Scopoderm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Scopoderm 1 mg/72 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 1 mg/72 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Scopoderm 1 mg/72 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56536
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm.

3. Sådan skal du bruge Scopoderm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Scopoderm anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og

luftsyge).

• Scopoderm virker ved, at forhindre kvalme og opkastning i forbin-

delse med transportsyge. Det nedsætter spyt- og svedsekretionen,

udvider pupillerne og forårsager sløvhed.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Scopoderm

Brug ikke Scopoderm

• hvis du er allergisk over for scopolamin, eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Scopoderm (angivet i punkt 6).

• hvis du lider af øjensygdommen grøn stær (snævervinklet glau-

kom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Scopoderm

• hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion.

• hvis du har en forstørret blærehalskirtel.

• hvis du lider af mavemundsforsnævring

• hvis du har en forsnævring i dit tarmsystem.

• hvis du er ældre.

• hvis du har eller har haft smerter i øjnene, sløret syn, eller du ser

en regnbuefarvet strålekrans. I disse tilfælde må Scopoderm først

anvendes efter at du er blevet undersøgt af en øjenlæge.

• hvis du har eller har haft epilepsi eller epileptiske anfald (der kan

opstå øget antal af krampeanfald).

Hvis du under brug oplever en overfølsomhedsreaktion, kan det

være forårsaget af overfølsomhed overfor Scopoderm (idiosynkra-

tisk reaktion). Symptomerne kan vise sig som nældefeber (urticaria),

kløe, kvalme, opkastning, smerter i maven, diaré, hurtig puls, svim-

melhed med tendens til besvimelse, (blodtryksfald), allergisk snue og

i svære tilfælde kortåndethed/vejrtrækningsbesvær, astmalignende

anfald/åndenød (bronkospamer), anafylaktisk reaktion med pludselig

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), som kan være livsfarligt. Ring 112.

I sjældne tilfælde kan der opstå forvirring og/eller visuelle

vrangforestillinger. Hvis dette forekommer, skal plastret fjernes

omgående og lægen kontaktes.

Bivirkninger kan vare ved i op til 24 timer eller længere efter

plasteret er fjernet, (se afsnittet ”Bivirkninger”).

Plastret skal fjernes, inden du bliver scannet, da et af lagene i

plastret indeholder aluminium.

Brug af anden medicin sammen med Scopoderm

• Scopoderm forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin. Des-

uden nedsætter Scopoderm virkningen af medicin, som virker på

centralnervesystemet (sympathomimetika).

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- allergi (antihistaminer).

- parkinsons syge (belladonna-alkaloider).

- depression (tricykliske antidepressiva (fx amitriptylin og imipra-

min)).

- visse virus infektioner (amantadin).

- hjerterytmeforstyrrelser (quinidin).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Scopoderm sammen med mad, drikke og alkohol

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med

lægen.

Amning:

• Hvis du ammer, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

• Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder,

at Scopoderm virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikker-

heden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller

motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med

væktøj eller maskiner.

3. Sådan skal du bruge Scopoderm

Brug altid Scopoderm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel

eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Læs brugsanvisningen inden brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 10 år:

1 depotplaster påsættes hvert 3. døgn, 5-6 timer før virkningen

ønskes (f.eks. aftenen før rejsen) på tør og ikke-behåret hud bag

øret.

Ved behov for fornyelse efter 72 timer:

Det gamle plaster fjernes og der bør gå mindst 12 timer, før nyt

depotplaster igen påsættes bag det andet øre.

Børn under 10 år

Børn under 10 år må normalt ikke bruge Scopoderm 1 mg / 72 timer,

depotplastre.

Hvis du har brugt for meget Scopoderm

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere

Scopoderm, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overdosering sker kun ved brug af flere depotplastre samtidigt og

ses derfor yderst sjældent.

Symptomer:

• uro, forvirring, ophidselse, hallucinationer. Ved meget høje doser

kan der forekomme koma og lammelse af åndedrætsmusklerne.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

Indlægsseddel: Information til brugeren

SCOPODERM

®

1 mg/ 72 timer, depotplaster

Scopolamin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette

lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem ind-

lægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000099728-001-01

ikke alle får bivirkninger.

Den mest almindelige bivirkning er mundtørhed, som kan fore-

komme hos ca. halvdelen af de behandlede patienter.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (akut snævervinklet glaukom/grøn stær). Kontakt straks

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

• Døsighed, træthed.

• Nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed, store pupiller.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

bruger Scopoderm i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mund-

hygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Irritation af øjenlåg.

• Forstoppelse.

• Lokal hudirritation på stedet hvor plasteret sidder.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Desorientering / forvirring.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skade-

stue.

• Nedsat hukommelse.

• Koncentrationsbesvær.

• Uro.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, problemer med at

holde balancen (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er

afsluttet).

• Nedsat hørelse.

• Hududslæt.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Brændende fornemmelse på stedet hvor plasteret sidder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via adressen

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Scopoderm utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Scopoderm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Scopoderm, 1 mg/ 72 timer, depotplastre indeholder:

Aktivt stof:

Scopolamin1,5 mg (1 mg afgives i løbet af 72 timer).

Øvrige indholdsstoffer:

Paraffinolie, polyisobutylen 35.000 og polyisobutylen 1.200.000.

Udseende og pakningsstørrelser:

Scopoderm er et rundt plaster med en overflade på ca. 2,5 cm

Scopoderm fås i:

Scopoderm 1 mg/72 timer i pakninger med 2 plastre.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2015.

Brugsanvisning:

1.Åben posen i toppen og udtag det hudfarvede plaster med dets

sekskantede, klare beskyttelsesfolie. Fjern det sekskantede folie.(se

figur 1).

2.Hold kun plastret fast i kanten og om muligt, skal det undgås at

berøre den sølvfarvede klæbeside (se figur 2)

3.Pres plastret (sølvfarvedeklæbeside nedad) fast på et rent, tørt,

ubehåret hudområde bag øret (figur 3).

Når plastret er påsat, bør det ikke berøres, mens det bæres, da det

anvendte tryk måske kan medføre at scopolamin siver ud under kan-

ten.

Efter at plastret enten er blevet påsat eller fjernet, skal hænderne og

applikationsstedet vaskes grundigt.

Hvis Scopoderm plaster, som normalt klæber fast til huden, pludseligt

løsner sig, skal det skiftes ud med et nyt plaster. De 72 timer, plasteret

max. må sidde på huden, skal være udregnet fra det første plaster

blev påsat.

Efter at plastret enten er blevet påsat eller fjernet, skal du vaske dine

hænder og området bag øret, hvor depotplastret har siddet grun-

digt. Dette er vigtigt, for at forhindre at spor af det aktive stof på

fingrene kan komme ind i øjnene, da dette kan medføre forbigående

sløret syn og forstørrelse af pupillerne (nogle gange kun af det ene

øje).

Påsætning af ét Scopoderm plaster er helt tilstrækkelig for at sikre

en beskyttelse i op til 3 dage. Hvis rejsen er kortere, bør du fjerne det

før. Har du brug for en længere beskyttelse efter 72 timer, skal du

fjern det gamle plaster og vente i mindst 12 timer, før du påsætter et

nyt plaster bag det andet øre.

Det samme depotplaster kan ikke anvendes igen

Hvis du svømmer, tager brusebad eller vasker dit hår, vil dette ikke

påvirke plastrets klæbeevne eller virkningen, forudsat at du ikke

udsættes for vand for længe.

Anvendte depotplastre foldes sammen på midten (med ydersiden

udad) og kasseres, så det ikke er tilgængelige for børn.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700