Ropinirol "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ropinirol "Hexal" 4 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ropinirol "Hexal" 4 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 45565
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

12. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ropinirol "Hexal", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

24658

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ropinirol "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ropinirol "Hexal" 0,25 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,25 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 94,5 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 0,5 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 94,2 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 1 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 93,7 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 2 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 2 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 92,6 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 3 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg ropinirol (som hydrochlorid).

45565_spc.doc

Side 1 af 14

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 96,3 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 4 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 4 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 95,2 mg lactose.

Ropinirol "Hexal" 5 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 89,4 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Ropinirol "Hexal" 0,25 mg

Hvid eller næsten hvid, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet præget "413" på den ene

side.

Ropinirol "Hexal" 0,50 mg

Lysegul, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet præget "416" på den ene side.

Ropinirol "Hexal" 1 mg

Lysegrøn, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet præget "421" på den ene side.

Ropinirol "Hexal" 2 mg

Lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet præget "422" på den ene side.

Ropinirol "Hexal" 3 mg

Hvid eller næsten hvid, rund, filmovertrukket tablet. Den ene side har delekærv til

tredeling af tabletten, og den anden side er plan. Tabletten har kun delekærv for at

muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i lige

store doser.

Ropinirol "Hexal" 4 mg

Hvid eller næsten hvid, rund, filmovertrukket tablet. Den ene side har delekærv til

firedeling af tabletten, og den anden side er plan. Tabletten har kun delekærv for at

muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i lige

store doser.

Ropinirol "Hexal" 5 mg

Blå, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet præget "425" på den ene side.

45565_spc.doc

Side 2 af 14

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ropinirol "Hexal" er indiceret til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk

Restless Legs Syndrome (RLS) ved doseringer op til 4 mg daglig (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Oral anvendelse.

Det anbefales at anvende individuel dosistitrering i overensstemmelse med effekten og

tolerancen hos den enkelte patient.

Restless Legs Syndrome

Voksne

Daglig dosis

Ropinirol skal tages lige inden sengetid, men kan dog tages op til 3 timer inden sengetid.

Ropinirol kan tages i forbindelse med et måltid for at optimere den gastrointestinale

tolerance.

Behandlingsinitiering (uge 1)

Den anbefalede initialdosis er 0,25 mg en gang daglig (administreres som ovenfor) i 2

dage. Hvis dosis tolereres godt, skal dosis øges til 0,5 mg en gang daglig i resten af uge 1.

Terapeutisk regime (uge 2 og fremefter)

Efter behandlingsinitiering øges daglig dosis, indtil optimal terapeutisk respons opnås.

Gennemsnitsdosis i kliniske forsøg var 2 mg en gang daglig for patienter med moderat til

svær Restless Legs Syndrome.

Dosis kan evt. øges til 1 mg en gang daglig i uge 2. Dosis kan derefter øges med 0,5 mg

om ugen over de næste 2 uger til en dosis på 2 mg en gang daglig. Til nogle patienter kan

dosis øges gradvist op til maksimalt 4 mg en gang daglig for at opnå optimal forbedring. I

kliniske forsøg blev dosis øget med 0,5 mg hver uge op til 3 mg en gang daglig og derefter

med 1 mg op til den maksimalt anbefalede dosis på 4 mg en gang daglig som vist i tabel 1.

Doser over 4 mg en gang daglig er ikke undersøgt hos patienter med Restless Legs

Syndrome.

Tabel 1: Dosistitrering (idiopatisk Restless Legs Syndrome)

Dosis (mg) en gang daglig

* For at opnå optimal bedring hos visse patienter.

Patientens respons på ropinirol bør evalueres efter 3 måneders behandling (se pkt. 5.1). På

det tidspunkt bør dosis og behovet for fortsat behandling revurderes. Hvis behandlingen

afbrydes i mere end et par dage bør re-initiering ske med dosistitrering som beskrevet

ovenfor.

45565_spc.doc

Side 3 af 14

Generel information for alle terapeutiske indikationer

Pædiatrisk population

Ropinirol "Hexal" bør ikke anvendes til børn under 18 år, da der ikke foreligger data for

sikkerhed og virkning.

Ældre

Clearance af ropinirol er nedsat med ca. 15 % hos patienter i alderen 65 år og derover.

Selvom dosisjustering ikke er påkrævet, bør dosis af ropinirol titreres individuelt op til

optimalt klinisk respons, med omhyggelig monitorering af tolerabilitet.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og

50 ml/min) blev der ikke observeret nogen forandring i ropinirolclearance, hvilket

indikerer, at ingen dosisjustering er nødvendig for denne population.

Et studie af anvendelsen af ropinirol hos patienter med nyresvigt (patienter i hæmodialyse)

har vist, at dosisjustering er nødvendigt hos disse patienter, på følgende vis:

Restless Legs Syndrome

Den anbefalede initiale dosis af Ropinirol "Hexal" er 0,25 mg en gang daglig. Yderligere

dosisøgning bør baseres på tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimale dosis af

Ropinirol "Hexal" er 3 mg/dag hos patienter i regelmæssig hæmodialyse. Supplerende

doser efter hæmodialyse er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Anvendelse af ropinirol hos patienter med svær nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

mindre end 30 ml/min) uden regelmæssig hæmodialyse er ikke undersøgt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) uden regelmæssig

hæmodialyse

Nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, der har eller har haft alvorlige psykiatriske eller psykotiske forstyrrelser, bør kun

behandles med dopaminagonister, såfremt potentielle fordele opvejer risici.

Ropinirol er sat i forbindelse med somnolens og med episoder, hvor patienten pludselig

falder i søvn. Dette gælder især patienter med Parkinsons syge. Der er rapporteret om ikke

almindelige tilfælde af patienter, der pludseligt er faldet i søvn under daglige gøremål, i

nogle tilfælde uden at patienten har været bevidst om det eller uden forudgående

advarselssignaler (se pkt. 4.8). Dog er dette fænomen meget sjældent hos patienter med

Restless Legs Syndrome. Patienterne skal dog oplyses om dette og rådes til at udvise

forsigtighed under bilkørsel eller betjening af maskiner, mens de er i behandling med

ropinirol. Patienter, der har oplevet somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i

søvn, skal afholde sig fra at køre eller betjene maskiner. Herudover bør det overvejes at

nedsætte dosis eller afslutte behandlingen.

45565_spc.doc

Side 4 af 14

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at

adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusive patologisk spillelyst,

forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister,

inklusive ropinirol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør derfor overvejes, hvis patienten

udvikler sådanne symptomer.

Patologiske vane- og impulshandlinger er især indberettet med høje doser og er som regel

reversible efter dosisreduktion eller seponering af behandlingen. I visse tilfælde var der

risikofaktorer, såsom tvangshandlinger, til stede (se pkt. 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Der er rapporteret om symptomer, der tydede på malignt neuroleptikasyndrom, efter brat

seponering af dopaminerg behandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen (se

pkt. 4.2).

Ropinirol bør ikke bruges til behandling af neuroleptisk akathisia og tasikinesia

(neuroleptisk induceret ufrivillig trang til at gå), eller sekundær Restless Legs Syndrome

(for eksempel forårsaget af nyresvigt, jernmangel eller graviditet).

Paradoksal forværring af Restless Legs Syndrome, beskrevet som augmentation (hvor

symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller

med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket), eller som rebound effekt (hvor

symptomerne vender tilbage tidligt på morgenen), er blevet observeret under behandling

med ropinirol. Hvis dette sker, skal det vurderes, om behandling med ropinirol er passende

og dosisjustering eller seponering må overvejes (se pkt. 4.8).

Dopaminagonist seponeringssyndrom (DAWS)

Hvis behandling af patienter med Parkinsons sygdom skal seponeres, skal ropinirol trappes

ned (se pkt. 4.2). Non-motoriske bivirkninger kan forekomme når behandling med

dopaminagonister, herunder ropinirol, nedtrappes eller stoppes. Symptomer omfatter apati,

angst, depression, træthed, øget svedtendens og smerter, der kan være voldsomme.

Patienter skal informeres om dette før nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

jævnligt derefter. I tilfælde af vedblivende symptomer kan det være nødvendigt at øge

dosis af ropinirol midlertidigt (se pkt. 4.8).

Hallucinationer:

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienter skal informeres om, at hallucinationer kan forekomme.

På grund af risiko for hypotension anbefales blodtryksmonitorering, især ved behandlings-

start, hos patienter med alvorlig kardiovaskulær sygdom (specielt koronarinsufficiens).

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

45565_spc.doc

Side 5 af 14

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke observeret nogen farmakokinetisk interaktion mellem ropinirol og levodopa

eller domperidon (lægemiddel mod kvalme og opkastning), der nødvendiggør

dosisjustering af et af lægemidlerne. Domperidon antagoniserer kun perifert ropinirols

dopaminerge virkninger og passerer ikke blod-hjernebarrieren. Derfor er stoffet velegnet

som antiemetium hos patienter, der er i behandling med centralt virkende

dopaminagonister.

Der er observeret forhøjede plasmakoncentrationer af ropinirol hos patienter behandlet

med høje doser af østrogener. Hos patienter, som allerede får hormonerstatningsbehandling

(HRT), kan ropinirolbehandlingen initieres på normal vis. Det kan dog være nødvendigt at

justere ropiniroldosis i overensstemmelse med den kliniske respons, hvis HRT afbrydes

eller introduceres under behandlingen med ropinirol.

Ropinirol metaboliseres fortrinsvis af cytokrom P450-isoenzymet CYP1A2. Et

farmakokinetisk studie (med en dosis på 2 mg ropinirol 3 gange daglig) viste, at

ciprofloxacin øgede C

og AUC for ropinirol med henholdsvis 60 % og 84 % med en

potentiel risiko for bivirkninger.

Hos patienter, der allerede får ropinirol, kan det derfor være nødvendigt at justere dosis af

ropinirol, når der introduceres eller seponeres lægemidler, der er kendt for at hæmme

CYP1A2, f.eks. ciprofloxacin, enoxacin eller fluvoxamin.

Et farmakokinetisk interaktionsstudie mellem ropinirol (med en dosis på 2 mg 3 gange

daglig) og theophyllin, et CYP1A2-substrat, viste ingen ændringer i farmakokinetikken for

hverken ropinirol eller theophyllin.

Derfor forventes ropinirol ikke at skulle konkurrere om metaboliseringen med andre

lægemidler, der metaboliseres af CYP1A2.

Baseret på in-vitro data har ropinirol kun ringe potentiale for at hæmme CYP450 ved

terapeutiske doser. Det er derfor usandsynligt, at ropinirol vil påvirke farmakokinetikken

for andre lægemidler via CYP450.

Rygning vides at inducere CYP1A2-metabolisme. Hvis patienter holder op eller starter

med at ryge under behandlingen med ropinirol, kan dosisjustering være nødvendig.

Neuroleptika og andre centralt virkende dopaminagonister, såsom sulpirid eller

metoclopramid, kan nedsætte ropinirols effektivitet. Derfor bør samtidig brug af ropinirol

og disse lægemidler undgås.

Samtidig administration af ropinirol og antihypertensiva og antiarytmika er ikke undersøgt.

I et studie med Parkinson-patienter, der blev behandlet med digoxin, blev der ikke set

nogen interaktion, der ville nødvendiggøre en dosisjustering.

Der foreligger ingen oplysninger om den potentielle interaktion mellem ropinirol og

alkohol. Som det gør sig gældende for andre centralt virkende lægemidler, bør patienter

advares imod at tage ropinirol sammen med alkohol.

Hos patienter, der får en kombination af vitamin K-antagonister og ropinirol, er der set

tilfælde af ubalanceret INR. Der kræves øget klinisk og biologisk overvågning (INR).

45565_spc.doc

Side 6 af 14

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ropinirol hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Da den potentielle risiko for

mennesker er ukendt, bør ropinirol ikke anvendes til til gravide kvinder, med mindre den

potientielle fordel for moderen overstiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Ropinirol bør ikke anvendes hos ammende kvinder, da ropinirol muligvis hæmmer

mælkeproduktionen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Ropinirol "Hexal" kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienter bør advares om muligheden for svimmelhed (inklusive vertigo).

Patienter, der bliver behandlet med ropinirol og som oplever somnolens og/eller episoder,

hvor de pludseligt falder i søvn, skal oplyses om, at de skal afholde sig fra at føre

motorkøretøj eller deltage i aktiviteter, hvor en nedsat opmærksomhed kan bringe deres

eget eller andres helbred og liv i fare (f.eks. betjening af maskiner), så længe disse

bivirkninger optræder (se også pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er nedenfor listet efter systemorganklasser og hyppighed.

Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden

(< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

I hver frekvensgruppe er bivirkningerne angivet i forhold til, hvor alvorlige de er, med de

alvorligste først.

Anvendelse af ropinirol ved Parkinsons sygdom

Bivirkningerne, der er rapporteret hos patienter, der er i behandling med ropinirol som

monoterapi og tillægsbehandling i doser på op til 24 mg/dag og hvor forekomsten var

hyppigere end ved placebo, er beskrevet nedenfor sammen med post marketing data.

Tabel 2: Bivirkninger ved Parkinsons sygdom

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder nældefeber, angioødem,

hududslæt, kløe)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Hallucinationer

Studier med tillægsbehandling:

Konfusion

Ikke almindelig

Psykotiske reaktioner (udover hallucinationer) omfattende delirium,

vrangforestillinger, paranoia.

Ikke kendt

Aggression*

45565_spc.doc

Side 7 af 14

Patologiske vane- og impulshandlinger inklusive patologisk spillelyst,

forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb,

spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, der behandles med

dopaminagonister, inklusive ropinirol (se pkt. 4.4).

Dopamindysreguleringssyndrom (DDS)

Nervesystemet

Meget almindelig:

Somnolens.

Studier med monoterapi:

Synkope

Studier med tillægsbehandling:

Dyskinesi. Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom kan

dyskinesi fremkomme under den initiale optitrering af ropinirol. I

kliniske studier er det vist at reduktion af levodopadosis kan forbedre

dyskinesien (se pkt. 4.2).

Almindelig

Svimmelhed (herunder vertigo)

Ikke almindelig

Pludselige søvnanfald, udpræget somnolens i dagtimerne. Ropinirol kan

medføre somnolens og har (ikke almindeligt) været associeret med

udtalt træthed i dagtimerne og episoder, hvor patienterne pludselig

falder i søvn.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension, hypotension

Postural hypotension eller hypotension er sjældent alvorlig.

Mave-tarm kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Halsbrand

Studier med monoterapi:

Opkastning, abdominalsmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Reaktioner fra leveren, især forhøjede leverenzymer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Studier med monoterapi:

Perifært ødem inklusiv ødemer i benene

Ikke kendt

Dopaminagonist seponeringssyndrom, herunder apati, angst,

depression, træthed, øget svedtendens og smerter**

*aggression har været forbundet med psykotiske reaktioner såvel som kompulsive symptomer.

** Dopaminagonist seponeringssyndrom

Non-motoriske bivirkninger kan forekomme ved nedtrapning eller seponering af dopaminagonister,

herunder ropinirol (se pkt. 4.4).

Anvendelse af ropinirol ved Restless Legs Syndrome (RLS)

I kliniske studier vedrørende RLS var den mest almindelige bivirkning kvalme (cirka 30 %

af patienterne). Bivirkningerne var normalt milde til moderate og forekom i starten af

behandlingen eller ved øgning af dosis. Få patienter gik ud af de kliniske studier på grund

af bivirkninger.

Nedenfor er listet de bivirkninger, der er rapporteret for ropinirol i 12-ugers studier, og

som optræder

1,0 % over hyppigheden for placebo, eller som er rapporteret som ikke

almindelig, men hvor det vides, at de er forbundet med ropinirol.

45565_spc.doc

Side 8 af 14

Tabel 3: Bivirkninger rapporteret i 12-ugers kliniske RLS-studier (ropinirol n=309, placebo n=307):

Systemorganklasse

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nervøsitet

Ikke almindelig

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Synkope, somnolens, svimmelhed (inklusive vertigo).

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension, hypotension

Postural hypotension eller hypotension er sjældent alvorlig.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Opkastning, kvalme

Almindelig

Abdominalsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Tabel 4: Bivirkninger rapporteret i andre kliniske RLS-studier

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Augmentation, rebound-effekt tidligt på morgenen (se pkt. 4.4).

Post-marketing-rapporter:

Overfølsomhedsreaktioner (inklusive nældefeber, angioødem, udslæt, pruritus).

Psykotiske reaktioner (andre end hallucinationer), inklusive delirium, vrangforestillinger,

paranoia,

er rapporteret.

Ropinirol er forbundet med somnolens og har i meget sjældne tilfælde været forbundet

med udpræget somnolens i dagtimerne og pludselig indtræden af søvn.

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om leverreaktioner, især forhøjede

leverenzymer.

Behandling af bivirkninger

Hvis patienten oplever betydelige bivirkninger, bør dosisreduktion overvejes. Hvis

bivirkningerne fortager sig, kan der igen gradvist optitreres. Antiemetika, som ikke er

centralt virkende dopaminantagonister, som for eksempel domperidon, kan bruges om

nødvendigt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

45565_spc.doc

Side 9 af 14

4.9

Overdosering

Det må forventes, at symptomerne på overdosering med ropinirol er relateret til dets

dopaminerge aktivitet. Disse symptomer kan lindres ved relevant behandling med

dopaminantagonister, såsom neuroleptika eller metoklopramid.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BC 04. Dopaminerge stoffer, dopaminagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ropinirol er en non-ergolin dopamin D2/D3 agonist, som stimulerer striatale dopamin-

receptorer.

Ropinirol udøver sin effekt i hypothalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af

prolaktin.

Restless Legs Syndrome

Klinisk virkning

Ropinirol bør kun ordineres til patienter med moderat til svær idiopatisk Restless Legs

Syndrome. Disse patienter lider typisk af søvnløshed eller svært ubehag i arme og ben.

I fire 12 ugers studier af effekten blev patienter med Restless Legs Syndrome randomiseret

til at få ropinirol eller placebo og effekten på score på idiopatisk Restleg Legs Syndrom-

skalaen i uge 12 blev sammenlignet med baseline. Middeldosis af ropinirol til patienterne

med moderat til svær Restless Legs Syndrome var 2,0 mg/dag.

Ved en kombineret analyse af patienter med moderat til svær Restless Legs Syndrome fra

de fire 12-ugers studier var den tilnærmede behandlingsforskel for ændringen fra baseline i

idiopatisk Restleg Legs Syndrome-skalaens totale score i uge 12 Last Observation Carried

Forward (LOCF) Intention To Treat population - 4,0 point (95 % CI -5,6; - 2,4; p< 0,0001;

baseline og uge 12 LOCF middel IRLS-points: ropinirol 28,4 og 13,5; placebo 28,2 og

17,4).

I et 12 ugers placebokontrolleret polysomnografistudie med Restless Legs Syndrome-

patienter blev effekten af ropinirol-behandling undersøgt på periodiske benbevægelser i

søvne.

Der sås en statistisk signifikant forskel i periodiske benbevægelser i søvne mellem

ropinirol og placebo fra baseline til uge 12.

Der er ikke tilstrækkelige data tilgængelige til at bevise langtidseffekt af ropinirol i

Restless Legs Syndrome (se pkt. 4.2), men et 36 ugers studie med patienter i fortsat

behandling med ropinirol viste signifikant færre tilbagefald sammenlignet med patienter

randomiseret til placebo (33 % versus 58 %, p=0,0156).

En kombineret analyse af data fra de fire 12-ugers placebokontrollerede studier med

patienter med moderat til svær Restless Legs Syndrome viste, at patienter i ropinirol-

behandling rapporterede signifikant forbedring i forhold til placebo på parametrene i

Medical Outcome Study Sleep Scale (score på 0-100 undtagen søvnmængde). Den

korrigerede behandlingsforskel mellem ropinirol og placebo var: Søvnforstyrrelse (- 15,2;

45565_spc.doc

Side 10 af 14

95 % CI - 19,37; - 10,94; p< 0,0001), søvnmængde (0,7 time; 95 % CI 0,49; 0,94; p<

0,0001), søvnsufficiens (18,6; 95 % CI 13,77; 23,45; p< 0,0001) og somnolens om dagen

(- 7,5; 95 % CI - 10;86, - 4,23; p< 0,0001).

Et rebound-fænomen i forbindelse med seponering af ropinirol kan ikke udelukkes. Skønt

middel idiopatisk Restless Legs Syndrome-totalscore 7-10 dage efter behandlingsstop var

højere hos ropinirol-behandlede patienter end hos placebo-behandlede patienter i kliniske

studier, overskred alvorlighedsgraden af symptomerne efter behandlingsstop ikke baseline-

vurderingen hos de ropinirol-behandlede patienter. Størstedelen af patienterne i de kliniske

forsøg var af kaukasisk oprindelse.

Studie af ropinirols effekt på kardial repolarisering

Et gennemgribende QT-studie af raske mandlige og kvindelige frivillige forsøgspersoner,

der modtog doser på 0,5, 1, 2 og 4 mg ropinirol filmovertrukne tabletter (med øjeblikkelig

udløsning) en gang daglig, viste en maksimal forlængelse af QT-intervallet på 3,46

millisekunder (punkt-estimat) ved dosis på 1 mg sammenlignet med placebo. Den øvre

grænse for det ensidede 95 % konfidensinterval for den største gennemsnitlige effekt, var

mindre end 7,5 millisekunder.

Ropinirols effekt ved højere doser er ikke blevet systematisk undersøgt.

De tilgængelige kliniske data fra et gennemgribende QT-studie indikerer ingen risiko for

QT-forlængelse ved ropiniroldoser op til 4 mg/dag. Risikoen for forlænget QT-interval kan

ikke udelukkes, da der ikke er foretaget et gennemgribende QT-studie ved doser på op til

24 mg/dag.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden for ropinirol er ca. 50 % (36-57 %). Oral absorption af ropinirol

filmovertrukne tabletter (med øjeblikkelig udløsning) er hurtig med gennemsnitlige peak

koncentrationer af ropinirol opnået ved en mediantid på 1,5 time efter dosering. Et

fedtholdigt måltid nedsætter absorptionshastigheden for ropinirol, hvilket viser sig ved en

forsinkelse af median T

på 2,6 timer og en reduktion af C

på gennemsnitligt 25 %.

Fordeling

Plasma proteinbindingen af ropinirol er lav (10-40 %).

I overensstemmelse med sin høje lipofilitet udviser ropinirol et stort fordelingsvolumen

(ca. 7 l/kg).

Biotransformation

Ropinirol metaboliseres primært af cytochrom P450-enzymet CYP1A2 og de dannede

metabolitter udskilles hovedsageligt i urinen. Den primære metabolit er mindst 100 gange

mindre potent end ropinirol i dyremodeller til undersøgelse af den dopaminerge funktion.

Elimination

Ropinirol udskilles fra det systemiske kredsløb med en gennemsnitlig eliminations-

halveringstid på ca. 6 timer. Forøgelsen i den systemiske eksponering (C

og AUC) af

ropinirol er tilnærmelsesvis proportional i det terapeutiske doseringsområde. Der er ikke

set ændringer i den orale clearance af ropinirol efter enkelt og gentaget oral administration.

Store interindividuelle variationer er set i de farmakokinetiske parametre.

45565_spc.doc

Side 11 af 14

Linearitet

Farmakokinetikken for ropinirol er overordnet lineær (C

og AUC) ved terapeutiske

niveauer mellem 0,25 mg og 4 mg, både efter en enkeltdosis og gentagne doser.

Populationsrelaterede karakteristika

Den orale clearance af ropinirol hos ældre patienter (65 år eller ældre) er reduceret med ca.

15 %, sammenlignet med yngre patienter. Dosisjustering er ikke nødvendigt hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med mildt til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og

50 ml/min) er der ikke set ændringer i farmakokinetikken for ropinirol.

Hos patienter med nyresvigt og i regelmæssig hæmodialyse blev den orale clearance af

ropinirol reduceret med ca. 30 %. Den orale clearance af metabolitterne SKF-104557 og

SKF-89124 blev ligeledes reduceres med henholdsvis ca. 80 % og 60 %. Derfor er den

anbefalede maksimale dosis hos disse patienter med RLS begrænset til 3 mg/dag (se pkt.

4.2).

Pædiatrisk population

En begrænset mængde farmakokinetiske data fra unge (12-17 år, n=9) viste, at den

systemiske eksponering efter enkeltdoser på 0,125 mg og 0,25 mg var lig den systemiske

eksponering observeret hos voksne (se desuden pkt. 4.2, underafsnittet "Børn og unge").

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

I dyreforsøg har administration af ropinirol til gravide rotter i maternelt toksiske doser

resulteret i mindsket fostervægt ved 60 mg/kg/dag (omtrent ækvivalent med 2 gange AUC

ved maksimal dosis hos mennesker), øget fosterdødelighed ved 90 mg/kg/dag (omtrent 3

gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker) og ekstremitetsmisdannelser ved 150

mg/kg/dag (omtrent 5 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker). Der var ingen

teratogen effekt i rotte ved 120 mg/kg/dag (omtrent 4 gange AUC ved maksimal dosis hos

mennesker) og ingen indikation af effekt på udvikling hos kanin.

Toksikologi

Den toksikologiske profil er hovedsageligt bestemt af den farmakologiske aktivitet af

ropinirol: Adfærdsændringer, hypoprolaktinæmi, fald i blodtryk og puls, ptosis og savlen.

Hos albinorotter alene observeredes retinal degeneration i et langtidsstudie med højeste

dosis (50 mg/kg) formentligt associeret med en forøget udsættelse for lys.

Genotoksicitet

Genotoksicitet er ikke observeret i de sædvanlige in vitro og in vivo undersøgelser.

Karcinogenicitet

Fra to års studier udført i mus og rotter ved doser op til 50 mg/kg blev der ikke afsløret

karcinogene virkninger i mus. I rotter var de eneste ropinirol-relaterede læsioner Leydig

cellehyperplasi og adenom i testiklerne, der er forårsaget af ropinirols

hypoprolaktinæmiske effekt. Disse læsioner betragtes som et artsspecifikt fænomen og

udgør ingen risiko med hensyn til klinisk anvendelse af ropinirol.

45565_spc.doc

Side 12 af 14

Farmakologisk sikkerhed

In vitro undersøgelser har vist, at ropinirol hæmmer den hERG medierede ionkanal.

Restless Legs Syndrome: IC

-værdien er mindst 30 gange højere end den forventede

maksimale plasmakoncentration hos patienter behandlet med den maksimale

rekommanderede dosis (4 mg/dag), se pkt. 5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactose, vandfri

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Filmovertræ

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 400

Filmovertrækket på 0,25 mg, 3 mg og 4 mg indeholder desuden

Polysorbat 80

Filmovertrækket på 0,50 mg og 2 mg indeholder desuden

Jernoxid, gul (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Filmovertrækket på 1 mg indeholder desuden

Jernoxid, gul (E172)

Indigotin I (E132)

Filmovertrækket på 5 mg indeholder desuden

Indigotin I (E132)

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg og 5 mg

Al/Al-blister

0,25 mg og 0,5 mg: 18 måneder.

1 mg: 21 måneder.

2 mg og 5 mg: 2 år.

45565_spc.doc

Side 13 af 14

HDPE-beholder

0,25 mg: 18 måneder.

0,5 mg, 1 mg og 5 mg: 2 år.

2 mg: 21 måneder.

Efter åbning: Anvendes inden 6 måneder.

3 mg og 4 mg

2 år.

HDPE-beholder: 8 måneder efter åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg og 5 mg

Al/Al-blister: 14, 20, 21, 42, 49, 50, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 150, 168, 196, 200 og 210

stk.

HDPE-beholder med børnesikret PP-låg og pose med silicagel: 21 og 84 stk.

3 mg og 4 mg

OPA/Al/PVC//Al-blister: 21, 28, 42, 49, 50, 56, 84, 98, 100, 168 og 200 stk.

PVC/Aclar//Al-blister: 21, 28, 42, 49, 50, 56, 84, 98, 100, 168 og 200 stk.

HDPE-beholder med børnesikret PP-låg og pose med silicagel: 21 og 200 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,25 mg:

39730

0,5 mg:

39731

1 mg:

39732

2 mg:

39733

3 mg:

45564

4 mg:

45565

5 mg:

39734

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. november 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. september 2017

45565_spc.doc

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-2-2019

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Product defect correction - potentially damaged tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-2-2019

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The EFSA FEEDAP Panel previously (2016) could not conclude on the safety of certain concentrated liquid l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride (HCl) and l‐lysine sulfate products manufactured using different strains of Corynebacterium glutamicum. New information on the safety of these products was provided by the applicant. The recipient strain C. glutamicum KCTC 12307BP qualifies for qualified presumption of safety (QPS) approach for safety assessment, the genetic mo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2019

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The European Commission asked EFSA for an opinion on the safety for the target animals, consumer, user and the environment and on the efficacy of a l‐lysine monohydrochloride (HCl, minimum 98.5%) and of a concentrated liquid l‐lysine (base, minimum 50%) produced by a genetically modified strain of Corynebacterium glutamicum(NRRL B‐50775). They are intended to be used in feed or water for drinking for all animal species and categories. Neither the production strain C. gluta...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Active substance: Clomipramine hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)720 of Mon, 28 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/000039/T/0030

Europe -DG Health and Food Safety

23-1-2019


Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-1-2019


Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-1-2019

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Active substance: Benserazide hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2019)221 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001719

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (Active substance: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)237 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003113

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Active substance: 3-(5-amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)236 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003283

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety