Rozex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rozex 0,75% creme
 • Dosering:
 • 0,75%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rozex 0,75% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53534
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Rozex.

3. Sådan skal du bruge Rozex.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger.

1. Virkning og anvendelse

• Rozex indeholder et antibiotikum.

• Du kan bruge Rozex til at behandle røde,

betændte knopper og rødmen ved hudsyg-

dommen rosacea.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Rozex

Brug ikke Rozex

• hvis du er allergisk over for metronidazol,

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rozex

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende

• Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.

• Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet

lys (solbadning, solarium, UV-lampe) under

behandlingen med Rozex, da cremens virk-

ning kan forringes.

• Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge

Rozex sjældnere eller midlertidigt stoppe

behandlingen. Tal med lægen.

• Undgå at bruge Rozex for længe, eller hvis

det ikke er nødvendigt.

• Tal med lægen inden du bruger Rozex, hvis

du har eller har haft en blodsygdom (blod-

dyskrasi).

Brug af anden medicin sammen med Rozex

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du bruger dette læge-

middel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, bør du kun bruge Rozex

efter aftale med lægen.

Amning:

• Rozex går over i modermælken. Kontakt din

læge før brug under amning. Din læge vil

afgøre, om amning skal ophøre eller behand-

ling med Rozex seponeres.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Rozex

Brug altid Rozex nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

• Du skal normalt bruge Rozex 2 gange dag-

ligt, morgen og aften i 3-4 måneder.

• Brug ikke Rozex i en længere periode end 3-4

måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det.

• Rens det angrebne hudområde med en mild

sæbe og smør derefter med et tyndt lag af

Rozex creme.

• Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-

astringerende (ikke-sammentrækkende) kos-

metik efter anvendelse af Rozex creme.

• Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes

at hjælpe. Du skal evt. stoppe med behand-

lingen.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rozex 0,75 % creme

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemid

del til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apoteksperso

nalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000096415-001-03

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Rozex utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Rozex efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mærket

med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Rozex ved temperaturer over

25 °C.

• Opbevar ikke Rozex i køleskab.

• Frys ikke Rozex, og udsæt det ikke for frost.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Rozex, 0,75 %, creme indeholder:

Aktivt stof:

Metronidazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Glycerol, benzylalkohol, isopropylpalmitat,

sorbitolopløsning 70%, emulgerende voks,

mælkesyre og/eller natriumhydroxid og renset

vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Rozex er en hvid creme i tube.

Rozex fås i:

Rozex 0,75 % i pakninger med 30 g eller 50 g

creme.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01

Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

12/2017

lægens anvisninger.

Brug til børn:

Børn bør ikke behandles med Rozex på grund

af manglende erfaring.

Hvis du har brugt for meget Rozex

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket,

hvis du har brugt mere Rozex, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Rozex

• Hvis du har glemt et bruge Rozex, så brug

Rozex så snart du kommer i tanker om det.

Med mindre det er tid for næste påsmøring.

• Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for

det glemte.

Hvis du holder op med at bruge Rozex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-

ger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Tør hud.

• Rødmen af huden.

• Kløe.

• Hudgener (brændende smertefornemmelse i

huden, svie).

• Hudirritation.

• Forværring af rosacea (betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på

hage, næse, kinder og pande).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Nedsat følelse ved berøring.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Smagsforstyrrelser (metalsmag).

• Kvalme.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Kontakteksem.

• Hævelse i ansigtet.

• Afskalning af hud.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.