Rogon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rogon Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 682 g/kg thifensulfuron-methyl; (~ 657 g/kg thifensulfuron; 68 g/kg metsulfuron-methyl; (~ 65,5 g/kg metsulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rogon Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ROGON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til

bekæmpelse af ukrudt

i vårog vintersæd i

stadie 13-37.

Registreringsindehaver: Agros Aps • Buen 5 6000 Kolding • Tlf 30 13 23 27 • E-mail: to@agros.dk

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der

er risiko for afdrift.

Efterfølgende afgrøder

I samme kalenderår (om efteråret) må der kun sås korn, vinterraps og græs efter anvendelse af Rogon. Året efter en behandling er der ingen restriktioner.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

• Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så ind

vendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

• Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på

det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Rogon skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage under lås og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-108

• Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: 68 g/kg Metsulfuron-methyl (6,8%)

682 g/kg Thifensulfuron-methyl (68,2%)

Formulering:

Granulat

Udløbsdato: Producenten garanterer 2 år efter produktionsdato

Produktionsdato: Se andetsteds på dunken

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd i stadie 13-37.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 120 dage efter anvendelse af Rogon.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

Emballage:

120

gram

ROGON leaflet (60 x 187):leaf for 60 x 187

8/3/12 14:12 Page 1

Brugsanvisning

Generelt

Rogon er et systemisk minimiddel med en bred virkning. Aktivstofferne optages hurtigt gennem bladene. Rogon må kun anvendes 1 gang årligt.

Afgrøde, ukrudt, dosering og sprøjtetidspunkt

Effektskema

Når brugsanvisningen følges kan normalt forvente en effekt på nedenstående arter som angivet i tabellen. Især på arterne under effektiv virkning

Maksimal dosering

For at sikre at den mængde aktivstof som rammer jorden ikke overstiger godkendelsen, skal doseringen tilpasses afgrødens vækststadie.

Optimale virkningsforhold

Rogon virker bedst ved temperaturer over 12

C når ukrudtet er i aktiv vækst. Regn vil ikke påvirke effekten, hvis der er tørvejr 3-4 timer efter behandling

Tankblanding

Rogon kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal

udsprøjtes straks.

Resistens

Gentagen anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme kan resultere i opformering af resistente ukrudtsarter. I Danmark er der fundet resistens overfor

sulfonylureamidler hos fuglegræs lugtløs kamille, kornvalmue og hanekro. For at modvirke resistens skal der veksles mellem midler med forskellige virkemekanismer

eller anvendes tankblandinger af midler med forskellige virkningsmekanisme, hvor begge midler har effekt overfor de aktuelle ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

Afgrøde

Ukrudt

Dosering

Tidspunkt

Vinterhvede, vinterrug,

Tidlig forår indtil stadie

vinterbyg

Bredbladet ukrudt

11 g/ha

Vårsæd

Bredbladet ukrudt

8,8 g/ha

BBCF 13-37

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

ISO-F-04-110 Rød

Effektiv virkning

Agersennep

Forglemmigej

Alm fuglegræs

Melde

Bleg pileurt

Fersken pileurt

Snerlepileurt

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs

Krumhals

Spildraps

Valmue

Svag virkning

God virkning

På kimbladsstadiet

Burresnerre

Læge jordrøg

Mark ærenpris

Sort natskygge

Okseøje

Vedbend ærenpris

Storkronet ærenpris

agerstedmoder

Vej pileurt

Storkenæb

Vej pileurt

Rød tvetand

Vinterbyg må kun behandles frem til stadie 30.

Husk altid at iblande 0,1% Contakt / Dan Con F

ROGON leaflet (60 x 187):leaf for 60 x 187

8/3/12 14:12 Page 4

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety