Rozex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rozex 0,75% creme
 • Dosering:
 • 0,75%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rozex 0,75% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52112
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rozex® 0,75 % creme

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex

3. Sådan skal du bruge Rozex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rozex indeholder et antibiotikum.

Du kan bruge Rozex til at behandle røde, betændte

knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Rozex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Rozex:

– hvis du er allergisk over for metronidazol eller

et af de øvrige indholds stoffer i Rozex (angivet

i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Rozex.

Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.

Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys

(solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har

brugt Rozex, da cremens virkning kan blive

mindre.

Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Rozex

sjældnere eller midlertidigt stoppe

behandlingen. Tal med lægen.

Undgå at bruge Rozex for længe, eller hvis det

ikke er nødvendigt.

Tal med lægen inden du bruger Rozex, hvis du

har eller har haft en blodsygdom.

Brug af anden medicin sammen med Rozex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Erfaring med brug under graviditet mangler.

Rozex bør kun bruges under graviditet, hvis lægen

vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge

før brug under graviditet.

Amning

Rozex udskilles i modermælken. Kontakt din læge

før brug under amning. Din læge vil afgøre, om

amning skal ophøre eller behandling med Rozex

seponeres.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Rozex

Brug altid Rozex nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal normalt bruge Rozex 2 gange dagligt,

morgen og aften.

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter

med et tyndt lag Rozex creme. Brug et mildt

rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende

og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende)

kosmetik efter applikation af Rozex.

Du skal normalt bruge Rozex 3-4 måneder.

Brug ikke Rozex i en længere periode end 3-4

måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det.

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at

hjælpe.

Brug til børn

Børn bør ikke behandles med Rozex på grund af

manglende erfaring.

Hvis du har brugt for meget Rozex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Rozex, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af

for meget Rozex.

Hvis du har glemt at bruge Rozex

Hvis du glemmer at bruge Rozex, skal du bruge

Rozex, så snart du kommer i tanke om det. Med

mindre det er tid til næste påsmøring. Smør ikke

dobbelt lag på som erstatning for det glemte.

Hvis du holder op med at tage Rozex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

07-2017

P044095-4

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Tør hud.

Rødmen af huden.

Kløe.

Hudgener (brændende smertefornemmelse i

huden, svie).

Hudirritation.

Forværring af rosacea.

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Nedsat følelse ved berøring.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

Smagsforstyrrelser (metalsmag).

Kvalme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Kontakteksem.

Hævelse i ansigtet.

Afskalning af hudens yderste lag.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Rozex utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Brug ikke Rozex efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Rozex creme indeholder:

Aktivt stof: 7,5 mg metronidazol.

Øvrige indholdsstoffer: glycerol, benzylalkohol,

isopropylpalmitat, sorbitolopløsning 70 %,

emulgerende voks, mælkesyre og/eller natrium-

hydroxid, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Rozex er en hvid creme i tube.

Pakningsstørrelser

Rozex fås i pakningsstørrelser á 30 g og 50 g

creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Rozex

er et registreret varemærke, der tilhører

Nestlé Skin Health S.A.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

juli 2017.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.