Rovral 75 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rovral 75 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg iprodion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rovral 75 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 19-169
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Indlægsseddel

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Side 1 af 5

Rovral® 75 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, hvidkål, rødkål og kinakål.

8x1 kg

Skal opbevares frostfrit

Omrystes før brug

UN 3077

Distribution, salg og rådgivning

Grøn Plantebeskyttelse

Torveporten 10

2500 Valby

Tlf: 36 44 12 02

Produktion

BASF

Ved Stadsgraven 15

2300 København

Rovral® 75 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, rødkål, hvidkål og kinakål.

1 kg

Skal opbevares frostfrit

Omrystes før brug

UN 3082

Distribution, salg og rådgivning

Grøn Plantebeskyttelse

Torveporten 10

2500 Valby

Tlf: 36 44 12 02

Produktion

BASF

Ved Stadsgraven 15

2300 København

Deklaration:

Svampemiddel nr. 19-169

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af 2. august 2004

Analyse: iprodion 750 g/kg

Indhold: 1 kg

Xn

Sundhedsskadelig

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Side 2 af 5

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Side 3 af 5

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

R36: Irriterer øjnene

R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen

R20: Farlig ved indånding

Anvendelse og opbevaring sker efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dis-

pensationen gælder for perioden 2. august 2004 til og med den 29. november 2004.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Brug særligt arbejdstøj.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæm-

pelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes erhvervsmæssigt mod svampesygdomme i gulerødder, rødkål, hvidkål

og kinakål.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsan-

visningen nævnte.

Må i kinakål, rødkål og hvidkål ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i gulerødder ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

En kortvarig afgrøde, som ikke er godkendt til behandling med iprodion, må ikke dyrkes

efter en iprodion-behandlet afgrøde i samme vækstsæson.

Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftlederen.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Side 4 af 5

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Opkastning kan fremprovokeres

uden risiko. Søg lægehjælp og medbring denne etikette.

Huden

Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved fortsat

ubehag. Medbring denne etikette.

Øjnene

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Rovral 75 WG må kun anvendes erhvervsmæssigt mod svampesygdomme i gulerødder,

hvidkål, rødkål og kinakål.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Rovral 75 WG anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, hvidkål, rødkål og

kinakål.

Rovral 75 WG forebygger og bekæmper angreb af skulpesvamp

(Alternaria),

storknoldet knoldbægersvamp og forebygger angreb af gråskimmel.

Virkemåde

Rovral 75 WG er et kontaktmiddel, som virker ved at forhindre svampens sporer i at spire.

Rovral 75 WG giver den bedste effekt, hvis anvendt forebyggende, men har også helbredende

(kurativ) effekt på visse svampesygdomme

(Alternaria)

At Rovral 75 WG er et kontaktmiddel betyder, at kun de plantedele, hvor Rovral 75 WG afsæt-

tes, er beskyttet mod svampeangreb. I afgrøder med stor nytilvækst er virkningstiden kortere end

i ældre planter med lille nytilvækst. For at sikre Rovral 75 WG’s effekt skal behandlingsinter-

vallerne derfor tilpasses afgrødens stadium og tilvækst.

Sprøjteteknik

Rovral 75 WG er et kontaktmiddel, derfor er det vigtigt at anvende en sprøjteteknik, som sikrer

god dækning og afsætning på afgrøden.

Anvendelse af marksprøjte

Anvend fladsprededyser med et tryk på 2,5-5,0 bar og en kørehastighed på 5 km pr. time. Vand-

mængden bør minimum være 200 ltr vand pr. ha.

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Side 5 af 5

Dosering

Rovral 75 WG anvendes med 0,8 kg pr. ha

Blandinger

Rovral 75 WG kan blandes med Pirimor G og pyrethroider.

Klimaets indflydelse

En målrettet indsats med Rovral 75 WG forudsætter, at man kender de klimatiske krav, der hen-

holdsvis hæmmer/fremmer de enkelte svampesygdomme. Behandlingstidspunkt i forhold til an-

grebets udvikling (forebyggende behandling) og behandlingsintervaller afstemt efter plantens

udviklingstrin og tilvæksten af nye plantedele er de væsentligste elementer i behovsbestemt

svampebekæmpelse med Rovral 75 WG.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, den afmålte mængde Rovral 75 WG tilsættes, og der

efterfyldes med vand. Hvis der skal tankblandes med andre produkter, tilsættes disse ikke før,

beholderen er mindst 2/3 fyldt. Sørg for god omrøring før og under udsprøjtningen. Ved tilbe-

redning sørges for effektiv ventilation.

Den tomme emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer og er der-

for alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold jordtype, sorter, resi-

stens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Grøn Plantebe-

skyttelse ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af

produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke påta-

ger sig ansvaret for indirekte tab herunder avance tab og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De

venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Rovral® 75 WG er et reg. Varemærke for BASF

11-1-2018

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Missed doses of Clopidogrel increases the risk of heart attack and stroke which can be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2016

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

A very large part of the work related to the drafting of new monographs for the European Pharmacopoeia (EDQM) is carried out by external experts in 75 groups of experts and working parties. Experts for the groups are appointed for a period of three years, and the EDQM is now seeking experts for the period from 2017 to 2019.

Danish Medicines Agency

10-4-2018

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2179 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/955/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

MAGNESIUM SULFATE Injection [WG Critical Care, LLC]

MAGNESIUM SULFATE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

5% DEXTROSE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

5% DEXTROSE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PLASMA-LYTE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

PLASMA-LYTE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

QUARTERMASTER (Penicillin In Dihydrostreptomycin) Suspension [WG Critical Care, LLC]

QUARTERMASTER (Penicillin In Dihydrostreptomycin) Suspension [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

AMPICILLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

AMPICILLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Active substance: Porcine circovirus type 2 ORF2 protein minimum RP1.0 Maximum RP 3.75) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7264 of Thu, 26 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

26-10-2017

CEFTAZIDIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFTAZIDIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

NAFCILLIN Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

NAFCILLIN Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

TGO 94 Standard for HPCs derived from Cord Blood has replaced TGO 75

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-9-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

PENICILLIN G POTASSIUM Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

PENICILLIN G POTASSIUM Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed