Sertralin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sertralin "Mylan" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sertralin "Mylan" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 37196
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

22. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Sertralin "Mylan", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22617

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sertralin "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sertralin som sertralinhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

50 mg

Hvide, aflange tabletter med delekærv præget med "ST" og "50" på forsiden og "G" på

bagsiden.

100 mg

Hvide, aflange tabletter med delekærv præget med "ST" og "100" på forsiden og "G" på

bagsiden.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sertralin er indiceret til behandling af:

Depressive episoder. Forebyggelse af tilbagevendende depressive episoder.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos voksne og hos børn og unge i alderen 6-17 år.

Socialangst.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

37196_spc.doc

Side 1 af 22

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Initialbehandling

Depression og obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)

Sertralinbehandling bør startes med en dosis på 50 mg 1 gang daglig.

Panikangst, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og socialangst

Behandlingen bør initieres med 25 mg 1 gang daglig. Dosis øges til 50 mg 1 gang daglig efter

en uge. Dette behandlingsregime har vist sig at reducere antallet af de nyopståede

bivirkninger, der ses i begyndelsen af behandlingsperioden, og som kendetegner panikangst.

Titrering

Depression, obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), panikangst, socialangst og posttraumatisk

belastningsreaktion

Patienter, der ikke responderer på 50 mg 1 gang daglig, kan have gavn af en dosisøgning.

Dosisændringer bør foretages trinvist med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge, op

til en maksimal dosis på 200 mg daglig. Dosisændringer bør ikke ske hyppigere end en gang

pr. uge af hensyn til sertralins halveringstid på 24 timer.

Terapeutisk effekt kan ses inden for 7 dage. Terapeutisk respons er dog som regel først synlig

efter en længere behandlingsperiode, især i forbindelse med OCD.

Vedligeholdelse af dosis

Dosering i en længerevarende behandlingsperiode bør holdes på det lavest mulige

effektgivende niveau med efterfølgende justering afhængigt af terapeutisk respons.

Depression

Længerevarende behandling kan være hensigtsmæssig til forebyggelse af tilbagevendende

depressive episoder (MDE). I de fleste tilfælde er den anbefalede dosis til forebyggelse af

tilbagevendende depressive episoder, den samme som anvendes under den aktuelle episode.

Patienter med depression bør behandles i en periode på mindst 6 måneder for at sikre, at de er

symptomfri.

Panikangst og OCD

Da forebyggelse af tilbagefald ikke er påvist for disse sygdomme, bør fortsat behandling af

panikangst og OCD regelmæssigt vurderes.

Pædiatrisk population

Børn og unge med OCD

13-17 år: Initialt gives 50 mg 1 gang daglig.

6-12 år: Initialt gives 25 mg 1 gang daglig. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang daglig efter 1

uge.

37196_spc.doc

Side 2 af 22

Ved manglende respons kan efterfølgende doser efter behov øges med 50 mg ad gangen

over en periode på nogle uger. Den maksimale dosis er 200 mg daglig. Imidlertid skal der

tages hensyn til børns relativt lave legemsvægt i forhold til voksnes, når dosis øges fra 50

mg. Dosisændringer bør foretages med intervaller på mindst 1 uge.

Der er ikke vist effekt hos børn med depression.

Der er ingen tilgængelige data for behandling af børn under 6 år (se pkt. 4.4).

Ældre patienter

Da ældre patienter har en større risiko for udvikling af hyponatriæmi, skal deres dosis

overvejes omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Leverinsufficiens

Sertralin skal anvendes med forsigtighed til patienter med leversygdom. En lavere dosis

eller et længere interval mellem doseringerne bør anvendes til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4). Sertralin bør ikke anvendes i tilfælde af svært nedsat leverfunktion

på grund af manglende kliniske data (se pkt. 4.4).

Nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

Symptomer ved seponering af sertralinbehandlingen

Brat seponering bør undgås. Ved ophør af behandling med sertralin bør dosis nedsættes

gradvist over en periode på mindst 1-2 uger for at nedsætte risikoen for

seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis reduktion af dosis eller seponering

medfører uacceptable symptomer, må det overvejes at vende tilbage til den oprindeligt

ordinerede dosis. Herefter kan lægen fortsætte med at reducere dosis, men i et

langsommere tempo.

Administration

Sertralin bør indtages en gang daglig enten morgen eller aften.

Sertralin tabletter kan tages med eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for sertralin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig behandling med irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) er

kontraindiceret på grund af risiko for udvikling af serotoninsyndrom med symptomer som

f.eks. agitation, tremor og hypertermi.

Sertralin må ikke anvendes inden for 14 dage efter seponering af en irreversibel MAO-

hæmmer. Tilsvarende bør behandling med en irreversibel MAO-hæmmer tidligst indledes

7 dage efter seponering af sertralin (se pkt. 4.5).

Samtidig brug hos patienter, der tager pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

37196_spc.doc

Side 3 af 22

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serotoninsyndrom (SS) eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Der er rapporteret om potentielt livstruende tilstande, som serotoninsyndrom (SS) eller

malignt neuroleptikasyndrom (NMS) ved brug af SSRI, herunder sertralin. Risiko for SS

eller NMS ved brug af SSRI er forøget ved samtidig brug af andre serotonerge lægemidler

(inklusive andre serotonerge antidepressiva og triptaner), lægemidler der nedsætter

metabolismen af serotonin (inklusive MAO-hæmmere, f.eks. methylenblåt), antipsykotika,

andre dopaminantagonister samt med opioider. Patienter bør monitoreres for tegn og

symptomer på SS eller NMS (se pkt. 4.3).

Skift fra selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) eller andre

antidepressiva eller antiobssessive lægemidler

Erfaring savnes vedrørende varigheden af den optimale udvaskningsperiode ved skift fra

SSRI-præparater, andre antidepressiva eller antiobsessive lægemidler til sertralin. Der bør

derfor udvises forsigtighed og omhyggelig medicinsk vurdering, især hvis der skiftes fra

langtidsvirkende stoffer, f.eks. fluoxetin.

Andre serotonerge lægemidler, f.eks. tryptophan, fenfluramin og 5-HT-agonister

Samtidig behandling med sertralin og andre lægemidler, der øger effekten af serotonerg

neurotransmission, f.eks. tryptophan, fenfluramin, 5-HT-agonister eller naturlægemidler,

som indeholder perikon (Hypericum perforatum) bør gives med forsigtighed og helt undgås,

så vidt det er muligt, på grund af risikoen for farmakodynamisk interaktion.

Forlænget QT

-interval/Torsade de Pointes (TdP)

Der er efter markedsføring set tilfælde af forlænget QT

-interval og Torsade de Pointes

(TdP) ved brug af sertralin. Hovedparten af disse tilfælde blev set hos patienter med andre

risikofaktorer for forlænget QT

-interval/TdP. Sertralin bør derfor anvendes med

forsigtighed til patienter med risiko for forlænget QT

-interval.

Aktivering af hypomani eller mani

Hos et mindre antal patienter, der er behandlet med markedsførte antidepressiva og

antiobsessisve lægemidler, herunder sertralin, er der rapporteret om symptomer på mani og

hypomani. Sertralin bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med mani/hypomani

i anamnesen. Patienten bør overvåges nøje af lægen. Sertralin bør seponeres hos enhver

patient, der går ind i en manisk fase.

Skizofreni

Psykotiske symptomer kan tiltage hos skizofrene patienter.

Kramper

Kramper kan opstå ved behandling med sertralin: Sertralinbehandling bør undgås hos

patienter med ustabil epilepsi, og bør kun gives til patienter med kontrolleret, stabil

epilepsi under nøje medicinsk overvågning. Sertralin bør seponeres hos patienter, der

udvikler kramper.

Selvmord/selvmordstanker/selvmordsforsøg eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

37196_spc.doc

Side 4 af 22

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en forbedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres sertralin, kan også være forbundet med

en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse tilstande være co-

morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme forholdsregler ved

behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved patienter med svær

depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Pædiatrisk population

Sertralin "Mylan" bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år, undtagen

til børn og unge mellem 6 og 17 år med obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo.

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover

findes der kun begrænsede kliniske data for langtidsdata om sikkerhed hos børn og unge

herunder påvirkning af vækst, kønsmodning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling. Der

er set enkelte tilfælde af nedsat vækst og forsinket indtræden af pubertet efter

markedsføring. Klinisk relevans heraf og kausalitet herfor er stadig uklar (se pkt. 5.3).

Læger skal kontrollere børn for vækst- og udviklingsabnormiteter i kroppen, hvis de er i

langtidsbehandling.

Abnorm blødning/hæmorragi

Der er rapporteret om kutane blødningsabnormiteter ved behandling med SSRI, herunder

kutan blødning (ekkymose og purpura) og andre blødningshændelser, f.eks. gastrointestinal

eller gynækologisk blødning, herunder fatal blødning. Der bør udvises forsigtighed hos

patienter, der anvender SSRI, især ved samtidig anvendelse af lægemidler med kendt

virkning på trombocytfunktionen (f.eks. antikoagulantia, atypiske antipsykotika og

phenothiaziner, de fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre og non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)) samt hos patienter med blødningsforstyrrelser i

anamnesen (se pkt. 4.5).

37196_spc.doc

Side 5 af 22

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi kan forekomme i forbindelse med behandling med SSRI eller SNRI,

herunder sertralin.

I mange tilfælde forekommer hyponatriæmi som et resultat af uhensigtsmæssig produktion

af antidiuretisk hormon (SIADH). Der er rapporteret tilfælde af serum-natriumniveau

under 110 mmol/l.

Ældre har en større risiko for udvikling af hyponatriæmi i forbindelse med behandling med

SSRI eller SNRI. Patienter, der tager diuretika eller som på anden måde er

volumendepleterede har også en større risiko (se under Ældre). Seponering af behandling

bør overvejes hos patienter med symptomatisk hyponatriæmi, og egnet medicinsk

intervention bør indledes. Tegn og symptomer på hyponatriæmi omfatter hovedpine,

koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, konfusion, svaghed og usikkerhed, som kan

føre til faldulykker. Tegn og symptomer forbundet med sværere og/eller akutte tilfælde

omfatter hallucinationer, synkope, kramper, koma, respirationsstop og død.

Symptomer ved seponering af sertralin

Seponeringssymptomer forekommer almindeligvis ved stop af behandling, især hvis der er

tale om brat seponering (se pkt. 4.8). Blandt de patienter, der i kliniske forsøg blev

behandlet med sertralin, var hyppigheden af rapporterede seponeringssymptomer 23% hos

dem, der afbrød behandlingen sammenlignet med 12% hos dem, der fortsatte

behandlingen.

Risikoen for seponeringssymptomer kan afhænge af flere faktorer, f.eks. behandlings-

varighed og dosis samt hastigheden af dosisreduktion. De mest almindelige rapporterede

reaktioner er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi), søvnforstyrrelser

(herunder søvnmangel og intense drømme), agitation eller angst, kvalme og/eller

opkastning, tremor og hovedpine. Hos de fleste patienter er disse symptomer milde til

moderate, men hos nogle patienter kan de være svære. De indtræder normalt inden for de

første dage efter seponering af behandlingen, men symptomerne er i meget sjældne tilfælde

rapporteret hos patienter, der uforvarende har sprunget en dosis over. Symptomerne er

generelt forbigående og forsvinder normalt inden for to uger, mens de hos enkelte kan

være længerevarende (2-3 måneder eller mere). Det anbefales derfor at seponere

behandlingen gradvist ved nedtrapning af dosis over en periode på flere uger eller måneder

alt efter patientens behov (se "Symptomer ved seponering af sertralin" i pkt. 4.2).

Akatisi/psykomotorisk rastløshed

Brugen af sertralin har været knyttet til udvikling af akatisi, som er kendetegnet ved en

fornemmelse af subjektiv ubehagelig eller forstyrrende rastløshed og et behov for ofte at

bevæge sig og manglende evne til at sidde eller stå stille. Denne tilstand indtræffer med

størst sandsynlighed inden for de første par ugers behandling. For patienter, der udvikler

disse symptomer, kan dosisøgning være uhensigtsmæssig.

Nedsat leverfunktion

Sertralin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. En farmakokinetisk undersøgelse af

gentagne doseringer hos patienter med mild og stabiliseret levercirrhose viste en forlænget

halveringstid og ca. tre gange større AUC og C

sammenlignet med patienter med normal

leverfunktion. Der er ikke observeret nogen signifikant forskel i plasmaproteinbinding

mellem grupperne. Anvendelse af sertralin til patienter med leversygdom bør foregå med

forsigtighed. En lavere dosis eller længere interval mellem doseringerne bør anvendes til

37196_spc.doc

Side 6 af 22

patienter med nedsat leverfunktion. Sertralin bør ikke anvendes til patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Da sertralin i vid udstrækning metaboliseres i leveren, er udskillelsen af uomdannet stof

via urinen kun en mindre eliminationsvej. Hos patienter med mild til moderat nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance 30-60 ml/min) eller moderat til svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 10-29 ml/min) var farmakokinetiske parametre (AUC og C

) efter

gentagne doser ikke signifikant forskellige fra dem hos patienter med normal nyrefunktion.

Dosisjustering er ikke nødvendig baseret på graden af nedsat nyrefunktion.

Ældre

Over 700 ældre patienter (>65 år) deltog i et klinisk forsøg. Bivirkningernes art og

hyppighed hos de ældre patienter svarede til forekomsten hos yngre patienter.

SSRI og SNRI herunder sertralin er dog forbundet med tilfælde af klinisk betydende

hyponatriæmi hos ældre, som kan have en større risiko for at udvikle denne bivirkning (se

hyponatriæmi under pkt. 4.4).

Diabetes

Hos patienter med diabetes kan behandling med en SSRI muligvis ændre den glykæmiske

kontrol. Det kan være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller oral hypoglykæmisk

dosering.

Elektrochokbehandling (ECT)

Der er ikke udført kliniske forsøg vedrørende risk-benefit ved samtidig anvendelse af ECT

og sertralin.

Grapefrugtjuice

Samtidig indtag af sertralin og grapefrugtjuice kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Påvirkning af urin screeningtest

Der er set falsk-positive benzodiazepin urin-immunoassay screeningtest hos patienter der

fik sertralin. Det skyldes mangel på specificitet i screeningstestene. Der kan forventes

falsk-positive svar i flere dage efter seponering af sertralinbehandling. Bekræftende test,

som f.eks. gaschromatografi/massespektrometri kan skelne sertralin fra benzodiazepiner.

Snævervinklet glaukom

SSRI’er, herunder sertralin, kan have en effekt på pupilstørrelsen, som kan resultere i

mydriasis. Denne mydriatiske effekt kan potentielt forsnævre øjenvinklen, som igen kan

resultere i forhøjet intraokulært tryk og snævervinklet glaukom, især hos prædisponerede

patienter. Sertralin skal derfor bruges med forsigtighed hos patienter med snævervinklet

glaukom eller med glaukom i anamnesen.

37196_spc.doc

Side 7 af 22

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kontraindiceret

Monoaminooxidasehæmmere

Irreversible MAO-hæmmere (f.eks. selegilin)

Sertralin må ikke anvendes sammen med irreversible MAO-hæmmere, som f.eks. selegilin.

Sertralinbehandling må ikke initieres inden for 14 dage efter seponering af en irreversibel

MAO-hæmmer. Tilsvarende bør behandling med en irreversibel MAO-hæmmer tidligst

indledes 7 dage efter seponering af sertralin (se pkt. 4.3).

Reversibel, selektiv MAO-A-hæmmer (f.eks. moclobemid)

På grund af risiko for serotoninsyndrom, må sertralin ikke anvendes samtidig med en

reversibel og selektiv MAO-hæmmer, som f.eks. moclobemid. Efter seponering af en

reversibel MAO-hæmmer kan sertralinbehandling initieres efter en periode på mindre end

14 dage. Det anbefales, at behandling med en reversibel MAO-hæmmer tidligst indledes 7

dage efter seponering af sertralin (se pkt. 4.3).

Reversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer (linezolid)

Linezolid, der er et antibiotikum, er en svag reversibel og ikke-selektiv MAO-hæmmer, der

ikke bør anvendes samtidig med sertralin (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret om alvorlige reaktioner hos patienter, som for nylig har seponeret en

behandling med en MAO-hæmmer (f.eks. methylenblåt) og startet på sertralinbehandling,

eller som har seponeret en sertralinbehandling før initiering af behandling med en MAO-

hæmmer. Disse reaktioner omfatter tremor, myoklonus, diaforese, kvalme, opkastning,

rødmen, svimmelhed samt hypertermi med karakteristika, der ligner malignt

neuroleptikasyndrom, krampeanfald og død.

Pimozid

I et klinisk forsøg har samtidig indtagelse af sertralin og en lav enkeltdosis pimozid (2 mg)

vist stigning i pimozidkoncentrationen på ca. 35%. Disse forhøjede niveauer har ikke nogen

sammenhæng med ændringer i EKG. Da mekanismen bag denne interaktion er ukendt, og

på grund af pimozids snævre terapeutiske indeks, er samtidig brug af sertralin og pimozid

dog kontraindikeret (se også pkt. 4.3).

Samtidig administration med sertralin anbefales ikke

CNS depressiva og alkohol

Daglig indtagelse af 200 mg sertralin har vist sig ikke at forstærke virkningen af alkohol,

carbamazepin, haloperidol eller fenytoin i forhold til kognitiv og psykomotorisk adfærd

hos raske forsøgspersoner. Samtidig anvendelse af sertralin og alkohol er imidlertid

kontraindikeret.

Andre serotonerge lægemidler

Se pkt. 4.4.

37196_spc.doc

Side 8 af 22

Forsigtighed tilrådes også med fentanyl (brugt i generel anæstesi eller til behandling af

kroniske smerter) andre serotonerge lægemidler (herunder andre serotonerge antidepressiva

og triptaner) samt med andre opioider.

Særlige forsigtighedsregler

Lægemidler der forlænger QT

c

-intervallet

Risiko for forlænget QT

-interval og/eller ventrikulær arytmi (f.eks. TdP) kan være øget,

hvis der samtidig anvendes lægemidler, der forlænger QT

-intervallet (f.eks. visse

antipsykotika og antibiotika) (se pkt. 4.4).

Lithium

I placebokontrollerede undersøgelser med raske frivillige forsøgspersoner skete der ingen

ændring af lithiums farmakokinetik ved samtidig anvendelse af sertralin og lithium. Der

kunne dog konstateres en stigning i tremor i forhold til placebo, hvilket kan tyde på en

mulig farmakodynamisk interaktion. Patienter bør overvåges nøje ved samtidig behandling

med sertralin og lithium.

Phenytoin

Et placebokontrolleret forsøg med raske frivillige forsøgspersoner har vist, at længerevarende

indtagelse af sertralin 200 mg daglig ikke medførte klinisk afgørende hæmning af phenytoins

metabolisering. Dog er der set nogle tilfælde af høj phenytoineksponering hos patienter, der

anvender sertralin. Derfor bør plasmaphenytoin-koncentrationen monitoreres, når

sertralinbehandling initieres, og med korrekt justering af phenytoindosis. Derudover kan

samtidig anvendelse af phenytoin medføre en reduktion af sertralinkoncentrationen i plasma.

Det kan ikke udelukkes, at andre CYP3A4-hæmmere, f.eks. phenobarbital, carbamazepin,

perikon, rifampicin, kan medføre en reduktion i plasmakoncentrationen for sertralin.

Triptaner

Efter markedsføring er der ved samtidig behandling med sertralin og sumatriptan i sjældne

tilfælde rapporteret om svaghed, hyperrefleksi, koordinationssvigt, konfusion, angst og

uro. Symptomer på serotonergt syndrom kan også forekomme med andre produkter af

samme klasse (triptaner). Hvis samtidig behandling med sertralin og sumatriptan er klinisk

påkrævet, tilrådes det, at patienten overvåges (se pkt. 4.4).

Warfarin

Samtidig behandling med sertralin 200 mg daglig og warfarin har vist en mindre, men

statistisk signifikant øgning af prothrombintid. Dette kan i nogle tilfælde give ubalance i INR-

værdien. Prothrombintiden bør derfor overvåges, når sertralinbehandling initieres eller

seponeres.

Øvrige lægemiddelinteraktioner, digoxin, atenolol, cimetidin

Samtidig behandling med cimetidin medførte et betydeligt fald i sertralin-clearance. Den

kliniske betydning af disse ændringer er ukendt. Sertralin har ikke nogen virkning på

atenolols beta-adrenerge blokeringsevner. Der er ikke observeret interaktion mellem sertralin

200 mg daglig og digoxin.

37196_spc.doc

Side 9 af 22

Lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen

Der er en øget risiko for blødning hos patienter, der anvender SSRI, herunder sertralin

samtidig med medicin med kendt virkning på trombocytfunktionen (f.eks. non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), acetylsalicylsyre og ticlopidin) eller andre

lægemidler, der kan øge risikoen for blødning (se pkt. 4.4).

Neuromuskulære blokkere

SSRI'er kan reducere cholinesteraseaktivitet i plasma, hvilket medfører forlængelse af den

neuromuskulære blokkerende virkning af mivacurium og andre neuromuskulære blokkere.

Lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450

Sertralin kan muligvis fungere som en mild til moderat hæmmer af CYP2D6.

Længerevarende dosering med sertralin 50 mg daglig har vist en moderat stigning

(gennemsnit 23-37 %) i steady state desipramin-plasmaniveauet (desipramin er en markør for

CYP2D6-isoenzymaktivitet). Især ved høje sertralindoser kan der opstå klinisk relevante

interaktioner med andre CYP2D6-substrater med et snævert terapeutisk indeks, som klasse

1C-antiarrytmika, som f.eks. propafenon og flecainid, TCA og typiske antipsykotika.

Sertralin fungerer ikke som en hæmmer af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP1A2 i en

klinisk signifikant grad. Dette er bekræftet ved in vivo-interaktionsforsøg med CYP3A4-

substrater (endogen cortisol, carbamazepin, terfenadin, alprazolam), CYP2C19-substratet

diazepam og CYP2C9-substraterne tolbutamid, glibenclamid og phenytoin. In vitro-forsøg

tyder på, at sertralin i meget lille eller ingen grad hæmmer CYP1A2.

Indtag af 3 glas grapefrugtjuice dagligt øgede sertralinplasmakoncentrationen med ca. 100

% i et cross-over studie med 8 japanske raske frivillige forsøgspersoner. Indtag af

grapefrugtjuice bør derfor undgås under behandling med sertralin (se pkt. 4.4).

Baseret på interaktionsstudiet med grapefrugtjuice kan det ikke udelukkes at samtidig

administration af sertralin og potente CYP3A4-hæmmere som f.eks. proteasehæmmere,

ketoconazol, intraconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin, telithromycin og

nefazodon kan medføre en endnu større stigning i sertralin eksponering. Dette gælder også

for moderate CYP3A4-hæmmere som f.eks. aprepitant, erythromycin, fluconazol,

verapamil og diltiazem. Indtagelse af potente CYP3A4-hæmmere bør undgås under

behandling med sertralin.

Sertralinplasmakoncentrationer øges med ca. 50 % hos dårlige omsættere af CYP2C19

sammenlignet med hurtige omsættere (se pkt. 5.2). Interaktion med stærke hæmmere af

CYP2C19, f.eks. omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, fluoxetin, fluvoxamin,

kan ikke udelukkes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Data fra dyrestudier har ikke vist en effekt af sertralin på fertilitetsparametre (se pkt. 5.3).

Humane spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af

sædkvaliteten er reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane

fertilitet.

37196_spc.doc

Side 10 af 22

Graviditet

Der er ikke foretaget velkontrollerede forsøg med gravide kvinder. En betydelig mængde

data viser dog ingen tegn på, at sertralin fremkalder medfødte misdannelser. Dyreforsøg

har påvist virkning på reproduktionen sandsynligvis på grund af maternel toksicitet

forårsaget af stoffets farmakodynamiske virkning og/eller direkte farmakodynamiske

virkning på fostret (se pkt. 5.3).

Der er rapporteret om symptomer svarende til seponeringssymptomer hos nogle nyfødte,

hvis mødre har anvendt sertralin under graviditeten. Dette fænomen er også set med andre

SSRI-antidrepressiva. Sertralin må kun anvendes under graviditet, hvis kvindens kliniske

tilstand er sådan, at fordelen af behandlingen forventes at veje tungere end den potentielle

risiko.

Nyfødte bør observeres, hvis maternel brug af sertralin fortsætter ind i et af de senere trin

af graviditeten, især i tredje trimester. Følgende symptomer kan opstå hos nyfødte efter

maternel brug af sertralin i et senere trin af graviditeten: respirationsbesvær, cyanose, apnø,

krampeanfald, ustabil temperatur, vanskelighed ved fødeindtagelse, opkastning,

hypoglykæmi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, rysten, sitren, irritabilitet, sløvhed,

konstant grædende, døsighed og svært ved at sove. Disse symptomer kan enten skyldes den

serotonerge effekt eller seponeringssymptomer. I de fleste tilfælde indtræder

komplikationerne straks eller inden for 24 timer efter fødslen.

Data fra epidemiologiske undersøgelser tyder på, at anvendelse af SSRI´er til gravide,

særligt i de sene stadier af graviditeten, kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal

Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Denne observerede risiko var ca. 5 tilfælde for

hver 1.000 graviditeter. I den almindelige befolkning er der 1 til 2 tilfælde af PPHN for

hver 1.000 graviditeter.

Amning

Publicerede data vedrørende sertralinkoncentrationen i modermælk viser, at en lille

mængde sertralin og dets metabolit, N-desmethylsertralin, udskilles i modermælk. Generelt

blev der fundet ubetydelige eller umålelige sertralinkoncentrationer i spædbarns-serum,

dog med en undtagelse hos et spædbarn, hvor serumkoncentrationen var omkring 50 % af

moderens serumkoncentration (men uden synlig sundhedsmæssig påvirkning af barnet).

Der er indtil nu ikke rapporteret om sundhedsmæssige bivirkninger hos børn, der bliver

ammet af mødre, der anvender sertralin, men en risiko kan ikke udelukkes. Sertralin må

kun anvendes under amning, hvis lægen skønner, at behandlingens fordel vejer tungere end

risikoen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Klinisk farmakologiske forsøg har vist, at sertralin ikke påvirker den psykomotoriske adfærd.

Ved behandling med psykofarmaka kan reaktionstiden dog være nedsat hos visse patienter.

Patienterne anbefales derfor at udvise forsigtighed ved aktiviteter, der kræver

opmærksomhed, f.eks. at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før de ved, hvordan de

reagerer på behandling med sertralin.

37196_spc.doc

Side 11 af 22

4.8

Bivirkninger

Kvalme er den hyppigst forekommende bivirkning. Seksuel dysfunktion hos mænd

forekom i kliniske forsøg med behandling af socialangst hos 14 % for sertralin

sammenlignet med 0 % for placebo. Bivirkningerne er dosisafhængige og ofte af

forbigående natur ved fortsat behandling.

Bivirkningsprofilen, der ofte er observeret i dobbeltblinde, placebokontrollerede forsøg hos

patienter med OCD, panikangst, PTSD og socialangst svarede til den, der er observeret i

kliniske forsøg hos patienter med depression.

Tabel 1 viser bivirkninger set efter markedsføring (frekvens ikke kendt) og placebo-

kontrollerede forsøg (omfatter i alt 2.542 patienter, der fik sertralin og 2.145 patienter, der

fik placebo) hos patienter med OCD, panikangst, PTSD og socialangst.

Intensitet og frekvens kan falde ved fortsat behandling for nogle af de bivirkninger, der er

anført i tabel 1, og det vil som regel ikke føre til seponering af behandlingen.

Tabel 1: Bivirkninger

Frekvensen af bivirkninger observeret fra placebo-kontrollerede kliniske forsøg med OCD,

panikangst, PTSD og socialangst. Poolede analyser og efter markedsføring (frekvens ikke

kendt).

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/1.,000 til

<1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra

forhåndværende

data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Faryngitis

Øvre

luftvejsinfektioner

, rhinitis

Diverticulitis,

gastroenteritis,

otitis media

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Neoplasma†

Blod- og lymfesystemet

Lymfadenopat

Leukopeni,

trombocytopeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Anafylaktoide

reaktioner

Allergi

Endokrine system

Hypotyreose

Hyperprolakti-

næmi, syndrom

uhensigtsmæssig

sekretion af

antidiuretisk

hormon (ADH)

Metabolisme og ernæring

Nedsat

appetit,

øget

appetit*

Diabetes

mellitus,

hyperkolestero

læmi,

Hyponatriæmi,

hyperglykæmi

37196_spc.doc

Side 12 af 22

hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni (19 %)

Depression

depersonali

sa-tion,

mareridt,

angst*,

agitation*,

nervøsitet,

nedsat

libido*,

bruxismus

Hallucinationer*,

aggressive

reaktioner*,

eufori*, apati,

abnorm

tankegang

Konversionsfo

rstyrrelser,

afhængighed,

psykotiske

lidelser*,

paranoia,

selvmordstank

er og

-adfærd***,

søvngængeri,

præmatur

ejakulation

Mareridt

Nervesystemet

Svimmelhed

(11%), døsighed

(13%), hovedpine

(21%)*

Paræstesier

*, tremor,

hypertoni,

dysgeusi,

forstyrrelse

opmærkso

mhed

Kramper*,

ufrivillige

muskelsammentr

ækninger*,

abnorm

koordination,

abnorm

hyperkinesi,

amnesi,

hypæstesi*,

taleforstyrrelser,

ortostatisk

svimmelhed,

synkope,

migræne*

Koma*,

koreoatose,

dyskinesi,

hyperæstesi,

sensorisk

forstyrrelse

Bevægelsesforstyr

relser (herunder

ekstrapyramidale

symptomer som

hyperkinesi,

hypertoni,

dystoni, skæren

tænder eller

abnorm gangart.

Der er rapporteret

tegn og

symptomer

forbundet med

serotonin

syndrom eller

malignt

neuroleptikasyn-

drom: Ved

samtidig

anvendelse af

serotonerge

lægemidler, er der

i nogle tilfælde set

agitation,

konfusion,

diaforese, diarré,

feber,

hypertension,

stivhed, takykardi.

Akatisi og

psykomotorisk

rastløshed (se pkt.

4.4).

Cerebrovaskulære

kramper

(herunder re-

versibel cerebral

vasokonstriktion

37196_spc.doc

Side 13 af 22

syndrom og Call-

Fleming

syndrom).

Øjne

Synsforstyr

relser

Mydriasis*

Glaukom,

tåreflåd,

synsfeltdefekt,

diplopi,

fotofobi,

hyfæma

Unormalt syn,

uens pupiller

Øre og labyrint

Tinnitus*

Øresmerter

Hjerte

Palpitatione

Takykardi

Myokardieinfa

rkt, brady-

kardi,

hjerteforstyrrel

Forlænget QT

interval, Torsade

de Pointes

Vaskulære sygdomme

Hedeture*

Hypertension*,

rødmen

Perifer

iskæmi,

hæmaturi

Abnorm blødning

(f.eks.

gastrointestinal

blødning)

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben*

Bronkospasmer*,

dyspnø, epistaxis

Laryngospasm

hyperventilatio

hypoventilatio

n, stridor,

dysfoni, hikke

Interstitiel

lungesygdom

Mave-tarmkanalen

Diarré (18%),

kvalme (24%),

mundtørhed

(14%)

Abdominal

-smerter*

opkastning

obstipation

* dyspepsi,

flatulens

Øsofagitis,

dysfagi,

hæmorider, øget

spytsekretion,

sygdom i tungen,

opstød

Melæna,

blodig

afføring,

stomatitis, sår

på tunge,

tandsygdom,

glossitis,

mundsår

Pancreatitis

Lever og galdeveje

Abnorm

leverfunktion

Alvorlige

leverpåvirkninger

(herunder

hepatitis, icterus

leverinsufficiens)

Hud og subkutant væv

Udslæt*,

hyperhidros

Periorbital

ødem*,

ansigtsødem,

purpura*,

alopeci*,

koldsved, tør hud,

Dermatitis,

bulløs

dermatitis,

follikulært

udslæt,

abnorm

Sjældne rapporter

om alvorlige

kutanreaktioner

(SCAR): f.eks.

Stevens-Johnson's

syndrom og

37196_spc.doc

Side 14 af 22

urticaria*,

pruritus

hårstruktur,

abnorm

hudlugt

epidermal

nekrolyse,

angioødem,

lysfølsomhed,

hudreaktion

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi,

myalgi

Osteoarthritis,

muskelsvaghed,

rygsmerter,

muskelsammentr

ækninger

Knogleproble

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Nokturi,

urinretention*,

polyuri,

pollakisura,

vandladnings-

problemer,

urininkontinens*

Oliguri,

forsinket

påbegyndelse

af vandladning

Det reproduktive system og mammae**

Ejakulationssvigt

(14%)

Erektil

dysfunktion

Vaginalblødning,

seksuel

dysfunktion,

seksuel

dysfunktion hos

kvinder,

menstruations-

forstyrrelser

Menoragi,

atrofisk

vulvovaginitis,

balanopostit,

genitalt udflåd,

priapisme*,

galaktorré*

Gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Træthed (10%)*

Brystsmert

er*,

utilpashed*

Perifert ødem,

kulderystelser,

pyreksi*, asteni*,

tørst

Hernia, nedsat

lægemiddeltol

erans,

gangforstyrrels

Undersøgelser

Stigning i

alaninamino-

transferase*,

stigning i aspar-

tataminotrans-

ferase*, vægttab*,

vægtøgning*

Abnorm sæd,

forhøjet

kolesterol i

blodet

Abnorme kliniske

undersøgelsesresu

ltater, påvirket

trombocytfunktio

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Traumer

Kirurgiske og medicinske procedurer

Induceret

vasodilation

Hvis bivirkningerne optrådte i forsøgene med depression, OCD, panikangst, PTSD og socialangst er

terminologien genklassificeret til den terminologi, der blev anvendt for depressionsforsøgene.

† Et tilfælde af neoplasma er rapporteret hos en patient, der fik sertralin sammenlignet med ingen tilfælde i

placebogruppen.

* Disse bivirkninger er også set efter markedsføring.

** Denominatorer bruger antallet af patienter i den kombinerede gruppe med begge køn: sertralin (1118 mænd,

1424 kvinders) placebo (926 mænd, 1219 kvinder)

37196_spc.doc

Side 15 af 22

For OCD, korttidsbehandling, kun 1-12 ugers forsøg

*** Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med sertralin eller kort

efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Symptomer ved seponering af sertralin

Seponering af sertralin (især brat seponering) medfører ofte seponeringssymptomer. De

hyppigst rapporterede er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi),

søvnforstyrrelser (herunder insomni og intense drømme), agitation eller angst, kvalme

og/eller opkastning, tremor og hovedpine. Hos de fleste patienter er disse symptomer milde

til moderate og forbigående, men hos nogle patienter kan de være svære og/eller

langvarige. Det anbefales derfor, når sertralinbehandling ikke længere er påkrævet, at

seponere medicinen gradvist ved nedtrapning af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

37196_spc.doc

Side 16 af 22

Ældre

SSRI og SNRI herunder sertralin er forbundet med tilfælde af klinisk betydende

hyponatriæmi hos ældre. Disse patienter har en større risiko for at udvikle denne bivirkning

(se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Den samlede bivirkningsprofil, der er set hos mere end 600 børn behandlet med sertralin,

svarede til den, der er set i kliniske forsøg hos voksne. Følgende bivirkninger er rapporteret

i kliniske kontrollerede forsøg (n=281 patienter behandlet med sertralin):

Meget almindelig (≥1/10): Hovedpine (22 %), insomni (21 %), diarré (11 %) og kvalme

(15 %).

Almindelig (1/100 til <1/10): Brystsmerter, mani, pyreksi, opkastning, appetitløshed,

påvirket labilitet, aggression, agitation, nervøsitet, opmærksomhedsforstyrrelse,

svimmelhed, hyperkinesi, migræne, søvnighed, tremor, synsforstyrrelser, mundtørhed,

dyspepsi, mareridt, utilpashed, urininkontinens, udslæt, akne, epistaxis, flatulens.

Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100): EKG QT-forlængelse, selvmordsforsøg, kramper,

ekstrapyramidale forstyrrelser, paræstesi, depression, hallucinationer, purpura,

hyperventilation, anæmi, abnorm leverfunktion, stigning i alaninaminotransferase, cystitis,

herpes simplex, otitis externa, øresmerter, øjensmerter, mydriasis, utilpashed, hæmaturi,

pustuløst udslæt, rhinitis, traumer, vægttab, muskelsammentrækninger,

drømmeforstyrrelser, apati, albuminuri, pollakisura, polyuri, smerter i bryst,

menstruationsforstyrrelser, alopeci, dermatitis, hudlidelser, abnorm hudlugt, urticaria,

bruxismus, rødmen.

Frekvens ikke kendt: Enuresis.

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier hovedsageligt udført hos patienter på 50 år og opefter, viser en

forøget risiko for knoglebrud hos patienter, som får SSRI’er eller TCA’er. Mekanismen

bag dette er ukendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Toksicitet

Sertralins sikkerhedsmargin afhænger af patientpopulation og/eller øvrigt medicinindtag.

Der er rapporteret om dødsfald i forbindelse med overdosering af sertralin alene eller i

kombination med andre lægemidler og/eller alkohol. Derfor bør enhver overdosering

behandles aggressivt.

37196_spc.doc

Side 17 af 22

Symptomer

Symptomerne på sertralinoverdosering er bl.a. serotonin-medierede bivirkninger, såsom

sløvhed, gastrointestinale forstyrrelser (f.eks. kvalme og opkastning), takykardi, tremor,

agitation og svimmelhed. Koma er set i sjældne tilfælde.

Forlænget QT

-interval/Torsade de Pointes er set efter overdosering af sertralin. Det

anbefales derfor, at der foretages EKG-måling i forbindelse med alle overdoseringer.

Behandling

Der findes ingens specifik antidot til sertralin. Det anbefales, at luftvejene holdes frie om

nødvendigt, at der gives ilt og ventileres. Aktivt kul, som kan anvendes sammen med et

afføringsmiddel, kan være ligeså effektivt, eller mere, end maveskylning og bør overvejes

ved behandling af overdosering. Opkastning bør ikke fremprovokeres. Overvågning af

hjertefunktion (f.eks. ekg) og andre vitale funktioner tilrådes også samtidig med almindelig

symptomatisk behandling og understøttende forholdsregler. Da sertralin har et stort

distributionsvolumen er forceret diurese, dialyse, hæmoperfusion og plasmaferese

sandsynligvis ikke gavnligt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 AB 06. Selektive serotonin-reuptake-hæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Sertralin er en potent, specifik neuronal serotonin (5-HT)-genoptagshæmmer in vitro, hvilket

resulterer i en potentiering af effekten af 5-HT i dyr. Sertralin har kun meget svag effekt på

den neuronale genoptagelse af noradrenalin og dopamin. I kliniske doser blokerer sertralin

genoptagelse af serotonin i humane blodplader. Sertralin har ingen stimulerende, sedativ eller

antikolinerg aktivitet og er ikke kardiotoksisk i dyr. I kontrollerede forsøg med raske

forsøgspersoner, havde sertralin ingen sederende virkning og påvirkede ikke den

psykomotoriske adfærd. I overensstemmelse med den selektive hæmning af 5-HT

genoptagelse, forstærker sertralin ikke den katekolaminerge aktivitet. Sertralin har ikke

affinitet til muskarine (kolinerge), serotonerge, dopaminerge, adrenerge, histaminerge, GABA

eller benzodiazepinerge receptorer. Kronisk indgift af sertralin i dyr bevirkede nedregulering

af ikke-adrenerge receptorer i hjernen. Dette er også set efter andre klinisk effektive

antidepressiva og antiobsessive lægemidler.

Farmakodynamisk virkning

Der er ikke set fysisk eller psykisk afhængighed af sertralin. I et placebo-kontrolleret,

dobbeltblindt, randomiseret forsøg, der skulle vise den komparative tilbøjelighed for

afhængighed af sertralin, alprazolam og d-amfetamin hos mennesker, fremkaldte sertralin

ikke positive, subjektive virkninger, der tyder på afhængighed. Forsøgspersonerne bedømte

derimod både alprazolam og d-amfetamin signifikant højere end placebo, hvad angår

37196_spc.doc

Side 18 af 22

medicinlignende eufori og potentiale for afhængighed. Sertralin fremkaldte hverken den

stimulering eller angst, der er associeret med d-amfetamin eller sedation og psykomotorisk

svækkelse associeret med alprazolam. Sertralin fungerer ikke som en positiv forstærker i

rhesusaber, der er trænet til selv at anvende kokain, ej heller som substitut for en

karakteristisk stimulans for hverken d-amfetamin eller pentobarbital i rhesusaber.

Klinisk virkning og sikkerhed

Depression

Et klinisk forsøg blev udført på de ambulante deprimerede patienter, der ved slutningen af en

initial 8 ugers åben behandlingsfase havde responderet på sertralin 50-200 mg daglig. Disse

patienter (n=295) blev randomiseret til at fortsætte yderligere 44 uger på dobbeltblindt

sertralin 50-200 mg daglig eller placebo. Der blev observeret en statistisk signifikant lavere

tilbagefaldsfrekvens hos patienter, der fik sertralin sammenlignet med dem, der fik placebo.

Den gennemsnitlige dosis for dem, der fuldførte var 70 mg daglig. Procentdelen af respondere

(defineret som de patienter, der ikke fik tilbagefald) var 83,4 % for sertralin og 60,8 % for

placebogruppen.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Der er fundet en lavere responsrate hos mænd sammenlignet med kvinder i den almindelige

population i de kombinerede data fra 3 PTSD-forsøg. I de 2 positive almindelige

populationsforsøg var responderraterne ens for mænd og kvinder, der fik sertralin

sammenlignet med placebo (kvinder: 57,2 % vs. 34,5 %; mænd: 53,9 % vs. 38,2). Antallet af

mænd og kvinder i det poolede almindelige populationsforsøg var henholdsvis 184 og 430.

Resultaterne hos kvinderne var derfor mere stærke og hos mændene var resultaterne

forbundet med andre baseline-variable (mere stofafhængig, længere varighed, kilde til traume

osv.), hvilket er korreleret med aftagende effekt.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos børn

Sikkerhed og effekt af sertralin (50-200 mg daglig) blev undersøgt ved ambulant behandling

af ikke-deprimerede børn (6-12 år) og unge (13-17 år) med obsessiv-kompulsiv sygdom

(OCD). Efter en uges indkøring med enkeltblind placebobehandling, blev patienterne

randomiseret til en 12 ugers fleksibel dosering med enten sertralin eller placebo. Børn (6-12

år) fik en initialdosis på 25 mg. Efter Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

CY-BOCS (p=0,005), the NIMH Global Obessive Compulsive Scale (p=0,0019) og the CGI

Improvement (p=0,002) viste de patienter, der blev randomiseret til sertralin en større

forbedring end dem, der blev randomiseret til placebo. Derudover sås en tendens til en større

forbedring i sertralingruppen end i placebogruppen vurderet ud fra CGI Severity Scale

(p=0,089). Efter CY-BOCs var den gennemsnitlige baseline- og ændring fra baseline-score

for placebogruppen henholdsvis 22,25

6,15 og -3,4

0,82. For sertralingruppen var den

gennemsnitlige baseline og ændring fra baseline-score henholdsvis 23,36

4,56 og

-6,8

0,87. I en post-hoc analyse var respondere, der er defineret som patienter med et 25 %

eller større fald i CY-BOCs (det primære effektmål) fra baseline til endepunkt, 53 % for

sertralin-behandlede patienter sammenlignet med 37 % for placebo-behandlede patienter

(p=0,03).

Længerevarende sikkerheds- og effektdata mangler for denne pædiatriske population.

Pædiatrisk population

Der er ingen tilgængelige data for børn under 6 år.

37196_spc.doc

Side 19 af 22

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter 14 dages oral dosis på 50-200 mg 1 gang daglig blev den maksimale

plasmakoncentration af sertralin opnået hos mennesker 4,5-8,4 timer efter den daglige indgift.

Samtidig indtagelse af føde ændrer ikke biotilgængeligheden af sertralin tabletter signifikant.

Fordeling

Ca. 98% af det cirkulerende stof er bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Sertralin har udpræget first-pass levermetabolisme.

På baggrund af kliniske og in-vitro-data kan det konkluderes, at sertralin metaboliseres

gennem flere forskellige mekanismer herunder CYP3A4, CYP2C19 (se pkt. 4.5) og CYP2B6.

Sertralin og den primære metabolit desmethylsertralin er også substrater for P-glycoprotein

in-vitro.

Elimination

Den gennemsnitlige halveringstid af sertralin er ca. 26 timer (22-36 timer). I

overensstemmelse hermed er der ca. en dobbelt akkumulering op til steady state-

koncentrationerne, som opnås efter en daglig dosis i en uge.

Halveringstiden for N-desmethylsertralin ligger i området 62-104 timer. Sertralin og N-

desmethylsertralin metaboliseres begge i vid udstrækning hos mennesker, og de

fremkomne metabolitter udskilles i faeces og urin i lige store mængder. Kun en lille

mængde uændret sertralin (under 0,2%) udskilles i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Sertralins farmakokinetiske profil er proportional med dosis i området 50-200 mg.

Farmakokinetik i specielle patientgrupper

Pædiatrisk population med OCD

Sertralins farmakokinetik er undersøgt hos 29 børn i alderen 6-12 år og 32 unge i alderen 13-

17 år. I løbet af 32 dage blev patienterne gradvist optitreret til en daglig dosis på 200 mg. De

fik enten en startdosis på 25 mg og derpå trinvis stigning i dosis, eller en startdosis på 50 mg

og trinvis stigning i dosis. Både 25 mg-behandlingsregimen og 50 mg-behandlingsregimen

blev tolereret i lige høj grad. I steady-state for 200 mg dosis var sertralins

plasmakoncentration hos de 6-12 årige ca. 35 % højere sammenlignet med de 13-17 årige, og

21 % højere sammenlignet med den voksne referencegruppe. Der var ingen signifikant

forskel mellem drenge og piger med hensyn til clearance. Derfor anbefales en lav startdosis

og trinvis øgning af dosis med 25 mg ad gangen hos børn, især hos børn med lav legemsvægt.

Unge kan doseres som voksne.

Unge og ældre

Den farmakokinetiske profil hos unge eller ældre er ikke signifikant forskellig fra den hos

voksne mellem 18 og 65 år.

37196_spc.doc

Side 20 af 22

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverbeskadigelse forlænges sertralins halveringstid, og AUC øges tre

gange (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen signifikant akkumulering af sertralin hos patienter med moderat til svært

nedsat nyrefunktion.

Farmakogenetik

Sertralinplasmakoncentrationerne var ca. 50 % højere hos dårlige omsættere af CYP2C19

sammenlignet med hurtige omsættere. Den kliniske betydning af dette er uklar og patienter

skal titreres på grundlag af klinisk respons.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. Reproduktionstoksicitetsforsøg med dyr viste ingen tegn på

teratogenicitet eller påvirkning af handyrenes fertilitet. Den observerede fototoksicitet var

sandsynligvis relateret til toksicitet i moderdyret. Kun i de første par dage efter fødslen

faldt det postnatale afkoms overlevelse og kropsvægt. Der er fundet bevis for, at den

tidlige, postnatale mortalitet skyldtes in-utero eksponering efter dag 15 i drægtigheden.

Forsinkelse i den postnatale udvikling blev fundet i afkom fra behandlede moderdyr, og

det skyldtes sandsynligvis virkningen på moderdyret, og det er derfor ikke relevant for

risikoen hos mennesker.

Data fra dyrestudier i gnavere og ikke-gnavere har ikke vist effekter på fertiliteten.

Dyrestudier med juvenile dyr

Der er udført et toksicitetsforsøg med unge han- og hunrotter, der fik orale sertralindoser

på dag 21-56 efter fødslen (i doser på 10, 40 eller 80 mg/kg/dag) med en doseringsfri

opfølgningsfase til dag 196 efter fødslen. Der blev observeret forsinket kønsmodning hos

han- og hunrotter ved forskellige doser (hanner ved 80 mg/kg og hunner ved ≥ 10 mg/kg).

På trods af disse fund blev der ved endepunkterne ikke set sertralin-relateret påvirkning af

hverken han- eller hunrotters reproduktivitet. Desuden blev der mellem dag 21 og 56 set

dehydrering, pigmenteret næseflåd og nedsat gennemsnitlig øgning af legemsvægten. Alle

disse sertralin-relaterede virkninger var reversible under den doseringsfrie opfølgningsfase.

Den kliniske relevans af disse fund hos rotter, der fik sertralin, er ikke fastslået.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Cellulose, mikrokrystallinsk

Calciumhydrogenphosphat, anhydrat

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat

37196_spc.doc

Side 21 af 22

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Polydextrose (E1200)

Triacetin

Macrogol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Beholder med polyethylen med høj densitet (HDPE) med forseglet polypropylen låg

Pakningsstørrelser: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 250, 300, 500.

Blisterpakning (PVC/PVdC/aluminium)

Pakningsstørrelser: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 250, 300, 500.

Blisterpakning (PVC/ aluminium)

Pakningsstørrelser: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 250, 300, 500.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

37195

100 mg:

37196

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. marts 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. august 2017

37196_spc.doc

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-2-2019

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Product defect correction - potentially damaged tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-2-2019

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The EFSA FEEDAP Panel previously (2016) could not conclude on the safety of certain concentrated liquid l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride (HCl) and l‐lysine sulfate products manufactured using different strains of Corynebacterium glutamicum. New information on the safety of these products was provided by the applicant. The recipient strain C. glutamicum KCTC 12307BP qualifies for qualified presumption of safety (QPS) approach for safety assessment, the genetic mo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2019

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The European Commission asked EFSA for an opinion on the safety for the target animals, consumer, user and the environment and on the efficacy of a l‐lysine monohydrochloride (HCl, minimum 98.5%) and of a concentrated liquid l‐lysine (base, minimum 50%) produced by a genetically modified strain of Corynebacterium glutamicum(NRRL B‐50775). They are intended to be used in feed or water for drinking for all animal species and categories. Neither the production strain C. gluta...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Active substance: Clomipramine hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)720 of Mon, 28 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/000039/T/0030

Europe -DG Health and Food Safety

23-1-2019


Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-1-2019


Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-1-2019

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Active substance: Benserazide hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2019)221 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001719

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (Active substance: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)237 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003113

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Active substance: 3-(5-amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)236 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003283

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018

Ogivri (Mylan S.A.S.)

Ogivri (Mylan S.A.S.)

Ogivri (Active substance: trastuzumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)8913 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4916

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7622 of Fri, 07 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/961/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7880 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4915

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety