikke kendt: Enuresis.

57778_spc.docx

Side 15 af 22

57778_spc.docx

Side 16 af 22

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier, der hovedsagelig inkluderede patienter ≥ 50 år, viser en forøget

risiko for knoglebrud hos patienter, der blev behandlet med SSRI og TCA. Mekanismen

bag denne risiko kendes ikke.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Toksicitet

Sertralins sikkerhedsmargin afhænger af patientpopulation og/eller øvrigt medicinindtag.

Dødsfald er blevet rapporteret i forbindelse med overdosering af sertralin alene eller i

kombination med andre lægemidler og/eller alkohol. Enhver overdosering bør derfor

behandles aggressivt.

Symptomer

Symptomer på overdosering er bl.a. serotonin-medierede bivirkninger såsom døsighed,

gastrointestinale forstyrrelser (fx kvalme og opkastning), takykardi, tremor, agitation og

svimmelhed. Koma er rapporteret mindre hyppigt

Forlænget QT

-interval/Torsade de Pointes er set efter overdosering af sertralin. Det

anbefales derfor, at der foretages EKG-måling i forbindelse med alle overdoseringer.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot til sertralin. Det anbefales, at luftveje holdes frie og, om

nødvendigt, at der gives ilt og ventileres. Aktivt kul, som kan anvendes sammen med et

afføringsmiddel, kan være ligeså effektivt, eller mere, end ventrikeltømning, og denne

mulighed bør overvejes ved behandling af overdosering. Induktion af emesis frarådes.

Overvågning af hjertefunktion (fx EKG) og vitale funktioner tilrådes også samtidig med

almindelig symptomatisk behandling og understøttende forholdsregler. Da sertralin har et

stort distributionsvolumen er forceret diurese, dialyse, hæmoperfusion og

udskiftningstransfusion sandsynligvis uden effekt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 AB 06. Selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI).

57778_spc.docx

Side 17 af 22

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Sertralin er en potent, specifik neuronal serotonin (5-HT)-genoptagshæmmer in vitro, hvilket

resulterer i en potentiering af effekten af 5-HT i dyr. Sertralin har kun meget svag effekt på

den neuronale genoptagelse af noradrenalin og dopamin. I kliniske doser blokerer sertralin

optagelse af serotonin i humane blodplader. Sertralin har ingen stimulerende, sedativ eller

antikolinerg aktivitet og er ikke kardiotoksisk i dyr. I kontrollerede forsøg med raske

forsøgspersoner, havde sertralin ingen sederende virkning og påvirkede ikke den

psykomotoriske adfærd. I overensstemmelse med den selektive hæmning af 5-HT

genoptagelse, forstærker sertralin ikke den katekolaminerge aktivitet. Sertralin har ikke

affinitet til muskarine (kolinerge), serotonerge, dopaminerge, adrenerge, histaminerge, GABA

eller benzodiazepinerge receptorer. Kronisk indgift af sertralin i dyr bevirkede nedregulering

af ikke-adrenergereceptorer i hjernen. Dette er også set efter andre klinisk effektive

antidepressiva og antiobsessive lægemidler.

Farmakodynamisk virkning

Der er ikke set fysisk eller psykisk afhængighed af sertralin. I et placebo-kontrolleret,

dobbeltblindt, randomiseret forsøg, der skulle vise den komparative tilbøjelighed for

afhængighed af sertralin, alprazolam og d-amfetamin hos mennesker, fremkaldte sertralin

ikke positive, subjektive virkninger, der tyder på afhængighed. Forsøgspersonerne bedømte

derimod både alprazolam og d-amfetamin signifikant højere end placebo, hvad angår

medicinlignende eufori og potentiale for afhængighed. Sertralin fremkaldte hverken den

stimulering eller angst, der er associeret med d-amfetamin eller sedation og psykomotorisk

svækkelse associeret med alprazolam. Sertralin fungerer ikke som en positiv forstærker i

rhesusaber, der er trænet til selv at anvende kokain, ej heller som substitut for en

karakteristisk stimulans for hverken d-amfetamin eller pentobarbital i rhesusaber.

Klinisk virkning og sikkerhed

Svær depression

Et klinisk forsøg blev udført på de ambulante deprimerede patienter, der ved slutningen af en

initial 8 ugers åben behandlingsfase havde responderet på sertralin 50-200 mg daglig. Disse

patienter (n=295) blev randomiseret til at fortsætte yderligere 44 uger på dobbeltblindt

sertralin 50-200 mg daglig eller placebo. Der blev observeret en statistisk signifikant lavere

tilbagefaldsfrekvens hos patienter, der fik sertralin sammenlignet med dem, der fik placebo.

Den gennemsnitlige dosis for dem, der fuldførte var 70 mg daglig. Procentdelen af

respondenter (defineret som de patienter, der ikke fik tilbagefald) var 83,4 % for sertralin og

60,8 % for placebogruppen.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Der er fundet en lavere responsrate hos mænd sammenlignet med kvinder i den almindelige

population i de kombinerede data fra 3 PTSD-forsøg. I de 2 positive almindelige

populationsforsøg var responsraterne ens for mænd og kvinder, der fik sertralin sammenlignet

med placebo (kvinder: 57,2 % vs. 34,5 %; mænd: 53,9 % vs. 38,2). Antallet af mænd og

kvinder i det poolede almindelige populationsforsøg var henholdsvis 184 og 430. Resultaterne

hos kvinderne var derfor mere stærke og hos mændene var resultaterne forbundet med andre

baseline-variable (mere stofafhængig, længere varighed, kilde til traume osv.), hvilket er

korreleret med aftagende effekt.

57778_spc.docx

Side 18 af 22

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos børn

Sikkerhed og effekt af sertralin (50-200 mg daglig) blev undersøgt ved ambulant behandling

af ikke-deprimerede børn (6-12 år) og unge (13-17 år) med obsessiv-kompulsiv sygdom

(OCD). Efter en uges indkøring med enkeltblind placebobehandling, blev patienterne

randomiseret til en 12 ugers fleksibel dosering med enten sertralin eller placebo. Børn (6-12

år) fik en initialdosis på 25 mg. Efter Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

CY-BOCS (p=0,005), the NIMH Global Obessive Compulsive Scale (p=0,0019) og the CGI

Improvement (p=0,002) viste de patienter, der blev randomiseret til sertralin en større

forbedring end dem, der blev randomiseret til placebo. Derudover sås en tendens til en større

forbedring i sertralingruppen end i placebogruppen vurderet ud fra CGI Severity Scale

(p=0,089). Efter CY-BOCs var den gennemsnitlige baseline- og ændring fra baseline-score

for placebogruppen henholdsvis 22,25

6,15 og -3,4

0,82. For sertralingruppen var den

gennemsnitlige baseline og ændring fra baseline-score henholdsvis 23,36

4,56 og

-6,8

0,87. I en post-hoc analyse var respondenter, der er defineret som patienter med et

25 % eller større fald i CY-BOCs (det primære effektmål) fra baseline til endepunkt, 53 % for

sertralin-behandlede patienter sammenlignet med 37 % for placebo-behandlede patienter

(p=0,03).

Længerevarende sikkerheds- og effektdata mangler for denne pædiatriske population.

Pædiatrisk population

Der er ingen tilgængelige data for børn under 6 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter 14 dages oral dosis på 50-200 mg 1 gang daglig blev den maksimale

plasmakoncentration af sertralin opnået hos mennesker 4,5-8,4 timer efter den daglige indgift.

Samtidig indtagelse af føde ændrer ikke biotilgængeligheden af sertralin tabletter signifikant.

Fordeling

Ca. 98 % af det cirkulerende stof er bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Sertralin har udpræget first-pass levermetabolisme.

På baggrund af kliniske og in-vitro-data kan det konkluderes, at sertralin metaboliseres

gennem flere forskellige mekanismer herunder CYP3A4, CYP2C19 (se pkt. 4.5) og CYP2B6.

Sertralin og den primære metabolit desmethylsertralin er også substrater for P-glycoprotein

in-vitro.

Elimination

Den gennemsnitlige halveringstid af sertralin er ca. 26 timer (22-36 timer). I

overensstemmelse hermed er der ca. én dobbelt akkumulering op til steady state-

koncentrationerne, som opnås efter en daglig dosis i en uge.

Halveringstiden for N-desmethylsertralin ligger i området 62-104 timer. Sertralin og N-

desmethylsertralin metaboliseres begge i vid udstrækning hos mennesker, og de

fremkomne metabolitter udskilles i fæces og urin i lige store mængder. Kun en lille

mængde uændret sertralin (under 0,2 %) udskilles i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Sertralins farmakokinetiske profil er proportional med dosis i området 50-200 mg.

57778_spc.docx

Side 19 af 22

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Pædiatrisk population med OCD

Sertralins farmakokinetik er undersøgt hos 29 børn i alderen 6-12 år og 32 unge i alderen 13-

17 år. I løbet af 32 dage blev patienterne gradvist optitreret til en daglig dosis på 200 mg. De

fik enten en startdosis på 25 mg og derpå trinvis stigning i dosis, eller en startdosis på 50 mg

og trinvis stigning i dosis. Både 25 mg-behandlingsregimen og 50 mg-behandlingsregimen

blev tolereret i lige høj grad. I steady state for 200 mg dosis var sertralins

plasmakoncentration hos de 6-12 årige ca. 35 % højere sammenlignet med de 13-17 årige, og

21 % højere sammenlignet med den voksne referencegruppe. Der var ingen signifikant

forskel mellem drenge og piger med hensyn til clearance. Derfor anbefales en lav startdosis

og trinvis øgning af dosis med 25 mg ad gangen hos børn, især hos børn med lav legemsvægt.

Unge kan doseres som voksne.

Unge og ældre

Den farmakokinetiske profil hos unge eller ældre er ikke signifikant forskellig fra den hos

voksne mellem 18 og 65 år.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverbeskadigelse forlænges sertralins halveringstid, og AUC øges tre

gange (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen signifikant akkumulering af sertralin hos patienter med moderat til svært

nedsat nyrefunktion.

Farmakogenetik

Sertralinplasmakoncentrationerne var ca. 50 % højere hos dårlige omsættere af CYP2C19

sammenlignet med hurtige omsættere. Den kliniske betydning af dette er uklar og patienter

skal titreres på grundlag af klinisk respons.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. Reproduktionstoksicitetsforsøg med dyr viste ingen tegn på

teratogenicitet eller påvirkning af handyrenes fertilitet. Den observerede fototoksicitet var

sandsynligvis relateret til toksicitet i moderdyret. Kun i de første par dage efter fødslen

faldt det postnatale afkoms overlevelse og kropsvægt. Der er fundet bevis for, at den

tidlige, postnatale mortalitet skyldtes in-utero eksponering efter dag 15 i drægtigheden.

Forsinkelse i den postnatale udvikling blev fundet i afkom fra behandlede moderdyr, og

det skyldtes sandsynligvis virkningen på moderdyret, og det er derfor ikke relevant for

risikoen hos mennesker.

Data fra dyrestudier i gnavere og ikke-gnavere har ikke vist effekter på fertiliteten.

Dyrestudier med juvenile dyr

Der er udført et toksicitetsstudie med unge han- og hunrotter, der fik orale sertralindoser på

dag 21-56 efter fødslen (i doser på 10, 40 eller 80 mg/kg/dag) med en doseringsfri

opfølgningsfase til dag 196 efter fødslen. Der blev observeret forsinket kønsmodning hos

han- og hunrotter ved forskellige doser (hanner ved 80 mg/kg og hunner ved ≥ 10 mg/kg).

57778_spc.docx

Side 20 af 22

På trods af disse fund blev der ved endepunkterne ikke set sertralin-relateret påvirkning af

hverken han- eller hunrotters reproduktivitet. Desuden blev der mellem dag 21 og 56 set

dehydrering, pigmenteret næseflåd og nedsat gennemsnitlig øgning af legemsvægten. Alle

disse sertralin-relaterede virkninger var reversible under den doseringsfrie opfølgningsfase.

Den kliniske relevans af disse fund hos rotter, der fik sertralin, er ikke fastslået.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Calciumhydrogenphosphatdihydrat, vandfrit

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Polydextrose (E1200)

Triacetin

Macrogol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholder med låg af

polyethylen

Pakningsstørrelser: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 250, 300 og 500 stk.

PVC/PVdC-aluminiumsfolie blisterpakning

Pakningsstørrelser: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 250, 300 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

57778_spc.docx

Side 21 af 22

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

57778

100 mg: 57779

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. maj 2018

57778_spc.docx

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety