Roundup 240

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Roundup 240 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 240 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Roundup 240 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

C O N C E N T R A T E

1 Liter

U K R U D T S M I

D D E L

240

Koncentrat

Optages gennem plantens grønne dele

og transporteres rundt i hele planten

Effektiv bekæmpelse af kvik,

skvalderkål, brændenælde og bjørneklo

Såning eller plantning kan foretages

efter 5 dage

Ny effektiv formulering

Der virker optimalt selv

under vanskelige vejrforhold

www.roundup.dk

BEKÆMPER

BLADE

&

RØDDER

SÅ UKRUDTET IKKE

KOMMER TILBAGE

00000000

Må kun anvendes til

visse former for ukrudtsbekæmpelse, til

nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af

ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

y

450ml

xxxxxxxx

10 ml og 20 ml

målebæger

Tryk og vrid

XXXXXXXXXXXXX

Bekæmpelse af

Dosering

Rækkevidde/Bemærkninger

Små letbekæmpelige enårige ukrudtsplanter.

0.5 kapsel (10ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Store flerårige ukrudtsplanter

0.75 kapsel (15ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Store vanskelige ukrudtsplanter som f.eks.

kæmpe bjørneklo, skvalderkål og brændenælde

1 kapsel (20ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Græsplæne. (nedvisning)

1 kapsel (20ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Træer. (træstub)

Buske (krat)

Hække

30% opløsning

1.5 kapsel (30 ml) til 70 ml vand

Pensles umiddelbart efter fældningen på hele snitfladen.

Pas på træer/buske/hække af samme bestand, som du

ønsker at bevare, da rødderne kan være vokset sammen.

Ukrudtsplanter med hul stængel (bambus,

japansk pileurt)

30% opløsning

1.5 kapsel (30 ml) til 70 ml vand

Skær stængel af ca. 20 cm over jorden. Kom herefter

10 ml Roundup 240 opløsning i den tilbagestående hule

stængel (brug evt. en egnet engangssprøjte).

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 48-49

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder glyphosat 240 g/l (20,32% w/w).

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

GODKENDELSESINDEHAVER

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Postboks 659, 2200 København N

DISTRIBUTØR :

Econova A/S

Tonsbakken 10 - 2740 Skovlunde

Tlf. nr. 44927500

® Registreret varemærke af Monsanto Technology LLC

ROUNDUP

BRUGSANVISING

Læs altid etiketten grundigt før start!

FØR BEHANDLINGEN :

• Hav tid og brug omhu ved sprøjtningen. • Sprøjt i stille vejr, - regn indenfor de første timer kan forringe effekten. • Brug lange bukser/ærmer,

handsker og gummistøvler. • Gennemgå og opmål det areal du skal behandle. • Ukrudtet skal være i god vækst. • Må ikke udbringes med

vandkande. • Brug altid det vedlagte målebæger for korrekt dosering. • Sprøjt aldrig i nærheden af kloakker og afløb.

UNDER BEHANDLINGEN :

• På arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten, o.lign., må der kun sprøjtes på ukrudtet.

• Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet. • Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret.

• Undgå at væsken løber af bladene. • Sprøjt aldrig i græsplænen.

EFTER BEHANDLINGEN :

• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. • Emballagen må ikke genbruges.

• Skyllevand og rester må ikke kommes i kloakafløb. • Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjten rengøres grundigt efter brug. • Vask hænder efter arbejdet.

• For at undgå genvækst fra roden, må ukrudtet først fjernes efter 5 dage.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer. Ukrudtsbe

-

kæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke over-

skrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbe

-

vares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigelig vand. Fjern om muligt kontaktlinser.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask berørt hud med rigelig vand. Vask tøj og rengør sko før genanvendelse.

Indånding: Anbring i frisk luft.

Indtagelse: Giv straks vand at drikke. En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden. Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre

sundhedspersonale har foreskrevet det. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Batchnr. og produktionsdato findes nederst på denne flaske.

Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.

1000ml

123.3mm

171.6mm

FlatBRAM 1L

back

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-9-2018

INCRELEX (Ipsen Pharma)

INCRELEX (Ipsen Pharma)

INCRELEX (Active substance: Mecasermin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6240 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Active substance: Axitinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5429 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2406/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/04/240 (Eisai GmbH)

EU/3/04/240 (Eisai GmbH)

EU/3/04/240 (Active substance: Rufinamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4081 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/047/04/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2013 (Roche Registration Limited)

EU/3/18/2013 (Roche Registration Limited)

EU/3/18/2013 (Active substance: Polatuzumab vedotin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2409 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/231/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (Active substance: Genetically modified replication-incompetent herpes simplex virus-1 expressing collagen VII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2408 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2011 (Ultragenyx Germany GmbH)

EU/3/18/2011 (Ultragenyx Germany GmbH)

EU/3/18/2011 (Active substance: Burosumab) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2407 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/026/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2010 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2010 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2010 (Active substance: Branaplam) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2406 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/249/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (Active substance: Autologous dendritic cells pulsed with killed ovarian cancer cells and matured by TLR3 ligand ex vivo) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2405 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/246/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding miRNA against human superoxide dismutase 1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2404 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/254/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety