Seretide

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seretide 25+125 mikrog./dosis inhalationsspray, suspension
 • Dosering:
 • 25+125 mikrog./dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Seretide 25+125 mikrog./dosis inhalationsspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 60129
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

18. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Seretide, inhalationsspray, suspension (2care4 ApS)

0.

D.SP.NR.

20146

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Seretide

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver afmålt dosis (inden afgivelse) indeholder:

25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og enten 125 mikrogram eller 250

mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en afgivet dosis (noget af indholdet aflejres

ved afgivelsen) på 21 mikrogram salmeterol og enten 110 mikrogram eller 220 mikrogram

fluticasonpropionat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, suspension (2care4 ApS).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til behandling af astma, hvor behandling med et kombinationsprodukt (langtidsvirkende

-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig:

hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og korttidsvirkende ß

agonist ved behov

eller

hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og

langtidsvirkende ß

-agonist.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør

informere brugeren om dette.

60129_spc.doc

Side 1 af 19

Dosering

Administrationsvej: Til inhalation.

For at opnå fuld effekt af Seretide inhalationsspray skal den bruges hver dag - også i

perioder uden symptomer.

Patienterne skal kontrolleres jævnligt af en læge, så dosis forbliver optimal, og denne bør

kun ændres af lægen. Dosis skal titreres til laveste effektive dosis. Hvis symptomerne

kan kontrolleres ved behandling med Seretide i laveste styrke 2 gange daglig, kan

behandling med inhalationssteroid alene eventuelt forsøges, eller de patienter, der også

har behov for langtidsvirkende ß

-agonister, kan titreres ned til Seretide én gang daglig. I

så fald anbefales det, at patienter med natlige symptomer tager Seretide om aftenen, og

patienter med symptomer om dagen tager Seretide om morgenen.

Patienterne skal have Seretide i den styrke fluticasonpropionat, der passer til

sværhedsgraden af deres astma. Bemærk, at Seretide 25 mikrogram/50 mikrogram ikke er

tilstrækkelig til voksne og børn med svær astma. Hvis en patient har brug for doser, der

ligger uden for det anbefalede behandlingsregime, bør der ordineres passende doser af ß-

agonister og/eller kortikosteroider.

Anbefalede doser:

Voksne og unge fra 12 år:

2 inhalationer à 25 mikrogram salmeterol og 50 mikrogram fluticasonpropionat 2

gange daglig

eller

2 inhalationer à 25 mikrogram salmeterol og 125 mikrogram fluticasonpropionat 2

gange daglig

eller

2 inhalationer à 25 mikrogram salmeterol og 250 mikrogram fluticasonpropionat 2

gange daglig.

Det kan overvejes at forsøge kortvarigt med Seretide som første

vedligeholdelsesbehandling hos voksne og unge med moderat astma (defineret som

patienter med daglige symptomer, daglig brug for behovsmedicin og moderat til alvorlig

begrænset peakflow), hvor der er brug for hurtig indsættende astmakontrol. Her er den

anbefalede dosis 50 mikrogram salmeterol og 100 mikrogram fluticasonpropionat 2 gange

daglig. Når der er opnået astmakontrol, revurderes behandlingen, og det overvejes, om

patienterne skal trappes ned til behandling med inhalationssteroid alene. Jævnlig kontrol af

patienter under nedtrapning er vigtig.

Der er ikke blevet vist en klar fordel i sammenligning med inhaleret fluticasonpropionat

alene som første vedligeholdelsesbehandling, når der mangler et eller to af førnævnte

kriterier for sværhedsgraden. Generelt er inhalationssteroider stadig førstevalgsbehandling

for de fleste patienter. Seretide er ikke beregnet til førstevalg til behandling af mild astma.

Seretide 25 mikrogram/50 mikrogram er uegnet til voksne og børn med alvorlig astma. Det

anbefales at finde den mest hensigtsmæssige dosis inhalationssteroid, før der anvendes en

fast kombination hos patienter med alvorlig astma.

60129_spc.doc

Side 2 af 19

Pædiatrisk population

Børn fra 4 år:

2 inhalationer à 25 mikrogram salmeterol og 50 mikrogram fluticasonpropionat 2

gange daglig.

Den maksimale godkendte dosis fluticasonpropionat i Seretide inhalationsspray til børn er

100 mikrogram 2 gange daglig.

Der foreligger ingen data om anvendelse af Seretide inhalationsspray hos børn under 4 år.

Børn under 12 år kan have svært ved at synkronisere aktivering af sprayen med inhalation.

Det anbefales at bruge Seretide inhalationsspray med spacer til de patienter, som har eller

kan have svært ved at koordinere aktiveringen af sprayen med inhalationen. Et nyere

klinisk studie har vist, at pædiatriske patienter, der bruger en spacer kan opnå samme

eksponering som voksne, der ikke bruger en spacer og pædiatriske patienter, der bruger

Diskos. Dette bekræfter, at en spacer kan kompensere for dårlig inhalationsteknik (se pkt.

5.2).

Både Volumatic og AeroChamber Plus kan anvendes (jf. nationale retningslinjer).

Begrænsede data viser, at anvendelse af AeroChamber Plus giver større systemisk

påvirkning end Volumatic (se pkt. 4.4).

Patienterne bør instrueres i korrekt anvendelse og rengøring af deres inhalationsspray og

spacer, og deres inhalationsteknik bør kontrolleres for at sikre optimal behandling. Det

skal tilstræbes, at patienterne bliver ved med at bruge spacer af samme mærke, fordi

det kan føre til ændringer i den inhalerede dosis, hvis der skiftes mellem de to

mærker (se pkt. 4.4).

Patienten skal altid titreres til laveste effektive dosis, både når behandling via spacer

initieres og ved skift af spacer.

Særlige patientpopulationer:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter eller hos patienter med nedsat

nyrefunktion.

Der foreligger ingen data for anvendelse af Seretide hos patienter med nedsat

leverfunktion.

Brugervejledning:

Patienten skal vejledes i, hvordan inhalatoren skal bruges korrekt (se indlægssedlen i

pakningen). Patienten skal helst sidde eller stå op under inhalationen. Inhalationssprayen

skal holdes lodret under inhalationen.

Tjek af inhalatoren:

Før inhalationssprayen tages i brug første gang, trækkes beskyttelseshætten af ved at

klemme let om siderne, inhalationssprayen rystes omhyggeligt, den holdes mellem

fingrene og tommelfingeren med tommelfingeren på bunden under mundstykket og trykkes

af ud i luften, indtil dosistælleren står på 120. På den måde sikres det, at den virker.

Inhalationssprayen skal rystes umiddelbart før hvert pust. Hvis sprayen ikke har været

brugt i en uge eller længere, trækkes beskyttelseshætten af, inhalationssprayen rystes, og to

pust trykkes af ud i luften. Hver gang inhalationssprayen aktiveres, vil dosistælleren tælle

én ned.

60129_spc.doc

Side 3 af 19

Brugervejledning:

Beskyttelseshætten tages af ved at klemme let om siderne.

Patienten skal sørge for, at inhalationssprayen – også mundstykket - tjekkes indvendigt

og udvendigt, så den er helt ren.

Inhalationssprayen skal rystes grundigt både for at sikre, at der ikke er noget, der ikke

skal være der, og for at få blandet indholdet ordentligt.

Inhalationssprayen skal holdes lodret, mellem fingrene og tommelfingeren med

tommelfingeren på bunden under mundstykket.

Patienten skal foretage den dybeste udånding, som føles behagelig og derefter placere

mundstykket mellem tænderne og lade læberne slutte tæt omkring uden at bide i

mundstykket.

Beholderen skal trykkes hårdt ned i starten af en indånding gennem munden, og dosis

inhaleres roligt og dybt.

Mens patienten holder vejret, fjernes inhalationssprayen fra munden. Patienten skal

fortsat holde vejret i så lang tid, som det er behageligt.

Hvis patienten skal foretage endnu en inhalation, skal sprayen holdes lodret, og der skal

gå ½ minut, før trin 3-7 gentages.

Beskyttelseshætten sættes på med et klik umiddelbart efter anvendelse. Hvis hætten

vender rigtigt, skal der ikke bruges kræfter på det.

VIGTIGT

Patienter skal være særlig omhyggelige med trin 5, 6 og 7. Det er vigtigt, at patienter

begynder med at trække vejret så langsomt som muligt, umiddelbart inden de skal bruge

inhalationssprayen. Patienterne bør øve sig foran et spejl de første par gange. Hvis de ser

en ”sky” komme op af inhalationssprayen eller ud ved mundvigene, skal de starte forfra fra

trin. 3.

Patienter bør skylle munden med vand og spytte vandet ud og/eller børste tænder efter hver

dosis medicin. Dette nedsætter risikoen for orofanryngeal candidiasis og hæshed.

Patienterne bør anskaffe en ny inhalationsspray, når dosistælleren viser 020. Når

dosistælleren står på 000, er den tom og en ny skal anskaffes.

Patienter bør aldrig forsøge at ændre numrene på dosistælleren eller fjerne dosistælleren fra

metalbeholderen. Dosistælleren kan ikke nulstilles og er fastmonteret på beholderen.

Rengøring (også beskrevet i indlægssedlen):

Inhalationssprayen skal rengøres mindst én gang om ugen.

Beskyttelseshætten tages af mundstykket.

Beholderen må ikke fjernes fra plastikhylstret.

Plastikhylstret aftørres, og mundstykket tørres både indvendigt og udvendigt med en

tør klud eller serviet.

Beskyttelseshætten sættes på med et klik. Hvis beskyttelseshætten vender rigtigt, skal

der ikke bruges kræfter.

METAL BEHOLDEREN MÅ IKKE KOMME I VAND

60129_spc.doc

Side 4 af 19

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Seretide må ikke anvendes til behandling af akutte astmasymptomer. Her skal anvendes en

korttidsvirkende bronkodilatator med hurtigt indsættende virkning, som patienten altid bør

have på sig.

Seretide bør ikke initieres hos patienter med aktuel eksacerbation eller hos patienter med

signifikante eller akutte forværringer.

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer kan opstå under behandling med

Seretide. Patienter bør rådes til at fortsætte behandlingen, men at søge læge, hvis

astmasymptomerne ikke kommer under kontrol eller bliver værre efter initiering af

Seretide.

Øget behov for brug af behovsmedicin (korttidsvirkende bronkodilatatorer), eller nedsat

respons af behovsmedicin betyder forværring, og patientens tilstand bør revurderes af en

læge.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende og

patienten skal snarest tilses af en læge. Sådanne symptomer bør føre til overvejelse om

højere steroiddosis.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan dosis af Seretide eventuelt reduceres.

Jævnlig kontrol af patienter under nedtrapning er vigtig. Den laveste effektive dosis bør

anvendes (se pkt. 4.2).

Behandling med Seretide bør ikke seponeres pludseligt, på grund af risiko for

eksacerbationer. Behandling bør titreres ned under lægeligt opsyn.

Der bør udvises forsigtighed ved administration af Seretide ved aktiv eller inaktiv

lungetuberkulose samt svampeinfektioner, virale infektioner eller andre infektioner i

luftvejene, som ved al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider. Hvis det er

indiceret, bør passende behandling iværksættes omgående.

I sjældne tilfælde kan Seretide forårsage hjertearytmier, f.eks. supraventrikulær takykardi,

ekstrasystoli og atrieflimren og mild, forbigående reduktion i serumkalium ved høje

terapeutiske doser. Seretide skal gives med forsigtighed til patienter med alvorlige hjerte-

kar-sygdomme eller hjertearytmi, samt hos patienter med diabetes mellitus, tyreotoksikose,

ubehandlet hypokaliæmi, eller patienter disponerede for lave serumkaliumkoncentrationer.

I meget sjældne tilfælde er der set forhøjet blodsukkerniveau (se pkt. 4.8), som skal tages

med i overvejelserne, når medicinen udskrives til diabetespatienter.

Som ved anden inhalationsbehandling kan paradoks bronkospasme forekomme med akut

øget hvæsen efter indtagelse af dosis. Paradoks bronkospasme responderer på en

bronkodilatator med hurtigt indsættende virkning og skal omgående behandles. Seretide

60129_spc.doc

Side 5 af 19

inhalationsspray bør omgående seponeres og patienten vurderes. Om nødvendigt

iværksættes anden behandling.

De farmakologiske bivirkninger ved behandling med ß

-agonister, f.eks. tremor,

palpitationer og hovedpine, er rapporteret, men disse synes at være forbigående og

aftagende ved regelmæssig behandling.

Systemiske bivirkninger kan opstå efter inhalation af steroider, især ved høje doser givet i

længere perioder, men det er langt mindre sandsynlige end ved oral steroidbehandling.

Eventuelle systemiske påvirkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk,

binyrebarksuppression, nedsat knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom og sjældnere en

række psykiske eller adfærdsrelaterede bivirkninger, herunder psykomotorisk

hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (specielt hos børn) (se

afsnittet ’Pædiatrisk population’ nedenfor for oplysninger om systemiske bivirkninger af

inhalerede kortikosteroider hos børn og unge). Det er derfor vigtigt, at patienten

vurderes jævnligt, og at der reduceres til den laveste dosis inhalationssteroid, der

giver astmakontrol.

Langtidsbehandling med høje doser inhaleret kortikosteroid kan resultere i nedsat

binyrebarkfunktion og akut binyrebarkinsufficiens. I meget sjældne tilfælde er disse

tilstande set ved doser på 500-1.000 mikrogram. Akut binyrebarkinsufficiens kan opstå på

grund af traume, operation, infektion eller for hurtig nedsættelse af dosis og kan føre til

spisevægring, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning,

hypotension, opmærksomhedstab, hypoglykæmi og kramper. Det bør overvejes at tilføje

systemiske kortikosteroider til behandlingen i stressperioder eller i forbindelse med

operation.

Den systemiske absorption af salmeterol og fluticasonpropionat sker hovedsageligt

gennem lungerne. Da anvendelse af inhalationsspray via spacer kan øge mængden af aktivt

stof i lungerne, kan dette føre til øget risiko for systemiske bivirkninger. Farmakokinetiske

enkeltdosisstudier har vist, at den systemiske påvirkning af salmeterol og

fluticasonpropionat kan øges til det dobbelte ved anvendelse af AeroChamber Plus i

forhold til Volumatic.

Inhalationsbehandlingen med fluticasonpropionat bør minimere behovet for orale steroider.

Patienter, der har været i behandling med høje doser af orale steroider, kan have risiko for

nedsat binyrebarkfunktion i længere tid. Disse patienter bør derfor behandles med særlig

omhyggelighed og adrenokortikal funktion bør jævnligt monitoreres. Patienter, der

tidligere har modtaget høje doser af kortikosteroid i forbindelse med akut behandling, kan

også være i risikogruppen. Risiko for nedsat binyrebarkfunktion bør altid tages i

betragtning i akutte situationer samt under stress og passende kortikosteroidbehandling

overvejes, eventuelt med bistand fra en specialist.

Ritonavir kan i høj grad øge plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat. Samtidig

anvendelse skal derfor undgås, medmindre fordelen for patienten opvejer risikoen for

systemiske bivirkninger forårsaget af kortikosteroider. Der er også øget risiko for

systemiske bivirkninger ved samtidig anvendelse af fluticasonpropionat og andre potente

CYP3A-hæmmere (se pkt. 4.5).

I et 3-årigt studie var der flere indberetninger om nedre luftvejsinfektioner (især pneumoni

og bronkitis) hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der fik salmeterol

60129_spc.doc

Side 6 af 19

og fluticasonpropionat som en fastdosiskombination administreret via Diskos,

sammenlignet med placebogruppen (se pkt. 4.8). I et 3-årigt KOL-studie havde følgende

patienter størst risiko for at få pneumoni uanset deres behandling: Ældre patienter,

patienter med lavt BMI (< 25 kg/m²) og patienter med meget svær KOL (FEV

< 30 % af

forventet). Læger skal være opmærksomme på eventuel udvikling af pneumoni og andre

nedre luftvejsinfektioner hos KOL-patienter, da kliniske tegn herpå ofte kan forveksles

med tegn på eksacerbation. Hvis en patient med svær KOL har haft pneumoni, skal

behandlingen med Seretide revurderes. Sikkerhed og virkning af Seretide inhalationsspray

er ikke klarlagt hos patienter med KOL og Seretide inhalationsspray er derfor ikke

indiceret til behandling af patienter med KOL.

Samtidig anvendelse af systemisk ketoconazol øger signifikant den systemiske påvirkning

af salmeterol. Det kan føre til øget forekomst af systemisk påvirkning (f.eks. forlænget QT-

interval og palpitationer). Samtidig anvendelse af ketoconazol eller andre potente

CYP3A4-hæmmere bør derfor undgås, medmindre fordelene opvejer den potentielt øgede

risiko for systemiske bivirkninger ved behandling med salmeterol (se pkt. 4.5).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikal kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Pædiatrisk population

Børn og unge under 16 år, der får høje doser fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000

mikrogram/dag), er specielt i risikogruppen. Systemiske bivirkninger kan opstå, især ved

høje doser givet i længere perioder. Eventuel systemisk bivirkning kan omfatte Cushings

syndrom, cushingoide træk, binyrebarksuppression, akut binyrebarkinsufficiens og

væksthæmning hos børn og unge og sjældnere en række forskellige psykiske eller

adfærdsrelaterede bivirkninger, herunder psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression. Det bør overvejes at henvise barnet eller den unge til en

pædiatrisk lungespecialist.

Det anbefales, at højden måles jævnligt på børn i langtidsbehandling med

inhalationssteroid. Dosis af inhalationssteroidet skal reduceres til den laveste dosis, der

giver effektiv astmakontrol.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

ß-adrenerge blokkere kan svække effekten af salmeterol eller have antagonistisk effekt.

Både ikke-selektive og selektive ß-blokkere skal så vidt muligt undgås, medmindre der er

betragtelige grunde hertil. Behandling med ß

agonister kan resultere i potentielt alvorlig

hypokaliæmi. Særlig forsigtighed tilrådes ved akut svær astma, da denne virkning kan

forstærkes ved samtidig behandling med xanthinderivater, steroider og diuretika.

Samtidig anvendelse af andre ß-adrenerge lægemidler kan have en potentiel additiv effekt.

Fluticasonpropionat

Under normale omstændigheder opnås lave plasmakoncentrationer af fluticasonpropionat

ved inhalation på grund af en betragtelig first pass metabolisme og høj systemisk clearance

60129_spc.doc

Side 7 af 19

afhjulpet af cytokrom CYP3A4 i tarm og lever. Derfor er klinisk signifikante interaktioner

forårsaget af fluticasonpropionat ikke sandsynlige.

I et interaktionsstudie med fluticasonpropionat administreret intranasalt til raske personer,

øgede ritonavir (en højpotent cytochrom CYP3A4-hæmmer) 100 mg 2 gange daglig

plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat flere hundrede gange, og det resulterede i

stærkt nedsatte serumkortisolkoncentrationer. Der findes ikke data om denne interaktion

ved inhaleret fluticasonpropionat, men en udpræget højere plasmakoncentration af

fluticasonpropionat forventes. Der er rapporter om tilfælde af Cushings syndrom og

binyrebarksuppression. Kombinationen af de to stoffer bør derfor undgås, medmindre

fordelen for patienten opvejer den øgede risiko for systemiske bivirkninger forårsaget af

glukokortikoider.

I et lille studie med raske personer og den lidt mindre potente CYP3A-hæmmer,

ketoconazol, sås øget plasmakoncentration af fluticasonpropionat på 150 % efter en enkelt

inhalation,

forhold

fluticasonpropionat

givet

alene,

sås

lavere

plasmakoncentration. Samtidig behandling med andre potente CYP3A-hæmmere, såsom

itraconazol og produkter, der indeholder cobicistat og moderate CYP3A-hæmmere, såsom

erythromycin,

forventes

også

øge

systemiske

eksponering

over

fluticasonpropionat og risikoen for systemiske bivirkninger. Samtidig behandling bør

undgås medmindre fordelene overstiger den potentielt øgede risiko for systemiske

kortikosteroide bivirkninger, i disse tilfælde bør patienten monitoreres for systemiske

kortikosteroide bivirkninger.

Salmeterol

Potente CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol (400 mg oralt 1 gang daglig) og salmeterol

(50 mikrogram inhaleret 2 gange daglig) hos 15 raske personer i 7 dage resulterede i

signifikant øget plasmakoncentration af salmeterol (1,4 gange C

og 15 gange AUC).

Dette kan føre til øget forekomst af andre systemiske bivirkninger ved behandling med

salmeterol (f.eks. forlængelse af QTc-interval og palpitationer) sammenlignet med

salmeterol eller ketoconazol anvendt alene (se pkt. 4.4).

Det sås ikke klinisk signifikant påvirkning af blodtryk, hjertefrekvens, blodglucose og

serumkalium. Samtidig administration af ketoconazol forlængede ikke salmeterols

halveringstid og øgede heller ikke plasmakoncentrationen af salmeterol ved gentagne

doser.

Samtidig administration af ketoconazol bør undgås, medmindre fordelene opvejer den

potentielt øgede risiko for systemiske bivirkninger ved behandling med salmeterol. Der er

sandsynligvis en lignende risiko for interaktion i forbindelse med andre potente CYP3A4-

hæmmere (f.eks. itraconazol, telithromycin, ritonavir).

Moderate CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af eryhtromycin (500 mg oralt 3 gange daglig) og salmeterol

(50 mikrogram inhaleret 2 gange daglig) hos 15 raske personer i 6 dage resulterede i let,

men ikke statistisk signifikant, øget systemisk påvirkning af salmeterol (1,4 gange C

1,2 gange AUC). Der sås ikke alvorlige bivirkninger i forbindelse med samtidig

administration af erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

60129_spc.doc

Side 8 af 19

Fertilitet

Der er ingen humane data. I dyrestudier er ikke set påvirkning af fertiliteten ved

behandling med salmeterol eller fluticasonpropionat.

Graviditet

Data fra anvendelse af salmeterol og fluticasonpropionat hos et stort antal gravide kvinder

(mere end 1.000 graviditeter) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet

relateret til Seretide. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet efter administration af

-adrenoceptoragonister og glukokortikosteroider (se pkt. 5.3).

Administration af Seretide til gravide bør kun overvejes, hvis den forventede fordel for

moderen opvejer enhver mulig risiko hos fostret.

Gravide bør gives den laveste effektive dosis fluticasonpropionat til kontrol af astmaen.

Amning

Det vides ikke, om salmeterol og fluticasonpropionat, og deres metabolitter, udskilles i

human mælk.

Studier har vist, at salmeterol og fluticasonpropionat, og deres metabolitter, udskilles i

mælk hos diegivende rotter.

Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for ammede nyfødte/spædbørn. Det skal

besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Seretide seponeres, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Seretide påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Da Seretide indeholder salmeterol og fluticasonpropionat, må der forventes samme

bivirkninger som ved administration af hver af disse stoffer. Der er ikke set yderligere

bivirkninger ved samtidig anvendelse af de to stoffer.

Bivirkningerne står anført efter systemorganklasser og hyppighed. Følgende konvention er

anvendt til klassificering af hyppighed: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (> 1/100 til <

1/10), ikke almindelig (> 1/1.000 og < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til

1/1.000) og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hyppigheder stammer fra data fra

kliniske studier. Der er ikke taget hensyn til forekomst i placebo.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis i mund og svælg

Pneumoni

Bronkitis

Øsofageal candidiasis

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner med

60129_spc.doc

Side 9 af 19

følgende manifestationer:

Hududslæt

Angioødem (primært i ansigt og

svælg)

Luftvejssymptomer (dyspnø)

Luftvejssymptomer (bronkospasme)

Anafylaktiske reaktioner, herunder

anafylaktisk shock

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke almindelig

Sjælden

Sjælden

Det endokrine system

Cushings syndrom, cushingoide

træk, binyrebarksuppression,

væksthæmning hos børn og unge,

nedsat knoglemineraltæthed

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hypokaliæmi

Hyperglykæmi

Almindelig

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Angst

Søvnforstyrrelser

Ændret adfærd, herunder

psykomotorisk hyperaktivitet og

irritabilitet (især hos børn)

Depression, aggression (specielt hos

børn)

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Meget almindelig

Ikke almindelig

Øjne

Katarakt

Glaukom

Sløret syn

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Hjertearytmier, herunder

supraventrikulær takykardi og

ekstrasystoli

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke almindelig

60129_spc.doc

Side 10 af 19

Atrieflimren

Angina pectoris

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasopharyngitis

Svælgirritation

Hæshed/dysfoni

Sinuitis

Paradoks bronkospasme

Meget

almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Sjælden

Hud og subkutane væv

Kontusioner

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Traumatisk fraktur

Artralgi

Myalgi

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig indberettet ved placebo

Meget almindelig indberettet ved placebo

Indberettet i løbet af 3 år i et KOL-studie

Se pkt. 4.4

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De farmakologiske bivirkninger ved behandling med ß

-agonister, f.eks. tremor,

palpitationer og hovedpine, er rapporteret, men synes at være forbigående og aftagende ved

regelmæssig behandling.

Som ved anden inhalationsbehandling kan paradoks bronkospasme forekomme med akut

øget hvæsen og åndenød efter indtagelse af dosis. Paradoks bronkospasme responderer på

en bronkodilatator med hurtigt indsættende virkning og skal omgående behandles. Seretide

inhalationsspray bør omgående seponeres og patienten vurderes. Om nødvendigt

iværksættes anden behandling.

Fluticasonpropionat kan medføre hæshed og candidiasis i mund og svælg, og i sjældne

tilfælde også i øsofagus hos nogle patienter. Forekomsten af både hæshed og candidiasis i

mund og svælg kan nedsættes ved at skylle munden med vand og/eller børste tænder efter

inhalation af medicinen. Symptomatisk candidiasis i mund og svælg kan behandles med

topikal behandling mod svamp samtidig med anvendelse af Seretide inhalationsspray.

60129_spc.doc

Side 11 af 19

Pædiatrisk population

Eventuelle systemiske bivirkninger er Cushings syndrom, cushingoide træk,

binyrebarksuppression og væksthæmning hos børn og unge (se pkt. 4.4). Børn kan også

opleve angst, søvnforstyrrelser og ændret adfærd, herunder hyperaktivitet og irritabilitet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsper-

sonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen oplysninger om overdosering med Seretide i de kliniske studier, men med de

to lægemidler givet hver for sig, er der set følgende:

Ved overdosering af salmeterol ses svimmelhed, forhøjet systolisk blodtryk, tremor,

hovedpine og takykardi. Hvis Seretide skal seponeres på grund af overdosering af ß-

agonistkomponenten, skal der tages højde for fortsat steroidbehandling. Ligeledes kan der

opstå hypokaliæmi og niveauet af serum-kalium skal derfor monitoreres. Kaliumtilskud

skal overvejes.

Akut: Akut overdosering af fluticasonpropionat kan resultere i midlertidig suppression af

binyrebarkfunktionen. Dette kræver ikke særlige forholdsregler, idet funktionen

normaliseres på nogle få døgn, som vist ved plasmakortisolmålinger.

Kronisk overdosering af inhaleret fluticasonpropionat: Patientens binyrebarkfunktion bør

monitoreres og systemisk behandling med kortikosteroid kan være nødvendigt. Efter

stabilisering bør behandling fortsættes med inhaleret kortikosteroid i den anbefalede

dosering. Se pkt. 4.4: Risiko for binyrebarksuppression.

Ved såvel akut som kronisk overdosering af fluticasonpropionat, skal behandling med

Seretide fortsættes i laveste effektive dosis.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Adrenergica komb. m. corticosteroider/andre midler,

ex. anticholinergica.

ATC-kode: R 03 AK 06

60129_spc.doc

Side 12 af 19

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger:

Seretide indeholder både salmeterol og fluticasonpropionat, der har forskellige

virkningsmekanismer.

Virkningsmekanismen for hvert af stofferne er beskrevet nedenfor.

Salmeterol:

Salmeterol er en selektiv, langtidsvirkende (12 timer) ß

-adrenoceptor agonist med en lang

sidekæde, som binder til receptorens exo-site.

Salmeterol giver en længerevarende bronkodilatation end konventionelle korttidsvirkende

-agonister i anbefalede doser, idet bronkodilatationen varer i mindst 12 timer.

Fluticasonpropionat:

Fluticasonpropionat administreret som inhalation i de anbefalede doser giver en

glukokortikoid antiinflammatorisk effekt i lungerne, som reducerer symptomer på og

eksacerbation af astma med færre bivirkninger end ved systemisk steroidbehandling.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kliniske studier med Seretide til astma

I et klinisk studie, (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), af 12 måneders varighed

med 3.416 voksne og unge patienter med persisterende astma, blev sikkerhed og virkning

sammenlignet ved Seretide og inhalationssteroid alene (fluticasonpropionat) for at finde ud

af, om målene for astmabehandling er realistiske. Behandlingen blev trappet op hver 12.

uge, indtil der blev opnået total kontrol**, eller til den højeste dosis af studiemedicinen

blev nået. GOAL viste, at der var flere patienter i behandling med Seretide, der opnåede

astmakontrol, end i gruppen, der kun fik inhalationssteroid, og med en mindre dosis

inhalationssteroid.

Velkontrolleret* astma blev opnået hurtigere med Seretide end med inhalationssteroid

alene. Der gik 16 dage med behandling med Seretide, før 50 % af patienterne opnåede

velkontrolleret astma i sammenligning med 37 dage for den gruppe, der fik

inhalationssteroid alene. I en undergruppe bestående af patienter, der ikke før havde fået

steroider, gik der 16 dage, før patienterne var velkontrollerede ved behandling med

Seretide, hvorimod der gik 23 dage med inhalationssteroid alene.

Overordnede resultater af studiet:

Procentvis andel af patienter, som i løbet af 12 måneder opnåede velkontrolleret*

astma eller hvor total kontrol** blev opnået

Behandling før studiet

Salmeterol/

fluticasonpropionat

Fluticasonpropionat

Velkontrol

leret

Total

kontrol

Velkontroll

eret

Total

kontrol

Ingen inhalationssteroid

(kun behovsmedicin (SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Lav dosis inhalationssteroid

(< 500 mikrogram

beclometasondipropionat eller

75 %

44 %

60 %

28 %

60129_spc.doc

Side 13 af 19

tilsvarende/dag)

Moderat dosis

inhalationssteroid (> 500-

1.000 mikrogram

beclometasondipropionat eller

tilsvarende/dag)

62 %

29 %

47 %

16 %

Poolede resultater af de tre

behandlingsniveauer

71 %

41 %

59 %

28 %

* Velkontrolleret astma blev defineret som:

≤ 2 dage med en symptomscore større end

1(symptomscore 1 er defineret som ’symptomer i en kort periode i løbet af dagen’);

behov

for korttidsvirkende ß

-agonister (behovsmedicin (SABA)

på ≤ 2 dage og ≤ 4 gange/uge;

>

80 % af forventet

morgen-ekspiratorisk peak flow

ingen natlig opvågnen, ingen

eksacerbationer og ingen bivirkninger, der førte til ændring i behandlingen.

** Total kontrol af astma blev defineret som: ingen symptomer, ingen brug af korttidsvirkende ß

agonister (behovsmedicin (SABA), > 80 % af forventet

morgen-ekspiratorisk peak flow

, ingen

natlig opvågnen, ingen eksacerbationer og ingen bivirkninger, der førte til ændring i behandlingen.

Studieresultaterne antyder, at Seretide 50/100 mikrogram 2 gange daglig kan overvejes

som førstelinje vedligeholdelsesbehandling hos patienter med moderat astma, hvor der er

behov for hurtig astmakontrol (se pkt. 4.2).

I et dobbeltblindet, randomiseret parallelgruppestudie med 318 patienter ≥ 18 år med

persisterende astma blev produktets sikkerhed og tolerabilitet, undersøgt ved

administration af 2 inhalationer af Seretide 2 gange daglig (dobbelt dosis) i to uger. Studiet

viste, at en fordobling af inhalationerne i alle styrker Seretide i op til 14 dage resulterede i

en let øget forekomst af bivirkninger i forbindelse med ß–agonistkomponenten (tremor; 1

patient [1 %] over for 0, palpitationer; 6 [3 %] over for 1 [< 1 %], muskelkramper; 6[3 %]

over for 1 [<1 %]), og der sås en tilsvarende stigning i forekomst af bivirkninger relateret

til inhalationssteroidkomponenten (f.eks. candidiasis i munden; 6 [6 %] over for 16 [8 %],

hæshed; 2 [2 %] over for 4 [2 %]) i forhold til én inhalation 2 gange daglig. Den let øgede

forekomst af bivirkninger fra ß–agonistkomponenten skal tages med i betragtning, hvis en

fordobling af Seretide dosis overvejes af lægen til voksne patienter, der i en kortere periode

(op til 14 dage) har behov for supplerende inhalationssteroid.

Astma

The Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial (SMART)

Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial (SMART) et amerikansk 28-ugers studie,

hvor sikkerheden af salmeterol sammenlignet med placebo lagt til en almindelig

behandling, blev undersøgt hos voksne og unge. Der blev ikke påvist nogen signifikant

forskel i det primære endepunkt af det kombinerede antal luftvejsrelaterede dødsfald og

luftvejsrelaterede livstruende bivirkninger, men der blev vist signifikant stigning i astma-

relaterede dødsfald hos patienter, der fik salmeterol (13 dødsfald ud af 13.176 patienter

behandlet med salmeterol sammenlignet med 3 dødsfald ud af 13.179 patienter på

placebo). Studiet var ikke designet til at vurdere indflydelsen af samtidigt brug af

inhalerede kortikosteroider og kun 47% af forsøgspersonerne berettede om brug af ICS ved

baseline.

Sikkerhed og virkning af salmeterol-fluticasonpropionat versus fluticasonpropionat alene

ved astma

60129_spc.doc

Side 14 af 19

To multicenter studier på 26-uger blev udført for at sammenligne sikkerhed og effekt af

salmeterol-fluticasonpropionat versus fluticasonpropionat alene, det ene med voksne og

unge forsøgspersoner (AUSTRI studiet), og det andet med pædiatriske forsøgspersoner i

alderen 4-11 år (VESTRI studiet). I begge studier havde forsøgspersonerne moderat til

alvorlig vedvarende astma med tidligere astmarelaterede hospitalindlæggelser eller astma

eksacerbation i det foregående år. Det primære formål for hvert studie, var at fastslå

hvorvidt tilføjelsen af LABA til ICS behandling (salmeterol-fluticasonpropionat) var non-

inferior til ICS (fluticasonpropionat) alene, med hensyn til risikoen for alvorlige

astmarelaterede hændelser (astmarelaterede hospitalindlæggelse, endotracheal intubation

og dødsfald). Et sekundært effektmål i disse studier, var at vurdere, hvorvidt ICS/LABA

(salmeterol-fluticasonpropionat) var bedre end ICS behandling alene (fluticasonpropionat)

med hensyn til alvorlige astma eksacerbation (defineret som forværring af astma, der

kræver brug af systemiske kortikosteroider i mindst 3 dage eller hospitalsindlæggelse eller

skadestuebesøg på grund af astma, som krævede systemiske kortikosteroider).

Henholdsvis 11.679 og 6.208 forsøgspersoner blev randomiseret og modtog behandling i

AUSTRI og VESTRI studierne. I det primære sikkerheds endepunkt, blev non-inferioritet

opnået i begge studier (se tabel nedenfor).

Alvorlige astmarelaterede hændelser i 26-ugers AUSTRI og

VESTRI studier

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-

fluticason-pro-

pionat

(n = 5.834)

Fluticason-

propionat

alene

(n = 5.845)

Salmeterol-flutic-

ason-propionat

(n = 3.107)

Fluticason-pro-

pionat alene

(n = 3.101)

Sammensatte

endepunkter

(astmarelaterede

hospitalsindlæggelser,

endotracheal intubation,

eller dødsfald)

34 (0,6 %)

33 (0,6 %)

27 (0,9 %)

21 (0,7 %)

Salmeterol-fluticason-

propionat/fluticasonpro-

pionat Hazard ratio (95

% CI)

1,029

(0,638-1,662)

1,285

(0,726-2,272)

Dødsfald

Astmarelaterede hospit-

alsindlæggelser

Endotracheal intubation

Hvis det resulterende øvre 95 % CI estimat for den relative risiko var mindre end 2,0, så blev

non-inferioritet opnået.

Hvis det resulterende øvre 95 % CI estimat for den relative risiko var mindre end 2,675, så blev

non-inferioritet opnået.

For det sekundære effekt endepunkt, blev der i begge studier set reduktion i tiden indtil

første astma eksacerbation for salmeterol-fluticasonpropionat sammenlignet med

fluticasonpropionat, dog var det kun AUSTRI, der viste statistisk signifikans:

60129_spc.doc

Side 15 af 19

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-

fluticason-pro-

pionat

(n = 5.834)

Fluticason-

propionat

alene

(n = 5.845)

Salmeterol-fultic-

ason-propionat

(n = 3.107)

Fluticason-pro-

pionat alene

(n = 3.101)

Antal forsøgspersoner

med astma

eksacerbation

480 (8 %)

597 (10 %)

265 (9 %)

309 (10 %)

Salmeterol-fluticason-

propionat/fluticasonpro-

pionat Hazard ratio (95

% CI)

0,787

(0,698; 0,888)

0,859

(0,729; 1,012)

Pædiatrisk population:

I studiet SAM101667, med 158 børn i alderen 6 til 16 år med symptomatisk astma, var

kombination af salmeterol/fluticasonpropionat lige så effektiv, som at fordoble dosis af

fluticasonpropionat, i forhold til symptomkontrol og lungefunktion. Dette studie var ikke

designet til at undersøge effekt på eksacerbationer.

I et 12-ugers randomiseret studie med børn i alderen 4 til 11 år [n=257] blev

salmeterol/fluticasonpropionat i Diskos (50/100 mikrogram, 1 inhalation 2 gange daglig)

sammenlignet med salmeterol/fluticasonpropionat i inhalationsspray (25/50 mikrogram, 2

inhalationer 2 gange daglig). Den justerede, gennemsnitlige ændring fra baseline i det

gennemsnitlige peak ekspiratoriske flow, målt om morgenen over uge 1-12, var 37,7 l/min

for gruppen, der anvendte Diskos og 38,6 l/min for gruppen, der anvendte inhalationsspray.

I begge behandlingsgrupper blev der desuden set forbedringer i antal dage og nætter uden

brug af behovsmedicin og uden symptomer.

Lægemidler mod astma, der indeholder fluticasonpropionat, under graviditet

Et retrospektivt epidemiologisk kohorte observationsstudie, hvor der blev anvendt

elektroniske patientjournaler fra Storbritannien, blev gennemført for at vurdere risikoen for

alvorlige medfødte misdannelser (major congenital malformations, MCMs) efter første

trimester-eksponering for inhaleret fluticasonpropionat alene og salmeterol-

fluticasonpropionat i kombination, i forhold til inhalerede kortikosteroider (ICS), der ikke

indeholdte fluticasonpropionat. Der blev ikke anvendt placebo komparator i dette studie.

Inden for astma kohorte af 5.362 første trimester ICS-eksponerede graviditeter, blev der

identificeret 131 diagnostiserede MCMer; 1.612 (30 %) fluticasonpropionat-eksponerede

eller salmeterol-fluticasonpropionat-eksponerede, hvoraf der blev identificeret 42

diagnosticerede MCMer. Den justerede odds ratio for MCMer diagnostiseret efter 1 år var

1,1 (95 % CI: 0,5 – 2,3) for fluticasonpropionat-eksponerede versus ikke-

fluticasonpropionat ICS-eksponerede kvinder med moderat astma og 1,2 (95 % CI: 0,7 –

2,0) for kvinder med betydelig til alvorlig astma. Der blev ikke set nogen forskel i risikoen

for MCM efter første trimester-eksponering, for fluticasonpropionat alene sammenlignet

med salmeterol-fluticasonpropionat i kombination. Den absolutte risiko for MCM på tværs

af astma sværhedsgrader, varierede fra 2,0 til 2,9 pr. 100 fluticasonpropionat-eksponerede

graviditeter, hvilket er sammenlignelig med resultaterne fra et studie af 15.840 graviditeter,

der ikke var eksponerede for astma behandlinger i General Practice Research Database (2,8

MCM forekomster pr. 100 graviditeter).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

60129_spc.doc

Side 16 af 19

Ved inhalation af salmeterol og fluticasonpropionat i kombination var hvert stofs

farmakokinetik som når de blev givet enkeltvis. Derfor kan hvert stof betragtes for sig rent

farmakokinetisk.

Salmeterol:

Da salmeterol virker lokalt i lungerne, er plasmakoncentrationer ikke en indikator for

terapeutisk effekt. Derudover er der kun begrænsede oplysninger om salmeterols

farmakokinetik, da det er teknisk vanskeligt at måle stoffet i plasma på grund af de lave

plasmakoncentrationer (ca. 200 pikogram/ml eller mindre) ved inhalation i terapeutiske

doser.

Fluticasonpropionat:

Efter inhalation af en enkeltdosis fluticasonpropionat er den absolutte biotilgængelighed

hos raske personer ca. 5 % til 11 % af den nominelle dosis, afhængig af inhalatoren.

Astmapatienter er i mindre grad udsat for systemisk påvirkning efter inhalation af

fluticasonpropionat.

Systemisk absorption sker hovedsageligt via lungerne og er hurtig i starten og derefter

langsommere. Resten af den inhalerede dosis bliver formentlig slugt, men bidrager

minimalt til den systemiske påvirkning på grund af lav vandopløselighed og præsystemisk

metabolisme, så den orale biotilgængelighed er under 1 %. Forøgelsen af den systemiske

påvirkning er ligefrem proportional med størrelsen af dosis.

Udskillelsen af fluticasonpropionat er karakteriseret ved høj clearance (1.150 ml/minut),

stort fordelingsvolumen ved steady state (ca. 300 l) og en terminal halveringstid på ca.

8 timer.

Plasmaproteinbinding er 91 %.

Fluticasonpropionat fjernes hurtigt fra den systemiske cirkulation via nedbrydning til et

inaktivt carboxylsyrederivat ved hjælp af cytochrom P450-enzymet CYP3A4. Andre

uidentificerbare metabolitter ses også i fæces.

Udskillelsen af fluticasonpropionat via nyrerne er ubetydelig. Mindre end 5 % udskilles i

urinen i form af metabolitter. Hovedparten udskilles i fæces som metabolitter eller

uomdannet.

Pædiatrisk population

Effekten af 21 dages behandling med Seretide inhalationsspray 25/50 mikrogram (2

inhalationer 2 gange daglig med eller uden spacer) eller Seretide inhalationspulver i Diskos

50/100 mikrogram (1 inhalation 2 gange daglig) blev vurderet for 31 børn i alderen 4-11 år

med mild astma. Den systemiske eksponering over for fluticasonpropionat var

sammenlignelig for Seretide inhalationsspray med spacer (107 pikogram

time/ml [95 %

CI: 45,7; 252,2]) og Seretide inhalationspulver i Diskos (138 pikogram

time/ml [95 % CI:

69,3; 273,2]), men mindre end Seretide inhalationsspray (24 pikogram

time/ml [95 % CI:

9,6; 60,2]). Den systemiske eksponering over for salmeterol var sammenlignelig for

Seretide

inhalationsspray,

Seretide

inhalationsspray

spacer

Seretide

inhalationspulver i Diskos (henholdsvis 126 pikogram

time/ml [95 % CI: 70; 225],

103 pikogram

time/ml [95 % CI: 54; 200] og 110 pikogram

time/ml [95 % CI: 55; 219]).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

60129_spc.doc

Side 17 af 19

De eneste sikkerhedsmæssige overvejelser, som dyrestudier giver anledning til, er en

forøget farmakologisk virkning af salmeterol og fluticasonpropionat.

I dyrereproduktionsstudier er der set misdannelser (hareskår, knogledeformiteter) efter

administration af glukokortikoider. Men disse dyreeksperimentelle resultater synes ikke at

være relevante for mennesker ved den anbefalede dosering. Dyrestudier med salmeterol

har vist fosterskader – dog kun ved meget høje doser. Efter samtidig administration af

begge stoffer er set øget frekvens af omlagt navlearterie og ufuldstændig forbening af

nakkebenet hos rotter ved doser, der typisk sættes i forbindelse med glukokortikoid-

inducerede abnormiteter. Hverken salmeterolxinafoat eller fluticasonpropionat har vist at

være potentielt genotoksisk.

Det er blevet påvist ved daglig anvendelse igennem to år på en lang række forskellige

dyrearter, at det tilsatte CFC-frie drivmiddel, norfluran, ikke har nogen toksisk virkning,

selv ved langt højere forstøvningskoncentrationer end patienter sandsynligvis nogensinde

vil blive udsat for.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Drivgas: Norfluran (HFA 134a).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Beholderen indeholder væske under tryk.

Den må ikke udsættes for temperaturer højere end 50°C, og skal beskyttes mod direkte

sollys. Beholderen må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Som med anden inhalationsmedicin i trykbeholder, bør beholderen ikke være kold på

anvendelsestidspunktet, da det kan forringe den terapeutiske virkning.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Suspensionen er i en indvendigt lakeret, 8 ml trykbeholder i aluminium, forseglet med

doseringsventil. Beholderen er monteret i et lilla plastichylster med mundstykke og

beskyttelseshætte. Den er forsynet med dosistæller, som viser det resterende antal doser.

En inhalationsspray indeholder 120 doser.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

60129_spc.doc

Side 18 af 19

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25/125 mikrogram: 60129

25/250 mikrogram: 57855

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. maj 2018

60129_spc.doc

Side 19 af 19

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her