Rozex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rozex 0,75% gel
 • Dosering:
 • 0,75%
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rozex 0,75% gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53533
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Rozex.

3. Sådan skal du bruge Rozex.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger.

1. Virkning og anvendelse

• Rozex indeholder et antibiotikum.

• Du kan bruge Rozex til behandling af

betændte små blærer, pusfyldte knopper og

ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet

med rødme (rosacea).

Lægen kan have foreskrevet anden anven-

delse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Rozex

Brug ikke Rozex

• hvis du er allergisk over for metronidazol,

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rozex

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende

• Undgå at få gelen i øjne eller på slimhinder.

• Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet

lys (solbadning, solarium, UV-lampe) under

behandlingen med Rozex, da gelens virkning

kan forringes.

• Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge

Rozex sjældnere eller midlertidigt stoppe

behandlingen. Tal med lægen.

• Undgå at bruge Rozex for længe, eller hvis

det ikke er nødvendigt.

• Tal med lægen inden du bruger Rozex, hvis

du har eller har haft en blodsygdom, hvor en

del af blodet ikke er tilstede i normal forsy-

ning (bloddyskrasi).

Brug af anden medicin sammen med

Rozex

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlan-

det, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du bruger dette læge-

middel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Rozex

efter aftale med lægen.

Amning:

• Rozex går over i modermælken. Du bør

stoppe med at amme, hvis behandling med

Rozex er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Rozex

• Rozex indeholder propylenglycol, som kan

give irritation af huden.

• Rozex indeholder propylparahydroxyben-

zoat (E216) og methylparahydroxybenzoat

(E218), der kan give allergiske reaktioner

(kan også opstå efter behandling) og i

sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

3. Sådan skal du bruge Rozex

Brug altid Rozex nøjagtigt efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

• Du skal normalt bruge Rozex 2 gange dag-

Indlægsseddel: Information til brugeren

ROZEX

0,75 % gel

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Rozex til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste

indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000095854-001-01

Hyppigheden er ikke kendt:

• Kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade

1, DK-2300 København S, Websted: www.mel-

denbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Rozex utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Rozex efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mær-

ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Rozex i køleskab.

• Frys ikke Rozex, og udsæt det ikke for frost.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Rozex, 0,75 %, gel indeholder:

Aktivt stof:

Metronidazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Carbomer 940, propylenglycol, dinatriume-

detat dihydrat, methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoate, natriumhydroxid

10 % og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Rozex gel 0,75 % fås i pakninger med 50 g.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nød-

vendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301

Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

03/2015

ligt, morgen og aften i 3-4 måneder.

• Brug ikke Rozex gel i en længere periode

end 3-4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt

dig det.

• Rens det angrebne hudområde med en mild

sæbe og smør derefter med et tyndt lag af

Rozex gel.

• Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-

astringerende (ikke-sammentrækkende) kos-

metik efter anvendelse af Rozex gel.

• Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes

at hjælpe. Du skal evt. stoppe med behand-

lingen.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Brug til børn:

Børn bør ikke behandles med Rozex på grund

af manglende erfaring.

Hvis du har brugt for meget Rozex

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket,

hvis du har brugt mere Rozex, end der står

her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Rozex

• Hvis du har glemt et bruge Rozex, så brug

Rozex så snart du kommer i tanker om det.

Med mindre det er tid for næste påsmøring.

• Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for

det glemte.

Hvis du holder op med at bruge Rozex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvid der

er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-

ger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Tør hud.

• Rødmen af huden.

• Kløe.

• Hudgener (brændende smertefornemmelse i

huden, svie).

• Hudirritation.

• Forværring af rosacea (betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på

hage, næse, kinder og pande).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Nedsat følelse ved berøring.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Smagsforstyrrelser (metalsmag).

• Kvalme.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.