Seloken

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seloken 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Seloken 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10300
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at bruge dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet,

hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet,

hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Du kan finde den seneste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at

bruge Seloken

3. Sådan skal du bruge Seloken

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Seloken tilhører en gruppe af lægemidler,

der kaldes for betablokkere. Det aktive

stof metoprolol nedsætter stresshormoners

indvirkning på hjertet og sænker dermed

hjerterytmen og blodtrykket.

Seloken injektionsvæske anvendes til

behandling af:

uregelmæssig hjerterytme (arytmi)

blodprop i hjertet

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Selo-Zok

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Brug ikke Seloken:

hvis du er allergisk over for metoprololtartrat

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet

i afsnit 6) eller over for andre lignende

lægemidler (betablokkere)

hvis du har alvorligt hjerteblok og/eller

meget lav puls

hvis du har lavt blodtryk (hypotension)

hvis du har en alvorlig karsygdom

hvis du har svær astma eller kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL)

hvis du har en alvorlig akut sygdom med

for meget syre i blodet (metabolisk acidose)

hvis du har en ubehandlet tumor i

binyremarven (fæokromocytom)

Hvis du har ubehandlet hjerteinsufficiens

(lungeødem, nedsat blodgennemstrømning

eller hypotension) og kontinuerlig eller

periodisk inotrop behandling, der virker

gennem betareceptoragonistsystemet.

Spørg lægen til råds, hvis du mener, at noget

af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen vil være ekstra forsigtig med at give

dig Seloken:

Hvis du tager betablokkere.

Hvis du skal i bedøvelse.

Hvis du har langsom puls.

Hvis du lider af Raynauds syndrom (hvide,

’døde’ fingre og tæer).

Hvis du er i behandling med digitalis

(hjertemedicin).

Hvis du har astma.

Hvis du har en tumor i binyremarven

(fæokromocytom).

Hvis du lider af hyperthyreoidisme

(overaktiv skjoldbruskkirtel).

Hvis du har psoriasis.

Hvis du tidligere har fået en

overfølsomhedsreaktion eller du er

i behandling for allergisk sygdom

(hyposensibilisering).

Hvis du har en alvorlig leversygdom.

Hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Hvis du har en hjertesygdom, der skyldes

forsnævring af årerne til hjertet (iskæmisk

hjertesygdom).

Hvis du har spasmeangina (Prinzmetals

angina).

Hvis du har sukkersyge eller tendens til

lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Hvis du har vindueskiggersyndrom (perifer

arteriel sygdom).

Hvis du får intravenøs indgift af

calciumantagonister af typen verapamil og

diltiazem.

Behandlingen med Seloken bør ikke afbrydes

brat. Se afsnit 3.

Brug af anden medicin sammen med

Seloken

Visse lægemidler kan påvirke eller påvirkes af

behandlingen med Seloken. Lægen vil derfor

være ekstra forsigtig, hvis du tager visse

lægemidler, for eksempel:

Medicin mod hjerteproblemer og forhøjet

blodtryk, såsom calciumantagonister

(f.eks. Nifedipin, diltiazem og verapamil),

clonidin, glyceroltrinitrat, hjerteglykosider

og α-methyldopa.

Vanddrivende medicin (diuretika).

Medicin mod hjerterytmeforstyrrelser,

såsom quinidin, propafenon, amiodaron

og lidocain.

Medicin mod epilepsi (barbituratsyrederivater).

Betændelseshæmmende og smertestillende

medicin (f.eks. indometacin).

Medicin, der anvendes i tilfælde af akut

shock og alvorlige allergiske reaktioner

(adrenalin).

Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Andre betablokkere, såsom øjendråber.

Medicin mod depression og Parkinsons

sygdom (MAO-hæmmere).

Bedøvelsesmidler, der skal inhaleres

(inhalationsanæstetika).

Medicin mod sukkersyge (f.eks. insulin

eller tabletter).

Medicin mod halsbrand og sure opstød

(cimetidin).

Medicin mod depression (f.eks. paroxetin,

fluoxetin og sertralin).

Medicin mod psykiske lidelser og

opkastning (såkaldte phenothiaziner).

Stærke smertestillende (narkotiske) midler

og muskelafslappende midler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun

få Seloken, hvis det er absolut nødvendigt,

da det kan medføre alvorlige bivirkninger for

fostret eller det nyfødte barn. Beta-blokkere,

herunder metoprolol kan skade fosteret og

forårsage for tidlig fødsel.

Seloken udskilles i modermælken og kan

muligvis påvirke barnet.

3.

Sådan skal du tage Selo-Zok

Du vil få indgivet Seloken af en læge eller

sygeplejerske. Seloken gives som en

indsprøjtning i en blodåre. Lægen fastsætter

den rette dosis til dig.

Hvis du har fået for meget Seloken

Da det er lægen, der giver dig den dosis, du

har brug for, er det usandsynligt, at du vil få

en overdosis. Hvis du ved en fejltagelse har

fået en for høj dosis af Seloken, kan du få

symptomer såsom hjerterytmeforstyrrelser,

lav puls, lavt blodtryk, hjertesvigt og åndenød.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du har fået mere af Seloken end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Behandlingsophør

Brat ophør med behandlingen bør undgås,

da det kan forværre din tilstand. Lægen

vil nedsætte dosis gradvist over 10 til

14 dage. Efter behandling med metoprolol

via indsprøjtning vil lægen eventuelt ordinere

metoprolol i tabletform.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af

10 behandlede):

Udtalt fald i blodtrykket (hypotension) og fald

i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket kan

forårsage svimmelhed og i meget sjældne

tilfælde besvimelse (ortostatisk hypotension),

træthed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Hovedpine, svimmelhed, balanceforstyrrelser

(der i sjældne tilfælde er forbundet med

besvimelse), kolde hænder og fødder, lav

puls (bradykardi), hjertebanken (palpitationer),

åndenød ved anstrengelse, mavesmerter,

kvalme opkastning, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Koncentrationsbesvær, hallucinationer

(at se eller høre ting, der ikke er der),

muskelkramper, brystsmerter (prækkordiale

smerter), væskeansamling (ødem), vægtøgning,

søvnforstyrrelser, mareridt, depression, stikken

i huden (paræstesi), forbigående forværring af

hjertesvigt, kardiogent shock (hjertepumpesvigt)

hos patienter med blodprop i hjertet, nedsat

hjertefunktion, meget langsom puls med

tendens til besvimelse (AV-blok af 1. grad),

hjerterytmeforstyrrelser, ledningsforstyrrelser

i hjertet, bronkospasme (astmalignende anfald),

udslæt, nældefeber, muskelsammentrækninger,

øget svedtendens, opkastning.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 behandlede):

Forværring af sukkersyge, hårtab, impotens

og andre seksuelle forstyrrelser, krumning

af penis ved rejsning (Peyronies sygdom),

nervøsitet, angst, indvirkning på leveren,

synsforstyrrelser, tørre og/eller irriterede øjne,

øjenbetændelse, funktionelle hjertesymptomer,

forværring af vindueskiggersyndrom eller

Raynauds syndrom, snue, mundtørhed.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni),

nedsat antal hvide blodlegemer

(leukopeni), hukommelsestab, forvirring,

personlighedsændringer såsom

humørsvingninger, susen for ørerne (tinnitus),

høreforstyrrelser, vævsdød hos patienter med

alvorlige vaskulære lidelser før behandling,

smagsforstyrrelser, leverbetændelse (hepatitis),

lysoverfølsomhedsreaktioner, forværring af

psoriasis, ledsmerter, ledbetændelse i et eller

flere led, muskelsvaghed

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke

er kendt (kan ikke beregnes ud fra de

tilgængelige data):

Maskering af symptomer på hyperthyreoidisme

(øget mængde skjoldbruskkirtelhormon), lavt

blodsukker (hypoglykæmi), forstyrrelser i

fedtomsætningen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

de oplysninger der fremgår herunder. Ved

at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Seloken indeholder

Aktivt stof: metoprololtartrat 1 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid til

injektion og sterilt vand til injektionsvæsker

(ampul).

Udseende og pakningsstørrelser

Klar, farveløs opløsning.

Glasampuller 5 x 5 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller

Cenexi, Fontenay sous Bois, Frankrike.

Denne indlægsseddel blev senest

revideret 14. januar 2015

© AstraZeneca 2015

<------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale:

I forbindelse med kirurgiske indgreb skal

anæstesilægen oplyses om patientens

metoprololbehandling

Instruktioner for anvendelse og håndtering

Seloken injektionsvæske, opløsning kan

anvendes ufortyndet.

Til infusion kan Seloken 1 mg/ml

injektionsvæske, opløsning svarende til op

til 40 mg metoprolol, (8 ampuller) blandes

i 1000 ml af følgende infusionsopløsninger:

Natriumchlorid 9 mg/ml,

Mannitol 150 mg/ml,

Glucose 100 mg/ml,

Glucose 50 mg/ml,

Fructose 200 mg/ml,

Ringers oplosning

Ringers glukoseoplosning

Macrodex er ikke velegnet til blanding med

Seloken.

Fortyndet infusionsvreske bor anvendes

inden for 12 timer.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Seloken

®

1 mg/ml injektionsvæske, opløsning

metoprololtartrat

28045053

Font family: Nimbus Sans

253563

Denmark,Iceland

8.5 pt

N

16 September 2015

12:43

28045053

148x630_2 pages_V2

28045053

Seloken leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður

en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru

mikilvægar upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur

verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins

ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita

um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Seloken og við hverju

það er notað

Áður en byrjað er að nota Seloken

Hvernig nota á Seloken

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Seloken

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Seloken og við hverju

það er notað

Seloken tilheyrir flokki lyfja sem kallast

beta-blokkar. Virka efnið metoprolol dregur

úr áhrifum streituhormóna á hjartað og hægir

þannig á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting.

Seloken stungulyf er notað við:

óreglulegum hjartslætti (hjartsláttartruflunum)

blóðtappa í hjarta

2.

Áður en byrjað er að nota Seloken

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu

við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum

en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal

fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á

merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Seloken:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir

metoprololtartrati eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

eða öðrum svipuðum lyfjum

(beta-blokkum)

ef þú ert með alvarlegt gátta-slegla rof

og/eða mjög hægan hjartslátt

ef þú ert með lágan blóðþrýsting

ef þú ert með alvarlegan æðasjúkdóm

ef þú ert með alvarlegan astma eða

langvinna lungnateppu

ef þú ert með alvarlegan og bráðan

sjúkdóm sem lýsir sér með of háu

sýrumagni í blóði (efnaskiptablóðsýring)

ef þú ert með ómeðhöndlað æxli í

nýrnahettumerg (krómfíklaæxli)

ef þú ert með ómeðhöndlaða hjartabilun

(lungnabjúg, of lítið blóðflæði eða

lágþrýsting) og á meðferð með

samdráttarlyfi, samfelldri eða með hléum,

sem verkar með beta-miðlaðri örvun

Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú heldur að

eitthvað of ofangreindu eigi við um þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Læknirinn gætir ítrustu varúðar þegar hann

ávísar Seloken:

ef þú notar beta-blokka

ef þú ert á leið í svæfingu

ef þú ert með hægan hjartslátt

ef þú ert með Raynauds heilkenni

(hvítir „dauðir“ fingur og tær)

ef þú notar digitalis (hjartalyf)

ef þú ert með astma

ef þú ert með æxli í nýrnahettumerg

(krómfíklaæxli)

ef þú ert með skjaldvakaóhóf (ofvirkan

skjaldkirtil)

ef þú ert með sóra

ef þú hefur áður fengið ofnæmisviðbrögð

eða þú færð meðferð við ofnæmissjúkdómi

(afnæming)

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm

ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm

ef þú ert með hjartasjúkdóm af völdum

þrenginga í slagæðum til hjartans

(blóðþurrðar-hjartasjúkdómur)

ef þú ert með hjartaöng vegna

kransæðaherpings (Prinzmetals hjartaöng)

ef þú ert með sykursýki eða átt það

til að vera með lágan blóðsykur

(blóðsykurslækkun)

ef þú ert með heltiköst (claudicatio

intermittens) (sjúkdómur í slagæðum útlima)

ef þú færð kalsíumgangaloka af verapamil-

eða diltiazemgerð í bláæð.

Meðferð með Seloken má ekki stöðva

snögglega. Sjá kafla 3.

Notkun annarra lyfja samhliða Seloken

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru

notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að

verða notuð.

Nokkur lyf geta haft áhrif á meðferð með

Seloken og meðferð með Seloken getur haft

áhrif á nokkur lyf. Læknirinn gætir því ítrustu

varúðar ef þú notar ákveðin lyf, til dæmis:

Lyf við hjartasjúkdómum og hækkuðum

blóðþrýstingi, eins og kalsíumgangaloka

(t.d. nifedipin, diltiazem og verapamil),

clonidin, glýseróltrinítrat, hjartaglýkósíða

og α-methýldopa.

Vatnslosandi lyf (þvagræsilyf).

Lyf við hjartsláttartruflunum, t.d. quinidin,

propafenon, amiodaron og lidocain.

Lyf við flogaveiki (barbitúrat afleiður).

Bólgueyðandi og verkjastillandi lyf

(t.d. indometacin).

Lyf sem eru notuð við bráðalosti og

alvarlegum ofnæmisviðbrögðum (adrenalín).

Lyf við berklum (rifampicin).

Aðra beta-blokka, t.d. augndropa.

Lyf við þunglyndi og parkinsonsveiki

(MAO-hemla).

Svæfingarlyf til innöndunar.

Lyf við sykursýki (t.d. insúlín eða töflur).

Lyf við brjóstsviða og súrum uppgangi

(cimetidin).

Lyf við þunglyndi (t.d. paroxetin, fluoxetin

og sertralin).

Lyf við geðsjúkdómum og uppköstum

(svokölluð phenothiazin).

Sterk verkjastillandi lyf og vöðvaslakandi lyf.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun

eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða

hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti

máttu einungis nota Seloken ef brýn nauðsyn

krefur, þar sem það getur haft alvarlegar

aukaverkanir í för með sér fyrir fóstrið eða

nýburann. Beta-blokkar, þ.m.t. metoprolol,

geta skaðað fóstrið og valdið ótímabærri

fæðingu.

Seloken skilst út í brjóstamjólk og getur

hugsanlega haft áhrif á barnið.

3.

Hvernig nota á Seloken

Læknir eða hjúkrunarfræðingur gefur þér

Seloken. Seloken er gefið sem inndæling

í bláæð. Læknirinn ákveður réttan skammt

fyrir þig.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt

er fyrir um

Þar sem læknirinn gefur þér þann skammt sem

þú þarft er ólíklegt að þú fáir of stóran skammt.

Ef þú fyrir mistök færð of stóran skammt af

Seloken geta einkenni eins og hjartsláttartruflanir,

hægur hjartsláttur, lágur blóðþrýstingur, hjartabilun

og mæði komið fram.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið

notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn

lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús

eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef hætt er að nota Seloken

Forðast skal að hætta meðferð snögglega,

þar sem ástand þitt getur versnað við það.

Læknirinn minnkar skammta smám saman á

10 til 14 dögum. Eftir meðferð með Seloken

stungulyfi ávísar læknirinn hugsanlega

metoprololi á töfluformi.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins

ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun

lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið

aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá

öllum.

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið

fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sem fá

meðferð):

Mikil lækkun blóðþrýstings (lágþrýstingur)

og blóðþrýstingsfall þegar staðið er upp,

sem getur valdið sundli og örsjaldan yfirliði

(réttstöðuþrýstingsfall), þreyta.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10 sem fá meðferð):

Höfuðverkur, sundl, jafnvægistruflanir (mjög

sjaldan með yfirliði), kaldar hendur og fætur,

hægur hjartsláttur, hjartsláttarónot, mæði við

áreynslu, magaverkir, ógleði, niðurgangur,

hægðatregða.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 sem fá

meðferð):

Einbeitingarörðuleikar, ofskynjanir (þú sérð

eða heyrir hluti sem ekki eru til staðar í raun

og veru), sinadráttur, brjóstverkur, vökvasöfnun

(bjúgur), þyngdaraukning, svefntruflanir,

martraðir, þunglyndi, náladofi, tímabundin

versnun hjartabilunar, hjartalost hjá sjúklingum

með blóðtappa í hjarta, skert hjartastarfsemi,

mjög hægur hjartsláttur með yfirliðstilhneigingu

(gátta-slegla rof af I.gráðu), hjartsláttartruflanir,

leiðnitruflanir í hjarta, berkjukrampi (líkt

astmakasti), útbrot, ofsakláði, vöðvakrampar,

aukin svitamyndun, uppköst.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sem fá

meðferð):

Versnun sykursýki, hárlos, getuleysi og önnur

kynlífsvandamál, sveigður getnaðarlimur

(Peyronies sjúkdómur), taugaóstyrkur, kvíði,

áhrif á lifur, sjóntruflanir, þurrkur og/eða erting

í augum, bólga í augum, einkenni frá hjarta,

versnun heltikasta eða Raynauds heilkennis,

kvef, munnþurrkur.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum

10.000 sem fá meðferð):

Fækkun blóðflagna, fækkun hvítra blóðkorna,

minnisleysi, ringlun, persónuleikabreytingar

t.d. skapsveiflur, eyrnasuð, truflanir á

heyrn, drep hjá sjúklingum með alvarlegar

blóðrásartruflanir í útlimum áður en

meðferð hefst, bragðtruflanir, lifrarbólga,

ljósnæmisviðbrögð, versnun sóra, liðverkur,

bólga í einum eða fleiri liðum, vöðvaslappleiki.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki

þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá

fyrirliggjandi gögnum):

Erfiðara að bera kennsl á einkenni ofvirks

skjaldkirtils (aukning skjaldkirtilshormóns),

lágur blóðsykur (blóðsykursfall), truflanir á

fituumbrotum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða

hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir.

Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig

er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til

Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að

tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við

að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Seloken

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu

sem tilgreind er á umbúðunum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur

mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Seloken inniheldur

Virka innihaldsefnið er metoprololtartrat

1 mg/ml.

Önnur innihaldsefni eru natríumklóríð

fyrir stungulyf og sæft vatn fyrir stungulyf

(í lykju).

Lýsing á útliti Seloken og pakkningastærðir

Tær, litlaus lausn.

Glerlykjur 5 x 5 ml.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

DK 2300 København S

Danmörk.

Framleiðandi

Cenexi, Fontenay sous Bois, Frakkland.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

maí 2015.

© AstraZeneca 2015

-------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar

heilbrigðisstarfsfólki:

Í tengslum við skurðaðgerð skal upplýsa

svæfingalækni um metoprololmeðferð

sjúklings.

Leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun

Nota má Seloken stungulyf, lausn, óþynnt.

Til innrennslis má blanda Seloken 1 mg/ml

stungulyfi, lausn, sem svarar til allt að 40 mg

metoprolol (8 lykjur), við 1.000 ml af eftirfarandi

innrennslislausnum:

Natríumklóríð 9 mg/ml,

Mannitól 150 mg/ml,

Glúkósi 100 mg/ml,

Glúkósi 50 mg/ml,

Frúktósi, 200 mg/ml,

Ringers lausn

Ringers glúkósalausn

Ekki er ráðlagt að blanda Macrodex við

Seloken.

Tilbúnar innrennslislausnir á að nota innan

12 klst.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Seloken

®

1 mg/ml stungulyf, lausn

metoprololtartrat

28045053

Font family: Nimbus Sans

253563

Denmark,Iceland

8.5 pt

N

16 September 2015

12:43

28045053

148x630_2 pages_V2

28045053

Seloken leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety