Ropinirol "ratiopharm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ropinirol "ratiopharm" 0,25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 0,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ropinirol "ratiopharm" 0,25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 40880
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

7. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ropinirol "ratiopharm", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25044

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ropinirol "ratiopharm"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

0,25 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,25 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 88,615 mg

lactose (som monohydrat).

0,5 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 88,344 mg

lactose (som monohydrat).

1 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 87,803 mg

lactose (som monohydrat).

2 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 2 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 86,720 mg

lactose (som monohydrat).

3 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 130,080 mg

lactose (som monohydrat).

40880_spc.doc

Side 1 af 15

4 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 4 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 173,440 mg

lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

0,25 mg

Rund (7 mm i diameter), hvid, hvælvet tablet, præget med R0.25 på den ene side.

0,5 mg

Rund (7 mm i diameter), gul, hvælvet tablet, præget med R0.5 på den ene side.

1 mg

Rund (7 mm i diameter), grøn, hvælvet tablet, præget med R1 på den ene side.

2 mg

Rund (7 mm i diameter), lyserød, hvælvet tablet, præget med R2 på den ene side.

3 mg

Rund (8,5 mm i diameter), violet, hvælvet tablet, præget med R3 på den ene side.

4 mg

Rund (9,5 mm i diameter), orange, hvælvet tablet, præget med R4 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Parkinsons sygdom under følgende omstændigheder:

Initialbehandling som monoterapi for at udsætte introduktionen af levodopa.

I kombination med levodopa, under sygdommens forløb, når effekten af levodopa

fortager sig eller bliver inkonsekvent, og fluktueringer i den terapeutiske effekt

forekommer ("end of dose" eller "on-off" type fluktuationer).

Symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk Restless Legs Syndrome i doser op

til 4 mg daglig (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Individuel dosistitrering af ropinirol anbefales i henhold til virkning og tolerans.

Voksne

Parkinsons sygdom

Ropinirol skal tages tre gange daglig, fortrinsvis sammen med mad for at forbedre

gastroinstestinal tolerance.

40880_spc.doc

Side 2 af 15

Behandlingsinitiering

Den initiale dosis af ropinirol skal være 0,25 mg 3 gange daglig i en uge. Derefter kan dosis af

ropinirol forøges i spring på 0,25 mg 3 gange daglig i henhold til følgende regime:

Uge

1

2

3

4

Enkeltdosis

(mg) af

ropinirol

0,25

0,75

Døgndosis

totalt (mg) af

ropinirol

0,75

2,25

Terapeutisk regime

Efter den initiale titrering kan ugentlige dosisøgninger på 0,5-1 mg tre gange daglig (1,5 til

3 mg/dag) gives.

Et terapeutisk respons kan forventes mellem 3 og 9 mg ropinirol/dag. Hvis tilstrækkelig

symptomatisk kontrol ikke opnås eller opretholdes i henhold til initial titrering som beskrevet

ovenfor, kan ropiniroldosis øges op til 24 mg/dag. Ropiniroldoser over 24 mg/dag er ikke

undersøgt.

Hvis behandlingen afbrydes i en eller flere dage, bør det overvejes at reinitiere behandlingen

ved dosistitrering (se ovenfor).

Når ropinirol administreres som tillægsbehandling til levodopa, kan den samtidige

levodopadosis reduceres gradvist i henhold til symptomatisk respons. I kliniske studier blev

levodopadosis reduceret gradvist med ca. 20 % hos patienter, der blev behandlet med

ropinirol som kombinationsbehandling. Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom,

der får ropinirol i kombination med levodopa, kan dyskinesier forekomme under den første

ropiniroltitrering. I kliniske studier blev det vist, at en reduktion af levodopadosis kan bedre

dyskinesi (se pkt. 4.8).

Ved skift af behandling fra en anden dopaminagonist til ropinirol skal producentens

retningslinjer med hensyn til seponering følges, inden ropinirol initieres.

I lighed med andre dopaminagonister er det nødvendigt, at ropinirolbehandling udtrappes

gradvist ved at reducere antallet af doser pr. dag over en periode på en uge (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min)

blev der ikke observeret ændringer i clearance af ropinirol, hvilket indikerer, at dosisjustering

ikke er nødvendig til denne population.

Et studie af anvendelse af ropinirol til patienter med terminal nyresygdom (patienter i

hæmodialyse) har vist, at dosisjustering til disse patienter er nødvendig som følger: Den

initielle ropiniroldosis bør være 0,25 mg 3 gange daglig. Yderligere dosiseskalering bør

baseres på tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimaldosis er 18 mg/daglig til

40880_spc.doc

Side 3 af 15

patienter, der er i jævnlig hæmodialyse. Supplerende doser efter hæmodialyse er ikke

nødvendige (se pkt. 5.2).

Anvendelse af ropinirol til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

under 30 ml/min) uden jævnlig hæmodialyse er ikke blevet undersøgt.

Idiopatisk Restless Legs Syndrome

Ropinirol bør tages lige før sengetid, men dosis kan tages op til 3 timer før sengetid. Ropinirol

kan tages sammen med mad for at forbedre den gastrointestinale tolerance.

Initiering af behandling (uge 1)

Den anbefalede initialdosis er 0,25 mg ropinirol en gang daglig (administreret som beskrevet

ovenfor) i 2 dage. Hvis denne dosis tåles godt, bør dosis øges til 0,5 mg ropinirol en gang

daglig i den resterende del af uge 1.

Terapeutisk regime (uge 2 og fremefter)

Efter behandlingsinitiering øges den daglige dosis indtil optimalt terapeutisk respons er

opnået. Den gennemsnitlige dosis i kliniske studier hos patienter med moderat til svær

Restless Legs Syndrome, var 2 mg ropinirol en gang daglig.

Dosis kan øges til 1 mg ropinirol en gang daglig i uge 2. Dosis kan herefter øges med 0,5 mg

pr. uge over de næste 2 uger til en dosis på 2 mg ropinirol en gang daglig. For at opnå optimal

bedring kan dosis hos nogle patienter øges gradvist til højst 4 mg ropinirol en gang daglig. I

kliniske studier blev dosis øget med 0,5 mg hver uge til 3 mg en gang daglig og derefter med

1 mg op til den maksimale anbefalede dosis på 4 mg en gang daglig, som vist i tabel 1. Doser

over 4 mg en gang daglig er ikke undersøgt hos patienter med Restless Legs Syndrome.

Tabel 1: Dosistitrering af ropinirol (Restless Legs Syndrome)

2

3

4

5*

6*

7*

Dosis (mg) en

gang daglig

* For at opnå optimal bedring hos nogle patienter

Virkningen af ropinirol-behandling er ikke påvist efter 12 uger (se pkt. 5.1). Patientens

respons bør evalueres efter 12 ugers behandling, og behovet for fortsat behandling bør

revurderes. Hvis behandlingen afbrydes i mere end et par dage, bør re-initiering ske med

dosistitrering som beskrevet ovenfor.

Som med andre dopaminagonister er det nødvendigt at seponere behandlingen gradvist ved at

nedsætte den daglige dosis (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-50 ml/min).

Et studie af anvendelse af ropinirol til patienter med terminal nyresygdom (patienter i

hæmodialyse) har vist, at dosisjustering til disse patienter er nødvendig som følger: Den

initielle ropiniroldosis bør være 0,25 mg 1 gange daglig. Yderligere dosiseskalering bør

baseres på tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimaldosis af ropinirol er 3 mg/daglig

til patienter, der er i jævnlig hæmodialyse. Supplerende doser efter hæmodialyse er ikke

nødvendige (se pkt. 5.2).

40880_spc.doc

Side 4 af 15

Anvendelse af ropinirol til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

under 30 ml/min) uden jævnlig hæmodialyse er ikke blevet undersøgt.

Generel information for alle terapeutiske indikationer

Pædiatrisk population

Ropinirol "ratiopharm" bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er

dokumentation for sikkerhed og effekt (se pkt.5.2).

Ældre

Clearance af ropinirol er nedsat med ca. 15 % hos patienter i alderen 65 år og derover.

Selvom dosisjustering ikke er påkrævet, bør dosis af ropinirol titreres individuelt op til

optimalt klinisk respons, med omhyggelig monitorering af tolerabilitet.

Nedsat leverfunktion

Ropinirol "ratiopharm" er kontraindiceret hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) uden jævnlig

hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, som har eller har haft svære psykiatriske eller psykotiske lidelser, bør kun

behandles med dopaminagonister, hvis fordelen opvejer risikoen.

Ropinirol er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludseligt falder i

søvn, specielt hos patienter i behandling for Parkinsons sygdom. Der er, men ikke hyppigt,

rapporteret om patienter, der pludseligt falder i søvn under daglige gøremål og i nogle tilfælde

uden forudgående advarselssignaler.

Ved Restless Legs Syndrome er dette fænomen meget sjældent. Alle patienter skal imidlertid

informeres om dette fænomen og rådes til at være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj eller

betjener maskiner, mens de er i behandling med ropinirol. Patienter, der har oplevet

somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i søvn, skal undlade at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Nedsættelse af dosis eller seponering af behandlingen

bør desuden overvejes.

Ropinirol bør ikke bruges til behandling af neuroleptisk akathisi og tasikinesi (neuroleptisk

induceret ufrivillig trang til at gå) eller sekundær Restless Legs Syndrome (f.eks. forårsaget af

nyresvigt, jernmangel, blodmangel eller graviditet).

Paradoksal forværring af Restless Legs Syndrome, beskrevet som augmentation (hvor

symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller

med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket), eller som rebound-effekt

(hvor symptomerne vender tilbage tidligt på morgenen), er blevet observeret under

behandling med ropinirol. Hvis dette sker, skal det vurderes, om behandling med ropinirol

er passende og dosisjustering eller seponering må overvejes (se pkt. 4.8).

40880_spc.doc

Side 5 af 15

På grund af risiko for hypotension anbefales blodtryksmonitorering, især i starten af

behandlingen, hos patienter med alvorlig kardiovaskulær sygdom (specielt hjerteinsufficiens).

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at

adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusive patologisk spillelyst,

forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlet med dopaminagonister,

inklusive Ropinirol "ratiopharm". Dosisreduktion/gradvist ophør bør overvejes, hvis disse

symptomer opstår.

Malignt neuroleptisk syndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptisk syndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør af dopaminbehandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen (se

pkt. 4.2).

Dopaminagonist seponeringssyndrom

Hvis behandling af patienter med Parkinsons sygdom skal seponeres, skal ropinirol trappes

ned (se pkt. 4.2). Non-motoriske bivirkninger kan forekomme når behandling med

dopaminagonister, herunder ropinirol, nedtrappes eller stoppes. Symptomer omfatter apati,

angst, depression, træthed, øget svedtendens og smerter, der kan være voldsomme.

Patienter skal informeres om dette før nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

jævnligt derefter. I tilfælde af vedblivende symptomer kan det være nødvendigt at øge

dosis af ropinirol midlertidigt (se pkt. 4.8).

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienter skal informeres om, at hallucinationer kan forekomme.

Ropinirol "ratiopharm" indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/-galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Neuroleptika og andre centralt aktive dopaminantagonister, såsom sulpirid eller

metoclopramid, kan mindske effekten af ropinirol, og samtidig brug bør undgås.

Ingen farmakokinetisk interaktion er observeret mellem ropinirol og levodopa, som ville

nødvendiggøre dosisjustering af disse lægemidler.

Der er ikke observeret nogen farmakokinetisk interaktion mellem ropinirol og domperidon (et

lægemiddel mod kvalme og opkastning), der nødvendiggør dosisjustering af et af

lægemidlerne. Domperidon antagoniserer kun perifert ropinirols dopaminerge virkninger og

passerer ikke blod-hjerne-barrieren. Derfor er stoffet velegnet som antiemetium hos patienter,

der er i behandling med centralt virkende dopaminagonister.

Ropinirol metaboliseres fortrinsvis af cytochrom P450-enzymet CYP1A2. Et farmakokinetisk

studie (med en dosis på 2 mg ropinirol 3 gange daglig til patienter med Parkinsons sygdom)

viste, at ciprofloxacin øgede C

og AUC for ropinirol med henholdsvis 60 % og 84 % med

en potentiel risiko for bivirkninger. Hos patienter, der allerede får ropinirol, kan det derfor

40880_spc.doc

Side 6 af 15

være nødvendigt at justere dosis af ropinirol, når lægemidler der vides at hæmme CYP1A2,

f.eks. ciprofloxacin, enoxacin eller fluvoxamin, introduceres eller seponeres.

En farmakokinetisk interaktionsundersøgelse af patienter med Parkinsons sygdom mellem

ropinirol (med en dosis på 2 mg 3 gange daglig) og theofyllin, et CYP1A2-substrat, viste

ingen ændringer i farmakokinetikken af hverken ropinirol eller theofyllin. Derfor forventes

det ikke at ropinirol vil udkonkurrere metabolismen af andre lægemidler, som metaboliseres

af CYP1A2.

Baseret på in vitro-data har ropinirol lille risiko for at hæmme cytochrom P450 ved

terapeutiske doser. Derfor er det ikke sandsynligt, at ropinirol har indvirkning på andre

lægemidlers farmakokinetik via cytochrom P450-mekanismen.

Øgede plasmakoncentrationer af ropinirol er observeret hos patienter, der blev behandlet med

høje doser af østrogen. Hos patienter, der allerede er i hormonsubstitutionsbehandling, kan

behandling med ropinirol initieres på normal vis. Hvis hormonsubstitutionsbehandling

imidlertid stoppes eller introduceres under behandling med ropinirol, kan dosisjustering være

nødvendig i henhold til klinisk respons.

Det er kendt, at rygning inducerer CYP1A2-metabolisme. Det kan derfor være nødvendigt at

justere dosis, hvis patienter holder op med at ryge eller begynder at ryge under behandling

med ropinirol.

Hos patienter, der får en kombination af vitamin K-antagonister og ropinirol, er der set

tilfælde af ubalanceret INR. Der kræves øget klinisk og biologisk overvågning (INR).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af ropinirol til gravide.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Da den potentielle risiko for

mennesker er ukendt, frarådes det at anvende ropinirol under graviditet, med mindre den

potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Ropinirol bør ikke avendes af ammende mødre, da det kan hæmme amningen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Patienter, der er i behandling med ropinirol, og hvor somnolens og/eller episoder med

pludselig falden i søvn optræder, skal oplyses om, at de skal undlade at føre motorkøretøj og

undgå at deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan

bringe deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder, så længe disse

tilbagevendende episoder og somnolens optræder (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er nedenfor opstillet efter systemorganklasser og hyppighed. Hyppigheden er

defineret som:

40880_spc.doc

Side 7 af 15

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Anvendelse af ropinirol ved Parkinsons sygdom

Bivirkningerne, der er rapporteret hos patienter, der er i behandling med ropinirol som

monoterapi og tillægsbehandling i doser på op til 24 mg/dag og hvor forekomsten var

hyppigere end ved placebo, er beskrevet nedenfor sammen med post marketing data.

Tabel 2: Bivirkninger ved Parkinsons sygdom

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder urticaria, angioødem,

udslæt, pruritus)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Hallucinationer

Tillægsbehandling: Konfusion

Ikke almindelig

Psykotiske reaktioner (andre end hallucinationer) herunder

delirium, vrangforestillinger, paranoia.

Ikke kendt

Aggression

, dopamin-dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig

Somnolens.

Monoterapi: Synkope

Tillægsbehandling: Dyskinesi

Almindelig

Svimmelhed (herunder vertigo)

Ikke almindelig

Pludselige søvnanfald, udpræget somnolens i dagtimerne

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension

, hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Halsbrand

Monoterapi: Abdominalsmerter, opkastning

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Reaktioner fra leveren, især forhøjede leverenzymer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Monoterapi: Perifert ødem (inklusive ødem i benene)

Ikke kendt

Dopaminagonist seponeringssyndrom, herunder apati, angst,

depression, træthed, øget svedtendens og smerter.

Aggression er forbundet med psykotiske reaktioner, såvel som kompulsive symptomer.

Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme under den første

ropiniroltitrering. I kliniske studier blev det vist, at en reduktion af levodopadosis kan bedre

dyskinesi (se pkt. 4.2).

Ropinirol kan medføre somnolens og har (ikke almindeligt) været associeret med udtalt træthed

i dagtimerne og episoder, hvor patienterne pludselig falder i søvn.

Postural hypotension eller hypotension er sjældent alvorligt.

Manglende impulskontrol

Overdreven spilletrang, øget libido, øget seksualitet, overdrevent indkøbsmønster eller

forbrug, overspisning og uhæmmet madindtagelse kan forekomme hos patienter, der bliver

behandlet med dopaminagonister, herunder Ropinirol "ratiopharm" (se pkt. 4.4).

40880_spc.doc

Side 8 af 15

Dopaminagonist seponeringssyndrom

Non-motoriske bivirkninger kan forekomme ved nedtrapning eller seponering af

dopaminagonister, herunder ropinirol (se pkt. 4.4).

Brug af ropinirol mod Restless Legs Syndrome

I kliniske undersøgelser vedrørende Restless Legs Syndrome var den mest almindelige

bivirkning kvalme (cirka 30 % af patienterne). Bivirkningerne var normalt milde til moderate

og blev set ved behandlingsstart eller ved dosisøgning. Få patienter udgik af de kliniske

undersøgelser på grund af bivirkninger.

I tabel 3 er de bivirkninger opført, der er rapporteret for ropinirol i en 12 ugers klinisk

undersøgelse, og som optræder

1 % over hyppigheden for placebo, eller som er rapporteret

som ikke almindelig, men hvor det vides, at de er forbundet med ropinirol.

Tabel 3: Bivirkninger rapporteret i 12-ugers Restless Legs Syndrome klinisk

undersøgelse (ropinirol n=309, placebo n=307)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nervøsitet

Ikke almindelig

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Synkope, somnolens, svimmelhed (inklusive vertigo)

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension, hypotension

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Opkastning, kvalme,

Almindelig

Abdominalsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Tabel 4: Bivirkninger rapporteret i andre Restless Legs Syndrome kliniske studier

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Augmentation (symptomerne begynder tidligere på

dagen end forventet), early morning rebound

(symptomerne vender tilbage tidligt om morgenen) (se

pkt. 4.4).

Tabel 5: Post-marketing rapporter

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder urticaria,

angioødem, udslæt, pruritus)

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

Psykiske reaktioner (som ikke inkluderer

hallucinationer), herunder delirium, vrangforestillinger,

paranoia, dopamin-dysreguleringssyndrom, aggression

40880_spc.doc

Side 9 af 15

Nervesystemet

Meget sjælden

Udtalt døsighed om dagen, episoder med pludselig

falden i søvn

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension

, hypotension

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Leverreaktioner, især øgede leverenzymer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt

Dopaminagonist seponeringssyndrom, herunder apati,

angst, depression, træthed, øget svedtendens og smerter.

Aggression er blevet associeret med psykotiske reaktioner sammen med symptomer på

tvangshandlinger.

Postural hypotension eller hypotension er sjældent alvorligt.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb,

spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med

dopaminagonister, inklusive Ropinirol "ratiopharm" (se pkt. 4.4).

Dopaminagonist seponeringssyndrom

Non-motoriske bivirkninger kan forekomme ved nedtrapning eller seponering af

dopaminagonister, herunder ropinirol (se pkt. 4.4).

Behandling af bivirkninger

Hvis patienten oplever betydelige bivirkninger, bør dosisreduktion overvejes. Hvis

bivirkningerne fortager sig, kan der igen gradvist optitreres. Antiemetika, som er ikke-

centralt virkende dopaminantagonister, som for eksempel domperidon, kan om nødvendigt

bruges.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomerne på overdosering med ropinirol er generelt relateret til dets dopaminerge

aktivitet. Disse symptomer kan lindres ved relevant behandling med dopaminantagonister

såsom neuroleptika eller metoclopramid.

4.10

Udlevering

40880_spc.doc

Side 10 af 15

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BC 04. Dopaminagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ropinirol er en non-ergolin D2/D3 dopaminagonist, som stimulerer de striatale

dopaminreceptorer.

Parkinsons sygdom

Ropinirol afhjælper dopaminmanglen, som karakteriserer Parkinsons sygdom, ved at

stimulere de striatale dopaminreceptorer.

Ropinirol udøver sin virkning i hypothalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af

prolaktin.

Restless Legs Syndrome

Klinisk virkning

Ropinirol "ratiopharm" bør kun ordineres til patienter med moderat til svær idiopatisk

Restless Legs Syndrome.

Moderat til svær idiopatisk Restless Legs Syndrome er typisk repræsenteret af patienter, som

lider af søvnløshed eller svært ubehag i benene.

I de fire 12-ugers effektstudier blev patienter med Restless Legs Syndrome randomiseret til at

få ropinirol eller placebo og virkningen på scoren på IRLS-skalaen i uge 12 blev

sammenlignet med baseline.

Middeldosis af ropinirol hos patienterne med moderat til svær Restless Legs Syndrome var

2,0 mg/dag. Ved en kombineret analyse af patienter med moderat til svær Restless Legs

Syndrome fra de fire 12-ugers undersøgelser var den tilnærmede behandlingsforskel for

ændringen fra baseline i IRLS-skalaens totale score uge 12 Last Observation Carried Forward

(LOCF) Intention to Treat population -4,0 points (95 % CI -5,6, -2,4, p<0,0001. Baseline og

uge 12 LOCF middel IRLS points: Ropinirol 28,4 og 13,5, placebo 28,2 og 17,4).

I en 12-ugers placebokontrolleret polysomnografi-undersøgelse hos patienter med Restless

Legs Syndrome blev effekten af ropinirolbehandling undersøgt på periodiske benbevægelser i

søvne. Statistisk signifikant forskel i periodiske benbevægelser i søvne sås mellem ropinirol

og placebo fra baseline til uge 12.

En kombineret analyse af data fra de fire 12-ugers placebokontrollerede undersøgelser hos

patienter med moderat til svær Restless Legs Syndrome viste, at patienter i ropinirol-

behandling rapporterede signifikant forbedring i forhold til placebo på parametrene i Medical

Outcome Study Sleep Scale (score på 0-100 undtagen søvnmængde). Den korrigerede

behandlingsforskel mellem ropinirol og placebo var: Søvnforstyrrelse (-15,2, 95 % CI -19,37,

-10,94; p<0,0001), søvnmængde (0,7 time, 95 % CI 0,49, 0,94; p<0,0001), søvnsufficiens

(18,6, 95 % CI 13,77, 23,45; p<0,0001) og somnolens om dagen (-7,5, 95 % CI -10,86, -4,23;

p<0,0001)

Langtidseffekt blev undersøgt i randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede

kliniske 26-ugers undersøgelser. De samlede resultater var vanskelige at tolke på grund af

40880_spc.doc

Side 11 af 15

signifikant behandlingscenterinteraktion og den store mængde manglende data. Der kunne

ikke påvises nogen effekt ved uge 26 sammenlignet med placebo.

Størstedelen af patienterne i de kliniske studier var af kaukasisk oprindelse.

Studie af ropinirols effekt på hjertets repolarisering

Et grundigt QT-studie foretaget på kvindelige og mandlige raske frivillige, der fik doser på

0,5, 1, 2 og 4 mg af ropinirol filmovertrukne tabletter (hurtig frigivelse) en gang daglig viste

en maksimal øgning af QT-intervallet ved 1 mg-dosis på 3,46 msek. (point estimate)

sammenlignet med placebo. Den øvre grænse af det ensidige 95 % konfidensinterval for den

største gennemsnitlige effekt var under 7,5 msek. Effekten af ropinirol ved højere doser er

ikke blevet systematisk undersøgt.

De tilgængelige kliniske data fra et grundigt QT-studie indikerer ikke en risiko for QT-

forlængelse ved ropiniroldoser på op til 4 mg/dag. Risiko for QT-forlængelse kan ikke

udelukkes, da et grundigt QT-studie af doser op til 24 mg/dag ikke er blevet foretaget.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden for ropinirol er ca. 50 % (36-57 %). Oral absorption af ropinirol

filmovertrukne tabletter er hurtig med gennemsnitlige peak koncentrationer af ropinirol

opnået ved en mediantid på 1,5 time efter dosering. Et fedtholdigt måltid nedsætter

absorptionshastigheden for ropinirol, hvilket viser sig ved en forsinkelse af median T

på 2,6

timer og en reduktion af C

på gennemsnitligt 25 %.

Fordeling

I overensstemmelse med sin høje lipofilitet udviser ropinirol et stort fordelingsvolumen (ca. 7

l/kg). Plasmaproteinbindingen af ropinirol er lav (10-40 %).

Biotransformation

Ropinirol metaboliseres primært af cytochrom P450-enzymet CYP 1A2 og de dannede

metabolitter udskilles hovedsageligt i urinen. Den primære metabolit er mindst 100 gange

mindre potent end ropinirol i dyremodeller til undersøgelse af den dopaminerge funktion.

Elimination

Ropinirol udskilles fra det systemiske kredsløb med en gennemsnitlig

eliminationshalveringstid på ca. 6 timer. Der er ikke set ændringer i clearance af ropinirol

efter enkelt og gentagen oral administration.

Store interindividuelle variationer er set i de farmakokinetiske parametre.

Linearitet/non-linearitet

Ropinirols farmakokinetik er overordnet lineær (C

og AUC) i det terapeutiske interval

mellem 0,25 mg og 4 mg, efter en enkelt dosis og efter gentagne doser.

Ældre

Oral clearance af ropinirol er nedsat med ca. 15 % hos ældre (over 65 år) sammenlignet med

yngre patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig til ældre.

40880_spc.doc

Side 12 af 15

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og 50

ml/min) er der ikke set ændring i ropinirols farmakokinetik.

Hos patienter med terminal nyresygdom i regelmæssig hæmodialyse reduceres oral clearance

af ropinirol med ca. 30 %. Oral clearance af metabolitterne SKF-104557 og SKF-89124 blev

også reduceret med hhv. ca. 80 % og 60 %. Derfor er den anbefalede maksimale dosis

begrænset til 3 mg/dag til patienter med Restless Legs Syndrome og 18 mg/dag til patienter

med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Begrænsede farmakokinetiske data observeret i unge (12-17 år, n = 9) viste, at den systemiske

eksponering efter en enkelt dosis på 0,125 mg og 0,25 mg var den samme som blev

observeret hos voksne (se pkt. 4.2, under "Pædiatrisk population").

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologi

Den toksikologiske profil er principielt bestemt af den farmakologiske aktivitet af ropinirol:

Adfærdsændringer, hypoprolactinæmi, fald i blodtryk og puls, ptose og savlen. Hos

albinorotter alene observeredes retinal degeneration i et langtidsstudie med den højeste dosis

(50 mg/kg/dag), og dette var formentligt associeret med en forøget udsættelse for lys.

Genotoksicitet

Genotoksicitet er ikke observeret i in vitro- og in vivo-undersøgelser.

Karcinogenicitet

2-års undersøgelser er blevet udført med mus og rotter med doser op til 50 mg/kg/dag.

Musestudiet afslørede ikke karcinogene virkninger. Hos rotter var de eneste lægemiddel-

relaterede læsioner Leydig cellehyperplasi og adenom i testiklerne forårsaget af ropinirols

hypoprolactinæmiske virkning. Disse læsioner betragtes som et artsspecifikt fænomen og

udgør ingen risiko med hensyn til klinisk anvendelse af ropinirol.

Reproduktionstoksicitet

Administration af ropinirol til drægtige rotter i toksiske doser for moderen resulterede i nedsat

fødselsvægt ved 60 mg/kg/dag (ca. 2 gange AUC af den maksimale humane dosis for

Parkinsons sygdom og ca. 15 gange AUC af den maksimale humane dosis for Restless Legs

Syndrome), øget føtal død ved 90 mg/kg/dag (ca. 3 gange AUC af den maksimale humane

dosis for Parkinsons sygdom og 25 gange AUC af den maksimale humane dosis for Restless

Legs Syndrome) og malformationer af fingre og tæer ved 150 mg/kg/dag (ca. 5 gange AUG

af den maksimale humane dosis for Parkinsons Sygdom og 40 gange AUC af den maksimale

humane dosis for Restless Legs Syndrome). Der var ingen teratogene virkninger hos rotter

ved 120 mg/kg/dag (ca. 4 gange AUG af den maksimale humane dosis for Parkinsons

sygdom og 30 gange AUC af den maksimale humane dosis for Restless Legs Syndrome) og

ingen indikation af virkning på kaniners udvikling.

Sikkerhedsfarmakologi

In vitro-studier har vist, at ropinirol hæmmer hERG-medierede strømninger.

40880_spc.doc

Side 13 af 15

Parkinsons sygdom

-værdien er 5 gange højere end den forventede maksimale plasmakoncentration hos

patienter behandlet med den maksimale anbefalede dosis (24 mg/dag), se pkt. 5.1.

Restless Legs Syndrome

-værdien er mindst 30 gange højere end den forventede maksimale plasmakoncentration

hos patienter behandlet med den maksimale anbefalede dosis (4 mg/dag), se pkt. 5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Pregelatineret majsstivelse

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum

Desuden

Gul jernoxid (E172):.........................0,5 mg, 1 mg, 2 mg og 4 mg.

Sort jernoxid (E172):........................1 mg og 4 mg.

Rød jernoxid (E172):........................2 mg og 4 mg.

Carmin (E120):.................................3 mg.

Brilliant blue aluminiumlak (E133):.1 mg.

Indigocarmin aluminiumlak (E132):.3 mg.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Aluminium/Aluminium-blister

24 måneder.

HDPE-tabletbeholder

24 måneder.

Efter første åbning: 50 dage.

Tabletbeholderen er kun til anvendelse på steder, hvor der udleveres medicin, fx på

plejehjem.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

40880_spc.doc

Side 14 af 15

Tabletbeholderen er kun til anvendelse på steder, hvor der udleveres medicin, fx på

plejehjem.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/Aluminium-blisterpakning

Pakningsstørrelser

0,25 mg: 12, 21, 30, 84, 90, 100 og 126 stk.

0,5 mg: 21, 28, 30, 84, 90, 100 og 200 stk.

1 mg: 21, 30, 84, 90, 100 og 200 stk.

2 mg: 21, 28, 30, 84, 90, 100 og 200 stk.

3 mg: 21, 28, 84, 100 og 200 stk.

4 mg: 21, 28, 84, 100 og 200 stk.

HDPE-tabletbeholder med børnesikret skruelåg af HDPE og PP med aluminiumfolie.

Pakningsstørrelser

0,25 mg: 84 og 100 stk.

0,5 mg: 84 og 100 stk.

1 mg: 84 og 100 stk.

2 mg: 84 og 100 stk.

3 mg: 84 og 100 stk.

4 mg: 84 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,25 mg:

40880

0,5 mg:

40881

1 mg:

40882

2 mg:

40883

3 mg:

40884

4 mg:

40885

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. september 2017

40880_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety