Roundup 3000

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Roundup 3000 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Roundup 3000 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

DK, 0405, F - 1041 6350

ROUNDUP 3000

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til visse former ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Øjenkontakt

Skyl omgående med store

mængder vand.

Kontaktlinser fjernes, hvis

det kan gøres nemt.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj,

armbåndsur og smykker.

Vask angrebet hud med

store mængder vand.

Vask tøj før genbrug.

Indånding

Anbring i frisk luft.

Indtagelse

Opkastning må ikke

fremtvinges.

Kontakt omgående læge og

vis denne beholder eller

etiket.

Råd til læger

Behandles symptomatisk.

Undersøg for pulmonal

dysfunktion.

Mål blodtrykket.

Ingen diagnostiske

symptomer på systemisk

forgiftning med dette

produkt.

Hold patienten under

observation, indtil tilstan-

den er tilfredsstillende og

stabil.

Antidot

Behandling med atropin og

oximer er uegnet.

FORSIGTIG

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/R53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informa-

tionsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forsk-

rifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse

samt

nedvisning

i

korn,

korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og

græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før

høst.

Ukrudtsbekæmpelse

under

frugttræer

indtil

1

måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspi-

ring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug

ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-,

planteskole- og skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger

af sand, grus, fliser, sten og lignende.

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perio-

der, hvor der findes spiselige bær og frugter på

arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmilj-

øet (vandløb og søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Ukrudtsmiddel nr. 48-15

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

Analyse:

Glyphosat: 480 g pr. liter

(40 %) i form af 648 g

glyphosat-isopropylaminsalt.

Opbevares frostfrit

Omklassificeret i henhold til

EU Preparatdirektiv

Monsanto

Crop Sciences Denmark A/S

P.O. box 659

DK-2200 København N

Danmark

www.monsanto.dk

‚ Varemærke registreret af Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

„ Monsanto og vinsymbolet er registrerede varemærker af Monsanto Company, USA

€ Monsanto Europe S.A. 2004 (E.F.)

Fabrikationsnr :/ Produktionsdag:

denmro3000_20lfr

31-MAR-05

369 2577 1595 2735 Black kap

wwvank

BRUGSANVISNING

Roundup

®

3000

skal

anvendes

sammen

specialadditivet

Speedup

3000.

Roundup 3000/ Speedup 3000 er et tokompo-

nent middel mod kvik,

andre græsser og tokimbladet ukrudt,

samt til nedvisning af ærter, raps og hestebønner før høst.

Roundup 3000 virker ved,

at det optages gennem bladene og

fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Efter

10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt, og jorden

kan bearbejdes og tilplantes.

Udsprøjtning af Roundup 3000 foretages på tørre planter. En

smule fugt i form af dug har dog ingen betydning, hvis planterne

tørrer op efter udsprøjtningen.

Den bedste effekt opnås,

når

planterne er i god vækst.

Almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil

sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis Roundup 3000 anven-

des under andre forhold, må langsommere effekt forventes. Regn

inden 4 timer efter behandling, vil normalt forringe virkningen.

Roundup 3000

bindes

umiddelbart

jorden

inaktiveres

derfor ved berøring med denne.

Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme

træarter,

forekomme

rodsammenfletninger

dermed

mulighed for overførsel af Roundup 3000 fra et behandlet træ til

nabotræet.

Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud.

Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles.

SPRØJTETEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet.

Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn,

der vil skades

betydeligt, hvis de rammes af Roundup 3000.

Der bør altid tilsættes Speedup 3000.

Speedup

3000

tilsættes

sidste

omrøring

efter

opblanding er ikke nødvendigt.

VANDMÆNGDE: Roundup 3000 udsprøjtes i op til 150 l/ha.

doseringer

lavere

liter/ha

anvendes

maksimalt

100 liter vand/ha.

Der bør anvendes fladsprededyser, evt low-

drift og tryk mellem 2,5 og 3 bar.

ANVENDELSESOMRÅDER

KORN FØR HØST

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt.

Korn til udsæd må ikke behandles.

Korn skal behandles senest

10 dage før høst. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og

vanskelige at dele med en fingernegl. Kvikken bør på sprøjtetids-

punktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist: 10 dage.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

Kvikmængde lavere end 10 skud pr. m

:1,3 + 0,65

Kvikmængde højere end 10 skud pr. m

:1,8 + 0,9

RAPS, ÆRTER OG HESTEBØNNER - FØR HØST

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning.

RAPS:

Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under

30 %.

Dette stadie indtræffer normalt,

når størsteparten af skul-

perne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø.

Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2 - 4 dage før normal skårlægning.

Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter

sprøjtning.

Behandlingsfrist: 10 dage

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

:1,8 + 0,9

ÆRTER: Ærterne behandles,

når 70 - 75 % af marken har

skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun.

Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes

med 2 fingre.

På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge

mellembrune til brune, de midterste bælge lysegule; den øverste

bælg er lysegrøn til lysegul.

Specielt til anvendelse af den lave

dosering er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er

de bedst mulige.

Behandlingsfrist: 10 dage.

Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække

sig udover 10 dage.

Dosering

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

Kvikmængde lavere end 10 skud pr. m

:1,3 + 0,65

Kvikmængde højere end 10 skud pr. m

:1,8 + 0,9

Nedvisning af ærter

:2,0 + 1,0

DK, 0402, B - 1039 9976

HESTEBØNNER: Behandlingen i hestebønner udføres 10 -

14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man

lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca.

¾ af

bælgene har skiftet farve til helt sort.

Nedvisningsperioden kan dog strække sig udover det ovennævnte

antal dage.

Behandlingsfrist: 10 dage

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

Bekæmpelse af ukrudt samt nedvisning

:2,0 + 1,0

STUBMARKER

Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt

genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at

kvikken kan komme i god vækst.

Når kvikken har 3 - 6 aktive

blade, kan der behandles med Roundup 3000. I

tilfælde af at

halmen snittes efter høst,må den snittes fint og fordeles godt for

at få optimal effekt over hele marken.

Behandling med Roundup 3000 bør altid foretages på ubearbej-

det jord efter høst,

når ukrudtet er i god vækst,

og har en

passende udvikling.Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan

forringe den aktive genvækst af kvikken.

En stubbehandling kan foretages til langt hen på året,

så længe

klimaforholdene tillader det .

Enkelte frostnætter med temperatur ned til ÷ 5 grader før

sprøjtning, vil ikke have indflydelse på virkningen.

Jordbearbejdningen kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

1/ha

Genspiret korn og småt etårigt ukrudt

:1,0 + 0,5

Kvik normale forhold

:1,8 + 0,9

Doseringen kan reduceres når følgende betingelser er tilstede:

Høj luftfugtighed.

Temperatur over 15 grader.

Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

1/ha

Kvikmængde lavere end 10 skud pr. m

:1,3 + 0,65

Kvikmængde højere end 10 skud pr. m

:1,8 + 0,9

STUBMARKER EFTER FRØGRÆS

Halmen bør fjernes straks efter høst,

således at kvikken og

græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive

blade, kan der behandles med Roundup 3000. Behandlingen med

Roundup 3000 bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst,

når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling.

Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive

genvækst af kvikken og græsserne.

Jordbearbejdningen kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

:1,8 - 3,0 + 0,9 - 1,5

Generelt anvendes 1,8 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser.

2,0 - 3,0 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrap-

græs eller andre smalbladede frøgræsser.

OMLÆGNING AF GRÆS

For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst og

med 3 - 6 blade. Før en eventuel direkte såning, bør græsset samt

andet plantemateriale altid fjernes fra marken.

Dette kan ske

allerede 10 dage efter behandling.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

Kvik og andre bredbladede græsser

:1,8 + 0,9

Smalbladede græsarter

:1,8 - 3,0 + 0,9 - 1,5

Græs før sidste slæt:

Roundup 3000 anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser

inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræs-

ning,

staldfodring,

ensilering eller pillefabrikation.

Græsset og

kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst

og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken

ikke er afdækket af afgrøden.

Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes

græsset.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

:1,8 + 0,9

FORÅRSANVENDELSE

Roundup 3000 kan anvendes mod kvik samt andet fremspiret

ukrudt.

Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på

kvikken. Kvikken skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om

foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der

må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers

udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet

grønnes, dagen efter sprøjtning kan jordbearbejdningen påbegyn-

des.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

1/ha

Kvikbekæmpelse

:1,8 + 0,9

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd :0,8 + 0,4

Til bekæmpelse af étårigt ukrudt før såning af f.eks roer, majs og

ærter, anvendes Roundup 3000 senest dagen før jordbehandling/

såning.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

1/ha

:0,8 + 0,4

DIREKTE SÅNING

Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med

Roundup 3000,

fjernes

halm

andet

plantemateriale.

sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det,

udsæden er godt dækket.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

Ny-fremspiret tokimbladet ukrudt,

enårig rapgræs og spildkorn

:0,8 + 0,4

Kvikbekæmpelse

:1,8 + 0,9

Bemærk: Under nedbrydning af større mængder plantemateriale,

f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende

stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske

problemet.

FRUGTPLANTAGER

Bedste behandlingstidspunkt er lige før begyndende blomstring,

når ukrudtet er i god vækst.

Roundup 3000 må ikke komme i berøring med træernes stam-

mer, løv eller rodskud.

Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift.

Dosering:

Roundup 3000 + Speedup 3000

l/ha

:1,8 - 2,5 + 0,9 - 1,25

Kvik og andre græsser bekæmpes med 1,8 liter/ha. Mod tokim-

bladet flerårigt rodukrudt anvendes højeste dosering.

Spild og tom emballage:

Spild opsuges med savsmuld eller sand. Samles op i plasticbehol-

dere og afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald.

Større mængder afleveres til KommuneKemi.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald.

Dog kan den tomme emballage

bortskaffes til anden kommunal affaldsordning,hvis emballagen er

blevet skyllet grundigt med vand.

Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

„ Monsanto og vinsymbolet er registrerede varemærker af

Monsanto Company, USA

® Varemærke registreret af Monsanto Company

© Monsanto Europe S.A. 2004 (E.F.)

denmro3000_20lbk

31-MAR-05

Black kap

wwvank

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Hydrolevel Company recalls HydroStat 3000

Hydrolevel Company recalls HydroStat 3000

The controller may not shut down the boiler when it reaches the high temperature limit, potentially allowing it to overheat and posing a fire hazard.

Health Canada

17-5-2018

JAGUAR 30000 capsules

JAGUAR 30000 capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-3-2018

Public Notification: Red Zone Xtreme 3000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Red Zone Xtreme 3000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Red Zone Xtreme 3000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.ebay.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Active substance: everolimus) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3000 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1038/T/57

Europe -DG Health and Food Safety