Rosuvastatin "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rosuvastatin "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rosuvastatin "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57688
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

19. maj 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Rosuvastatin "Orion", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30271

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rosuvastatin "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatincalcium).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

5 mg

En tablet indeholder 22,939 mg lactosemonohydrat; 0,007 mg allura red AC og 0,006 mg

sunset yellow FCF.

10 mg

En tablet indeholder 45,878 mg lactosemonohydrat; 0,015 mg allura red AC og 0,013 mg

sunset yellow FCF.

20 mg

En tablet indeholder 91,755 mg lactosemonohydrat; 0,029 mg allura red AC og 0,025 mg

sunset yellow FCF.

40 mg

En tablet indeholder 183,510 mg lactosemonohydrat; 0,059 mg allura red AC og 0,051 mg

sunset yellow FCF.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

5 mg

Lyserøde, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og

”53” på den anden side. Størrelsen er 5,8 mm×3,8 mm.

10 mg

57688_spc.docx

Side 1 af 20

Lyserøde, runde [diameter 5,8 mm], bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med “J”

på den ene side og ”54” på den anden side.

20 mg

Lyserøde, runde [diameter 7,4 mm], bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med “J”

på den ene side og ”55” på den anden side.

40 mg

Lyserøde, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og

”56” på den anden side. Størrelsen er 12,1 mm×7 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hyperkolesterolæmi

Voksne, unge og børn 6 år og derover med primær hyperkolesterolæmi (type IIa inklusive

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi) eller kombineret dyslipidæmi (type IIb), som

supplement til diæt, når respons på diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger (f.eks.

motion og vægtreduktion) er utilstrækkelige.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi, som supplement til diæt og anden lipidsænkende

behandling (f.eks. LDL afærese) eller hvis sådanne behandlinger ikke er velegnede.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Inden behandling bør patienten sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, som bør

fortsættes under behandlingen. Dosis bør individualiseres efter behandlingsmål og

patientrespons, i henhold til gældende guidelines.

Rosuvastatin "Orion" kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med eller uden

føde.

Behandling af hyperkolesterolæmi

Anbefalet startdosis er 5 eller 10 mg peroralt en gang daglig hos patienter, som ikke

tidligere har været i behandling med statin og patienter, som skifter fra andre HMG-CoA

reduktase inhibitorer. Valg af startdosis bør indeholde overvejelser om den enkelte patients

individuelle kolesterolværdi og fremtidige risiko for hjertekarsygdom såvel som den

mulige risiko for bivirkninger (se forneden). Om nødvendigt kan dosisjustering til næste

dosisniveau foretages efter 4 uger (se pkt. 5.1). I lyset af den øgede rapportering af

bivirkninger for en dosis på 40 mg sammenlignet med lavere doser (se pkt. 4.8), skal en

endelig titrering til maksimum dosis på 40 mg kun overvejes hos patienter med svær

hyperkolesterolæmi med høj risiko for hjertekarsygdom (særligt familiær

hyperkolesterolæmi), som ikke opnår deres ønskede behandlingsmål med 20 mg, og hvor

rutineopfølgning vil blive udført (se pkt. 4.4). Der anbefales specialistovervågning, når

doser på 40 mg påbegyndes.

Pædiatrisk population

Den pædiatriske population bør kun behandles af specialister.

Børn og unge i alderen 6 til 17 år (Tanner Stage II-V)

Hos børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er den normale startdosis

5 mg daglig.

57688_spc.docx

Side 2 af 20

Hos børn i alderen 6 til 9 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er det

normale dosisinterval 5-10 mg oralt en gang daglig. Sikkerheden og virkningen af

doser over 10 mg er ikke undersøgt i denne population.

Hos børn i alderen 10 til 17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er det

normale dosisinterval 5-20 mg oralt en gang daglig. Sikkerheden og virkningen af

doser over 20 mg er ikke undersøgt i denne population.

Titrering skal ske i henhold til pædiatriske patienters individuelle reaktion og tolerabilitet i

henhold til anbefalingerne for behandling af børn (se pkt. 4.4). Børn og teenagere skal

sættes på en standard kolesterolsænkende diæt før opstart af rosuvastatinbehandling.

Denne diæt skal følges under rosuvastatinbehandlingen.

Erfaringen hos børn med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er begrænset til et lille

antal børn i alderen 8 til 17 år.

40 mg-tabletten er ikke egnet til pædiatriske patienter.

Børn under 6 år

Sikkerhed og virkning hos børn under 6 år er ikke klarlagt. Derfor anbefales Rosuvastatin

"Orion" ikke til børn under 6 år.

Anvendelse til ældre

En startdosis på 5 mg anbefales til patienter >70 år (se pkt. 4.4). Ingen anden dosisjustering

er nødvendig i relation til alder.

Dosis til patienter med nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild til moderat nyreinsufficiens.

Anbefalet startdosis er 5 mg til patienter med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance

60 ml/min). Doser på 40 mg er kontraindiceret til patienter med

moderat nedsat nyrefunktion. Rosuvastatin er kontraindikeret til patienter med svær

nyreinsufficiens i alle doser (se pkt. 4.3 og 5.2).

Dosis til patienter med leverinsufficiens

Hos individer med Child-Pugh score på 7 eller derunder er der ikke set en øgning i

systemisk eksponering af rosuvastatin. Hos individer med Child-Pugh score på 8 og 9 er

der dog set en øget systemisk eksponering (se pkt. 5.2). En evaluering af nyrefunktionen

bør overvejes hos disse patienter (se pkt. 4.4). Der er ingen erfaring hos individer med

Child-Pugh score over 9. Rosuvastatin er kontraindikeret til patienter med aktiv

leversygdom (se pkt. 4.3).

Race

Øget systemisk eksponering hos asiatiske patienter er blevet observeret (se pkt. 4.3, 4.4 og

5.2). Anbefalet startdosis er 5 mg for patienter af asiatisk oprindelse. Doser på 40 mg er

kontraindiceret til asiatiske patienter.

Genetiske polymorfismer

Der kendes specifikke typer genetiske polymorfismer, som kan føre til øget eksponering

for rosuvastatin (se pkt. 5.2). Patienter, der vides at have sådanne særlige typer

polymorfismer, anbefales en lavere daglig dosis rosuvastatin.

Doser til patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati

57688_spc.docx

Side 3 af 20

Anbefalet startdosis er 5 mg til patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati (se pkt.

4.4).

Doser på 40 mg er kontraindiceret til nogle af disse patienter (se pkt. 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin er et substrat af forskellige transportproteiner (f.eks. OATP1B1 og BCRP).

Risikoen for myopati (herunder rhabdomyolyse) øges, når rosuvastatin administreres

samtidigt med visse lægemidler, der kan øge plasmakoncentrationen af rosuvastatin på

grund af interaktioner med disse transportproteiner (f.eks. ciclosporin og visse

proteaseinhibitorer, herunder kombinationer af ritonavir og atazanavir, lopinavir og/eller

tipranavir; se pkt. 4.4 og 4.5). Når det er muligt bør der gives alternative lægemidler, og,

om nødvendigt, bør behandling med rosuvastatin afbrydes midlertidigt. I tilfælde, hvor

samtidig administration af disse lægemidler og rosuvastatin ikke kan undgås, bør fordele

og ulemper ved samtidig behandling samt dosisjustering af rosuvastatin overvejes nøje (se

pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin "Orion" er kontraindiceret:

til patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

til patienter med aktiv leversygdom inklusive uforklarlige, vedvarende stigninger i

serumtrans-aminaser og enhver transaminasestigning som overstiger 3 gange den øvre

normale grænseværdi (ULN).

til patienter med svær nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 ml/min).

til patienter med myopati

til patienter, der samtidig får ciclosporin

under graviditet og amning samt hos kvinder i den fødedygtige alder, som ikke benytter

sikker antikonception.

Doser på 40 mg er kontraindiceret til patienter med prædisponeringsfaktorer for

myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan være:

moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

60 ml/min)

hypothyreoidisme

personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

tidligere muskeltoksicitet set ved fibrat eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer.

alkoholmisbrug

situationer, hvor der kan forekomme øgede plasmaniveauer

asiatiske patienter

samtidig anvendelse af fibrater (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrepåvirkninger

Proteinuri, påvist ved sticktest og hovedsagelig tubulær af oprindelse er observeret hos

patienter behandlet med højere rosuvastatindoser, specielt 40 mg hvor det i de fleste

tilfælde var forbigående eller periodisk tilbagevendende. Proteinuri har ikke vist sig at

være tegn på akut eller progressiv nyresygdom (se pkt. 4.8). Ved brugen efter

markedsføring er hyppigheden for rapportering af alvorlige nyrepåvirkninger højere for 40

mg. Evaluering af nyrefunktion bør overvejes ved rutineopfølgning af patienter behandlet

med 40 mg.

Effekt på skeletmuskulaturen

57688_spc.docx

Side 4 af 20

Der er rapporteret om påvirkninger af skeletmuskulaturen, f.eks. myalgi, myopati og

sjældent rhabdomyolyse, hos patienter behandlet med rosuvastatin uafhængig af dosis, men

specielt med doser >20 mg. Meget sjældne tilfælde af rhabdomyolyse har været rapporteret

ved anvendelse af ezetimibe i kombination med HMG-CoA reduktasehæmmere. En

farmakodynamisk interaktion kan ikke udelukkes (se pkt. 4.5), og forsigtighed skal udvises

ved samtidig anvendelse.

Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere er hyppigheden for rapportering af

rhabdomyolyse i forbindelse med brugen af rosuvastatin efter markedsføring højere for

40 mg dosen.

Kreatininkinase måling

Måling af kreatininkinase (CK) bør ikke foretages efter anstrengende motion eller hvis der

er anden mulig grund til CK øgning, som kan påvirke resultatet. Hvis CK niveauerne er

markant forhøjede ved baselinie (

5×ULN) bør en bekræftende test udføres indenfor 5-

7 dage. Hvis denne test bekræfter en baselinie CK

5×ULN bør behandling ikke startes.

Inden behandling

Rosuvastatin bør, som andre HMG-CoA reduktasehæmmere, anvendes med forsigtighed

hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan

være:

nyreinsufficiens

hypothyreoidisme

personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

tidligere muskeltoksicitet set ved anden HMG-CoA reduktasehæmmer eller fibrat.

alkoholmisbrug

alder

70 år

situationer, hvor der kan forekomme et øget plasmaniveau (se pkt. 4.2, 4.5 og 5.2)

samtidig behandling med fibrater

Hos disse patienter bør risikoen ved behandling vægtes over for mulige fordele og klinisk

monitorering anbefales. Hvis CK niveauerne er markant forhøjede ved baselinie

5×ULN), bør behandling ikke startes.

Under behandling

Patienter bør instrueres i straks at melde tilbage ved uforklarlige muskelsmerter, svaghed

eller kramper specielt ved samtidig ubehag eller feber. CK værdier bør måles hos disse

patienter. Behandling bør seponeres, hvis CK værdierne er markant forhøjede (>5×ULN)

eller ved alvorlige muskelsymptomer med dagligt ubehag (også hvis CK niveauer er

5×ULN). Hvis symptomerne forsvinder og CK niveauerne normaliseres bør det

overvejes at genopstarte behandlingen med rosuvastatin eller anden HMG-CoA

reduktasehæmmer ved laveste dosis med tæt monitorering. Rutine monitorering af CK

niveauer hos asymptomatiske patienter er ikke påkrævet.

Der har været meget sjældne rapporter om immunmedieret nekrotiserende myopati

(IMNM) under eller efter behandling med statiner, herunder rosuvastatin. IMNM er klinisk

kendetegnet ved proksimal muskelsvaghed og forhøjet serumkreatinkinase, hvilket

vedbliver på trods af seponering af statinbehandling.

I kliniske forsøg var der ikke tegn på øget påvirkning af skeletmuskulaturen hos det lille

antal patienter, der fik rosuvastatin og anden samtidig behandling. Dog er der set en

stigning i incidensen af myositis og myopati hos patienter behandlet med andre HMG-CoA

57688_spc.docx

Side 5 af 20

reduktasehæmmere sammen med fibrinsyrederivater inklusive gemfibrozil, ciclosporin,

nikotinsyre, azol antifungalmidler, proteasehæmmere og makrolidantibiotika. Gemfibrozil

øger risikoen for myopati når det gives sammen med nogle HMG-CoA

reduktasehæmmere. Derfor bør kombinationen af rosuvastatin og gemfibrozil undgås.

Fordelen ved yderligere sænkning af lipidniveauerne ved kombineret brug af rosuvastatin

og fibrater eller niacin bør vægtes nøje mod den potentielle risiko ved disse kombinationer.

Doser på 40 mg er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af fibrat (se pkt. 4.5 og 4.8).

Det anbefales ikke at kombinere rosuvastatin med fusidinsyre. Der har været rapporter om

rhabdomyolyse (heraf nogle dødsfald) hos patienter, der fik denne kombination (se pkt.

4.5).

Rosuvastatin bør ikke anvendes hos patienter med en akut, alvorlig tilstand som tyder på

myopati eller ved prædisponering for udvikling af nyresvigt sekundært til rhabdomyolyse

(f.eks. sepsis, hypotension, større kirurgiske indgreb, traume, alvorlige metaboliske,

endokrine eller elektrolytforstyrrelser; eller ukontrollerede kramper).

Leverpåvirkninger

Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere bør rosuvastatin anvendes med

forsigtighed hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller tidligere har haft

leversygdom.

Der anbefales leverfunktionsmålinger før, og 3 måneder efter behandlingsstart.

Rosuvastatin bør seponeres, eller dosis reduceres, hvis niveauet af serumtransaminaser er 3

gange større end den øvre normale grænseværdi. Efter markedsføring er

rapporteringshyppigheden for alvorlige leverpåvirkninger (hovedsagelig øgning af

levertransaminaser) højere ved brug af 40 mg dosis.

Hos patienter med sekundær hyperkolesterolæmi forårsaget af hypothyreoidisme eller

nefrotisk syndrom, bør den underliggende sygdom behandles før behandling med

rosuvastatin initieres.

Race

Farmakokinetiske studier viser en øget eksponering hos asiatiske patienter sammenlignet

med kaukasiere (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Proteasehæmmere

Der er observeret øget systemisk eksponering for rosuvastatin hos patienter, der får

rosuvastatin samtidigt med flere proteaseinhibitorer sammen med ritonavir. Både fordelen

ved lipidsænkning ved brug af rosuvastatin til hiv-patienter, der får proteaseinhibitorer, og

potentialet for øgede rosuvastatinkoncentrationer i plasma ved indledning og optitrering af

Rosuvastatin-doser til patienter, som behandles med proteaseinhibitorer, bør tages i

betragtning. Samtidig brug af visse proteaseinhibitorer anbefales ikke, med mindre

rosuvastatin -dosis justeres (se pkt. 4.2 og 4.5).

Interstitiel lungesygdom

Usædvanlige tilfælde af interstitiel lungesygdom er rapporteret i forbindelse med nogle

statiner, især ved langtidsbehandling (se pkt. 4.8). Der kan ses dyspnø, tør hoste og

forringelse af den almene helbredstilstand (træthed, vægttab og feber). Hvis det mistænkes,

at en patient har udviklet interstitial lungesygdom, skal statinbehandlingen seponeres.

57688_spc.docx

Side 6 af 20

Diabetes mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Risikopatienter (fasteglucose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

hypertension) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til nationale

retningslinjer.

I JUPITER-studiet var den rapporterede totale frekvens af diabetes mellitus 2,8% i

rosuvastatingruppen og 2,3% i placebogruppen, primært hos patienter med fasteglucose fra

5,6 til 6,9 mmol/l.

Pædiatrisk population

Vurdering af lineær vækst (højde), vægt, BMI (Body Mass Index) og sekundære

indikationer på seksuel modning i følge Tanner Stage hos pædiatriske patienter i alderen 6

til 17 år, som tager rosuvastatin, er begrænset til en 2-årig periode. Efter 2 års

studiebehandling blev der ikke registreret nogen påvirkning af vækst, vægt, BMI eller

seksuel modning (se pkt. 5.1).

I et klinisk forsøg, hvor børn og unge fik rosuvastatin i 52 uger, blev der hyppigere

observeret CK stigninger >10×ULN og muskelsymptomer efter motion eller øget fysisk

aktivitet end i kliniske forsøg med voksne (se pkt. 4.8).

Særlige advarsler om hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjælden medfødt

galactoseintolerance, Lapp lactase insufficiens, eller glucose-galactose malabsorption bør

ikke anvende denne medicin.

Dette lægemiddel indeholder AZO farvestoffer: allura res AC (E129) og sunset yellow

FCF (E110), som kan give allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkning af samtidigt administrerede lægemidler på rosuvastatin

Transportproteininhibitorer: Rosuvastatin er et substrat for visse transportproteiner,

herunder leveroptagelsestransporteren OATP1B1 og efflux-transporteren BCRP. Samtidig

administration af rosuvastatin og lægemidler, der er inhibitorer for disse transportproteiner,

kan medføre øgede rosuvastatinkoncentrationer i plasma og øget risiko for myopati (se pkt.

4.2, 4.4 og 4.5 Tabel 1).

Ciclosporin: Ved samtidig behandling med rosuvastatin og ciclosporin var rosuvastatins

AUC værdier i gennemsnit 7 gange højere end hos raske frivillige (se Tabel 1).

Rosuvastatin er kontraindiceret hos patienter, der samtidig behandles med ciclosporin (se

pkt. 4.3). Samtidig administration påvirkede ikke ciclosporins plasmakoncentration.

Proteasehæmmere: Selvom den specifikke mekanisme for interaktion er ukendt, kan

samtidig anvendelse af proteaseinhibitorer øge tilgængeligheden af rosuvastatin kraftigt (se

Tabel 1). For eksempel et farmakokinetisk studie var samtidig administration af 10 mg

rosuvastatin og et kombinationspræparat med to proteaseinhibitorer (300 mg atazanavir/

100 mg ritonavir) til raske frivillige forsøgspersoner associeret med en øgning af

57688_spc.docx

Side 7 af 20

rosuvastatin AUC til ca. det tredobbelte, mens C

blev ca. 7 gange større. Samtidig brug

af rosuvastatin og visse proteaseinhibitorkombinationer kan gives efter nøje overvejelse af

dosisjusteringer af rosuvastatin baseret på den forventede stigning i eksponering for

rosuvastatin (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.5 Tabel 1).

Gemfibrozil og andre lipidsænkende produkter: Samtidig behandling med rosuvastatin

og gemfibrozil medførte en 2-foldig stigning i rosuvastatins C

og AUC (se pkt. 4.4).

På baggrund af data fra specifikke interaktionsstudier forventes der ingen farmakokinetisk

relevante interaktioner med fenofibrat, mens der kan indtræffe en farmakodynamisk

interaktion. Gemfibrozil, fenofibrater, andre fibrater og lipid sænkende doser (

eller

svarende til 1 g/dag) af niacin (nikotinsyre) øger risikoen for myopati, når det gives

sammen med HMG-CoA-reduktasehæmmere, sandsynligvis fordi de kan give myopati, når

de gives alene. Doser på 40 mg er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af fibrater (se

pkt. 4.3 og 4.4). Disse patienter bør også starte på 5 mg dosis.

Ezetimib: Samtidig anvendelse af 10 mg rosuvastatin og 10 mg ezetimib resulterede i en

stigning på 1,2 i AUC for rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolæmi (Tabel 1).

Ikke desto mindre kan en farmakodynamisk interaktion, i form af bivirkninger mellem

rosuvastatin og ezetimib ikke udelukkes (se pkt. 4.4).

Antacida: Samtidig dosering af rosuvastatin med en syreneutraliserende suspension af

aluminium og magnesiumhydroxid medførte et fald i rosuvastatins plasmakoncentration

med ca. 50%. Denne effekt blev mindsket, når antacida blev doseret 2 timer efter

rosuvastatin. Den kliniske relevans af denne interaktion er ikke undersøgt.

Erythromycin: Samtidig anvendelse af rosuvastatin og erythromycin medførte et fald på

20% i AUC og i et fald på 30% i C

af rosuvastatin. Denne interaktion kan skyldes en

øget tarmmotilitet forårsaget af erythromycin.

Cytochrom P450 enzymer: Resultater fra in vitro og in vivo studier viser, at rosuvastatin

hverken inhiberer eller inducerer cytochrom P450 isoenzymer. Desuden fungerer

rosuvastatin kun i ringe grad som substrat for disse isoenzymer. Der forventes derfor ingen

interaktioner stammende fra cytochrom P450 medieret metabolisme. Der er ikke

observeret klinisk relevante interaktioner mellem rosuvastatin og enten fluconazol (en

hæmmer af CYP2C9 og CYP3A4) eller ketoconazol (en hæmmer af CYP2A6 og

CYP3A4).

Interaktioner, der kræver dosisjustering af rosuvastatin (se også Tabel 1): I de

tilfælde, hvor det er nødvendigt at give Rosuvastatin samtidigt med andre lægemidler, der

vides at øge eksponeringen for rosuvastatin, bør der foretages dosisjustering af

Rosuvastatin. Start med en daglig dosis på 5 mg af Rosuvastatin, hvis den forventede

stigning i eksponering (AUC) er ca. det dobbelte eller højere. Den maksimale daglige dosis

af Rosuvastatin skal justeres, således at den forventede eksponering for rosuvastatin

sandsynligvis ikke vil overstige eksponeringen fra en daglig dosis på 40 mg Rosuvastatin

taget uden interagerende lægemidler, for eksempel en dosis på 20 mg Rosuvastatin

sammen med gemfibrozil (en stigning på 1,9 gange), og en dosis på 10 mg Rosuvastatin

sammen med kombinationen atazanavir/ritonavir (en stigning på 3,1 gange).

57688_spc.docx

Side 8 af 20

Tabel 1. Virkning af samtidigt administrerede lægemidler på eksponering for

rosuvastatin (AUC, i faldende størrelsesorden) fra publicerede kliniske forsøg

Interagerende lægemiddel-dosis-

regimen

Rosuvastatin-dosisregimen

Ændring i

rosuvastatin AUC

*

Ciclosporin 75 mg BID til 200 mg

BID, 6 måneder

10 mg OD, 10 dage

7,1 gange

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

OD, 8 dage

10 mg, enkeltdosis

3,1 gange

Simeprevir 150 mg OD, 7 dage

10 mg, enkeltdosis

2,8 gange ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg

BID, 17 dage

20 mg OD, 7 dage

2,1 gange

Clopidogrel 300 mg startdosis

efterfulgt af 75 mg efter 24 timer

20 mg, enkeltdosis

2 gange

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dage

80 mg, enkeltdosis

1,9 gange

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dage

10 mg, enkeltdosis

1,6 gange

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg

BID, 7 dage

10 mg OD, 7 dage

1,5 gange

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg

BID, 11 dage

10 mg, enkeltdosis

1,4 gange

Dronedaron 400 mg BID

Ikke tilgængelig

1,4 gange

Itraconazol 200 mg OD, 5 dage

10 mg, enkeltdosis

1,4 gange

Ezetimib 10 mg OD, 14 dage

10 mg, OD, 14 dage

1,2 gange

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dage

10 mg, enkeltdosis

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dage

40 mg, 7 dage

Silymarin 140 mg TID, 5 dage

10 mg, enkeltdosis

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dage

10 mg, 7 dage

Rifampin 450 mg OD, 7 dage

20 mg, enkeltdosis

Ketoconazol 200 mg BID, 7 dage

80 mg, enkeltdosis

Fluconazol 200 mg OD, 11 dage

80 mg, enkeltdosis

Erythromycin 500 mg QID, 7 dage

80 mg, enkeltdosis

Baicalin 50 mg TID, 14 dage

20 mg, enkeltdosis

Data anført som x ganges ændring repræsenterer et simpelt forhold mellem samtidig

administration og rosuvastatin alene. Data anført som % ændring repræsenterer % forskel i

forhold til rosuvastatin alene.

En stigning er anført som “

”, ingen ændring som

”, et fald som “

”.

Der er udført flere interaktionsstudier med forskellige Rosuvastatin-doser; tabellen viser det

mest signifikante forhold

OD = én gang dagligt; BID = to gange dagligt; TID = tre gange dagligt; QID = fire gange

dagligt

57688_spc.docx

Side 9 af 20

Virkning af rosuvastatin på samtidigt administrerede lægemidler

Vitamin K-antagonister: Som med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere kan initiering af

behandling eller dosisoptitrering med Rosuvastatin hos patienter som samtidig behandles

med vitamin K-antagonister (f.eks. warfarin eller andre coumarin-antikoagulantia)

resultere i en stigning i International Normaliseret Ratio (INR). Seponering eller

nedtitrering af Rosuvastatin kan resultere i et fald i INR. I sådanne situationer bør passende

monitorering af INR foranstaltes.

Peroral antikonception/hormonsubstitutionsbehandling: Samtidig anvendelse af

Rosuvastatin og et peroralt antikonceptivum medførte en stigning i ethinylestradiols og

norgestrels AUC på henholdsvis 26 % og 34 %.

Disse øgede plasmaniveauer bør tages i betragtning, når dosis af peroral antikonceptiva

fastsættes. Der foreligger ingen farmakokinetiske data fra personer, som har taget

Rosuvastatin og hormonsubstitutionsbehandling samtidig, og derfor kan en lignende effekt

ikke udelukkes. Dog har kombinationen været udbredt hos kvinder i de kliniske

undersøgelser og var her veltolereret.

Andre lægemidler:

Digoxin: På baggrund af data fra specifikke interaktionsstudier forventes der ingen klinisk

relevante interaktioner med digoxin.

Fusidinsyre: Der er ikke udført interaktionsstudier med rosuvastatin og fusidinsyre. Som

ved andre statiner er der efter markedsføring rapporteret om muskelrelaterede hændelser,

herunder rhabdomyolyse, i tilfælde, hvor rosuvastatin og fusidinsyre blev givet samtidigt.

Derfor anbefales kombinationen rosuvastatin og fusidinsyre ikke. Om muligt anbefales

midlertidig suspension af rosuvastatinbehandlingen. Hvis kombinationen ikke kan undgås,

skal patienterne overvåges nøje.

Pædiatrisk population: Interaktionsstudier er kun udført hos voksne. Omfanget af

interaktioner i den pædiatriske population er ikke kendt.

4.6

Graviditet og amning

Rosuvastatin "Orion" er kontraindikeret under graviditet og amning.

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende passende antikonception.

Da kolesterol og andre produkter fra kolesterolbiosyntese er essentielle for fosterets

udvikling er den potentielle risiko ved hæmning af HMG-CoA reduktase større end

fordelene ved behandling under graviditet. Dyrestudier giver begrænset bevis på

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Hvis en patient bliver gravid under anvendelse af

dette lægemiddel, skal behandlingen seponeres med det samme.

Rosuvastatin udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om det udskilles i mælken hos

mennesker (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af rosuvastatin indflydelse på evnen til at føre bil eller

betjene maskiner. Baseret på dets farmakodynamiske egenskaber er det usandsynligt at

57688_spc.docx

Side 10 af 20

rosuvastatin påvirker denne evne. Der bør tages hensyn til, at der kan forekomme

svimmelhed under behandling.

4.8

Bivirkninger

Rosuvastatins bivirkninger er generelt milde og forbigående. I kontrollerede kliniske

forsøg måtte færre end 4% af de patienter, som fik rosuvastatin, udgå af forsøget på grund

af bivirkninger.

Bivirkningstabel

Følgende tabel, som er baseret på data fra kliniske studier og omfattende erfaring opnået

efter markedsføring, viser bivirkningsprofilen for rosuvastatin. De nedenfor angivne

bivirkninger er klassificeret efter hyppighed og systemorganklasse.

Hyppigheden af bivirkningerne opdeles efter følgende konvention:

Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig (≥1/1000 til <1/100); Sjælden (≥1/10000

og <1/1000); Meget sjælden (<1/10000); Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 2. Bivirkninger baseret på data fra kliniske studier og erfaring efter

markedsføring

Systemorgan-

klasse

Almindeli

g

Ikke

almindeli

g

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Trombocytopen

Immunsystemet

Overfølsomhed

sreaktioner,

inkl.

angioødem

Det endokrine

system

Diabetes

mellitus

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhe

Polyneuropati

Hukommelse

stab

Perifer

neuropati

Søvn-

forstyrrelser

(inkl.

insomni og

mareridt)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Kvalme

Abdominal

e smerter

Pancreatitis

Diarré

Lever og galdeveje

Forhøjede

hepatiske

transaminaser

Gulsot

Hepatitis

Hud og subkutane

Kløe

Stevens-

57688_spc.docx

Side 11 af 20

Systemorgan-

klasse

Almindeli

g

Ikke

almindeli

g

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

væv

Udslæt

Urticaria

Johnson

syndrom

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Myopati (inkl.

myositis)

Rhabdomyolyse

Artralgi

Senelidelser,

undertiden

kompliceres

af sene-

sprængning

Immun-

medieret

nekrotiserend

e myopati

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive

system og mammae

Gynækomasti

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Asteni

Ødem

Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6

mmol/L, BMI >30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk i anamnesen).

Som med andre HMG-CoA reduktase hæmmere er der tendens til at

bivirkningshyppigheden er dosisafhængig.

Nyrepåvirkninger: Der er observeret proteinuri, påvist ved sticktest og hovedsagelig

tubulær af oprindelse, hos patienter behandlet med rosuvastatin. Skift i urinprotein fra

“ingen” eller “spor” til “++” eller mere på et tidspunkt under behandling med 10 og 20 mg

sås hos

1% af patienter og hos ca. 3% af patienter behandlet med 40 mg. En mindre

stigning i skift fra “ingen” eller “spor” til ”+” blev observeret med dosis på 20 mg. I de

fleste tilfælde reduceres eller forsvinder proteinuri spontant ved fortsat behandling.

Gennemgang af data fra kliniske forsøg og erfaring efter markedsføring har til dato ikke

vist kausal sammenhæng mellem proteinuri og akut eller progressiv nyresygdom.

Hæmaturia er observeret hos patienter behandlet med rosuvastatin, og data fra kliniske

forsøg viser at forekomsten er lav.

Påvirkninger af skeletmuskulaturen: Der er rapporteret om påvirkninger af

skeletmuskulaturen, f.eks. myalgi, myopati (inklusive myositis) og sjældent

rhabdomyolyse med og uden akut nyresvigt, hos patienter behandlet med rosuvastatin

uafhængig af dosis, men specielt med doser >20 mg.

Hos patienter behandlet med rosuvastatin er der set en dosisafhængig øgning i CK

niveauer; de fleste tilfælde var milde, asymptomatiske og forbigående. Hvis CK niveauer

er forhøjede (

5×ULN) bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.4).

57688_spc.docx

Side 12 af 20

Leverpåvirkning: Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere, er der hos et lille antal

patienter, behandlet med rosuvastatin, set en dosisrelateret stigning i transaminaser; de

fleste tilfælde var milde, asymptomatiske og forbigående.

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med nogle statiner:

Seksuel dysfunktion.

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se afsnit 4.4)

Enkeltstående tilfælde af interstinal lungesygdom, specielt ved langtidsbehandling (se pkt.

4.4).

Seneskader eventuelt kompliseret af senesprængning.

Rapporteringshyppigheden for rhabdomyolyse, alvorlige nyrepåvirkninger og alvorlige

leverpåvirkninger (hovedsagelig i form af øgning i levertransaminaser) er højere ved 40

mg dosis.

Pædiatrisk population: En stigning i kreatinkinase >10×ULN og muskelsymptomer efter

motion eller øget fysisk aktivitet blev observeret hyppigere i et 52-ugers klinisk forsøg

med børn og unge end set hos voksne (se pkt. 4.4). I andre henseender var

sikkerhedsprofilen for rosuvastatin den samme hos børn og unge, som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Der findes ingen særlig behandling ved overdosering. I tilfælde af overdosering bør

patienten behandles symptomatisk og der bør tages nødvendige understøttende

forholdsregler. Leverfunktion og CK niveauer bør monitoreres. Det er usandsynligt, at

hæmodialyse har en gavnlig virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 07. HMG-CoA reduktasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Rosuvastatin er en selektiv og kompetitiv inhibitor af HMG-CoA reduktase, det

hastighedsbegrænsende enzym, som omdanner 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzym A til

57688_spc.docx

Side 13 af 20

mevalonat, et forstadie til kolesterol. Rosuvastatins primære virkningssted er leveren,

målorganet for kolesterolsænkning.

Rosuvastatin øger antallet af lever-LDL receptorer på celleoverfladen og fremmer dermed

optagelse og katabolisering af LDL samt hæmmer syntesen af VLDL i leveren, hvorved

det totale antal af VLDL og LDL partikler reduceres.

Farmakodynamiske virkninger

Rosuvastatin reducerer forhøjet LDL-kolesterol, total kolesterol og triglycerider og øger

HDL kolesterol. Det sænker også ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG og øger ApoA-

I (se tabel 3). Rosuvastatin sænker også forholdene LDL-C/HDL-C, total C/HDL-C og

nonHDL-C/HDL-C samt ApoB/ApoA-I.

Tabel 3 Dosisrespons hos patienter med primær hyperkolesterolæmi (type IIa og IIb)

(justeret gennemsnitsændring fra baseline i procent)

Dosis

Anta

l

LDL-

C

Total-

C

HDL-

C

T

G

nonHDL-

C

Apo

B

ApoA-

I

Placeb

Terapeutisk effekt opnås indenfor 1 uge efter behandlingens start og 90% af maksimum

respons opnås på 2 uger. Maksimum respons opnås normalt på 4 uger og opretholdes

derefter.

Klinisk effekt og sikkerhed

Rosuvastatin er effektivt hos voksne med hyperkolesterolæmi med eller uden

hypertriglyceridæmi, uafhængigt af race, køn og alder samt i specielle grupper så som

diabetikere eller patienter med familiær hyperkolesterolæmi.

Poolet fase III data har vist, at rosuvastatin er effektivt til behandling af størstedelen af

patienter med type IIa og IIb hyperkolesterolæmi (gennemsnitsbaseline LDL-C ca.

4,8 mmol/l) til anerkendte European Atherosclerosis Society guideline mål (EAS; 1998);

ca. 80% af de patienter, som blev behandlet med rosuvastatin 10 mg nåede EAS målet for

LDL-C niveauer (

3 mmol/l).

I en stor undersøgelse af patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi fik

435 patienter rosuvastatin fra 20 mg til 80 mg i et force-titreringsdesign. Samtlige doser

viste en gavnlig virkning på lipidparametre og behandlingsmål. Efter titrering til en daglig

dosis på 40 mg (12 ugers behandling) var LDL-C reduceret med 53%. 33% af patienterne

nåede EAS guideline-målene for LDL-C niveauer (

3 mmol/l).

I et force-titrerings open label studie blev 42 patienter med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi evalueret for deres respons på 20-40 mg rosuvastatin. I den samlede

population var middel LDL-C reduktionen på 22%.

57688_spc.docx

Side 14 af 20

I kliniske undersøgelser med et begrænset antal patienter har rosuvastatin vist en additiv

effekt i sænkning af triglycerider ved kombination med fenofibrat og i øgning af HDL-C

niveauer i kombination med niacin (se pkt. 4.4).

I et multi-center, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret klinisk studie (METEOR), blev 984

patienter mellem 45 og 70 år med lav risiko for koronar hjertesygdom (defineret som

Framingham risiko <10% over 10 år), med et gennemsnitlig LDL-C på 4.0 mmol/l

(154,5 mg/dL), men med subklinisk atherosklerose (påvist ved Carotid Intima Media

Thickness) randomiseret til 40 mg rosuvastatin en gang daglig eller placebo i 2 år.

Sammenlignet med placebo nedsatte rosuvastatin signifikant hastigheden af progressionen

af den maximale CIMT for de 12 carotide arteriesegmenter med -0,0145 mm/år [95%

konfidensinterval – 0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Ændringen fra baseline var -0,0014 mm/år

(-0,12%/år (ikke signifikant)) for rosuvastatin sammenlignet med en progression på

+0,0131 mm/år (1,12%/år (p<0,0001)) for placebo. Der er endnu ikke vist en direkte

korrelation mellem nedsættelse af CIMT og reduktion af risikoen for kardiovaskulære

hændelser. Populationen som blev undersøgt i METEOR er i lavrisikogruppen for koronar

hjertesygdom og repræsenterer ikke målpopulationen for rosuvastatin 40 mg. En dosis på

40 mg bør kun ordineres til patienter med svær hyperkolesterolæmi og med høj risiko for

hjertekarsygdom (se pkt. 4.2)

I JUPITER-forsøget (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) blev effekten af rosuvastatin, på forekomsten

af større aterosklerotiske kardiovaskulære hændelser, vurderet hos 17.802 mænd (50 år) og

kvinder (60 år).

Studiets deltagere blev randomiseret til placebo (n=8901) eller rosuvastatin 20 mg en gang

dagligt (n=8901), og de blev fulgt i gennemsnitligt 2 år.

Koncentrationen af LDL-kolesterol blev reduceret med 45% (p<0,001) i

rosuvastatingruppen sammenlignet med placebogruppen.

I en post-hoc-analyse af en undergruppe af forsøgspersoner med høj risiko, en

Framingham-risikoscore ved baseline på > 20%, (1.558 forsøgspersoner) var der en

signifikant reduktion i det kombinerede endpoint af kardiovaskulær død, slagtilfælde og

myokardieinfarkt (p=0,028) ved rosuvastatinbehandling i forhold til placebo. Den absolutte

risikoreduktion i hændelseshyppigheden pr. 1.000 patienter var 8,8. Den samlede mortalitet

var uændret i denne højrisikogruppe (p=0,193). I en post-hoc-analyse af en undergruppe af

høj-risko forsøgspersoner (ialt 9.302 forsøgspersoner) med en SCORE-risikoscore ved

baseline på 5% (ekstrapoleret for at inkludere forsøgspersoner over 65 år) var der en

signifikant reduktion i det kombinerede endpoint af kardiovaskulær død, slagtilfælde og

myokardieinfarkt (p=0,0003) ved rosuvastatinbehandling i forhold til placebo. Den

absolutte risikoreduktion af hændelseshyppigheden var 5,1 pr. 1.000 patienter. Den

samlede mortalitet var uændret i denne højrisikogruppe (p=0,076).

I JUPITER-studiet ophørte 6,6% af rosuvastatin- og 6,2% af placeboforsøgspersoner med

at bruge forsøgsmedicinen på grund af en uønsket hændelse. De mest almindelige

uønskede hændelser, der førte til seponering af behandlingen, var: myalgi (0,3%

rosuvastatin, 0,2% placebo), mavesmerter (0,03% rosuvastatin, 0,02% placebo) og udslæt

(0,02% rosuvastatin, 0,03% placebo). De mest almindelige uønskede hændelser, der

forekom med samme eller højere hyppighed end ved placebo-behandling, var

urinvejsinfektion (8,7% rosuvastatin, 8,6% placebo), nasofaryngit (7,6% rosuvastatin,

57688_spc.docx

Side 15 af 20

7,2% placebo), rygsmerter (7,6% rosuvastatin, 6,9% placebo) og myalgi (7,6%

rosuvastatin, 6,6% placebo).

Pædiatrisk population

I et dobbelblindt, randomiseret, placebo-kontrolleret 12 ugers multicenterstudie (n=176,

97 drenge og 79 piger) efterfulgt af en 40-ugers (n=173, 96 drenge og 77 piger) open-label

dosistitreringsfase for rosuvastatin fik patienter i alderen 10-17 år (Tanner Stage II-V,

kvinder mindst ét år efter menarche) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligt i 12 uger, hvorefter alle fik rosuvastatin

dagligt i 40 uger. Ved inklusionen i forsøget var ca. 30% af patienterne 10-13 år og ca.

17%, 18%, 40% og 25% var henholdsvis på Tanner Stage II, III, IV og V.

LDL-C blev reduceret med 38,3%, 44,6% og 50,0% ved henholdsvis rosuvastatin 5, 10 og

20 mg sammenlignet med 0,7% ved placebo.

Efter 40 ugers open-label-titrering til måldosis ved doser på op til maksimalt 20 mg én

gang dagligt havde 70 ud af 173 patienter (40,5%) opnået LDL-C-målet på under 2,8

mmol/l.

Efter 52 ugers forsøgsbehandling blev der ikke registreret nogen påvirkning af vækst,

vægt, BMI eller seksuel modning (se pkt. 4,4). Dette studie (n=176) egnede sig ikke til

sammenligning af sjældne uønskede hændelser.

Rosuvastatin blev også undersøgt hos 198 børn i alderen 6 til 17 år (88 drenge og 110

piger, Tanner stage ≤ II-V) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi i et 2-årigt

studie med åben behandling og titrering til måldosis. Startdosis til alle patienter var 5 mg

rosuvastatin én gang dagligt. Patienter i alderen 6 til 9 år (n = 64) kunne titreres til en

maksimal dosis på 10 mg én gang dagligt, og patienter i alderen 10 til 17 år (n = 134) til en

maksimal dosis på 20 mg én gang dagligt.

Efter 24 måneders behandling med rosuvastatin var den gennemsnitlige, procentvise

reduktion i LDL-C i forhold til baseline -43% (beregnet ved mindste kvadraters metode)

(baseline: 236 mg/dl, måned 24: 133 mg/dl). I de enkelte aldersgrupper var den

gennemsnitlige, procentvise reduktion i LDL-C i forhold til baseline henholdsvis -43%

(beregnet ved mindste kvadraters metode) (baseline: 234 mg/dl, måned 24: 124 mg/dl),

-45% (baseline: 234 mg/dl, 124 mg/dl) og -35% (baseline: 241 mg/dl, måned 24: 153

mg/dl) i aldersgrupperne 6 til <10, 10 til <14 og 14 til <18.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg og 20 mg medførte også statistisk signifikante gennemsnitlige

ændringer i forhold til baseline hvad angik følgende sekundære lipid- og

lipoproteinvariable: HDL-C, TC, non-HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C,

non-HDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Disse ændringer var alle i retning af forbedret

lipidrespons og blev fastholdt over 2 år.

Der blev ikke observeret nogen indvirkning på vækst, vægt, BMI eller kønsmodning efter

24 måneders behandling (se pkt. 4.4).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med rosuvastatin i alle undergrupper af den pædiatriske population

ved behandling af homozygot familiær hyperkolesterolæmi, primær kombineret (blandet)

57688_spc.docx

Side 16 af 20

dyslipidæmi og ved forebyggelse af kardiovaskulære hændelser (se pkt. 4.2 for information

om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Maksimale plasmakoncentrationer af rosuvastatin opnås ca. 5 timer efter

peroral administration. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 20%.

Fordeling: Rosuvastatin optages hovedsagelig i leveren, det primære organ for

kolesterolsyntese og LDL-C clearance. Rosuvastatins fordelingsvolumen er ca. 134l.

Omkring 90% af rosuvastatin er bundet til plasmaproteiner, hovedsagelig til albumin.

Biotransformation: Rosuvastatin undergår begrænset metabolisering (ca. 10%). In vitro

metabolisme undersøgelser med humane hepatocytter indikerer at rosuvastatin er et ringe

substrat for cytochrom P450 baseret metabolisme. CYP2C9 var fortrinsvis involveret og

2C19, 3A4 og 2D6 i mindre grad. De identificerede hovedmetabolitter er N-desmethyl og

laktonmetabolitter. N-desmethyl metabolitten er ca. halvt så aktiv som rosuvastatin

hvorimod laktonformen betragtes som klinisk inaktiv. Rosuvastatin tegner sig for mere end

90% af den cirkulerende HMG-CoA reduktase aktivitet.

Elimination: Ca. 90% af rosuvastatindosis udskilles uomdannet i fæces (bestående af

absorberet og uabsorberet stof) og den resterende del i urinen. Ca. 5% udskilles uomdannet

i urinen. Plasmaudskillelseshalveringstiden er ca. 19 timer.

Plasmaudskillelseshalveringstiden stiger ikke ved højere doser. Den geometriske

middelplasmaclearance er ca. 50 liter/time (variationskoefficient 21,7%). Som med andre

HMG-CoA reduktasehæmmere involverer rosuvastatins leveroptagelse

membrantransporteren OATP-C. Denne transporter er vigtig for rosuvastatins

leverelimination.

Linearitet: Rosuvastatins systemiske eksponering stiger proportionelt med dosis. Der ses

ingen ændringer i farmakokinetiske parametre efter gentagne daglige doser.

Særlige populationer:

Alder og køn: Alder og køn har ingen klinisk relevant effekt på rosuvastatins

farmakokinetik hos voksne. Eksponeringen hos børn og unge med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi synes at være den samme eller lavere end hos voksne patienter med

dyslipidæmi (se ”Pædiatrisk population” herunder).

Race: Farmakokinetiske studier viser en ca. fordoblet stigning i gennemsnits AUC og C

hos asiatiske patienter (japanere, kinesere, filippinere, vietnamesere og koreanere)

sammenlignet med kaukasiere, asiater-indere viser en ca. 1,3 gange stigning i

gennemsnitlig AUC og C

. En farmakokinetisk populationsanalyse viste ikke nogen

klinisk relevant farmakokinetisk forskel blandt kaukasiere og sorte grupper.

Nyreinsufficiens: I en undersøgelse hos individer med varierende grad af nyreinsufficiens,

havde mild til moderat nyresygdom ingen indflydelse på rosuvastatins eller N-desmethyl

metabolittens plasmakoncentration. Hos individer med svær nyreinsufficiens

(CrCl <30 ml/min) sås en 3-foldig stigning i plasmakoncentration og en 9-foldig stigning i

koncentrationen af N-desmethyl metabolitten sammenlignet med raske frivillige.

Rosuvastatins steady state plasmakoncentrationer hos patienter i hæmodialyse var ca. 50%

større sammenlignet med raske frivillige.

57688_spc.docx

Side 17 af 20

Leverinsufficiens: I en undersøgelse hos individer med varierende grad af

leverinsufficiens, sås intet tegn på en øget eksponering af rosuvastatin hos individer med

Child-Pugh score på 7 eller derunder. Dog viste to individer med Child-Pugh score på 8 og

9 en stigning i systemisk eksponering, som var mindst fordoblet sammenlignet med

individer med lavere Child-Pugh score. Der er ingen erfaring hos individer med Child-

Pugh score over 9.

Genetiske polymorfismer: Fordeling af HMG-CoA-reduktasehæmmere, inklusive

rosuvastatin, involverer OATP1B1- og BCRP-transportproteiner. Hos patienter med

SLCO1B1 (OATP1B1)- og/eller ABCG2 (BCRP)-genetiske polymorfismer er der risiko

for forhøjet rosuvastatineksponering. Individuelle polymorfismer af SLCO1B1 c.521CC og

ABCG2 c.421AA er forbundet med en højere rosuvastatineksponering (AUC)

sammenlignet med SLCO1B1 c.521TT- eller ABCG2 c.421CC-genotyperne. Denne

specifikke genotypning er ikke fastslået i klinisk praksis, men det anbefales, at patienter,

som vides at have disse typer polymorfismer, behandles med en lavere daglig dosis

Crestor.

Pædiatrisk population: To farmakokinetiske studier med rosuvastatin (givet som

tabletter) hos pædiatriske patienter i alderen 10-17 år eller 6-17 år med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi (ialt 214 patienter) viste, at eksponeringen hos pædiatriske

patienter tilsyneladende er sammenlignelig med eller lavere end eksponeringen hos voksne

patienter. Rosuvastatineksponeringen var forudsigelig med hensyn til dosis og tid over en

2-årig periode.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker baseret på konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitetspotentiale.

Specifikke tests for påvirkning af hERG er ikke blevet undersøgt. Bivirkninger, som ikke

blev set i kliniske studier, men som blev set hos dyr ved eksponeringsniveauer lignende

kliniske eksponeringsniveauer, var følgende: I gentagen-dosis toksicitets-studier blev der

observeret histopatologiske leverforandringer, som sandsynligvis skyldes den

farmakologiske virkning af rosuvastatin, hos mus og rotter og i mindre grad hos hunde

med påvirkning af galdeblæren men ikke hos aber. Derudover blev der, ved højere doser,

observeret testikeltoksicitet hos aber og hunde. Reproduktionstoksicitet var evident hos

rotter ved maternelt toksiske doser, hvor systemiske eksponeringer var adskillige gange

højere end det terapeutiske eksponeringsniveau, med reducerede kuldstørrelser, kuldvægt

og overlevelse af ungerne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon (type B)

Magnesiumsterat

Tabletovertræk

Hypromellose (15cP) (E464)

57688_spc.docx

Side 18 af 20

Lactosemonohydrat

Titandioxid (E171)

Allura red AC Aluminiumlak (E129)

Sunset Yellow FCF (E110)

Indigocarmin aluminiumlak (E132)

Triacetin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polyamid/Alu/PVC/Aluminium-blister

Pakningsstørrelser:

5, 10 og 20 mg:

10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 stk.

40 mg:

15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 stk.

HDPE-beholder med polypropylen-lukning

Pakningsstørrelser: 30, 100, 250 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

57686

10 mg:

57687

20 mg:

57688

40 mg:

57689

57688_spc.docx

Side 19 af 20

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. maj 2017

57688_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety