Rosuvastatin "Medical Valley"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rosuvastatin "Medical Valley" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rosuvastatin "Medical Valley" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53930
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

19. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Rosuvastatin "Medical Valley", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29207

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rosuvastatin "Medical Valley"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatincalcium).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 5 mg filmovertrukne tablet indeholder 101,86 mg lactosemonohydrat.

Hver 10 mg filmovertrukne tablet indeholder 96,79 mg lactosemonohydrat.

Hver 20 mg filmovertrukne tablet indeholder 193,57 mg lactosemonohydrat.

Hver 40 mg filmovertrukne tablet indeholder 174,98 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Rosuvastatin "Medical Valley" 5 mg filmovertrukne tabletter: Gul, rund, bikonveks,

filmovertrukket tablet, mærket ‘ROS’ over ‘5’ på den ene side, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin "Medical Valley" 10 mg filmovertrukne tabletter: Pink, rund, bikonveks,

filmovertrukket tablet, mærket ‘ROS’ over ‘10’ på den ene side, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin "Medical Valley" 20 mg filmovertrukne tabletter: Pink, rund, bikonveks,

filmovertrukket tablet, mærket ‘ROS’ over ‘20’ på den ene side, med en diameter på 9 mm.

Rosuvastatin "Medical Valley" 40 mg filmovertrukne tabletter: Pink, oval, bikonveks,

filmovertrukket tablet, mærket ‘ROS’ på den ene side og ‘40’ på den anden side, med

dimensionerne 6,8 × 11,4 mm.

53930_spc.docx

Side 1 af 23

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hyperkolesterolæmi

Voksne, unge og børn på 6 år og derover med primær hyperkolesterolæmi (type IIa

inklusive heterozygot familiær hyperkolesterolæmi) eller kombineret dyslipidæmi (type

IIb), som supplement til diæt, når responset på diæt og andre ikke-farmakologiske

foranstaltninger (f.eks. motion og vægtreduktion) er utilstrækkeligt.

Voksne, unge og børn på 6 år og derover med homozygot familiær hyperkolesterolæmi,

som supplement til diæt og anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL afærese) eller

hvis sådanne behandlinger ikke er velegnede.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Forebyggelse af større kardiovaskulære hændelser hos patienter, som anslås at have en høj

risiko for en første kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), som supplement til korrektionen

af andre risikofaktorer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Inden behandlingen indledes, skal patienten sættes på en standard-kolesterolsænkende

diæt, som skal fortsætte under behandlingen. Dosen skal tilpasses individuelt til patienten

ifølge behandlingsmålet og patientens reaktion i henhold til gældende retningslinjer.

Rosuvastatin "Medical Valley" kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med

eller uden føde.

Behandling af hyperkolesterolæmi

Anbefalet startdosis er 5 eller 10 mg oralt én gang daglig hos patienter som ikke tidligere

har været i behandling med statiner og patienter som skifter fra andre HMG-CoA reduktase

inhibitorer. Valg af startdosis bør indeholde overvejelser omkring den enkelte patients

individuelle kolesteroltal og fremtidige risiko for hjertekarsygdom såvel som den mulige

risiko for bivirkninger (se nedenfor). Om nødvendigt, kan dosisjustering til næste

dosisniveau foretages efter 4 uger (se pkt. 5.1). I lyset af den øgede rapportering af

bivirkninger for en dosis på 40 mg sammenlignet med lavere doser (se pkt. 4.8), skal en

endelig titrering til maksimumdosis på 40 mg kun overvejes hos patienter med svær

hyperkolesterolæmi og med høj risiko for hjertekarsygdom (særligt familiær

hyperkolesterolæmi) som ikke opnår deres ønskede behandlingsmål med 20 mg, og hvor

rutineopfølgning vil blive udført (se pkt. 4.4). Der anbefales specialist overvågning, når

doser på 40 mg påbegyndes.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

I studiet med reduktion af risikoen for kardiovaskulære hændelser blev der brugt en daglig

dosis på 20 mg (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Den pædiatriske population bør kun behandles af specialister.

Børn og unge i alderen 6 til 17 år (Tanner Stage <II-V)

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

53930_spc.docx

Side 2 af 23

Hos børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er den normale startdosis

5 mg daglig.

Hos børn i alderen 6 til 9 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er det

normale dosisinterval 5-10 mg oralt én gang daglig. Sikkerheden og virkningen af

doser over 10 mg er ikke undersøgt i denne population.

Hos børn i alderen 10 til 17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er det

normale dosisinterval 5-20 mg oralt én gang daglig. Sikkerheden og virkningen af

doser over 20 mg er ikke undersøgt i denne population.

Titrering skal ske i henhold til pædiatriske patienters individuelle reaktion og tolerabilitet i

henhold til anbefalingerne for behandling af børn (se pkt. 4.4). Børn og teenagere skal

sættes på en standard kolesterolsænkende diæt før opstart af rosuvastatinbehandling.

Denne diæt skal følges under rosuvastatinbehandlingen.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Til børn i alderen 6 til 17 år med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er den

anbefalede maksimale dosis 20 mg én gang dagligt.

Der anbefales en startdosis på 5 til 10 mg én gang dagligt afhængig af alder, vægt og

tidligere anvendelse af statiner. Titrering til den maksimale dosis på 20 mg én gang dagligt

skal ske i forhold til de pædiatriske patienters individuelle reaktioner og tolerabilitet i

henhold til anbefalingerne for behandling af børn (se pkt. 4.4). Børn og teenagere skal

sættes på en standard kolesterolsænkende diæt før opstart af rosuvastatinbehandling.

Denne diæt skal følges under rosuvastatinbehandlingen.

Der er begrænset erfaring med andre doser end 20 mg til denne population.

40 mg-tabletten er ikke egnet til pædiatriske patienter.

Børn under 6 år

Sikkerheden og virkningen hos børn under 6 år er ikke klarlagt. Derfor anbefales

Rosuvastatin "Medical Valley" ikke til børn under 6 år.

Anvendelse hos ældre

En startdosis på 5 mg anbefales til patienter over 70 år (se pkt. 4.4). Ingen anden

dosisjustering er nødvendig på grund af alder.

Dosis hos patienter med nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens.

Anbefalet startdosis er 5 mg hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (creatinin

clearence <60 ml/min). Doser på 40 mg er kontraindiceret hos patienter med moderat

nedsat nyrefunktion. Rosuvastatin "Medical Valley" er kontraindikeret hos patienter med

svær nyreinsufficiens i alle doser (se pkt. 4.3 og 5.2).

Dosis hos patienter med leverinsufficiens

Hos individer med Child-Pugh score på 7 eller derunder er der ikke set en øgning i

systemisk eksponering af rosuvastatin. Hos individer med Child-Pugh score på 8 og 9 er

der dog set en øget systemisk eksponering (se pkt. 5.2). En evaluering af nyrefunktionen

bør overvejes hos disse patienter (se pkt. 4.4). Der er ingen erfaring hos individer med

Child-Pugh score over 9. Rosuvastatin "Medical Valley" er kontraindikeret hos patienter

med aktiv leversygdom (se pkt. 4.3).

53930_spc.docx

Side 3 af 23

Race

Øget systemisk eksponering er observeret hos asiatiske patienter (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Anbefalet startdosis er 5 mg for patienter af asiatisk oprindelse. Doser på 40 mg er

kontraindiceret til disse patienter.

Genetiske polymorfismer

Der kendes specifikke typer genetiske polymorfismer, som kan føre til øget eksponering

for rosuvastatin (se pkt. 5.2). Patienter, der vides at have sådanne særlige typer

polymorfismer, anbefales en lavere daglig dosis rosuvastatin.

Doser hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati

Anbefalet startdosis er 5 mg hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati (se

pkt. 4.4). Doser på 40 mg er kontraindiceret i disse patienter (se pkt. 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin er et substrat af forskellige transportproteiner (f.eks. OATP1B1 og BCRP).

Risikoen for myopati (herunder rhabdomyolyse) øges, når Rosuvastatin "Medical Valley"

administreres samtidigt med visse lægemidler, der kan øge plasmakoncentrationen af

rosuvastatin på grund af interaktioner med disse transportproteiner (f.eks. ciclosporin og

visse proteaseinhibitorer, herunder kombinationer af ritonavir og atazanavir, lopinavir

og/eller tipranavir; se pkt. 4.4 og 4.5). Når det er muligt bør der gives alternative

lægemidler, og, om nødvendigt, bør behandling med Rosuvastatin "Medical Valley"

afbrydes midlertidigt. I tilfælde, hvor samtidig administration af disse lægemidler og

Rosuvastatin "Medical Valley" ikke kan undgås, bør fordele og ulemper ved samtidig

behandling samt dosisjustering af Rosuvastatin "Medical Valley" overvejes nøje (se pkt.

4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin "Medical Valley" er kontraindikeret:

til patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

i patienter med aktiv leversygdom inklusiv uforklarlige, vedvarende stigninger i serum

transaminaser og enhver transaminase stigning som overstiger 3 gange den øvre

normale grænseværdi (ULN)

i patienter med svær nyreinsufficiens (creatinin clearence <30 ml/min)

i patienter med myopati

i patienter med samtidig administration af ciclosporin

under graviditet og amning samt hos kvinder i den fødedygtige alder som ikke

benytter sikker antikonception

Doser på 40 mg er kontraindiceret hos patienter med prædisponeringsfaktorer for

myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan være:

moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearence <60 ml/min)

hypothyreoidisme

personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

tidligere muskeltoksicitet set ved fibrat eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer

alkoholmisbrug

situationer hvor der kan forekomme et øget plasmaniveau

asiatiske patienter

53930_spc.docx

Side 4 af 23

samtidig anvendelse af fibrater

(se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrepåvirkninger

Der er observeret proteinuri (påvist ved sticktest og hovedsagelig tubulær af oprindelse)

hos patienter behandlet med højere rosuvastatin doser, specielt 40 mg hvor det i de fleste

tilfælde var forbigående eller periodisk tilbagevendende. Proteinuri har ikke vist sig at

være tegn på akut eller progressiv nyresygdom (se pkt. 4.8). Evaluering af nyrefunktion

bør overvejes ved rutine opfølgning af patienter behandlet med 40 mg.

Skeletmuskulaturpåvirkninger

Der er rapporteret om påvirkninger af skeletmuskulaturen, f.eks. myalgi, myopati og

sjældent rhabdomyolyse, hos individer behandlet med Rosuvastatin "Medical Valley"

uafhængig af dosis, men specielt med doser > 20 mg. Meget sjældne tilfælde af

rhabdomyolyse har været rapporteret ved anvendelse af ezetimib i kombination med

HMG-CoA-reduktasehæmmere. En farmakodynamisk interaktion kan ikke udelukkes (se

pkt. 4.5), og forsigtighed skal udvises ved samtidig anvendelse.

Som med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere er rapporteringshyppigheden for

rhabdomyolyse i forbindelse med brugen af rosuvastatin efter markedsføring højere for 40

mg-dosen.

Creatinin kinase måling

Måling af creatinin kinase (CK) bør ikke foretages efter anstrengende motion eller ved

tilstedeværelsen af en anden mulig grund til CK øgning, som kan påvirke resultatet. Hvis

CK niveauerne er markant forhøjede ved baselinie (>5xULN) bør en bekræftende test

udføres indenfor 5-7 dage. Hvis denne test bekræfter en baselinie CK >5xULN bør

behandling ikke startes.

Inden behandling

Rosuvastatin bør, som andre HMG-CoA reduktasehæmmere, anvendes med forsigtighed

hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan

være:

nyreinsufficiens

hypothyreoidisme

personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

tidligere muskeltoksicitet set ved fibrat eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer.

alkoholmisbrug

alder (>70 år)

situationer, hvor der kan forekomme et øget plasmaniveau (se pkt. 4.2, 4.5 og 5.2)

samtidig behandling med fibrater

Hos disse patienter bør behandlingsrisikoen vægtes overfor mulige fordele og klinisk

monitorering anbefales. Hvis CK niveauerne er markant forhøjede ved baselinie (>5xULN)

bør behandling ikke startes.

Under behandling

Patienter bør instrueres i straks at melde tilbage ved uforklarlige muskelsmerter,

muskelsvaghed eller kramper specielt ved samtidig ubehag eller feber. CK værdier bør

måles hos disse patienter. Behandling bør seponeres, hvis CK værdierne er markant

53930_spc.docx

Side 5 af 23

forhøjede (>5xULN) eller ved svære muskelsymptomer med daglig ubehag (også hvis CK

niveauer er ≤5xULN). Hvis symptomerne forsvinder og CK niveauerne normaliseres bør

det overvejes at genopstarte behandlingen med Rosuvastatin "Medical Valley" eller anden

HMG-CoA reduktasehæmmer ved laveste dosis med tæt monitorering. Rutine

monitorering af CK niveauer hos asymptomatiske patienter er ikke påkrævet.

Der har under behandlingen eller efter seponering af behandlingen med rosuvastatin været

sjældne rapporter af immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM) under eller efter

behandling med statiner, herunder rosuvastatin. IMNM er klinisk kendetegnet ved

proksimal muskelsvaghed og forhøjet serumkreatinkinase, hvilket vedbliver på trods af

seponering af statinbehandling.

I kliniske undersøgelser var der ikke tegn på øget påvirkning af skeletmuskulaturen hos det

lille antal patienter, der fik rosuvastatin og anden samtidig behandling. Dog er der set en

stigning i incidensen af myositis og myopati hos patienter behandlet med andre HMG-CoA

reduktasehæmmere sammen med fibrinsyrederivater inklusiv gemfibrozil, ciclosporin,

nikotinsyre, azol antifungalmidler, proteasehæmmere og makrolidantibiotika. Gemfibrozil

øger risikoen for myopati når det gives sammen med nogle HMG-CoA

reduktasehæmmere. Derfor bør kombinationen af rosuvastatin og gemfibrozil undgås.

Fordelen ved yderligere sænkning af lipidniveauerne ved kombineret brug af rosuvastatin

og fibrater eller niacin bør vægtes nøje mod den potentielle risiko ved disse kombinationer.

Doser på 40 mg er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af fibrat (se pkt. 4.5 og 4.8).

Rosuvastatin "Medical Valley" må ikke administreres samtidig med systemiske

formuleringer af fusidinsyre eller inden for 7 dage efter seponering af behandling med

fusidinsyre. Hos patienter, hvor anvendelse af systemisk fusidinsyre anses for nødvendigt,

skal statinbehandlingen afbrydes under hele fusidinsyrebehandlingens varighed. Der er

rapporteret om rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter, som fik fusidinsyre

og statiner samtidig (se pkt. 4.5). Patienterne skal instrueres i straks at søge lægehjælp, hvis

de oplever symptomer på muskelsvaghed, smerter eller ømhed. Statinbehandlingen kan

genstartes 7 dage efter sidste dosis af fusidinsyre. Under særlige omstændigheder, hvor der

er behov for forlænget behandling med systemisk fusidinsyre, f.eks. til behandling af

alvorlige infektioner, bør et behov for samtidig behandling med Rosuvastatin "Medical

Valley" og fusidinsyre kun overvejes fra sag til sag og under nøje overvågning af en læge.

Rosuvastatin "Medical Valley" bør ikke anvendes hos patienter med en akut, alvorlig

tilstand som tyder på myopati eller ved prædisponering for udvikling af nyresvigt

sekundært til rhabdomyolyse (f.eks. sepsis, hypotension, større kirurgiske indgreb, traume,

alvorlige metaboliske, endokrine eller elektrolyt forstyrrelser; eller ukontrollerede

kramper).

Leverpåvirkninger

Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere bør Rosuvastatin "Medical Valley"

anvendes med forsigtighed hos patienter som indtager store mængder alkohol og/eller

tidligere har haft leversygdom.

Der anbefales leverfunktionsmålinger før og 3 måneder efter behandlingsstart.

Rosuvastatin "Medical Valley" bør seponeres eller dosis reduceres ved vedvarende serum

transaminaser større end 3 gange den øvre normale grænseværdi. Efter markedsføring er

rapporteringshyppigheden for alvorlige leverpåvirkninger (hovedsagelig i form af øgning i

levertransaminaser) højere ved brug af 40 mg dosis.

53930_spc.docx

Side 6 af 23

Hos patienter med sekundær hyperkolesterolæmi forårsaget af hypothyreoidisme eller

nefrotisk syndrom, bør den underliggende sygdom behandles før behandling med

Rosuvastatin "Medical Valley" startes.

Race

Farmakokinetiske studier viser en øget eksponering hos Japanske og Kinesiske patienter

sammenlignet med kaukasere (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Proteasehæmmere

Der er observeret øget systemisk eksponering for rosuvastatin hos patienter, der får

rosuvastatin samtidigt med flere proteaseinhibitorer sammen med ritonavir. Både fordelen

ved lipidsænkning ved brug af Rosuvastatin "Medical Valley" til hiv-patienter, der får

proteaseinhibitorer, og potentialet for øgede rosuvastatinkoncentrationer i plasma ved

indledning og optitrering af Rosuvastatin "Medical Valley"-doser til patienter, som

behandles med proteaseinhibitorer, bør tages i betragtning. Samtidig brug af visse

proteaseinhibitorer anbefales ikke, medmindre Rosuvastatin "Medical Valley"-dosis

justeres (se pkt. 4.2 og 4.5).

Lactoseintolerance

Patienter med arvelig galactoseintolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose- og

galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Interstitiel lungesygdom

Usædvanlige tilfælde af interstitiel lungesygdom er rapporteret med nogle statiner, især

ved langvarig behandling (se pkt. 4.8). Symptomer kan omfatte dyspnø, tør hoste og

forværrelse af den generelle helbredstilstand (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal behandling med

statiner seponeres.

Diabetes mellitus

Der er tegn på, at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Risikopatienter for hyperglykæmi (fasteglucose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m

forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk i anamnesen) skal monitoreres både klinisk og

biokemisk i henhold til nationale retningslinjer.

I JUPITER-studiet var den rapporterede totalt frekvens af diabetes mellitus 2,8 % for

rosuvastatingruppen og 2,3 % i placebogruppen, primært hos patienter med fasteglukose på

5,6-6,9 mmol/l.

Pædiatrisk population

Vurdering af lineær vækst (højde), vægt, BMI (Body Mass Index) og sekundære

indikationer på seksuel modning ifølge Tanner Stage hos pædiatriske patienter i alderen 6

til 17 år, som tager rosuvastatin, er begrænset til en 2-årig periode. Efter 2 års

studiebehandling blev der ikke registreret nogen påvirkning af vækst, vægt, BMI eller

seksuel modning (se pkt. 5.1).

53930_spc.docx

Side 7 af 23

I et klinisk forsøg, hvor børn og unge fik rosuvastatin i 52 uger, blev der hyppigere

observeret stigninger i kreatinkinase til mere end 10 gange øvre grænseværdi og

muskelsymptomer efter motion eller øget fysisk aktivitet end i kliniske forsøg med voksne

(se pkt. 4.8).

53930_spc.docx

Side 8 af 23

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkning af samtidigt administrerede lægemidler på rosuvastatin

Transportproteininhibitorer: Rosuvastatin er et substrat for visse transportproteiner,

herunder leveroptagelsestransporteren OATP1B1 og efflux-transporteren BCRP. Samtidig

administration af rosuvastatin og lægemidler, der er inhibitorer for disse transportproteiner,

kan medføre øgede rosuvastatinkoncentrationer i plasma og øget risiko for myopati (se pkt.

4.2, 4.4 og 4.5 Tabel 1).

Ciclosporin: Ved samtidig behandling med rosuvastatin og ciclosporin var rosuvastatins

AUC værdier i gennemsnit 7 gange højere end hos raske frivillige (se Tabel 1).

Rosuvastatin er kontraindiceret hos patienter, der samtidig behandles med ciclosporin (se

pkt. 4.3).

Samtidig administration påvirkede ikke ciclosporins plasmakoncentration.

Proteasehæmmere: Selvom den specifikke mekanisme for interaktionen er ukendt, kan

samtidig anvendelse af proteaseinhibitorer øge tilgængeligheden af rosuvastatin kraftigt (se

Tabel 1). I et farmakokinetisk studie var samtidig administration af 10 mg rosuvastatin og

et kombinationspræparat med to proteaseinhibitorer (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir)

til raske frivillige forsøgspersoner associeret med en øgning af rosuvastatin AUC til ca. det

tredobbelte, mens C

blev ca. 7 gange større. Samtidig brug af Rosuvastatin "Medical

Valley" og visse proteaseinhibitorkombinationer kan gives efter nøje overvejelse af

dosisjusteringer af Rosuvastatin "Medical Valley" baseret på den forventede stigning i

eksponering for rosuvastatin (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.5 Tabel 1).

Gemfibrozil og andre lipidsænkende produkter: Samtidig behandling med Rosuvastatin

"Medical Valley" og gemfibrozil medførte en 2-foldig stigning i rosuvastatins C

AUC (se pkt. 4.4).

På baggrund af data fra specifikke interaktionsstudier forventes der ingen farmakokinetisk

relevante interaktioner med fenofibrat, mens der kan indtræffe en farmakodynamisk

interaktion. Gemfibrozil, fenofibrater, andre fibrater og lipid sænkende doser (> eller

svarende til 1 g/dag) af niacin (nikotinsyre) øger risikoen for myopati, når det gives

sammen med HMG-CoA reduktasehæmmere, sandsynligvis fordi de kan give myopati, når

de gives alene. Doser på 40 mg er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af fibrater (se

pkt. 4.3 og 4.4). Disse patienter bør også starte på 5 mg dosis.

Ezetimib: Samtidig anvendelse af 10 mg Rosuvastatin "Medical Valley" og 10 mg

ezetimib resulterede i en stigning på 1,2 i AUC for rosuvastatin hos patienter med

hyperkolesterolæmi (Tabel 1). Ikke desto mindre kan en farmakodynamisk interaktion, i

form af bivirkninger mellem Rosuvastatin "Medical Valley" og ezetimib ikke udelukkes

(se pkt. 4.4).

Antacida: Samtidig dosering af Rosuvastatin "Medical Valley" med en

syreneutraliserende suspension af aluminium og magnesiumhydroxid medførte et fald i

rosuvastatins plasmakoncentration med ca. 50 %. Dette blev mindsket, når antacida blev

doseret 2 timer efter Rosuvastatin "Medical Valley". Den kliniske relevans af denne

interaktion er ikke undersøgt.

53930_spc.docx

Side 9 af 23

Erythromycin: Samtidig anvendelse af Rosuvastatin "Medical Valley" og erythromycin

medførte et fald på 20 % i AUC (0-t) og i et fald på 30 % i C

af rosuvastatin. Denne

interaktion kan skyldes en øget tarmmotilitet forårsaget af erythromycin.

Cytochrom P450 enzymer: Resultater fra in vitro og in vivo studier viser, at rosuvastatin

hverken inhiberer eller inducerer cytochrom P450 isoenzymer. Desuden fungerer

rosuvastatin kun i ringe grad som substrat for disse isoenzymer. Der forventes derfor ingen

interaktioner stammende fra cytochrom P450 medieret metabolisme. Der er ikke

observeret klinisk relevante interaktioner mellem rosuvastatin og enten fluconazol (en

hæmmer af CYP2C9 og CYP3A4) eller ketoconazol (en hæmmer af CYP2A6 og

CYP3A4).

Interaktioner, der kræver dosisjustering af rosuvastatin (se også Tabel 1): I de

tilfælde, hvor det er nødvendigt at give Rosuvastatin "Medical Valley" samtidigt med

andre lægemidler, der vides at øge eksponeringen for rosuvastatin, bør der foretages

dosisjustering af Rosuvastatin "Medical Valley". Start med en daglig dosis på 5 mg af

Rosuvastatin "Medical Valley", hvis den forventede stigning i eksponering (AUC) er ca.

det dobbelte eller højere. Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin "Medical Valley"

skal justeres, således at den forventede eksponering for rosuvastatin sandsynligvis ikke vil

overstige eksponeringen fra en daglig dosis på 40 mg Rosuvastatin "Medical Valley" taget

uden interagerende lægemidler, for eksempel en dosis på 20 mg Rosuvastatin "Medical

Valley" sammen med gemfibrozil (en stigning på 1,9 gange), og en dosis på 10 mg

Rosuvastatin "Medical Valley" sammen med kombinationen atazanavir/ritonavir (en

stigning på 3,1 gange).

Tabel 1. Virkning af samtidigt administrerede lægemidler på eksponering for rosuvastatin (AUC, i

faldende størrelsesorden) fra publicerede kliniske forsøg

Interagerende lægemiddel-

dosis-regimen

Rosuvastatin-dosisregimen

Ændring i rosuvastatin AUC*

Ciclosporin 75 mg BID til

200 mg BID, 6 måneder

10 mg OD, 10 dage

7,1- gange ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg OD, 8 dage

10 mg, enkeltdosis

3,1- gange ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dage

10 mg, enkeltdosis

2,8- gange ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir

100 mg BID, 17 dage

20 mg OD, 7 dage

2,1- gange ↑

Clopidrogel 300 mg start fulgt

af 75 mg ved 24 timer

20 mg, enkeltdosis

2- gange ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7

dage

80 mg, enkeltdosis

1,9- gange ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5

dage

10 mg, enkeltdosis

1,6- gange ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir

100 mg BID, 7 dage

10 mg OD, 7 dage

1,5- gange ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir

10 mg, enkeltdosis

1,4- gange ↑

53930_spc.docx

Side 10 af 23

200 mg BID, 11 dage

Dronedaron 400 mg BID

Ikke tilgængelig

1,4- gange ↑

Itraconazol 200 mg OD, 5 dage

10 mg, enkeltdosis

**1,4- gange ↑

Ezetimib 10 mg OD, 14 dage

10 mg, OD, 14 dage

**1,2- gange ↑

Fosamprenavir 700

mg/ritonavir 100 mg BID, 8

dage

10 mg, enkeltdosis

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dage

40 mg, 7 dage

Silymarin 140 mg TID, 5 dage

10 mg, enkeltdosis

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dage

10 mg, 7 dage

Rifampin 450 mg OD, 7 dage

20 mg, enkeltdosis

Ketoconazol 200 mg BID, 7

dage

80 mg, enkeltdosis

Fluconazol 200 mg OD, 11

dage

80 mg, enkeltdosis

Erythromycin 500 mg QID, 7

dage

80 mg, enkeltdosis

20% ↓

Baicalin 50 mg TID, 14 dage

20 mg, enkeltdosis

47% ↓

Data anført som x ganges ændring repræsenterer et simpelt forhold mellem samtidig

administration og rosuvastatin alene. Data anført som % ændring repræsenterer % forskel i forhold

til rosuvastatin alene.

En stigning er anført som "↑", ingen ændring som "↔", et fald som "↓".

Der er udført flere interaktionsstudier med forskellige rosuvastatin-doser; tabellen viser det mest

signifikante forhold

OD = én gang daglig; BID = to gange daglig; TID = tre gange daglig; QID = fire gange daglig

Virkning af rosuvastatin på samtidigt administrerede lægemidler

Vitamin K-antagonister: Som med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere kan initiering af

behandling eller dosisoptitrering med rosuvastatin hos patienter som samtidig behandles

med vitamin K-antagonister (f.eks. warfarin eller andre coumarin-antikoagulantia)

resultere i en stigning i International Normaliseret Ratio (INR). Seponering eller

nedtitrering af Rosuvastatin "Medical Valley" kan resultere i et fald i INR. I sådanne

situationer bør passende monitorering af INR foranstaltes.

Oral antikonception/hormonsubstitutionsbehandling (HRT): Samtidig anvendelse af

rosuvastatin og et oralt antikonceptivum medførte en stigning i ethinylestradiols og

norgestrels AUC på henholdsvis 26 % og 34 %. Disse øgede plasmaniveauer bør tages i

betragtning, når dosis af oral antikonceptiva fastsættes. Der foreligger ingen

farmakokinetiske data fra personer, som har taget rosuvastatin og

53930_spc.docx

Side 11 af 23

hormonsubstitutionsbehandling samtidig og derfor kan en lignende effekt ikke udelukkes.

Dog har kombinationen været udbredt hos kvinder i de kliniske undersøgelser og var her

veltolereret.

53930_spc.docx

Side 12 af 23

Andre lægemidler:

Digoxin: På baggrund af data fra specifikke interaktionsstudier forventes der ingen klinisk

relevante interaktioner med digoxin.

Fusidinsyre: Interaktionsstudier med rosuvastatin og fusidinsyre er ikke udført.

Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan være forhøjet ved samtidig

administration af systemisk fusidinsyre med statiner. Mekanismen i denne interaktion

(uanset om det er farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller begge) er endnu ikke kendt.

Der er rapporteret om rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter, som fik

denne kombination.

Hvis behandling med systemisk fusidinsyre er nødvendig, skal behandlingen med

Rosuvastatin "Medical Valley" afbrydes under hele fusidinsyrebehandlingens varighed. Se

også pkt. 4.4.

Pædiatrisk population: Interaktionsstudier er kun udført hos voksne. Omfanget af

interaktioner i den pædiatriske population er ikke kendt.

4.6

Graviditet og amning

Rosuvastatin "Medical Valley" er kontraindikeret under graviditet og amning.

Graviditet

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende passende antikonception.

Da kolesterol og andre produkter fra kolesterolbiosyntesen er essentielle for fosterets

udvikling er den potentielle risiko ved hæmning af HMG-CoA reduktase større end

fordelene ved behandling under graviditet. Dyrestudier giver begrænset bevis på

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Hvis en patient bliver gravid under anvendelse af

dette produkt, skal behandlingen seponeres med det samme.

Amning

Rosuvastatin udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om det udskilles i mælken hos

mennesker (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af rosuvastatins indflydelse på evnen til at føre bil eller

betjene maskiner. Baseret på dets farmakodynamiske egenskaber er det usandsynligt at

rosuvastatin påvirker denne evne. Med henblik på at føre bil og betjene maskiner, bør der

tages hensyn til, at der kan forekomme svimmelhed under behandling.

4.8

Bivirkninger

Rosuvastatins bivirkninger er generelt milde og forbigående. I kontrollerede kliniske

undersøgelser måtte færre end 4 % af de patienter som fik rosuvastatin udgå af

undersøgelserne på grund af bivirkninger.

53930_spc.docx

Side 13 af 23

Liste over bivirkninger i tabelform

Nedenstående liste, der er baseret på data fra kliniske forsøg og omfattende erfaring efter

markedsføring, viser bivirkningsprofilen for rosuvastatin. Bivirkningerne er klassificeret i

henhold til hyppighed og systemorganklasse.

Hyppigheden af bivirkningerne opdeles på følgende måde: almindelig (≥1/100, <1/10);

ikke almindelig (≥1/1000, <1/100); sjælden (≥1/10 000, <1/1000); meget sjælden

(<1/10 000), ikke kendt (kan ikke estimeres fra forhåndenværende data).

Tabel 2: Bivirkninger på baggrund af data fra kliniske forsøg og erfaringer efter

markedsføring

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Thrombocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktion

er som f.eks. angioødem

Det endokrine

system

Diabetes

mellitus

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhe

Polyneuropati

hukommelses

Perifer

neuropati,

søvnforstyrrelse

r (herunder

søvnløshed og

mareridt)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste, dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

, kvalme,

abdominale

smerter

Pankreatitis

Diarré

Lever og galdeveje

Forhøjede levertransami-

naser

Gulsot,

hepatitis

Hud og subkutane

væv

Udslæt,

kløe,

nældefebe

Stevens-

Johnson

Syndrom

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Myopati (herunder

myositis),

rhabdomyolyse

Arthralgi

Senelidelser,

nogle gange

kompliceret ved

seneruptur,

immun-

medieret

nekrotiserende

myopati

53930_spc.docx

Side 14 af 23

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive

system og mammae

Gynækomasti

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Astheni

Ødem

Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af risikofaktorer (fasteglucose > 5,6 mmol/l, BMI

> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk i anamnesen).

Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere er der tendens til, at

bivirkningshyppigheden er dosisafhængig.

Nyrepåvirkninger: Der er observeret proteinuri (påvist ved sticktest og hovedsagelig

tubulær af oprindelse) hos patienter behandlet med rosuvastatin. Skift i urinprotein fra

"ingen" eller "spor" til "++" eller mere på et tidspunkt under behandling med 10 og 20 mg

sås hos

1 % af patienterne og hos ca. 3 % af patienterne behandlet med 40 mg. En mindre

stigning i skift fra "ingen" eller "spor" til "+" blev observeret med dosis på 20 mg. I de

fleste tilfælde reduceres eller forsvinder proteinuri spontant ved fortsat behandling.

Gennemgang af data fra kliniske forsøg og erfaring efter markedsføring har til dato ikke

vist kausal sammenhæng mellem proteinuri og akut eller progressiv nyresygdom.

Hæmaturi er observeret hos patienter behandlet med rosuvastatin og kliniske forsøgsdata

viser at forekomsten er lav.

Skeletmuskulaturpåvirkninger: Der er rapporteret om påvirkninger af

skeletmuskulaturen, f.eks. myalgi, myopati og sjældent rhabdomyolyse, hos individer

behandlet med Rosuvastatin "Medical Valley" uafhængig af dosis, men specielt med doser

> 20 mg.

Hos patienter behandlet med rosuvastatin er der set en dosisafhængig øgning i CK

niveauer; de fleste tilfælde var milde, asymptomatiske og forbigående. Hvis CK niveauer

er forhøjede (>5xULN) bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.4).

Leverpåvirkning: Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere er der hos et lille antal

patienter behandlet med rosuvastatin, set en dosis relateret stigning i transaminaser; de

fleste tilfælde var milde, asymptomatiske og forbigående.

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med nogle statiner:

Seksuel dysfunktion.

Usædvanlige tilfælde af interstitiel lungesygdom, især ved langtidsbehandling (se pkt.

4.4).

Rapporteringshyppigheden for rhabdomyolyse, alvorlige nyrepåvirkninger og alvorlige

leverpåvirkninger (hovedsagelig i form af øgning i levertransaminaser) er højere ved brug

af 40 mg dosis.

Pædiatrisk population: En højere frekvens af kreatininkinase over 10 x øvre grænseværdi

og muskelsymptomer efter motion eller øget fysisk aktivitet blev observeret hyppigere i et

53930_spc.docx

Side 15 af 23

52-ugers klinisk forsøg med børn og unge end hos voksne (se pkt. 4.4). I andre henseender

var sikkerhedsprofilen for rosuvastatin den samme hos børn og unge som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen særlig behandling ved overdosering. I tilfælde af overdosering bør

patienten behandles symptomatisk og de nødvendige understøttende forholdsregler

institueres. Leverfunktion og CK niveauer bør monitoreres. Det er usandsynligt, at

hæmodialyse har en gavnlig virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 07. HMG-CoA reduktasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Rosuvastatin er en selektiv og kompetitiv inhibitor af HMG-CoA reduktase, det

hastighedsbegrænsende enzym som omdanner 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzym A til

mevalonat, et forstadie til kolesterol. Rosuvastatins primære virkningssted er leveren,

målorganet for kolesterolsænkning.

Rosuvastatin øger antallet af lever-LDL receptorer på celleoverfladen og fremmer dermed

optagelse og katabolisering af LDL og det hæmmer syntesen af VLDL i leveren, hvorved

det totale antal af VLDL og LDL partikler reduceres.

Farmakodynamisk virkning

Rosuvastatin reducerer forhøjet LDL-kolesterol, total kolesterol og triglycerider og øger

HDL kolesterol. Det sænker også ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG og øger ApoA-

I (se tabel 3). Rosuvastatin sænker også forholdene LDL-C/HDL-C, total C/HDL-C og

nonHDL-C/HDL-C samt ApoB/ApoA-I.

53930_spc.docx

Side 16 af 23

Tabel 3: Dosisrespons hos patienter med primær hyperkolesterolæmi (type IIa og IIb)

(justeret gennemsnitsændring fra baselinien i procent)

Dosis

LDL-C

Total-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutisk effekt opnås indenfor 1 uge efter behandlingens start og 90 % af maksimum

respons opnås på 2 uger. Maksimum respons opnås normalt på 4 uger og opretholdes

derefter.

Klinisk virkning og sikkerhed

Rosuvastatin er effektiv hos voksne med hyperkolesterolæmi med eller uden

hypertriglyceridæmi uafhængig af race, køn og alder samt i specielle grupper som f.eks.

diabetikere eller patienter med familiær hyperkolesterolæmi.

Poolet fase III data har vist, at rosuvastatin er effektiv til behandling af størstedelen af

patienter med type IIa og IIb hyperkolesterolæmi (gennemsnits baselinie LDL-C ca. 4,8

mmol/l) til anerkendte European Atherosclerosis Society guideline mål (EAS; 1998); ca.

80 % af de patienter som blev behandlet med rosuvastatin 10 mg nåede EAS målet for

LDL-C niveauer (<3 mmol/l).

I en stor undersøgelse af patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi fik 435

individer rosuvastatin fra 20 mg til 80 mg i et force-titrerings design. Samtlige doser viste

en gavnlig virkning på lipidparametre og behandlingsmål. Efter titrering til en daglig dosis

på 40 mg (12 ugers behandling) var LDL-C reduceret med 53 %. 33 % af patienterne

nåede EAS guideline målene for LDL-C niveauer (<3 mmol/l).

I et force-titrerings open label studie blev 42 patienter med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi evalueret for deres respons på 20-40 mg rosuvastatin. I den samlede

population var middel LDL-C reduktionen på 22 %.

I kliniske undersøgelser med et begrænset antal patienter har rosuvastatin vist en additiv

effekt i sænkning af triglycerider ved kombination med fenofibrat og i øgning af HDL-C

niveauer i kombination med niacin (se pkt. 4.4).

I et multi-center, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret klinisk studie (METEOR), blev 984

patienter mellem 45 og 70 år og med lav risiko for koronar hjertesygdom (defineret som

Framingham risiko <10 % over 10 år), med et gennemsnitlig LDL-C på 4.0 mmol/l (154,5

mg/dl), men med subklinisk atherosklerose (påvist ved Carotid Intima Media Thickness)

randomiseret til 40 mg rosuvastatin en gang daglig eller placebo i 2 år. Sammenlignet med

placebo nedsatte rosuvastatin signifikant hastigheden af progressionen af den maksimale

CIMT for de 12 carotide arteriesegmenter med -0,0145 mm/år [95 % konfidensinterval -

0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Ændringen fra baseline var -0,0014 mm/år (-0,12 %/år (ikke

signifikant)) for rosuvastatin sammenlignet med en progression på +0,0131 mm/år (1,12

53930_spc.docx

Side 17 af 23

%/år (p<0,0001)) for placebo. Der er endnu ikke demonstreret en direkte korrelation

mellem nedsættelse af CIMT og reduktion af risikoen for kardiovaskulære hændelser.

Populationen, som blev undersøgt i METEOR, er i lavrisikogruppen for koronar

hjertesygdom og repræsenterer ikke målpopulationen for rosuvastatin 40 mg. En dosis på

40 mg bør kun ordineres til patienter med svær hyperkolesterolæmi og med høj risiko for

hjertekarsygdom (se pkt. 4.2).

I JUPITER-forsøget (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) blev effekten af rosuvastatin på forekomsten af

større aterosklerotiske kardiovaskulære hændelser vurderet hos 17.802 mænd (≥ 50 år) og

kvinder (≥ 60 år).

Studiets deltagere blev randomiseret til placebo (n=8901) eller rosuvastatin 20 mg en gang

daglig (n=8901), og de blev fulgt i gennemsnitligt 2 år.

Koncentrationen af LDL-kolesterol blev reduceret med 45 % (p<0,001) i

rosuvastatingruppen sammenlignet med placebogruppen.

I en post-hoc-analyse af en undergruppe af forsøgspersoner med høj risiko, en

Framingham-risikoscore ved baseline på > 20 %, (1.558 forsøgspersoner) var der en

signifikant reduktion i det kombinerede endpoint af kardiovaskulær død, slagtilfælde og

myokardieinfarkt (p=0,028) ved rosuvastatinbehandling i forhold til placebo. Den absolutte

risikoreduktion i hændelseshyppigheden pr. 1.000 patientår var 8,8. Den samlede mortalitet

var uændret i denne højrisikogruppe (p=0,193). I en post-hoc-analyse af en undergruppe af

høj-risiko forsøgspersoner (ialt 9.302 forsøgspersoner) med en SCORE-risikoscore ved

baseline på > 5 % (ekstrapoleret for at inkludere forsøgspersoner over 65 år) var der en

signifikant reduktion i det kombinerede endpoint af kardiovaskulær død, slagtilfælde og

myokardieinfarkt (p=0,0003) ved rosuvastatinbehandling i forhold til placebo. Den

absolutte risikoreduktion af hændelseshyppigheden var 5,1 pr. 1.000 patientår. Den

samlede mortalitet var uændret i denne højrisikogruppe (p=0,076).

I JUPITER-studiet ophørte 6,6 % af rosuvastatin- og 6,2 % af placeboforsøgspersoner med

at bruge forsøgsmedicinen på grund af en uønsket hændelse. De mest almindelige

uønskede hændelser, der førte til seponering af behandlingen, var: myalgi (0,3 %

rosuvastatin, 0,2 % placebo), mavesmerter (0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) og

udslæt (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De mest almindelige uønskede hændelser,

der forekom med samme eller højere hyppighed end ved placebo-behandling, var

urinvejsinfektion (8,7 % rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin,

7,2 % placebo), rygsmerter (7,6 % rosuvastatin, 6,9 % placebo) og myalgi (7,6 %

rosuvastatin, 6,6 % placebo).

Pædiatrisk population

I et dobbelblindt, randomiseret, placebo-kontrolleret 12-ugers multicenterstudie (n=176, 97

drenge og 79 piger), efterfulgt af en 40-ugers (n=173, 96 drenge og 77 piger) open-label

dosistitreringsfase for rosuvastatin, fik patienter i alderen 10-17 år (Tanner Stage II-V,

kvinder mindst ét år efter menarche) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo daglig i 12 uger, hvorefter alle fik rosuvastatin

daglig i 40 uger. Ved inklusionen i forsøget var ca. 30 % af patienterne 10-13 år og ca. 17

%, 18 %, 40 % og 25 % var henholdsvis på Tanner Stage II, III, IV og V.

53930_spc.docx

Side 18 af 23

LDL-C var reduceret med 38,3 %, 44,6 % og 50,0 % ved henholdsvis rosuvastatin 5, 10 og

20 mg sammenlignet med 0,7 % ved placebo.

Efter den 40-ugers open-label-titrering til måldosis ved doser på op til maksimalt 20 mg én

gang daglig havde 70 ud af 173 patienter (40,5 %) opnået LDL-C-målet på under 2,8

mmol/l.

Efter 52 ugers forsøgsbehandling blev der ikke registreret nogen påvirkning af vækst,

vægt, BMI eller seksuel modning (se pkt. 4.4). Dette studie (n=176) egnede sig ikke til

sammenligning af sjældne uønskede hændelser.

Rosuvastatin blev også undersøgt hos 198 børn i alderen 6 til 17 år (88 drenge og 110

piger, Tanner stage ≤ II-V) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi i et 2-årigt

studie med åben behandling og titrering til måldosis. Startdosis til alle patienter var 5 mg

rosuvastatin én gang daglig. Patienter i alderen 6 til 9 år (n = 64) kunne titreres til en

maksimal dosis på 10 mg én gang daglig, og patienter i alderen 10 til 17 år (n = 134) til en

maksimal dosis på 20 mg én gang daglig.

Efter 24 måneders behandling med rosuvastatin var den gennemsnitlige, procentvise

reduktion i LDL-C i forhold til baseline -43 % (beregnet ved mindste kvadraters metode)

(baseline: 236 mg/dl, måned 24: 133 mg/dl). I de enkelte aldersgrupper var den

gennemsnitlige, procentvise reduktioner i LDL-C i forhold til baseline henholdsvis -43 %

(beregnet ved mindste kvadraters metode) (baseline: 234 mg/dl, måned 24: 124 mg/dl), -45

% (baseline: 234 mg/dl, 124 mg/dl) og -35 % (baseline: 241 mg/dl, måned 24: 153 mg/dl) i

aldersgrupperne 6 til <10, 10 til <14 og 14 til <18.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg og 20 mg medførte også statistisk signifikante gennemsnitlige

ændringer i forhold til baseline hvad angik følgende sekundære lipid- og

lipoproteinvariable: HDL-C, TC, non-HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C,

non-HDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Disse ændringer var alle i retning af forbedret

lipidrespons og blev fastholdt over 2 år.

Der blev ikke observeret nogen indvirkning på vækst, vægt, BMI eller seksuel modning

efter 24 måneders behandling (se pkt. 4.4).

Rosuvastatin blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret,

overkrydsnings- og multicenterstudie med 20 mg én gang dagligt versus placebo hos 14

børn og unge (i alderen fra 6 til 17 år) med homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Studiet omfattede en 4-ugers kostkontrolleret optrapningsfase, hvor patienterne blev

behandlet med rosuvastatin 10 mg, en overkrydsningsfase, der bestod af en

behandlingsperiode på 6 uger med rosuvastatin 20 mg med en forudgående eller

efterfølgende 6-ugers behandlingsperiode med placebo, og en 12-ugers

vedligeholdelsesfase, hvor alle patienter blev behandlet med rosuvastatin 20 mg. De

patienter, som var i ezetimib- eller aferesebehandling ved studiets start, fortsatte denne

behandling under hele studiet.

Der blev observeret en statistisk signifikant (p=0,005) reduktion i LDL-C (22,3 %, 85,4

mg/dl eller 2,2 mmol/l) efter 6 ugers behandling med rosuvastatin 20 mg versus placebo.

Der blev observeret statistisk signifikante reduktioner i Total-C (20,1 %, p=0,003),

nonHDL-C (22,9 %, p=0,003) og ApoB (17,1 %, p=0,024). Der blev også set reduktioner i

TG, LDL-C/HDL-C, Total-C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C og ApoB/ApoA-1 efter 6 ugers

53930_spc.docx

Side 19 af 23

behandling med rosuvastatin 20 mg versus placebo. Reduktionen i LDL-C efter 6 ugers

behandling med rosuvastatin 20 mg efter 6 ugers behandling med placebo blev opretholdt

igennem 12 ugers kontinuerlig behandling.

Hos de 7 evaluerbare børn og unge patienter (i alderen fra 8 til 17 år) fra det åbne studie

med tvunget titrering med homozygot familiær hyperkolesterolæmi (se ovenfor), var den

procentvise reduktion i LDL-C (21,0 %), Total-C (19,2 %) og non-HDL-C (21,0 %) fra

baseline efter 6 ugers behandling med rosuvastatin 20 mg konsistent med det, der blev

observeret i det nævnte studie med børn og unge med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med rosuvastatin i alle undergrupper af den pædiatriske population

ved behandling af homozygot familiær hyperkolesterolæmi, primær kombineret (blandet)

dyslipidæmi og ved forebyggelse af kardiovaskulære hændelser (se pkt. 4.2 for information

om pædiatrisk anvendelse

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimale plasmakoncentrationer af rosuvastatin opnås ca. 5 timer efter oral

administration. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 20%.

Fordeling

Rosuvastatin optages hovedsagelig af leveren, det primære organ for kolesterolsyntese og

LDL-C clearence. Rosuvastatins distributionsvolumen er ca. 134L. Rosuvastatin er bundet

ca. 90 % til plasmaproteiner, hovedsagelig til albumin.

Biotransformation

Rosuvastatin undergår begrænset metabolisering (ca. 10 %). In vitro metabolisme

undersøgelser med humane hepatocytter indikerer at rosuvastatin er et ringe substrat for

cytochrom P450 baseret metabolisme. Det var fortrinsvis CYP2C9 som var involveret og

2C19, 3A4 og 2D6 i mindre grad. De identificerede hovedmetabolitter er N-desmethyl og

lakton metabolitterne. N-desmethyl metabolitten er ca. halvt så aktiv som rosuvastatin

hvorimod laktonformen betragtes som klinisk inaktiv. Rosuvastatin tegner sig for mere end

90 % af den cirkulerende HMG-CoA reduktase aktivitet.

Elimination

Ca. 90 % af rosuvastatin dosis udskilles uomdannet i fæces (bestående af absorberet og u-

absorberet stof) og den resterende del i urinen. Ca. 5 % udskilles uomdannet i urinen.

Plasmaudskillelseshalveringstiden er ca. 19 timer. Plasmaudskillelseshalveringstiden stiger

ikke ved højere doser. Den geometriske middelplasmaclearence er ca. 50 liter/time

(variationskoefficient 21,7 %). Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere involverer

rosuvastains leveroptagelse membrantransporteren OATP-C. Denne transporter er vigtig

for rosuvastatins leverelimination.

53930_spc.docx

Side 20 af 23

Linearitet/non-linearitet

Rosuvastatins systemiske eksponering stiger proportionelt med dosis. Der ses ingen

ændringer i farmakokinetiske parametre efter gentagne daglige doser.

Særlige grupper:

Alder og køn: Alder og køn har ingen klinisk relevant effekt på rosuvastatins

farmakokinetik hos voksne. Eksponeringen hos børn og unge med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi synes at være den samme eller lavere end hos voksne patienter med

dyslipidæmi (se "Pædiatrisk population" herunder).

Race: Farmakokinetiske studier viser en ca. fordoblet stigning i gennemsnitlig AUC og

hos asiatiske patienter (japanere, kinesere, filippinere, vietnamesere og koreanere)

sammenlignet med kaukasiere. Asiatiske indere viser en ca. 1,3 gange stigning i

gennemsnitlig AUC og C

. En farmakokinetisk populationsanalyse viste ikke nogen

klinisk relevant farmakokinetisk forskel blandt kaukasiere og sorte grupper.

Nyreinsufficiens: I en undersøgelse hos individer med varierende grad af nyreinsufficiens,

havde mild til moderat nyresygdom ingen indflydelse på rosuvastatins eller N-desmethyl

metabolittens plasmakoncentration. Hos individer med svær nyreinsufficiens (CrCl < 30

ml/min) sås en 3-foldig stigning i plasmakoncentration og en 9-foldig stigning i

koncentrationen af N-desmethyl metabolitten sammenlignet med raske frivillige.

Rosuvastatins steady-state plasmakoncentrationer hos patienter i hæmodialyse var ca. 50 %

større sammenlignet med raske frivillige.

Leverinsufficiens: I en undersøgelse hos individer med varierende grad af

leverinsufficiens, sås intet tegn på en øget eksponering af rosuvastatin hos individer med

Child-Pugh score på 7 eller derunder. Dog viste to individer med Child-Pugh score på 8 og

9 en stigning i systemisk eksponering som var mindst fordoblet sammenlignet med

individer med lavere Child-Pugh score. Der er ingen erfaring hos individer med Child-

Pugh score over 9.

Genetiske polymorfier: Fordeling af HMG-CoA reduktasehæmmere, herunder

rosuvastatin, involverer OATP1B1 og BCRP transportproteiner. Hos patienter med

SLCO1B1 (OATP1B1) og/eller ABCG2 (BCRP) genetiske polymorfier, er der en risiko

for øget rosuvastatin eksponering. Individuelle polymorfier af SLCO1B1 c.521CC og

ABCG2 c.421AA er forbundet med en højere rosuvastatin eksponering (AUC)

sammenlignet med SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2 c.421CC genotyper. Denne

specifikke genotypning er ikke etableret i klinisk praksis, men til patienter, der er kendt for

at have disse typer af polymorfier, anbefales en lavere daglig dosis af Rosuvastatin

"Medical Valley".

Pædiatrisk population: To farmakokinetiske studier med rosuvastatin (givet som

tabletter) hos pædiatriske patienter i alderen 10-17 år og 6-17 år med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (i alt 214 patienter) viste, at eksponeringen hos pædiatriske patienter

tilsyneladende er sammenlignelig med eller lavere end eksponeringen hos voksne

patienter. Rosuvastatineksponeringen var forudsigelig med hensyn til dosis og tid over en

2-årig periode.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

53930_spc.docx

Side 21 af 23

Prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitets potentiale.

Specifikke tests for påvirkning af hERG er ikke blevet undersøgt. Bivirkninger, som ikke

blev set i kliniske studier, men som blev set hos dyr ved eksponeringsniveauer svarende til

kliniske eksponeringsniveauer, var følgende: I toksicitets-studier med gentagne doser blev

der observeret histopatologiske leverforandringer som sandsynligvis skyldes den

farmakologiske virkning af rosuvastatin, hos mus, rotter og i mindre grad med påvirkning

af galdeblæren hos hunde, men ikke hos aber. Derudover blev der, ved højere doser,

observeret testikeltoksicitet hos aber og hunde. Reproduktionstoksicitet var evident hos

rotter ved maternelt toksiske doser, hvor systemiske eksponeringer var adskillige gange

højere end det terapeutiske eksponeringsniveau, med reducerede kuldstørrelser, kuldvægt

og overlevelse af ungerne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose,

Silica, kolloid, vandfri

Crospovidon

Lactosemonohydrat,

Magnesiumstearat.

Tabletovertræk:

Hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, triacetin.

Gul jernoxid (E172) (kun 5 mg)

Rød jernoxid (E172) (10 mg, 20 mg og 40 mg)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA-Al-PVC/Al blister.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

53930_spc.docx

Side 22 af 23

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

53930

10 mg:

53931

20 mg:

53932

40 mg:

53933

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. juni 2018

53930_spc.docx

Side 23 af 23

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-7-2018

July 18, 2018: Medical Device Maker AngioDynamics Agrees to Pay $12.5 Million to Resolve False Claims Act Allegations

July 18, 2018: Medical Device Maker AngioDynamics Agrees to Pay $12.5 Million to Resolve False Claims Act Allegations

July 18, 2018: Medical Device Maker AngioDynamics Agrees to Pay $12.5 Million to Resolve False Claims Act Allegations

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

This guideline provides recommendations for the conduct of genomic studies in relation to medical therapy in order to provide high quality information on the impact of genomic variability on drug response. Primary focus is on the analysis of genomic germline DNA. The analysis of somatic DNA and genomic biomarkers for cancer treatment is not being discussed and might be developed as an Annex or in separate guidance.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

The Facts on Tampons—and How to Use Them Safely

The Facts on Tampons—and How to Use Them Safely

Tampons are medical devices regulated by the U.S. Food and Drug Administration. And if you or a loved one uses them, it's important to use them safely. Learn the basics and consider this advice.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-6-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the importance of conducting proper research to prove safe and effective medical uses for the active chemicals in marijuana and its components

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the importance of conducting proper research to prove safe and effective medical uses for the active chemicals in marijuana and its components

FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., discusses the importance of conducting proper research to prove safe and effective medical uses for the active chemicals in marijuana and its components.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new agency efforts to advance the patient voice in medical product development and FDA regulatory decision-making

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new agency efforts to advance the patient voice in medical product development and FDA regulatory decision-making

FDA issues draft guidance on collecting patient experiences to inform the development and evaluation of medical products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance medical product communications to support drug competition and value-based health care

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance medical product communications to support drug competition and value-based health care

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance medical product communications to support drug competition and value-based health care

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-6-2018

Abbott Medical ICDs and CRT-Ds

Abbott Medical ICDs and CRT-Ds

Hazard alert - firmware update to improve battery performance and cybersecurity

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Medical Devices that Treat Obesity: What to Know

Medical Devices that Treat Obesity: What to Know

Obesity has been linked to many health problems, including heart disease, diabetes, and high blood pressure. Treatments for obesity range from healthy eating and exercise to prescription medicine and surgery. In recent years, FDA-regulated medical devices have also played a treatment role. Learn about approved products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

As part of efforts to combat opioid crisis, FDA launches innovation challenge to spur development of medical devices ‒ including digital health and diagnostics ‒ that target pain, addiction and diversion

As part of efforts to combat opioid crisis, FDA launches innovation challenge to spur development of medical devices ‒ including digital health and diagnostics ‒ that target pain, addiction and diversion

As part of efforts to combat opioid crisis, FDA launches innovation challenge to spur development of medical devices ‒ including digital health and diagnostics ‒ that target pain, addiction and diversion

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 3, May 2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 3, May 2018

How TGA uses joint replacement registry data; Focus on skills for vacuum-assisted births; TGA reviews product safety of ventilators

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Urgent Medical Device Recall: Sam XT Extremity Tourniquet

Urgent Medical Device Recall: Sam XT Extremity Tourniquet

SAM Medical today announced it is conducting a voluntary international recall of all unused SAM XT Extremity Tourniquets (SAM XT). The company initiated the recall after internal testing indicated a possible failure of the stitches securing the buckle to the nylon belt could occur, posing a potential risk when used on a human patient to stop arterial blood flow. To date, there have been no reports of adverse health consequences received. This recall is being made with the knowledge of the Food and Drug A...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

FDA approves new drug for patients with chronic liver disease who have low blood platelets and are undergoing a medical procedure

FDA approves new drug for patients with chronic liver disease who have low blood platelets and are undergoing a medical procedure

FDA approves Doptelet (avatrombopag) to treat thrombocytopenia in adults with chronic liver disease who are scheduled to undergo a medical procedure.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-5-2018

Reviews of Pediatric Studies Conducted under BPCA and PREA from 2012 – present

Reviews of Pediatric Studies Conducted under BPCA and PREA from 2012 – present

The following are the medical, statistical, and clinical pharmacology reviews of pediatric studies conducted in response to a Written Request issued under the BPCA and pediatric assessments conducted under PREA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-5-2018

Vyaire Medical AirLife Resuscitation Device & Broselow Convenience Kit by Vyaire Medical: Class I Recall - Due to Risk of Malfunction Caused by Error in Product Design

Vyaire Medical AirLife Resuscitation Device & Broselow Convenience Kit by Vyaire Medical: Class I Recall - Due to Risk of Malfunction Caused by Error in Product Design

Vyaire Medical is recalling the AirLife Resuscitation Device & Broselow Convenience Kit due to an error in its product design that may result in difficultly or the inability to disconnect the mask from the elbow of the resuscitator.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-5-2018

Medication Safety: Advice for New Parents

Medication Safety: Advice for New Parents

Mother's Day and Father's Day are exciting for new parents. But moms and dads of babies 12 months and younger can also have some worries. Medical officers at the U.S. Food and Drug Administration offer health suggestions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-5-2018

Fabius Anesthesia Machines by Dräger Medical: Class I Recall - Due to Production Step Error

Fabius Anesthesia Machines by Dräger Medical: Class I Recall - Due to Production Step Error

Dräger Medical is recalling the Fabius Anesthesia machines due to excessive oil that was not removed at the time of production. Such excess oil may interfere with the position detector of the ventilation motor during operation and may cause ventilation to fail. A halt in ventilation may lead to serious adverse health consequences, including patient injury or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

Breast pumps are medical devices regulated by the U.S. Food and Drug Administration. They can be used to extract milk, maintain or increase a woman's milk supply, and relieve engorged breasts (among other indications). But, to protect mothers and their babies, there are important safety considerations to know before using one.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

New Tariff for fees collected by the Icelandic
Medicines Agency

New Tariff for fees collected by the Icelandic Medicines Agency

Tariff No 404/2018 for marketing authorisations, annual fees and other licence fees for medicinal products and other related products, collected by the Icelandic Medicines Agency, was published in the Official Journal on 25th of april 2018 and came into force on the 7th of May 2018.TARIFF No 545/2017 for inspections and registration regarding medical devices remains the same. 

IMA - Icelandic Medicines Agency

2-5-2018

Danish-Japanese collaboration on better use of health data

Danish-Japanese collaboration on better use of health data

The Danish Medicines Agency met today with leading representatives from the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, and the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency at the Danish Medicines Agency in Copenhagen. The purpose of the meeting was to exchange knowledge and experience regarding regulatory work in the pharmaceutical area, and to begin a broader collaboration between the agencies.

Danish Medicines Agency

6-4-2018

5 Things to Know About Breast Implants

5 Things to Know About Breast Implants

The U.S. Food and Drug Administration regulates breast implants as medical devices. Learn about the risks of these products, and consider this advice.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-3-2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Preventable alarm issues; Review into cochlear implants; NHS cylinder alert; recent safety alerts

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-3-2018

Is It a Cold or the Flu? Prevention, Symptoms, Treatments

Is It a Cold or the Flu? Prevention, Symptoms, Treatments

How to tell if you have a cold or the flu, and when to seek medical care.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-2-2018

Be aware of rare but possible risk of liver injury in medical treatment of fibroids

Be aware of rare but possible risk of liver injury in medical treatment of fibroids

The Danish Medicines Agency recommends doctors not to start any new patients on the medicine Esmya (ulipristal) because of a rare, but possible, risk of developing serious liver injury.

Danish Medicines Agency

15-1-2018

Medical Devices Safety Update, Volume 6, Number 1, January 2018

Medical Devices Safety Update, Volume 6, Number 1, January 2018

Inappropriate use of scalpel removers; ransomware named as 2018's 'top hazard'; joint registry data; recent safety alerts

Therapeutic Goods Administration - Australia

13-11-2017

Medical Devices Safety Update Volume 5, Number 6, November 2017

Medical Devices Safety Update Volume 5, Number 6, November 2017

TGA acts to improve button battery safety; Patient education vital for infusor use; Gas cylinder pressure regulators warning; Recent safety alerts

Therapeutic Goods Administration - Australia

3-11-2017

New Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices

New Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices

Jens Piero Quartarolo has been appointed new Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices and will form part of the Danish Medicines Agency's leadership team.

Danish Medicines Agency

21-8-2017

Access to a European primary and/or secondary care medical database - EMA/2016/33/PH

Access to a European primary and/or secondary care medical database - EMA/2016/33/PH

Contract award notice

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-11-2016

Nikolai Brun appointed new Director of Division

Nikolai Brun appointed new Director of Division

The Danish Medicines Agency strengthens its leadership team and appoints Nikolai Brun, MD and PhD, as Director of Division of the new Medical Evaluation & Biostatistics division.

Danish Medicines Agency

28-9-2016

The Danish Medicines Agency to strengthen its leadership and professional focus

The Danish Medicines Agency to strengthen its leadership and professional focus

A new division with medical expertise and a general strengthening of the leadership throughout the Agency. This is the essence of the organisational change which will take effect in the Danish Medicines Agency at the turn of the year.

Danish Medicines Agency

6-9-2016

New Danish member of the CHMP

New Danish member of the CHMP

Sinan B. Sarac, Medical Doctor, is Denmark's new member of the CHMP, the European Medicines Agency's committee for the authorisation of medicines for human use.

Danish Medicines Agency

3-6-2016

New common EU rules on medical devices under way

New common EU rules on medical devices under way

The Netherlands presidency of the Council and representatives of the European Parliament have reached political agreement on new EU rules on medical devices. The rules will strengthen patient safety and allow patients to benefit from new innovative devices.

Danish Medicines Agency

29-4-2016

Two new directors to join the Danish Medicines Agency

Two new directors to join the Danish Medicines Agency

The Danish Medicines Agency has appointed Janne Lehmann Knudsen as Director of Pharmacovigilance & Medical Devices and Iben Vitved as Director of Finance.

Danish Medicines Agency

4-1-2016

The Danish Medicines Agency has a new website

The Danish Medicines Agency has a new website

Today, the Danish Medicines Agency launched its new website – laegemiddelstyrelsen.dk/en – where you can read about and subscribe to news about licensing and supervision of medicines, side effects, reimbursement, pharmacies and medical devices.

Danish Medicines Agency

10-9-2015

Christian Schneider appointed new NIBSC director

Christian Schneider appointed new NIBSC director

Christian Schneider, Medical Head of Division, has been appointed new director of the National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), which is located north of London, England.

Danish Medicines Agency

5-1-2015

Fees for medical devices in 2015

Fees for medical devices in 2015

The fees for medical devices have been adjusted in accordance with Danish Government regulations, including the fees for registration of manufacturers and devices, importers and distributors, assessment of applications for the authorisation for clinical investigation of medical devices, and amendments to investigations, as well as supervision and control of notified bodies in Denmark.

Danish Medicines Agency

7-10-2014

New rules for persons collaborating with the industry

New rules for persons collaborating with the industry

As of 1 November 2014, new rules governing healthcare professionals' collaboration with pharmaceutical and medical companies take effect. The rules governing association will be extended to include medical companies and nurses. Doctors' association with speciality stores trading in medical devices are also covered by the rules.

Danish Medicines Agency

17-6-2011

Warning against dangerous arthritis product Beline Capsules

Warning against dangerous arthritis product Beline Capsules

The Danish Medicines Agency warns strongly against taking the arthritis product Beline Capsules based on analyses made by the Danish Medicines Agency and the Medical Products Agency in Sweden.

Danish Medicines Agency

9-12-2009

Warning against the weight-loss product Super Slim

Warning against the weight-loss product Super Slim

The Danish Medicines Agency strongly warns against using the weight-loss product Super Slim. We do so based on a warning from the Swedish Medical Products Agency against Super Slim, which is sold on the internet.

Danish Medicines Agency

1-12-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC groups A04 and A03FA

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC groups A04 and A03FA

On 25 November 2009, the Danish Medicines Agency made a decision on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A04 (antiemetics and antinauseants) and medical products in ATC group A03FA (propulsives)

Danish Medicines Agency

18-7-2018

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a me

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a me

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a medical device.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://healthsectorcouncil.org/health-sector-mobilizes-against-cyber-threats/ …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

The #FDA invites you to join us and discuss how we can increase medical device options for children at the Pediatric Medical Device Development public meeting. Click the link to register. #Pediatrics https://go.usa.gov/xUXHq  #MedicalDevicepic.twitter.c

The #FDA invites you to join us and discuss how we can increase medical device options for children at the Pediatric Medical Device Development public meeting. Click the link to register. #Pediatrics https://go.usa.gov/xUXHq  #MedicalDevicepic.twitter.c

The #FDA invites you to join us and discuss how we can increase medical device options for children at the Pediatric Medical Device Development public meeting. Click the link to register. #Pediatrics https://go.usa.gov/xUXHq  #MedicalDevice pic.twitter.com/hL7vawmOgR

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-7-2018

The Pediatric Medical Device Development public meeting is August 13-14 at #FDA White Oak Campus. Do you know how the FDA defines “pediatrics” for medical device purposes? Click the link for the answer and more info on #Pediatric #MedicalDevices https://

The Pediatric Medical Device Development public meeting is August 13-14 at #FDA White Oak Campus. Do you know how the FDA defines “pediatrics” for medical device purposes? Click the link for the answer and more info on #Pediatric #MedicalDevices https://

The Pediatric Medical Device Development public meeting is August 13-14 at #FDA White Oak Campus. Do you know how the FDA defines “pediatrics” for medical device purposes? Click the link for the answer and more info on #Pediatric #MedicalDevices https://go.usa.gov/xU2e8 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Launch of new advertising hub and online complaints form

Launch of new advertising hub and online complaints form

Consumers can now report dodgy ads for medicines and medical devices through a single online form

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-6-2018

As many parts of the U.S. face an excessive heat warning, know how to spot heat stroke–and know when it's time to get medical help. http://bit.ly/2tO5WkM pic.twitter.com/wF6D2CbUEe

As many parts of the U.S. face an excessive heat warning, know how to spot heat stroke–and know when it's time to get medical help. http://bit.ly/2tO5WkM pic.twitter.com/wF6D2CbUEe

As many parts of the U.S. face an excessive heat warning, know how to spot heat stroke–and know when it's time to get medical help. http://bit.ly/2tO5WkM  pic.twitter.com/wF6D2CbUEe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Draeger Medical Systems, Inc. Jaundice Meter JM-103 and Jaundice Meter JM-105 Recalled Due to Misinterpretation of Display Messages for Out of Range Values https://go.usa.gov/xUqzz  #medicaldevice #fda

Draeger Medical Systems, Inc. Jaundice Meter JM-103 and Jaundice Meter JM-105 Recalled Due to Misinterpretation of Display Messages for Out of Range Values https://go.usa.gov/xUqzz  #medicaldevice #fda

Draeger Medical Systems, Inc. Jaundice Meter JM-103 and Jaundice Meter JM-105 Recalled Due to Misinterpretation of Display Messages for Out of Range Values https://go.usa.gov/xUqzz  #medicaldevice #fda

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

TGA no longer considers it necessary to apply increased audit requirements to particular European notified bodies for medical devices.

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-6-2018

#DYK The misuse of prescription drugs means taking a medication in a manner or dose other than prescribed; taking someone else’s prescription, even if for a legitimate medical complaint such as pain; or taking a medication to feel euphoria. #FDAInnovation

#DYK The misuse of prescription drugs means taking a medication in a manner or dose other than prescribed; taking someone else’s prescription, even if for a legitimate medical complaint such as pain; or taking a medication to feel euphoria. #FDAInnovation

#DYK The misuse of prescription drugs means taking a medication in a manner or dose other than prescribed; taking someone else’s prescription, even if for a legitimate medical complaint such as pain; or taking a medication to feel euphoria. #FDAInnovationChallenge pic.twitter.com/QI0mrJactV

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

News and press releases: New medicine for hereditary rare disease

News and press releases: New medicine for hereditary rare disease

Tegsedi addresses unmet medical need for treatment of hereditary transthyretin amyloidosis

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

TGA presentation: Health Consumers Workshop - Medical Devices, 1 March 2018

TGA presentation: Health Consumers Workshop - Medical Devices, 1 March 2018

Presentations for the medical devices health consumer workshop on consumer information for implantable medical devices.

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-5-2018

#FDAInnovationChallenge to develop medical devices for #opioid addiction will provide those selected with the opportunity to work directly with the agency to accelerate the development & review of their device proposals to prevent and treat opioid use dis

#FDAInnovationChallenge to develop medical devices for #opioid addiction will provide those selected with the opportunity to work directly with the agency to accelerate the development & review of their device proposals to prevent and treat opioid use dis

#FDAInnovationChallenge to develop medical devices for #opioid addiction will provide those selected with the opportunity to work directly with the agency to accelerate the development & review of their device proposals to prevent and treat opioid use disorder. #FDA MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

As part of FDA’s ongoing effort to address the epidemic of #opioid addiction, the agency has announced an innovation challenge to spur development of medical devices, including digital health and diagnostic devices, to help combat opioid addiction. #FDAIn

As part of FDA’s ongoing effort to address the epidemic of #opioid addiction, the agency has announced an innovation challenge to spur development of medical devices, including digital health and diagnostic devices, to help combat opioid addiction. #FDAIn

As part of FDA’s ongoing effort to address the epidemic of #opioid addiction, the agency has announced an innovation challenge to spur development of medical devices, including digital health and diagnostic devices, to help combat opioid addiction. #FDAInnovationChallenge pic.twitter.com/W21hFOinRg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Ensure that you have optimised your Class I medical device ARTG entries

Ensure that you have optimised your Class I medical device ARTG entries

Information sheet to assist sponsors to optimise their Class I ARTG

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-5-2018

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Medical devices and IVDs: Suspensions from the ARTG

Medical devices and IVDs: Suspensions from the ARTG

Revocation of suspension of Device Embolisation Device ARTG entries 281030 and 281033

Therapeutic Goods Administration - Australia

24-5-2018

#ThrowBackThursday- May 24, 1977- Bureau of Medical Devices and Diagnostic Products renamed Bureau of Medical Devices and new Office of Small Manufacturers Assistance created, as required by law. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday- May 24, 1977- Bureau of Medical Devices and Diagnostic Products renamed Bureau of Medical Devices and new Office of Small Manufacturers Assistance created, as required by law. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday- May 24, 1977- Bureau of Medical Devices and Diagnostic Products renamed Bureau of Medical Devices and new Office of Small Manufacturers Assistance created, as required by law. #OnThisDay #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-5-2018

Medical devices and IVDs: Cancellations from the ARTG

Medical devices and IVDs: Cancellations from the ARTG

Cancellation of Profile Surgical Forceps, biopsy

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-4-2018

The Poisons Standard and medical devices

The Poisons Standard and medical devices

New guidance explaining the labelling requirements of medical devices containing poisons

Therapeutic Goods Administration - Australia