Ropinirol "Apotex"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ropinirol "Apotex" 4 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ropinirol "Apotex" 4 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 48012
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ropinirol "Apotex", depottabletter

0.

D.SP.NR.

27615

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ropinirol "Apotex"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 2 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 4 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof

Hver 2 mg depottablet indeholder 64,97 mg lactosemonohydrat.

Hver 4 mg depottablet indeholder 59,12 mg lactosemonohydrat.

Hver 8 mg depottablet indeholder 55,88 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

2 mg

Pink, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 2x på den ene side.

4 mg

Brun, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 4x på den ene side.

8 mg

Mørk pink, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 8x på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Parkinsons sygdom under de følgende omstændigheder:

Initialbehandling som monoterapi for at udsætte introduktionen af levodopa.

48012_spc.docx

Side 1 af 12

I kombination med levodopa under sygdomsforløbet, når virkningen af levodopa aftager

eller bliver inkonsistent, og der forekommer fluktuationer i den terapeutiske virkning

("end of dose" eller "on-off"-type fluktuationer).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Dosering

Voksne

Individuel dosistitrering anbefales i henhold til effekt og tolerance. Ropinirol "Apotex"

depottabletter skal tages en gang daglig, på samme tidspunkt hver dag. Depottabletterne

kan tages sammen med eller uden et måltid (se pkt. 5.2).

Ropinirol "Apotex" depottabletter skal synkes hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Initial titrering

Startdosis af ropinirol depottabletter er 2 mg én gang daglig i den første uge, derefter øges

dosis til 4 mg én gang daglig fra den anden behandlingsuge. Terapeutisk respons kan ses

ved en dosis på 4 mg ropinirol depottabletter én gang daglig.

Patienter, som starter behandlingen med en dosis på 2 mg/dag af ropinirol depottabletter,

og som oplever bivirkninger, som de ikke kan affinde sig med, kan have fordel af at skifte

til behandling med konventionelle ropinirol filmovertrukne tabletter i en lavere daglig

dosis, delt i 3 lige store doser.

Terapeutisk regime

Patientens vedligeholdelsesdosis bør forblive på den laveste dosis af ropinirol

depottabletter, hvor der opnås symptomatisk kontrol.

Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol ikke opnås eller opretholdes ved en dosis på 4 mg

ropinirol depottabletter én gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2 mg ugentligt

eller med længere intervaller op til en dosis på 8 mg ropinirol depottabletter én gang

daglig.

Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol stadig ikke opnås eller opretholdes ved en dosis

på 8 mg ropinirol depottabletter én gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2-4 mg

hver anden uge eller med længere intervaller. Maksimal daglig dosis af ropinirol

depottabletter er 24 mg.

For at opnå den dosis, som er nødvendig, anbefales det at anvende det mindst mulige antal

ropinirol depottabletter ved at anvende den højst tilgængelige styrke af ropinirol

depottabletter.

Hvis behandlingen afbrydes i en eller flere dage, bør det overvejes at re-initiere

behandlingen ved dosistitrering (se ovenstående).

Når Ropinirol "Apotex" administreres som tillægsbehandling til levodopa, kan det være

muligt at reducere levodopadosis gradvist, afhængigt af det kliniske respons. I kliniske

undersøgelser blev levodopa-dosis reduceret gradvist med ca. 30 % hos patienter, der fik

tillægsbehandling med ropinirol depottabletter. Kombinationsbehandling med levodopa

48012_spc.docx

Side 2 af 12

kan hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, medføre dyskinesi under den

initiale titrering af ropinirol depottabletter. I kliniske studier viste det sig, at en reduktion af

levodopa-dosis kan forbedre dyskinesi (se pkt. 4.8).

Ved overgang fra anden dopaminagonist til ropinirol skal indehaveren af

markedsføringstilladelsens retningslinier med hensyn til seponering følges, inden ropinirol

initieres.

I lighed med andre dopaminagonister er det nødvendigt at seponere ropinirolbehandling

gradvist ved at reducere den daglige dosis over en periode på én uge.

Skift fra ropinirol-filmovertrukne tabletter til Ropinirol "Apotex" depottabletter

Patienter kan skifte fra ropinirol-filmovertrukne tabletter (konventionelle) til Ropinirol

"Apotex" depottabletter fra den ene dag til den anden. Dosis af Ropinirol "Apotex"

depottabletter baseres på den totale daglige dosis af ropinirol filmovertrukne tabletter,

patienten fik. Skemaet nedenfor viser den anbefalede dosis af Ropinirol "Apotex"

depottabletter for patienter, der skifter fra ropinirol filmovertrukne tabletter

(konventionelle):

Skift fra ropinirol filmovertrukne tabletter til Ropinirol "Apotex" depottabletter

Ropinirol filmovertrukne tabletter

Total daglig dosis (mg)

Ropinirol "Apotex" depottabletter

Total daglig dosis (mg)

0,75-2,25

3-4,5

7,5-9

15-18

Efter skift til Ropinirol "Apotex" depottabletter kan dosis justeres afhængigt af terapeutisk

respons (se "Initial titrering" og "Terapeutisk regime" ovenfor).

Børn og unge

Ropinirol "Apotex" depottabletter anbefales ikke til brug hos børn under 18 år pga.

manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Clearance af ropinirol er nedsat med ca. 15 % hos patienter i alderen 65 år og derover.

Selvom dosisjustering ikke er påkrævet, bør dosis af ropinirol titreres individuelt op til

optimalt klinisk respons, med omhyggelig monitorering af tolerabilitet. Hos patienter i

alderen 75 år og derover kan langsommere titrering ved behandlingsstart overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og 50

ml/min) blev der ikke observeret nogen forandring i ropinirolclearance, hvilket indikerer,

at dosisjustering ikke er nødvendig for denne population.

48012_spc.docx

Side 3 af 12

Et studie af anvendelsen af ropinirol hos patienter med nyresvigt (patienter i hæmodialyse)

har vist at dosisjustering er nødvendigt hos disse patienter, på følgende vis: Den anbefalede

initiale dosis af ropinirol er 2 mg én gang daglig. Yderligere dosisøgning bør baseres på

tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimale dosis af ropinirol er 18 mg/dag hos

patienter i regelmæssig hæmodialyse. Supplerende doser efter hæmodialyse er ikke

påkrævet (se pkt. 5.2).

Anvendelse af ropinirol hos patienter med svær nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

mindre end 30 ml/min) uden regelmæssig hæmodialyse er ikke undersøgt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) uden regelmæssig

hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Neuroleptisk malignt syndrom

Symptomer, der minder om neuroleptisk malignt syndrom, er blevet rapporteret ved

pludselig seponering af dopaminerg behandling. Det anbefales derfor at nedtrappe

behandling (se pkt. 4.2).

Ropinirol er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludseligt falder i

søvn, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Der er rapporteret om patienter, der

pludseligt falder i søvn under daglige gøremål og i nogle tilfælde uden forudgående

advarselssignaler (se pkt. 4.8). Patienterne skal informeres om dette, og de bør rådes til at

være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med

ropinirol. Patienter, der har oplevet somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i

søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Reduktion af dosis eller

seponering af behandlingen bør desuden overvejes.

Patienter, der har eller har haft alvorlige psykiatriske eller psykotiske sygdomme, bør kun

behandles med dopaminagonister, såfremt potentielle fordele opvejer risici.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at adfærds-

symptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst, forøget

libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister,

inklusive Ropinirol "Apotex". Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse

symptomer opstår.

På grund af risiko for hypotension anbefales blodtryksmonitorering hos patienter med

alvorlig kardiovaskulær sygdom (især koronarinsufficiens), især ved behandlingsstart.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

48012_spc.docx

Side 4 af 12

Ropinirol "Apotex" indeholder ricinusolie. Kan forårsage mavesmerter og diarré.

Ropinirol "Apotex" depottabletter er designet til at frigive lægemidlet over en periode på

24 timer. Hvis der opstår hurtig gastrointestinal transittid, kan der være risiko for

ufuldstændig frigivelse af lægemidlet og for lægemiddelrester i fæces.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen farmakokinetisk interaktion mellem ropinirol og levodopa eller domperidon,

som vil nødvendiggøre dosisjustering af disse lægemidler.

Neuroleptika og andre centralt aktive dopaminantagonister, såsom sulpirid eller

metoclopramid, kan mindske virkningen af ropinirol, og samtidig anvendelse af disse

lægemidler bør derfor undgås.

Forhøjede plasmakoncentrationer af ropinirol er blevet observeret hos patienter behandlet

med høje østrogendoser. Hos patienter, som allerede modtager hormonerstatnings-

behandling (HRT), kan ropinirolbehandling initieres på normal vis. Imidlertid kan det blive

nødvendigt at justere ropiniroldosis i overensstemmelse med klinisk respons, såfremt HRT

seponeres eller introduceres under behandling med ropinirol.

Ropinirol metaboliseres hovedsageligt af cytokrom P450-isoenzymet CYP 1A2. En

farmakokinetisk undersøgelse (med en konventionel ropinirol-filmovertrukken tablet med

en dosis på 2 mg 3 gange daglig) hos Parkinson-patienter viste, at ciprofloxacin øgede C

og AUC for ropinirol med henholdsvis 60 % og 84 % med en mulig risiko for bivirkninger.

Det kan derfor være nødvendigt hos patienter, der allerede modtager ropinirol, at justere

ropiniroldosis, når lægemidler, der hæmmer CYP 1A2, f.eks. ciprofloxacin, enoxacin eller

fluvoxamin, introduceres eller seponeres.

En farmakokinetisk interaktionsundersøgelse hos patienter med Parkinsons sygdom

mellem ropinirol (med konventionel ropinirol tablet med en dosis på 2 mg 3 gange daglig)

og theophyllin, et CYP 1A2-substrat, viste ingen ændringer i farmakokinetikken af

hverken ropinirol eller theophyllin.

Det er kendt at rygning inducerer CYP 1A2-metabolismen. Hos patienter, der påbegynder

eller ophører med rygning, kan det derfor være nødvendigt at justere dosis.

Hos patienter, der får kombinationen af K-vitamin antagonister og ropinirol, er der

blevet rapporteret tilfælde af ubalanceret INR. Øget klinisk og biologisk overvågning

(INR) er berettiget.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen data tilgængelige med hensyn til human fertilitet.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ropinirol hos gravide.

48012_spc.docx

Side 5 af 12

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Da den potentielle risiko for

mennesker er ukendt, frarådes det at anvende ropinirol til gravide kvinder, medmindre den

potientielle fordel for moderen overstiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Ropinirol bør ikke anvendes til ammende mødre, da det kan hæmme mælkeproduktionen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Patienter, der er i behandling med ropinirol, og hvor somnolens og/eller episoder med

pludselig søvn forekommer, skal oplyses om, at de skal undlade at føre motorkøretøj eller

deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan bringe

deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder indtil sådanne tilbagevendende

episoder og somnolens er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er opdelt i organklasser og hyppighed nedenfor. Det er angivet, om disse

bivirkninger er rapporteret i kliniske undersøgelser som monoterapi eller som

tillægsbehandling til levodopa.

Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

I hver frekvensgruppe er bivirkningerne angivet i forhold til, hvor alvorlige de er, med de

alvorligste først.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret enten i kliniske forsøg ved Parkinsons

sygdom med ropinirol depottabletter eller filmovertrukne (øjeblikkelig frigivelse)

tabletter i doser op til 24 mg/dag, eller i post-markering rapporter.

Ved monoterapi

Ved tillægsbehandling

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder nældefeber, angioødem,

hududslæt, kløe).

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Hallucinationer

Forvirring

Ikke almindelig

Psykotiske reaktioner (andre end hallucinationer), herunder

delirium, vrangforestillinger, paranoia.

Ikke kendt

Patologisk spillelyst, forøget libido og hyperseksualitet,

kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede

med dopaminagonister, inklusive Ropinirol ”Apotex” (se pkt.

4.4)

Aggression*

48012_spc.docx

Side 6 af 12

Dopamin dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig

Somnolens

Somnolens**

Synkope

Dyskinesi***

Almindelig

Svimmelhed (herunder vertigo), pludselig indtræden af søvn

Ikke almindelig

Overdreven somnolens i dagtimerne

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Postural hypotension,

hypotension

Ikke almindelig

Postural hypotension,

hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Kvalme****

Almindelig

Forstoppelse, halsbrand

Opkastning, mavesmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Leverreaktioner, primært forhøjede leverenzymer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Perifert ødem

Ødem på benene

* Aggression er blevet knyttet til psykotiske reaktioner samt kompulsive symptomer.

** Somnolens er blevet rapporteret meget almindeligt i kliniske forsøg med tillægsbehandling og

filmovertrukne tabletter (øjeblikkelig frigivelse), og almindeligt i kliniske forsøg med tillægsbehandling og

depottabletter.

*** Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optrapningsfasen med

ropinirol. I kliniske forsøg er det vist, at en reduktion af levodopa dosis kan forbedre dyskinesi (se afsnit 4.2).

****Kvalme er rapporteret meget almindeligt i kliniske forsøg med tillægsbehandling og filmovertrukne

tabletter (øjeblikkelig frigivelse), og almindeligt i kliniske studier med tillægsbehandling og depottabletter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

48012_spc.docx

Side 7 af 12

Symptomerne på overdosering med ropinirol er relateret til dets dopaminerge aktivitet.

Disse symptomer kan lindres ved relevant behandling med dopaminantagonister, såsom

neuroleptika eller metoclopramid.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 04. Dopaminerge stoffer, dopaminagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ropinirol er en non-ergolin D2/D3 dopaminagonist, som stimulerer striatale

dopaminreceptorer.

Ropinirol afhjælper manglen på dopamin, som karakteriserer Parkinsons sygdom ved at

stimulere striatale dopaminreceptorer.

Ropinirol udøver sin virkning i hypothalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af

prolactin.

Klinisk virkning

Et 36-ugers dobbeltblindet cross-over-studie med monoterapi over 3 perioder, udført hos

161 patienter med Parkinsons sygdom i tidlig fase, viste at ropinirol depottabletter var

ligeværdige i forhold til konventionelle ropinirol-filmovertrukne tabletter med hensyn til

det primære effektmål, som var behandlingsforskellen i ændring fra baseline i "the Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale" (UPDRS) bevægelsesscore (der var defineret en 3

points non-inferioritetsmargin på UPDRS bevægelsesscore). Den justerede

gennemsnitsforskel mellem ropinirol depottabletter og konventionelle ropinirol-

filmovertrukne tabletter ved studiets effektmål var -0,7 point (95 % CI: [-1,51; 0,10],

p=0,0842).

Efter skift til den samme dosis med den alternative tabletformulering fra den ene dag til

den anden, var der ingen forskel i bivirkningsprofilen, og hos færre end 3 % af patienterne

skulle dosis justeres (alle dosisjusteringer var øgning med et dosistrin. Hos ingen af

patienterne skulle dosis nedjusteres).

Et 24 ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret studie i parallelle grupper med ropinirol

depottabletter hos Parkinson-patienter, som ikke var optimalt kontrolleret med levodopa,

viste en klinisk relevant og statistisk signifikant fordel i forhold til placebo på det primære

effektmål, som var ændringen fra baseline i vågen tid "off" (justeret gennemsnitlig

behandlingsforskel var -1,7 timer (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001)). Dette blev

understøttet af sekundære effektparametre, som var ændring fra baseline i total vågentid

"on" (+1,7 timer (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) og total vågentid "on" uden generende

dyskinesier (+1,5 timer (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Det var vigtigt, at der ingen

indikation var af en stigning fra baseline i vågentid "on" med generende dyskinesier,

hverken fra dagbogsdata eller fra UPDRS observationer.

48012_spc.docx

Side 8 af 12

Studie af ropinirols virkning på kardiel repolarisering

Et gennemgribende QT-studie udført med raske mandlige og kvindelige frivillige

forsøgspersoner, der fik doser på 0,5, 1, 2 og 4 mg konventionelle ropinirol filmovertrukne

tabletter én gang daglig, viste sammenlignet med placebo, en maksimal forlængelse af QT-

intervallet på 3,46 millisekunder (punkt estimat) ved en dosis på 1 mg. Den øvre grænse

for det ensidede 95 % konfidensinterval for den største gennemsnitlige virkning var mindre

end 7,5 millisekunder. Ropinirols virkning ved højere doser er ikke systematisk undersøgt.

De tilgængelige data fra et gennemgribende QT-studie indikerer ingen risiko for QT-

forlængelse ved doser op til 4 mg/dag. Risikoen for forlænget QT-interval kan ikke

udelukkes, da der ikke er foretaget et gennemgribende QT-studie ved doser på op til 24

mg/dag.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Ropinirols biotilgængelighed er ca. 50 % (36-57 %). Efter peroral administration af

ropinirol depottabletter stiger plasmakoncentrationen langsomt med en gennemsnitlig tid

til C

på mellem 6 og 10 timer.

I et steady-state-studie med 25 patienter med Parkinsons sygdom, som fik en dosis på 12

mg ropinirol depottabletter én gang daglig, øgede et fedtholdigt måltid den systemiske

eksponering for ropinirol med en gennemsnitlig stigning på 20 % i AUC og en

gennemsnitlig stigning på 44 % i C

blev forlænget med 3,0 timer. Det er imidlertid

ikke sandsynligt, at disse ændringer er klinisk relevante (f.eks. øget hyppighed af

bivirkninger).

Den systemiske eksponering for ropinirol er sammenlignelig for ropinirol depottabletter og

ropinirol filmovertrukne tabletter (konventionelle), baseret på den samme daglige dosis.

Distribution

Ropinirols plasmaproteinbinding er lav (10-40 %). I overensstemmelse med sin høje

lipofilicitet udviser ropinirol et stort fordelingsvolumen (ca. 7 liter/kg).

Biotransformation

Ropinirol metaboliseres primært ved CYP 1A2-metabolisme, og metabolitterne udskilles

hovedsageligt i urinen. Den vigtigste metabolit er mindst 100 gange mindre potent end

ropinirol i dyremodeller af den dopaminerge funktion.

Elimination

Ropinirol udskilles fra det systemiske kredsløb med en gennemsnitlig eliminations-

halveringstid på omkring 6 timer. Stigningen i systemisk eksponering (C

og AUC) for

ropinirol er omtrent proportional i det terapeutiske dosisinterval. Der er ikke observeret

ændring af den orale clearance af ropinirol efter enkelt og gentagen peroral administration.

Der er observeret store interindividuelle variationer i de farmakokinetiske parametre. Efter

steady-state administration af ropinirol depottabletter er den interindividuelle variation for

mellem 30 % og 55 % og for AUC mellem 40 % og 70 %.

48012_spc.docx

Side 9 af 12

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke observeret ændringer i farmakokinetikken for ropinirol hos patienter med

Parkinsons sygdom og med mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med nyresvigt i slutstadiet i regelmæssig hæmodialyse blev den orale

clearance af ropinirol reduceret med ca. 30 %. Den orale clearance af metabolitterne SKF-

104557 og SKF-89124 blev ligeledes reduceres med henholdsvis ca. 80 % og 60 %. Derfor

er den anbefalede maksimale dosis hos disse patienter med Parkinsons sygdom begrænset

til 18 mg/dag (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

Administration af ropinirol til drægtige rotter i toksiske doser resulterede i mindsket

fostervægt ved 60 mg/kg/dag (omtrent 2 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker),

øget fosterdødelighed ved 90 mg/kg/dag (omtrent 3 gange AUC ved maksimal dosis hos

mennesker) og ekstremitetsmisdannelser ved 150 mg/kg/dag (omtrent 5 gange AUC ved

maksimal dosis hos mennesker). Der var ingen teratogen effekt hos rotter ved 120

mg/kg/dag (omtrent 4 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker) og ingen indikation

af effekt på udvikling hos kaniner.

Toksikologi

Den toksikologiske profil er principielt bestemt af den farmakologiske aktivitet af

ropinirol: adfærdsændringer, hypoprolaktinæmi, fald i blodtryk og puls, ptose og savlen.

Kun hos albinorotter blev der observeret retinal degeneration i et langtidsstudie med

højeste dosis (50 mg/kg) og var formentligt associeret med en forøget lyseksponering.

Genotoksicitet

Genotoksicitet er ikke observeret i de sædvanlige in vitro- og in vivo-studier.

Karcinogenicitet

Fra to-års-studier udført med mus og rotter i doser op til 50 mg/kg/dag var der ingen

evidens for nogen karcinogen virkning hos mus. Hos rotter var de eneste ropinirol-

relaterede læsioner Leydig cellehyperplasi og adenom i testiklerne forårsaget af ropinirols

hypoprolaktinæmiske virkning. Disse læsioner betragtes som et artsspecifikt fænomen og

udgør ingen risiko med hensyn til klinisk anvendelse af ropinirol.

Farmakologisk sikkerhed

In vitro-studier har vist, at ropinirol hæmmer hERG-medierede kanaler. IC

værdien er 5

gange højere end den forventede maksimale plasmakoncentration hos patienter behandlet

med den maksimale anbefalede dosis (24 mg/dag), se pkt. 5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Maltodextrin

Lactosemonohydrat

48012_spc.docx

Side 10 af 12

Ricinusolie, hydrogeneret

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Pigmentblanding

2 mg

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Lactosemonohydrat

4 mg og 8 mg

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Lactosemonohydrat

Jernoxid, sort (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (aluminium/aluminium)

Pakningsstørrelser: 21, 28, 30, 42, 56, 84 og 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg:

48011

4 mg:

48012

8 mg:

48013

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. september 2012

48012_spc.docx

Side 11 af 12

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. januar 2017

48012_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

Hycamtin (Novartis Europharm Limited)

Hycamtin (Novartis Europharm Limited)

Hycamtin (Active substance: Topotecan hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2600 of Wed, 25 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/123/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Apotex Corporation]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

Sinemet vs. Requip

Sinemet vs. Requip

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Requip (ropinirole) are used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet is also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication. Requip is also used to treat restless legs syndrome (RLS).

US - RxList

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed