Seedron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seedron Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 10 g/l tebuconazol; 50 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Seedron Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen pga. anvendelse i industrielle anlæg.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

ANESED1000LTRDK/01/A

1000 L ℮

Scan for brug

Analyse:

fludioxonil 50 g/L (4,61 % w/w)

tebuconazol 10 g/L (0,92% w/w)

Formulering:

midlet er suspensionspræparat til bejdsning

Svampemiddel nr.: 396-66

Virkemåde: FRAC 12, 3

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk

reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

www.adama.com

Productname

Seedron®

Country

Denmark

Package size

1000 L

Label code

ANESED1000LTRDK/01/A

Label dimensions

165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2015

Draft

Version 3

ADAMA Makhteshim Ltd.

Seedron

®

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af korn i

lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun

købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet

i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Spild opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i

en beholderemballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Seedron

®

som indeholder fludioxonil og

tebuconazol.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler

og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller

bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelle anvisninger: I tilfælde af uheld eller ubehag, søg straks lægehjælp og medbring etiketten.

Indånding: Bring personen i frisk luft. Hvis vejrtrækningen bliver unormal eller stopper gives der kunstigt åndedræt. Kontakt læge.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Aftag forurenet beklædning. Søg lægehjælp hvis

der fortsat er irritationer.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Hvis symptomerne ikke aftager

søg lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Hvis symptomerne ikke aftager søg lægehjælp.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer. Ingen kendt specifik modgift.

UN 3082

Svampemiddel

Seedron

®

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

Åbnes her

Productname

Seedron®

Country

Denmark

Package size

1000 L

Label code

ANESED1000LTRDK/01/A

Label dimensions

165 x 150 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2015

Draft

Version 3

ANESED1000LTRDK/01/A

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet

i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Spild opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i

en beholderemballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Seedron

®

som indeholder fludioxonil og

tebuconazol.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler

og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller

bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelle anvisninger: I tilfælde af uheld eller ubehag, søg straks lægehjælp og medbring etiketten.

Indånding: Bring personen i frisk luft. Hvis vejrtrækningen bliver unormal eller stopper gives der kunstigt åndedræt. Kontakt læge.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Aftag forurenet beklædning. Søg lægehjælp hvis

der fortsat er irritationer.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Hvis symptomerne ikke aftager

søg lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Hvis symptomerne ikke aftager søg lægehjælp.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer. Ingen kendt specifik modgift.

UN 3082

Svampemiddel

Seedron

®

BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Seedron

er et bejdsemiddel til bejdsning mod jord- og udsædsbårne sygdomme i

vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vårhvede, vårbyg og havre. Seedron

virker effektivt mod

flere frøbårne sygdomme. I hvede mod stinkbrand, nøgen hvedebrand og spiringshæmmende

svampesygdomme, bl.a. fusarium og sneskimmel. I rug mod stængelbrand og

spiringshæmmende sygdomme, bl.a. fusarium og sneskimmel. I byg mod nøgen bygbrand,

bygstribesyge, bygbladplet og spiringshæmmende svampesygdomme, bl.a. fusarium og

sneskimmel. I triticale mod stængelbrand og spiringshæmmende svampesygdomme,

bl.a. fusarium og sneskimmel. I havre mod nøgen havrebrand og spiringshæmmende

svampesygdomme, bl.a. fusarium og sneskimmel.

Virkemåde

Tebuconazol er et systemisk fungicid med beskyttende, kurativ og standsende effekt. Det

optages hurtigt i de vegetative dele af planten og flyttes hovedsageligt med til nytilvæksten i

planterne i de tidlige stadier. Fludioxonil er et ikke-systemisk fungicid. Den primære effekt af

fludioxonil er hæmning af sporeudviklingen ved præventive behandlinger.

Seedron

er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid

efter bejdsning og udsåning. Frøet og den fremspirende plante er dermed beskyttet både

udefra og indefra i kraft af både systemisk virkning og kontakt virkning af aktivstofferne i

Seedron

ANVENDELSE

Afgrøde

Skadegører

Dosis

(mL/100 kg)

Vår- og vinterhvede

Hvedestinkbrand (Tilletia caries)

Spireskadende svampe (Fusarium spp.,

Microdochium nivale)

Nøgen hvedebrand (Ustilago nuda f.sp. tritici)

Vår- og vintertriticale

Stængelbrand (Urocystis occulta)

Spireskadende svampe (Fusarium spp.,

Microdochium nivale)

Stængelbrand (Urocystis occulta)

Spireskadende svampe (Fusarium spp.,

Microdochium nivale)

Vår- og vinterbyg

Bygstribesyge (Pyrenophora graminea)

Bygbladplet (Pyrenophora teres)

Nøgen bygbrand (Ustilago nuda)

Spireskadende svampe (Fusarium spp.,

Microdochium nivale)

Havre

Nøgen havrebrand (Ustilago avenae)

Spireskadende svampe (Fusarium spp.,

Microdochium nivale)

Blanding med andre midler

Seedron

kan ikke kombineres med produkter, som indeholder organiske opløsningsmidler.

Blanding med produkter, der indeholder organiske opløsningsmidler ødelægger

formuleringen. Vær opmærksom på, at midler, der indeholder vand, også kan indeholde

organiske opløsningsmidler. Kontakt evt. ADAMA for nærmere vejledning.

Samtidig bejdsning med andre vandbaserede midler op til en totaldosering på 1000 mL/hkg

er mulig i nyere anlæg, hvor der sikres en god blandingsproces mellem midlerne og en god

appliceringsteknik på frøet.

Resistens

Fludioxonil tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroles (FRAC kode 12) som har lav til medium

risiko for at udvikle resistens. Tebuconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC kode 3).

Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. I Danmark er der

ikke registreret resistens hos de svampe, der kontrolleres med Seedron

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling

af resistens. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistens ved brug af aktivstofferne i

Seedron

. Derfor kan Seedron

anvendes som bejdsemidel hvert år uden at øge risikoen for

resistens da der kun behandles med bejdsemiddel en gang pr. sæson.

BEJDSETEKNIK

Seedron

er formuleret med en velkendt formuleringsteknologi, der giver god vedhæftning og

fordeling på kernerne samt minimal støvudvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget.

Seedron

kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Bedst resultat opnås i

portionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med efterblander (snegl eller fingertype).

Ved behov kan tilsætning af vand, 100-200 mL pr. hkg, forbedre bejdsekvaliteten. Kontakt

evt. Adama for nærmere vejledning. Seedron

kan anvendes ved temperaturer over 0 °C.

Vær opmærksom på at et underafkølet bejdseanlæg (hvor anlægget er under 0° C) kan give

problemer. Såsæd med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/ eller vandindhold over

16%, eller udsæd med afskallede eller sprukne kerner bør ikke bejdses eller anvendes som

udsæd. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift.

Rengøring af bejdseanlægget

Seedron

er en vandbaseret – FS formulering. Det betyder, at efter bejdsning med Seedron

skylles anlægget med lunkent vand. Ved skift mellem forskellige typer bejdsemidler skal

pumper, slanger, rør mm rengøres fuldstændigt. Dette er især vigtigt ved skift mellem midler

baseret på organiske opløsningsmidler og vandbaserede midler.

Ved skift fra Seedron

til LS formuleringer (midler baseret på n metylpyrolidon og lignende)

skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter med ethanol eller isopropanol.

Ved skift fra Seedron

til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat skylles

anlægget med vand.

Ved skift fra LS formuleringer, (midler baseret på organiske opløsningsmidler

(n-metylpyrolidon og lignende) til Seedron

skylles anlægget grundigt, først med isopropanol

og derefter med lunkent vand.

Skyllevandet med rester af Seedron

kan eventuelt indgå i bejdseprocessen på et senere

tidspunkt.

Skyllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den

kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plomberes.

”Kornet er bejdset med Seedron

®

indeholdende fludioxonil og tebuconazol. Det er farligt

og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke

anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler eller foderstoffer.”

Ovenstående ” ” tekst skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks

skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket

normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Optimale virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg der giver en ensartet fordeling af Seedron

på kernerne.

Kornet skal være af god kvalitet med ensartet kernestørrelse og fri for støv og urenheder.

Opbevaring: Produkter, som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres før brug.

Opbevares frostfrit. Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug. Bejdsning med

Seedron

forringer ikke kornets lagerstabilitet eller spireevne i op til to år, ligesom bejdsningen

bevarer sin effektivitet i en tilsvarende lagringsperiode. Behandlet udsæd bør dog ikke lagres i

mere end et år.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OMSÅNING, EFTERFØLGENDE AFGRØDER

Ingen restriktioner.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af

produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes de venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Productname

Seedron®

Country

Denmark

Package size

1000 L

Label code

ANESED1000LTRDK/01/B

Label dimensions

165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

oct 2015

Draft

Version 1

ANESED1000LTRDK/01/B