Selevitan Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Selevitan Vet. 2 + 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 + 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Selevitan Vet. 2 + 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 09636
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Selevitan Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3960

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Selevitan vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Selen 0,6 mg. Vitamin E 50 mg.

Hjælpestoffer se pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kalve.

4.2

Terapeutiske indikationer

Selen/E-vitaminmangel hos kalve.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke gives til heste.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Doser over 10 ml bør fordeles på flere injektionssteder.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

09636_spc.doc

Side 1 af 3

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Se punkt 4.10.

Intramuskulær injektion af store doser kan give lokale vævsreaktioner.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 ml/10 kg legemsvægt intramuskulært.

Behandlingen bør tidligst gentages efter 3 uger.

4.10

Overdosering

Risiko for alvorlige bivirkninger med letal udgang må påregnes ved indgift af 10-20 gange

den anbefalede dosis. Symptomerne ved overdosering er typisk anoreksi, dehydrering,

usikker gang evt. diarré.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

ATC-kode: QA 12 CE 99

Selen og E-vitamin udøver en synergistisk antioxidativ virkning inter- og intracellulært i

organismen.

E-vitamin udøver sin antioxidative virkning i organismens fedtfase, og selen, som en

bestanddel af enzymet glutathionperoxidase udøver sin antioxidative effekt i organismens

vandfase. Selen ved at fjerne peroxider, E-vitamin ved at fjerne frie radikaler.

Som følge af selen/E-vitamins antioxidative beskyttelse af de polyumættede fede syrer, har

kombinationen en stabiliserende effekt på cellemembranen overalt i organismen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter injektion optages selen/E-vitamin hurtigt i plasma. Herfra inkorporeres selen gradvis i

erytrocytterne, men der sker en hurtigere optagelse i vævene, især i lever og nyre.

Udskillelsen sker hovedsaglig i urin og fæces.

5.3

Miljømæssige forhold

09636_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sorbinsyre E 200 2 mg. Butylhydroxytoluen 2 mg. Citronsyremonohydrat 0,5 mg. Polyoxyl-

35-ricinusolie 175 mg. Renset vand ad 1 ml.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

9636.

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. juni 1982

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

09636_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her