Roundup Spray

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Roundup Spray Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 7,2 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Roundup Spray Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48-30
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Produktresumé

MONSANTO Europe S.A.

Side: 1 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

MONSANTO Europe S.A.

Sikkerhedsdatablad

Handelsvare

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn

Roundup® Spray

Produktets anvendelse

Ukrudtsmiddel

Kemisk navn

Ikke anvendelig.

Synonymer

Ingen.

Firma/(Salgskontor)

MONSANTO Europe S.A.

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040

Antwerpen, Belgien

Telefon:

+32 (0)3 568 51 11

Fax:

+32 (0)3 568 50 90

E-mail:

TS-SAFETYDATASHEET@DOMINO.MONSANTO.COM

Nødtelefon

Telefon:

Ved forgiftningstilfælde: Kontakt Giftlinien på telefon 82 12 12 12 eller Belgien +32 (0)3 568 51 23

2. FAREIDENTIFIKATION

EU-etiket (fabrikantens selvklassificering) -

Klassificering af dette produkt i henhold til EU Direktiv for

Farlige Præparater 1999/45/EC.

Ikke klassificeret som farligt.

National klassificering -

Danmark

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mulige indvirkninger på menneskers sundhed

Sandsynlige eksponeringsformer

Hudkontakt, øjenkontakt, indånding

Øjenkontakt, korttids

Forventes ikke at medføre nævneværdige uønskede bivirkninger, når brugsanvisningen følges.

Hudkontakt, korttids

Forventes ikke at medføre nævneværdige uønskede bivirkninger, når brugsanvisningen følges.

Indånding, korttids

Forventes ikke at medføre nævneværdige uønskede bivirkninger, når brugsanvisningen følges.

Mulige indvirkninger på miljøet

Forventes ikke at medføre nævneværdige uønskede bivirkninger, når brugsanvisningen følges.

Se under punkt 11 "Toksikologiske oplysninger" og punkt 12 "Miljøoplysninger".

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Aktiv bestanddel

Isopropylaminsalt af N-(phosphonomethyl)glycin; {Isopropylaminsalt af glyphosat}

Sammensætning

Bestanddele

CAS nr.

EINECS/

ELINCS nr.

Vægtprocent

EU symboler & R-

MONSANTO Europe S.A.

Side: 2 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

(ca.)

sætninger

Isopropylaminsalt af glyphosat

38641-94-0

254-056-8

N; R51/53; {b}

Pelargonsyre og beslægtede

syrer

112-05-0

C; R34; {a}

Vand og mindre

formuleringsbestanddele

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Brug personlige værnemidler som anvist i punkt 8.

Øjenkontakt

Skyl omgående med rigelig vand.

Fjern om muligt kontaktlinser.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker.

Vask berørt hud med rigelig vand.

Vask tøj og rengør skoene før genanvendelse.

Indånding

Anbring i frisk luft.

Indtagelse

Giv straks vand at drikke.

En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden.

Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre sundhedspersonalet har foreskrevet det.

Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Råd til læger

Dette produkt er ikke cholinesterasehæmmende.

Modgift

Behandling med atropin og oximer er uegnet.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Flammepunkt

Ingen data.

Brandslukningsmidler

Anbefalet slukningsmiddel: Vand, skum, tørt kemikalie, kuldioxid (CO2)

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer

Ingen.

Formindsk brugen af vand for at forhindre miljøforurening.

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger: se punkt 6.

Farlige forbrændingsprodukter

Kulmonoxid (CO), phosphoroxider (PxOy), nitrogenoxider (NOx)

Brandslukningsudstyr

Uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn.

Udstyr skal renses grundigt efter brug.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger

Brug personlige værnemidler som anvist i punkt 8.

MONSANTO Europe S.A.

Side: 3 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger

SMÅ MÆNGDER:

Ringe fare for miljøet.

STORE MÆNGDER:

Formindsk spredning.

Må ikke kommes i afløb, kloakker, grøfter og vandløb.

Oprydningsmetoder

SMÅ MÆNGDER:

Spul spildområdet med vand.

STORE MÆNGDER:

Opsuges med jord, sand eller absorberende materiale.

Meget forurenet jord fjernes.

Opsamles i beholdere med henblik på bortskaffelse.

Se under punkt 7 vedr. beholdertyper.

Rester skylles væk med små mængder vand.

Formindsk brugen af vand for at forhindre miljøforurening.

Se under punkt 13 "Bortskaffelse" af spildt materiale.

Anvend håndterings anbefalingerne i sektion 7 samt personlige værnemiddel anbefalinger i sektion 8.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Almindelig god praksis med hensyn til sikkerhed i industrien og til personlig hygiejne skal efterkommes.

Håndtering

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Vask hænder grundigt efter brug af eller kontakt med produktet.

Vask forurenet tøj, før det bruges igen.

Rengør udstyr grundigt efter brug.

Foruren ikke afløb, kloakker og vandveje ved bortskaffelse af rensevand brugt til udstyr.

Referere til afsnit 13 i leverandør brugsanvisningen om bortskaffelse af skyllevand.

Tømte emballager indeholder damp og produktrester.

FØLG ADVARSLERNE PÅ ETIKETTEN, OGSÅ NÅR BEHOLDEREN ER TØMT.

Opbevaring

Minimum opbevaringstemperatur: 0 °C

Maksimum opbevaringstemperatur: 45 °C

Kompatible materialer til opbevaring: rustfrit stål, glasfiber, plastik, indvendig glasbelægning

Uforenelige materialer til opbevaring: galvaniseret stål, ubehandlet blødt stål, se punkt 10.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må kun opbevares i den originale emballage.

Delvis krystallisering kan forekomme ved langvarig opbevaring under den minimale opbevaringstemperatur.

Hvis produktet er frosset, placeres det i et opvarmet rum og omrystes jævnligt, til det igen er opløst.

Minimum holdbarhed: 2 år.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Atmosfæriske grænseværdier

Bestanddele

Eksponeringsretningslinjer

Isopropylaminsalt af glyphosat

Der er ikke fastsat nogen specielle grænseværdier.

Pelargonsyre og beslægtede syrer

Der er ikke fastsat nogen specielle grænseværdier.

Vand og mindre

formuleringsbestanddele

Der er ikke fastsat nogen specielle grænseværdier.

MONSANTO Europe S.A.

Side: 4 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

Øjenbeskyttelse

Ingen specielle krav, hvis brugsanvisning følges.

Hudbeskyttelse

Ved gentagen eller langvarig kontakt:

Brug kemikalieresistente handsker.

Åndedrætsbeskyttelse

Ingen specielle krav, hvis brugsanvisning følges.

Når det tilrådes, kontaktes fabrikanten af personlige værnemidler for anbefaling af passende type udstyr til en

given anvendelse.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Disse fysiske data er typiske værdier baseret på testet materiale, men kan variere fra prøve til prøve. Typiske

værdier må ikke opfattes som en garantianalyse for et specielt parti eller som produktspecifikationer.

Farve/farveskala:

Mælkehvid - Gul

Lugt:

Ingen oplysninger.

Udseende:

Væske, (uklar)

Fysisk form ændres (smeltning, kogning, etc.)):

Smeltepunkt:

Ikke anvendelig.

Kogepunkt:

Ingen data.

Flammepunkt:

Ingen data.

Eksplosionsgrænser:

Ingen data.

Selvantændelsestemperatur:

Ingen data.

Specifik vægt:

1,016 @ 20 °C / 4 °C

Damptryk:

Ingen signifikant flygtighed; vandig opløsning

Dampmassefylde:

Ikke anvendelig.

Fordampningshastighed:

Ingen data.

Dynamisk viskositet:

31 mPa·s @ 20 °C

Kinematisk viskositet:

30 cSt @ 20 °C

Vægtfylde:

1,016 g/cm3 @ 20 °C

Opløselighed:

Vand: Oppløselig

6,8 @ 20 °C

Fordelingskoefficient:

log Pow: < -3,2 @ 25 °C (glyphosat)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet

Stabilt under normale håndterings- og opbevaringsbetingelser.

Oxiderende egenskaber

Ingen data.

Materialer, der skal undgås/Reaktivitet

Reagerer med galvaniseret stål eller ubehandlet blødt stål under dannelse af hydrogen, en meget brandfarlig

gas, der kan eksplodere.

Farlig nedbrydning

Termisk nedbrydning: Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Dette afsnit er beregnet for toksikologer og andre fagfolk inden for sundhedsområdet.

MONSANTO Europe S.A.

Side: 5 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

Akut oral toksicitet

Rotte, LD50 (grænsetest)

: > 5.000 mg/kg legemsvægt

Ingen dødelighed.

Akut dermal toksicitet

Rotte, LD50 (grænsetest)

: > 5.000 mg/kg legemsvægt

Andre indvirkninger: vægttab

Ingen dødelighed.

Akut toksicitet ved indånding

Rotte, LC50, 4 timer, aerosol

: > 3,6 mg/L

Højst opnåelige koncentration. Ingen dødelighed. This product is not aerosolized during handling or use

and is therefore not classified as hazardous under the Dangerous Preparation Directive 1999/45/EC

Hudirritation

Kanin, 6 dyr, OECD 404 test

Rødme, EU-middelværdi: 0,00

Hævelse, EU-middelværdi: 0,00

Dage om at læges: 1

Øjenirritation

Kanin, 6 dyr, OECD 405 test

Rødme af bindehinden, EU-middelværdi: 0,50

Hævelse af bindehinden, EU-middelværdi: 0,06

Mat hornhinde, EU-middelværdi: 0,00

Beskadigelser på iris, EU-middelværdi: 0,00

Dage om at læges: 3

Hudsensibilisering

Marsvin, 9-induktion Buehler test

Negativ.

N-(phosphonomethyl)glycin; {glyphosat}

Mutagenicitet

In vitro og in vivo mutagenicitetsforsøg

Ikke mutagen.

Toksicitet ved gentagen indgift

Kanin, dermal, 21 dage

NOAEL toksicitet: > 5.000 mg/kg legemsvægt/dag

Målorganer/-systemer: ingen

Andre indvirkninger: ingen

Rotte, oral, 3 måneder

NOAEL toksicitet: > 20.000 mg/kg føde

Målorganer/-systemer: ingen

Andre indvirkninger: ingen

Kroniske effekter/carcinogenicitet

Mus, oral, 24 måneder

NOAEL toksicitet: ~ 5.000 mg/kg føde

Målorganer/-systemer: lever

Andre indvirkninger: fald i legemsvægtstilvækst, histopatologiske indvirkninger

NOEL tumor: > 30.000 mg/kg føde

Tumorer: ingen

Rotte, oral, 24 måneder

NOAEL toksicitet: ~ 8.000 mg/kg føde

Målorganer/-systemer: øjne

Andre indvirkninger: fald i legemsvægtstilvækst, histopatologiske indvirkninger

NOEL tumor: > 20.000 mg/kg føde

Tumorer: ingen

Forplantnings-/fertilitetstoksicitet

Rotte, oral, 2 generationer

NOAEL toksicitet: 10.000 mg/kg føde

NOAEL reproduktion: > 30.000 mg/kg føde

Målorganer/-systemer i forældre: ingen

Andre indvirkninger i forældre: fald i legemsvægtstilvækst

MONSANTO Europe S.A.

Side: 6 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

Målorganer/-systemer i unger: ingen

Andre indvirkninger i unger: fald i legemsvægtstilvækst

Indvirkninger på afkommet er kun påvist ved maternel toksicitet.

Udviklingstoksicitet/teratogenicitet

Rotte, oral, 6 - 19 dage i drægtigheden

NOAEL toksicitet: 1.000 mg/kg legemsvægt

NOAEL udvikling: 1.000 mg/kg legemsvægt

Andre indvirkninger på moderdyr: fald i legemsvægtstilvækst, fald i overlevelse

Indvirkninger på udvikling: vægttab, postimplantationstab, forsinket ossifikation

Indvirkninger på afkommet er kun påvist ved maternel toksicitet.

Kanin, oral, 6 - 27 dage i drægtigheden

NOAEL toksicitet: 175 mg/kg legemsvægt

NOAEL udvikling: 175 mg/kg legemsvægt

Målorganer/-systemer i moderdyr: ingen

Andre indvirkninger på moderdyr: fald i overlevelse

Indvirkninger på udvikling: ingen

12. MILJØOPLYSNINGER

Dette afsnit er beregnet for økotoksikologer og andre miljøeksperter.

Oplysninger om produkt og bestanddele er sammenfattet nedenfor.

Akvatisk toksicitet, fisk

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss):

Akut toksicitet (grænsetest), 96 timer, statisk, LC50: > 100 mg/L

Akvatisk toksicitet, hvirvelløse dyr

Daphnie (Daphnia magna):

Akut toksicitet (grænsetest), 48 timer, statisk, EC50: > 100 mg/L

Akvatisk toksicitet, alger/vandplanter

Grønalger (Scenedesmus subspicatus):

Akut toksicitet, 72 timer, statisk, EC50: > 87,7 mg/L

Toksicitet for leddyr

Honningbi (Apis mellifera):

Oral, 48 timer, LD50: > 9.742 µg/bi

Honningbi (Apis mellifera):

Kontakt, 48 timer, LD50: 8.309 µg/bi

Toksicitet for jordorganismer, hvirvelløse dyr

Regnorm (Eisenia foetida):

Akut toksicitet, 14 dage, LC50: > 1.000 mg/kg tør jord

N-(phosphonomethyl)glycin; {glyphosat}

Toksicitet for fjerkræ

Vagtel (Colinus virginianus):

Toksicitet via føde, 5 dage, LC50: > 4.640 mg/kg føde

Gråand (Anas platyrhynchos):

Toksicitet via føde, 5 dage, LC50: > 4.640 mg/kg føde

Vagtel (Colinus virginianus):

Akut oral toksicitet, enkeltdosis, LD50: > 3.851 mg/kg legemsvægt

Bioakkumulation

Blågællet Mola (Lepomis macrochirus):

Hele fisken: BCF: < 1

Der forventes ingen signifikant bioakkumulation.

Opløsning

Jord, mark:

Halveringstid: 2 - 174 dage

Koc: 884 - 60.000 L/kg

Binder stærkt til jord.

Vand, aerob:

MONSANTO Europe S.A.

Side: 7 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

Halveringstid: < 7 dage

13. BORTSKAFFELSE

Produkt

Genanvendes hvis der findes egnede faciliteter/udstyr.

Sendes til speciel kemisk destruktionsanstalt.

Bortskaffes som farligt industriaffald.

Må ikke kommes i afløb, kloakker, grøfter og vandløb.

Følg alle lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Beholder

Emballagen tømmes helt.

Opbevares med henblik på afhentning af godkendt renovationsselskab.

Bortskaffes som ikke-farligt industriaffald.

Genbrug IKKE emballagen.

Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen

Følg alle lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Anvend håndterings anbefalingerne i sektion 7 samt personlige værnemiddel anbefalinger i sektion 8.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Oplysninger i dette afsnit er kun til information. Anvend venligst gældende bestemmelser for at klassificere

forsendelsen korrekt.

Ingen transportklassificering.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU-etiket (fabrikantens selvklassificering) -

Klassificering af dette produkt i henhold til EU Direktiv for

Farlige Præparater 1999/45/EC.

Ikke klassificeret som farligt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

National klassificering -

Danmark

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Vask huden efter arbejdet.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

16. ANDRE OPLYSNINGER

Den information, der her er anført, er ikke nødvendigvis fyldestgørende, men repræsenterer relevante pålidelige

data.

Følg alle lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Kontakt venligst leverandøren for yderligere oplysninger.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til EU Direktiv 91/155/EØF senest ændret ved EU Direktiv

2001/58/EF, og i henhold til EU regulering 1907/2006.

® Registreret varemærke.

|| Signifikante ændringer i forhold til forrige version.

EU symboler & R-sætninger

Bestanddele

EU symboler & R-sætninger

Isopropylaminsalt af glyphosat

N - Miljøfarlig

MONSANTO Europe S.A.

Side: 8 / 8

Roundup® Spray

Version: 2.1

Ikrafttrædelsesdato:

09.11.2009

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Pelargonsyre og beslægtede syrer

C - Ætsende

R34 Ætsningsfare.

Vand og mindre

formuleringsbestanddele

Slutnoter:

{a} EU-etiket (fabrikantens selvklassificering)

{b} EU-etiket (Annex I)

{c} National klassificering

Den fulde ordlyd af de hyppigst brugte forkortelser. BCF (Biokoncentrationsfaktor), BOD (Biokemisk oxygenforbrug), COD (Kemisk

oxygenforbrug), EC50 (50% effektiv koncentration), ED50 (50% effektiv dosis), I.M. (Intramuskulær), I.P. (Intraperitoneal), I.V.

(Intravenøs), Koc (Jordadsorptionskoefficient), LC50 (50% letal koncentration), LD50 (50% letal dosis), LDLo (Nedre grænse for letal

dosis), LEL (Nedre eksplosionsgrænse) LOAEC (Lavest observerede koncentration for skadelig virkning), LOAEL (Lavest observerede

niveau for skadelig virkning), LOEC (Laveste koncentration for observeret virkning), LOEL (Laveste dosisniveau for observeret virkning),

MEL (Maksimum eksponeringsgrænse), MTD (Maksimum tolerabel dosis), NOAEC (Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har

kunnet observeres), NOAEL (Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres), NOEC (Koncentration, hvor ingen virkning

har kunnet observeres), NOEL (Niveau, hvor ingen virkning har kunnet observeres), OEL (Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering),

PEL (Grænse for tilladelig eksponering), PII (Primært irritationsindeks), Pow (Oktanol/vand fordelingskoefficient), S.C. (Subcutan), STEL

(Korttidseksponeringsgrænse), TLV-C (Loftværdi), TLV-TWA (Grænseværdi - Tidsvægtet gennemsnit), UEL (Øvre eksplosionsgrænse)

Selvom oplysningerne og anbefalingerne (herefter kaldet "Oplysningerne") i dette sikkerhedsdatablad

er givet i god tro og forventes at være korrekte på dagen for udarbejdelsen, fraskriver MONSANTO

Company samt tilknyttede selskaber sig ethvert ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige og

eksakte. Oplysningerne gives under forudsætning af, at brugeren før anvendelsen selv vurderer, om de

kan bruges til formålet. MONSANTO Company samt tilknyttede selskaber påtagersig intet ansvar for

nogen form for skader, der måtte opstå som følge afbrug eller tillid til disse oplysninger.

MONSANTO COMPANY samt ilknyttede selskaber PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OG

STILLER INGEN GARANTIER, HVERKEN IMPLICIT ELLER EKSPLICIT, FOR

SALGBARHEDEN, EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOGET ANDET MED

HENSYN TIL OPLYSNINGERNE ELLER DET PRODUKT, SOM OPLYSNINGERNE

VEDRØRER.

000000000616

Dokument slut

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

12-4-2018

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

The surface cleaner’s spray bar can break and detach from the central hub, causing the spray bar/nozzle to strike and/or break the unit’s plastic housing. The spray bar/nozzle assembly, and/or pieces of the broken plastic housing can strike consumers. This poses a risk of injury to consumers.

Health Canada

23-4-2018

NASAL (Oxymetazoline Hcl) Spray [Kroger Company]

NASAL (Oxymetazoline Hcl) Spray [Kroger Company]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Title: Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, SuicideCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

TING (Tolnaftate) Aerosol, Spray [Insight Pharmaceuticals LLC]

TING (Tolnaftate) Aerosol, Spray [Insight Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Quality Home Products]

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Quality Home Products]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CHLORHEXIDINESPRAY Spray [Davis Manufacturing And Packaging Inc]

CHLORHEXIDINESPRAY Spray [Davis Manufacturing And Packaging Inc]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CLEANWELL NATURAL ORANGE VANILLA HAND SANITIZER Spray [CleanWell, LLC]

CLEANWELL NATURAL ORANGE VANILLA HAND SANITIZER Spray [CleanWell, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

NASOPRO 24 (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [H E B]

NASOPRO 24 (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [H E B]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BITE AND STING RELIEF SIGNATURE CARE (Benzocaine 5.00%) Spray [Better Living]

BITE AND STING RELIEF SIGNATURE CARE (Benzocaine 5.00%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Menthol 10.5%) Spray [Better Living Brands]

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Menthol 10.5%) Spray [Better Living Brands]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

AZELASTINE HCL NASAL (Azelastine Hcl) Spray [Perrigo New York Inc]

AZELASTINE HCL NASAL (Azelastine Hcl) Spray [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Title: Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in IndianapolisCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

NITROGLYCERIN LINGUAL (Nitroglycerin) Spray [REMEDYREPACK INC.]

NITROGLYCERIN LINGUAL (Nitroglycerin) Spray [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB301AP PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB301AP PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB302 ARTHRITIS RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB302 ARTHRITIS RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB301CT BRUISE PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB301CT BRUISE PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Spray [CVS Pharmacy, Inc]

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Spray [CVS Pharmacy, Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

TEAT-SPRAY 10000 SANITIZING TEAT SPR (Iodine) Spray [Wausau Chemical]

TEAT-SPRAY 10000 SANITIZING TEAT SPR (Iodine) Spray [Wausau Chemical]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed