Roundup Flick

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Roundup Flick Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Roundup Flick Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

INDHOLD:

20

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbe-

kæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plante-

beskyttelsesmiddel må kun købes af professio-

nelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Aktivstof: 360 g/l (28,47 % w/w) glyphosatsyre

(i form af 441 g/l (34,86 % w/w) kaliumsalt af

glyphosat)

Ukrudtsmiddel nr.: 48-48

Parti nr.: (se emballage)

Produktionsdato: (se emballage)

Udløbsdato: mindst 2 år efter produktionsdato.

Opbevares kun i den originale beholder

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Dette ukrudtsmiddel er til professionel brug.

Registreringsindehaver:

Monsanto Crop Science Denmark A/S

Postboks 659 - DK-2200 København N

Denmark

❶=Varemærke registreret af

Monsanto Crop Scien ces Denmark A/S

❶ Monsanto og vinsymbolet er registrerede

varemærker af Monsanto Company, USA

⑨ Monsanto Europe, 2015

DK, 1505, F - 1XXX XXXX

I tilfælde af forgiftning, kontakt da

Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller 112

GOD EFFEKT, SELV UNDER SVÆRE BETINGELSER

MINDRE RISIKO FOR AFDRIFT

2 DAGES JORDBEHANDLINGSINTERVAL

(ALM.KVIK)

EKSTRA GOD REGNFASTHED

2

DAGE

145.9999

168.0 mm

DK, 15xx, B - 1xxx xxxx

Roundup Flick er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene,

for bekæmpelse af såvel græs som bredbladet

ukrudt før såning eller plantning af alle typer afgrøder.

Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst til hvede, byg, triticale og rug (vinter

og vår), raps, sennep (vinter og vår), ærter og bønner, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugt-

plantager, på braklagte arealer, skov, juletræer, juletræer over toppen og på udyrkede arealer.og på udyrkede arealer.

115.0 mm

117.0 mm

119.0 mm

121.0 mm

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN, FØR DU BRUGER DETTE PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL!

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR MENNESKER OG MILJØ SKAL BRUGSANVISNIINGEN FØLGES NØJE

ANVENDELSESFORHOLD

Roundup Flick er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af såvel etårigt som

flerårigt græsukrudt og bredbladet ukrudt. Roundup Flick optages gennem bladene og transporteres rundt i hele

planten.

Behandling med Roundup Flick bør foretages på tørre planter. Den bedste virkning opnås, når planterne er i

aktiv vækst. Ved en minimummængde på 1800 g aktivstof/ha kan bearbejdning af jorden finde sted 1 dag efter

behandling på etårigt bredbladet ukrudt, 2 dage efter behandling af almindelig kvik og 5 dage efter behandling af

andet flerårigt ukrudt.

Ukrudtet bør sprøjtes, når luften er tilstrækkeligt fugtig, og lufttemperaturen er mellem 0-30 °C, når ukrudtet er i

god vækst og ikke skadet af tørke eller frost. Ukrudtet skal sprøjtes mindst 4 timer, før det begynder at regne.

Produktet bliver hurtigt inaktivt i jorden og forhindrer ikke, at nyt ukrudt spirer frem fra frø.

DER BØR UDVISES EKSTREM FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ UTILSIGTET SPREDNING VED VINDDRIFT, DA DETTE

KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE SKADER PÅ TILSTØDENDE AFGRØDER ELLER PLANTER.

Bemærk, at i en bestand af træer af samme art, kan der være risiko for, at rodforbindelser forekommer og forår-

sager overførsel af Roundup Flick fra et behandlet træ til ubehandlede tilstødende træer. Afgrøder, der er bestemt til

produktion

f

, bør ikke behandles. Behandling af rodskud kan beskadige modertræet.

Bemærk: Under nedbrydningen af en større mængde plantemateriale som f.eks. kvikrødder kan der i nogle tilfælde

dannes spiringshæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forebygge eller reducere problemet.

SKEMA OVER ANVENDELSESOMRÅDER:

AFGRØDER OG/ELLER

SITUATIONER

SKADEGØRERE OG DOSERING

(LITER/HA)

ANBEFALET

FREMGANGSMÅDE

FØR SÅNING OG EFTER SÅNING

/ FREMSPIRING

Maksimalt 1 behandling/år

Behandles op til 2 dage før

såning eller plantning. Ukrudt:

2-6 blade.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

* Håndholdte sprøjter

(rygsprøjter) med hydrauliske

dyser: 250-500 l/ha

HVEDE, BYG, TRITICALE OG RUG

(VINTER OG VÅR) / FØR HØST

Kvikmængde mindre end 25 skud

pr. m²:

2,00 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud pr. m²:

3,00 l/ha

Maksimalt 1 påføring / år

Korn til udsæd må ikke

behandles.. Behandlingen

foretages senest10 dage før

høst, når vandprocenten i

kernerne er 30 % eller derunder.

Dette kan kontrolleres ved at

presse tommelfingerneglen hårdt

mod korn fra forskellige områder.

Hvis fordybningen holder på alle

kærnerne, er afgrøden klar til

sprøjtning.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

AFGRØDER OG/ELLER

SITUATIONER

SKADEGØRERE OG DOSERING

(LITER/HA)

ANBEFALET

FREMGANGSMÅDE

RAPS, SENNEP (VINTER OG

VÅR) / FØR HØST

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt:

3,00 l/ha

Maksimalt 1 behandling/ år

Afgrøder bestemt til udsæd må

ikke behandles. Behandlingen

foretages senest 10 dage før

høst, når den gennemsnitlige

fugtighed i frøene er 30 % eller

derunder.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

ÆRTER / FØR HØST

Maksimalt 1 behandling/ år

Afgrøder bestemt til udsæd må

ikke behandles. Behandlingen

foretages senest 10 dage før

høst, når 75 % af bælgene

er blevet brune, og den

gennemsnitlige vandprocent i

kernerne er 30 % eller derunder.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

BØNNER / FØR HØST

Maksimalt 1 behandling/ år

Afgrøder bestemt til udsæd må

ikke behandles. Behandlingen

foretages senest 10 dage før

høst, når 75 % af bælgene

er blevet brune, og den

gennemsnitlige vandprocent er

30 % eller derunder.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

FRUGTPLANTAGER (alle arter)

Kvik og andre bredbladede græsser:

3,00 l/ha

Flerårige græsser:

6,00 l/ha

Maksimalt 3 påføringer / år

Må ikke komme i kontakt med

træer, løvhang eller rodskud.

Kun frugttræer, der mindst er 2

år gamle, kan sprøjtes. Især i

midten af juni vil der være større

risiko for skade på træerne pga.

fremkomne rodskud.

Anvend afskærmet sprøjtning.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser: 250-

500 l/ha

AFGRØDER OG/ELLER

SITUATIONER

SKADEGØRERE OG DOSERING

(LITER/HA)

ANBEFALET

FREMGANGSMÅDE

DESTRUERING OG FORNYELSE

AF GRÆSMARKER

Kvik og andre bredbladede græsser:

4,00 l/ha

Smalbladede græsser:

5,00 l/ha - 6,00 l/ha

Maksimalt 1 behandling/ år

Enten skal behandling foretages

mindst 10 dage før afsluttet

afgræsning / græsslåning i juni/

oktober, eller behandling af

genvækst skal foretages efter

afgræsning / græsslåning.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser: 250-

500 l/ha

GRÆS FØR SIDSTE SLÆT

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt:

4,00 l/ha

Maksimalt 1 behandling/ år

afgræsning, foder, fremstilling af

ensilage, hø eller foderpiller.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

BRAKLAGTE OMRÅDER /

BRAKJORD

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt:

3,00 l/ha - 5,00 l/ha

Maksimalt 1 behandling/ år

Jordbearbejdning kan

påbegyndes efter 5 dage.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser: 250-

500 l/ha

FORBEREDELSE AF JORD TIL

SKOVBRUG (SKOVREJSNING)

OG PLANTESKOLER,

Kvik og andre bredbladede græsser:

3,00 l/ha

Flerårige græsser:

6,00 l/ha

Maksimalt 3 behandlinger/ år

Sprøjt fra juni til august. Må ikke

komme i kontakt med træer,

løvhang eller rodskud.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser: 250-

500 l/ha

*Roterende forstøvere: 10-50

l/ha

AFGRØDER OG/ELLER

SITUATIONER

SKADEGØRERE OG DOSERING

(LITER/HA)

ANBEFALET

FREMGANGSMÅDE

NÅLETRÆSPLANTAGER

(inklusive juletræer)

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt:

2,00 l/ha - 3,50 l/ha

Maksimalt 3 behandlinger/ år

Må ikke komme i kontakt med

træer.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser:

250-

500 l/ha

*Roterende forstøvere:

10-50

l/ha

TRÆSTUBBE

20 % opløsning

henblik

forebygge

genvækst

skud efter fældning

buske eller

træer

kan stubbe

behandles

Roundup

Flick

straks efter fældning. Stubbe kan

behandles ved hjælp af rygsprøjte

eller

bruge

pensel

påføre snitfladen med en

opløsning af Roundup Flick.

Den bedste tid for behandling er

fra oktober til februar.

Behandling af træer i

saftstigningsperioden har ringere

effekt.Brug frostvæske (20 %)

ved temperaturer under - 5 °C.

JULETRÆER OVER TOPPEN

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt:

3,50 l/ha

Maksimalt 1 behandling/ år

Anvendes i rødgran,

Nordmannsgran og kæmpegran.

Kan bruges om efteråret, når

den årlige vækst er afsluttet,

og forårsskuddene er modne,

og endeknopperne er dannet.

Påføres tidligst, når grantræerne

er groet godt fast på det

permanente sted.

Vandmængde:

*400-500 l/ha

Må kun udføres ved hjælp af

en traktorsprøjte for at få en

ensartet dosering.

a

udsæd

Bekæmpelse af kvikmængde med min

dre end 25 skud/m

2

: 3,00 l/ha.

Bekæmpelse af kvikmængde med mere

end 25 skud/m

2

: 4,00 l/ha.

Bekæmpelse of kornplanter i en mark

hvor afgrøden er udvintret: 1,00 l/ha

Kvikmængde med mindre end 25

skud/m

2

: 2,00 l/ha.

Kvikmængde med mere end 25

skud/m

2

: 3,00 l/ha.

Nedvisning: 4,00 l/ha

Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt:

3,00 l/ha.

Nedvisning: 4,00 l/ha

Behandling skal foretages 10

dage før høst af græsset. Græs

og ukrudt bør være i god vækst.

Afgrøden kan anvendes til

Anvend afskærmet udstyr.

115.0 mm

117.0 mm

119.0 mm

121.0 mm

DK, 1504, B - XXXX XXXX

AFGRØDER OG/ELLER

SITUATIONER

SKADEGØRERE OG DOSERING

(LITER/HA)

ANBEFALET

FREMGANGSMÅDE

PÅSTRYGNING PÅ UKRUDT, DER

ER HØJERE END AFGRØDEN

Etårigt og flerårigt græs og bredbladet

ukrudt, der er højere end afgrøden:

33 til 44 % opløsning

Maksimalt 1 behandling/ år

Berør ikke afgrøden med

ukrudtsstrygeren. Anvendes på

ukrudt, der er 20 cm højere end

afgrøden.

IKKE-LANDBRUGSMÆSSIGE

OMRÅDER

(højspændingsledninger,

olieledninger,

gasforsyningsledninger,

vejsider, langs jernbaner og

andre udyrkede arealer...)

Etårigt og flerårigt græsukrudt og

bredbladet ukrudt:

4,00 l/ha - 6,00 l/ha

Maksimalt 3 behandlinger/ år

Rygsprøjte er velegnet, når

små områder skal holdes fri for

ukrudt. F.eks. omkring haven,

ved hække og buske, omkring

elmaster, etc...

NB.: Sprøjt kun på det, der skal

bekæmpes. Pas på vinddrift.

Brug afskærmet sprøjtning, hvis

det er muligt.

Vandmængde:

*Traktormonterede sprøjter med

hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

*Håndholdte sprøjter (rygsprøjter)

med hydrauliske dyser: 250-

500 l/ha

SPRØJTER:

Roundup Flick kan sprøjtes effektivt

ved hjælp af

traktormonterede

stan-

dardsprøjter

hydrauliske

dyser

håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrau-

liske dyser.

Traktormonterede

sprøjter

håndholdte

sprøjter

(rygsprøjter) med roterende forstøvere, bør kun bruges

skove og nåletræsplantager.

Når

sådanne sprøjter

benyttes, bør diameteren af de sprøjtede dråber være

200-300 μm.

Den minimale vandmængde bør

være

meget

begrænset,

afhængigt

den anvendte sprøjte

og produktdosering:

Når der sprøjtes med en traktormonteret

sprøjte med

roterende forstøvere, skal

der bruges en vandmængde

på mindst 10 l/ha til

en produktdosering på 4,00 l/ha

eller derunder.

Hvis den minimale produktdosering er

6,00 l/ha, skal

der bruges en vandmængde på mindst

20 l/ha.

Når der sprøjtes med en håndholdt sprøjte (rygsprøjte)

med roterende forstøvere,

skal

bruges en vand-

mængde på mindst

40 l/ha til

en produktdosering på

4,00 – 6,00 l/ha.

visse tilfælde kan der bruges særlige injektorer, påfø-

ringsudstyr og andet udstyr (ukrudtsstrygere).

Før sprøjtning påbegyndes,

skal

du kontrollere sprøj-

tens pumpe, trykmåler og dyser. Udskift alle dele, der

er slidte eller beskadigede. Sprøjten skal

være ren og

god teknisk stand.

Brug kun rent,

ublandet

vand til

opløsningen. Sprøjt ikke i blæsevejr.

Valg af dyser: f.eks. lavdriftdyse, Hardi ISO LD 02-110

eller ISO 03-110.

SÅDAN BLANDES OPLØSNINGEN:

Fyld 2/3 af sprøjten med rent vand. Hæld den påkræ-

vede mængde Roundup Flick i, og bland væsken. Hæld

den resterende mængde vand i, og bland væsken godt.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Ved håndtering af det ufortyndede produkt og ved

berøring af

overflader,

været

udsat

pro-

duktet, skal

der bæres kemikaliebestandige handsker,

der opfylder EN 374-standarden – f.eks. handsker, der

er lavet af nitril

eller neopren (≥ 0,5 mm). Det anbefa-

les at benytte beskyttelsesbriller eller en ansigtsskærm

(der opfylder EN 166-standarden).

Når der sprøjtes med en traktormonteret

marks-

prøjte med hydrauliske eller roterende dyser,

skal

der bæres kemikaliebestandige handsker, der opfylder

EN 374-standarden – f.eks.

handsker,

der er lavet

nitril eller neopren (≥ 0,5 mm).

Når der sprøjtes med en håndholdt

sprøjte (ryg-

sprøjte) med hydrauliske eller roterende dyser, skal

der bæres beskyttelsestøj af type 4, der beskytter mod

flydende kemikalier

(og opfylder

EN 14605-standar-

den), samt tætte støvler. Der skal

også bæres kemika-

liebestandige handsker,

der opfylder EN 374-standar-

den – f.eks. handsker, der er lavet af nitril eller neopren

(≥ 0,5 mm). Det anbefales at benytte beskyttelsesbriller

eller en ansigtsskærm (der opfylder EN 166-standar-

den). Hvis der er risiko for inhalering af produktet, skal

der bæres åndedrætsværn, der filtrerer væske og faste

partikler (EN 149;

klasse FFP2)

eller en ansigtsmaske

med P2-filtre (EN 14387).

Medarbejdere må først gå ind i

behandlede områder,

når produktet, der er sprøjtet på planterne, er tørt. Det

anbefales, at de bærer handsker, lange bukser, langær-

mede trøjer og lukkede sko eller støvler.

Hygiejne. Indånd ikke sprøjtetåger fra produktet. Pro-

duktet må ikke komme i kontakt med øjnene. Hvis pro-

duktet

kommer i

kontakt

med øjnene,

så skyl

øjnene

med vand,

og kontakt

en læge.

er ikke tilladt

spise, drikke eller ryge under arbejdet og i det område,

hvor produktet opbevares. Vask hænder og andre ube-

skyttede kropsdele før måltider og efter arbejdet. Hand-

sker, der har produktet på deres overflade, skal vaskes

grundigt.

Forurenet

tøj

skal

fjernes og renses.

Hvis

personligt beskyttelsesudstyr ikke kan renses, skal det

destrueres i henhold til de gældende lovmæssige krav.

Behold produktets originale etikette, indtil

produktet er

brugt op, og emballagen er renset og destrueret.

Beskyttelse under/i forbindelse med brug:

Vær iført egnet beskyttelsestøj og -handsker.

Vask

hænder

ubeskyttet

efter

brug.

Stænk skal afvaskes straks.

Miljøbeskyttelse:

Foruren ikke vand med produktet

eller

dets beholder

(rengør ikke sprøjteudstyr i

nærheden af overfladevand/

undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje).

Undgå udslip i

miljøet.

Der henvises til

specifikke in-

struktioner/sikkerhedsdatablade.

Må ikke anvendes mindre end 2 meter fra vandmiljøer

(vandløb og søer,

etc.)

for at

beskytte vandlevende or-

ganismer

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:

Skal

opbevares utilgængeligt for børn. Skal

holdes væk

fra fødevarer, drikkevarer og dyrefoder. Skal

opbevares

sikkert i

den originale, tillukkede emballage, og ved en

temperatur mellem frysepunktet

og ikke over +50 °C.

Egnet

opbevaringsmateriale:

rustfrit

metal,

glasfiber,

plast,

glas.

Uegnet

opbevaringsmateriale:

galvaniseret

metal,

blanke letmetaller.

Produktet

kan krystallisere,

hvis

Roundup Flick opbevares ved temperaturer, der er

under den anbefalede temperatur.

Når produktet

optøs

ved stuetemperatur og rystes, får det sin normale konsi-

stens igen. Produktets mindste holdbarhed: 2 år.

DESTRUERING AF TOM EMBALLAGE:

Indholdet/beholderen bortskaffes

overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501)

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagreno-

vationen.

Emballagen må ikke genbruges.

REGISTREREDE VAREMÆRKER

XXXXX – Monsanto, USA

BEMÆRK!

Registreringsindehaveren garanterer

kvaliteten af

pro-

duktet og dets bestanddele. Anbefalingerne på etiketten

er baseret på langvarige markforsøg og erfaringer inden

for industrien. Registreringsindehaveren er ikke ansvar-

lig for

ringe resultater,

kan opstå,

hvis forholdene

ændres på en måde, der ikke kunne have været forudset

ved tidspunktet for registreringen og markedsføringen af

dette plantebeskyttelsesprodukt.

Roundup Flick er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene,

for bekæmpelse af såvel græs som bredbladet

ukrudt før såning eller plantning af alle typer afgrøder.

Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst til hvede, byg, triticale og rug (vinter

og vår), raps, sennep (vinter og vår), ærter og bønner, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugt-

plantager, på braklagte arealer, skov, juletræer, juletræer over toppen og på udyrkede arealer.og på udyrkede arealer.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke

behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp

af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede

arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og

frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

(SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge.

Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med sæbe og vand. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle.

Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.

Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge.

Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik

modgift er tilgængelig.

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Efter

endt

sprøjtearbejde

skal

sprøjten

traktor

rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En

uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark

på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være

monteret med spuledyser til indvendig rengøring af

tanken, og sprøjten skal være monteret med separat

vandtank

tilstrækkelig

kapacitet

således,

restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages

en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal

på passende vis fortyndes 50 gange med vand og

udsprøjtes

behandlede

mark

(uden

maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med

egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst

anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig

filtre,

slanger

dyser

kontrolleres

urenheder

eventuelle

belægninger.

Vaskevandet

opsamles

egnede

beholdere

udbringes

iht.

gældende regler.

øvrigt

henvises

Miljøstyrelsens

vejledning

angående

påfyldning

vask

sprøjter

udbringning

bekæmpelsesmidler,

Miljøministeriets

bekendtgørelse

1598

December 2014.

GENEREL ERKLÆRING OM RESISTENS

Alle ukrudtspopulationer kan indeholde planter, der er

mere tolerante eller resistente over for visse herbicider,

hvilket kan føre til utilstrækkelig bekæmpelse. Glyphosat

gruppe

G-herbicid

baseret

virkningsklassificeringer tildelt af Herbicide Resistance

Action Commitee (HRAC)

Gentagne

behandlinger

midler

samme

virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens.

Der skal indføres en strategi mod ukrudt der tilgodeser

alternative muligheder for bekæmpelse for at undgå

herbicidresistens. Dette omfatter den korrekte brug af

herbicider samt benyttelse af herbicider med forskellige

virkningsmekanismer eller brug af mekaniske metoder

til ukrudtsbekæmpelse.

Følg

anbefalingerne

etiketten,

navlig

sikre,

behandlingen

foretages

ukrudtets

korrekte

vækstfase

under

passende

klimatiske

forhold og ved korrekt dossering.

Brug et bredt udsnit af de værktøjer, der udgør en

del af de normale progammer for bekæmpelse af

ukrudt

afgrøder

eller

landskaber

(f.eks.

sædskifte, såtidspunkt, mekanisk bekæmpelse).

Minimer

risikoen

spredning af ukrudt. Sørg for at

redskaber

renset

jord

planter

når

flyttes

mellem

markerne.

Følg altid god sprøjtepraksis for at opnå en

effektiv ukrudtsbekæmpelse:

Sprøjteudstyret

skal

kontrolleres

regelmæssigt

(f.eks. af auturiserede personer).

Dosér og sprøjt præsist – kalibrer sprøjten og

klargør den korrekte mængde sprøjteblanding til

det område, der skal behandles.

Brug de rigtige dyser for at optimere dækningen af

planterne.

anbefales

anvende

lowdriftsdyser

eller

brug

dyser

mindst

mulig afdrift.

Følg ukrudtet efter en behandling for at kontrollere

bekæmpelseseffekten og for tidligt at identificere

eventuel resistensudvikling.

Fjern eventuelt overlevende ukrudt mekanisk eller

med andre effektive metoder end glyphosat før de

producerer frø.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til din

forhandler eller din lokale Monsanto repræsentant.