Rozex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rozex 0,75% creme
 • Dosering:
 • 0,75%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rozex 0,75% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19411
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægssedel: Information til brugeren

Rozex 0,75 % creme

metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rozex creme til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex creme

Sådan skal du bruge Rozex creme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Rozex creme indeholder et antibiotikum.

Du kan bruge Rozex creme til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved

hudsygdommen rosacea.

2.

Det ska du vide, før du begynder at bruge Rozex creme

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Rozex creme

hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rozex creme.

Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.

Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har

brugt Rozex creme, da cremens virkning kan blive mindre.

Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Rozex creme sjældnere eller midlertidigt stoppe

behandlingen. Tal med lægen.

Undgå at bruge Rozex creme for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.

Tal med lægen inden du bruger Rozex creme, hvis du har eller har haft en blodsygdom.

Børn bør ikke behandles med Rozex creme på grund af manglende erfaring.

Brug af anden medicin sammen med Rozex creme

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Du kan bruge Rozex creme samtidig med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

ska du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Erfaring med brug under graviditet mangler. Rozex creme bør kun bruges under graviditet, hvis

lægen vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet.

Amning:

Rozex creme udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil

afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med

Rozex creme seponeres.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Rozex creme

Brug altid Rozex creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Dosering

Voksne: Du skal normalt bruge Rozex creme 2 gange daglig, morgen og aften.

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Rozex creme. Brug et mildt

rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende)

kosmetik efter applikation af Rozex creme.

Du skal normalt bruge Rozex creme 3 - 4 måneder. Brug ikke Rozex creme i en længere periode

end 3 - 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det.

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe.

Børn:

Bør ikke behandles med Rozex creme på grund af manglende erfaring.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du har brugt for meget Rozex creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rozex creme, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Rozex creme.

Hvis du har glemt at bruge Rozex creme

Hvis du glemmer at bruge Rozex creme, skal du bruge Rozex creme, så snart du kommer i tanke

om det. Med mindre det er tid for næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for

det glemte.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Brændende smertefornemmelse i huden, svie, tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af

din hudsygdom (rosacea).

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Smagsforstyrrelser, snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme.

Bivirkninger med ukendt hyppighed

Kontakteksem, hævelse i ansigtet, afskalning af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Rozex creme i køleskab.

Rozex creme må ikke fryses eller udsættes for frost.

Brug ikke Rozex creme efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rozex creme indeholder:

Aktivt stof: metronidazol 0,75 % (7,5 mg/g creme).

Øvrige indholdsstoffer: glycerol; benzylalkohol; isopropylpalmitat; sorbitolopløsning

70 %; emulgerende voks, mælkesyre og/eller natriumhydroxid; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Tube 30 g og 50 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tel: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335

Fremstiller

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

745 40 Alby-sur-Chéran

Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i januar 2018

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.