Robinul

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Robinul 0,2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 0,2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Robinul 0,2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11027
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Robinul 0,20 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

glycopyrroniumbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Robinul

Sådan skal du bruge Robinul

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Robinul anvendes til at forebygge og behandle visse uønskede virkninger af narkose.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Robinul

Brug ikke Robinul:

hvis du er allergisk over for glycopyrroniumbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Robinul (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Robinul.

Hvis noget af følgende passer på dig, skal du fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, da det er

nødvendigt at være særlig opmærksom, hvis du:

har astma

lider af hjertesvigt

har hurtig puls

har forhøjet blodtryk

har for højt stofskifte

har Parkinsons sygdom

har feber

har nedsat nyrefunktion

har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

Robinul kan forværre myasthenia gravis, som er en muskelsygdom.

Brug af anden medicin sammen med Robinul

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Robinul sammen med bedøvelsesmidler indeholdende

cyklopropan, da kombinationen kan medføre uregelmæssig hjerterytme. Disse uregelmæssigheder kan

undgås ved at anvende en lavere dosis af Robinul.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Robinul bør kun anvendes til gravide, hvis det er absolut nødvendigt og kun hvis de forventede fordele

for moderen opvejer de mulige risici for fosteret.

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Robinul til gravide er lille.

Der er ingen erfaring med anvendelse af Robinul til ammende. Glycopyrronium udskilles i

modermælken. Det er ikke sandsynligt, at der er risiko for påvirkning af spædbarnet ved de anbefalede

doser.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Robinul påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Robinul

Lægen beslutter, hvilken dosis du skal have. Robinul gives af en læge eller sygeplejerske som en

injektion i forbindelse med narkose.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Søg læge med det samme, hvis du oplever nogle af følgende symptomer – du har muligvis behov

for akut lægehjælp:

Hævelse af ansigt, læber eller hals, hvilket gør det svært at synke eller trække vejret, eller kløe

og hududslæt. Det kan være tegn på en svær allergisk reaktion eller angioødem (alvorlig

nældefeber) (frekvens ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget almindelig bivirkning (det sker for flere end 1 ud af 10 patienter):

Mundtørhed.

Almindelige bivirkninger (det sker for flere end 1 ud af 100 patienter):

Døsighed

Synsforstyrrelser

Hurtig puls, langsom puls, hjertebanken, uregelmæssig puls

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via følgende:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Robinul utilgængeligt for børn.

Brug ikke Robinul efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Robinul indeholder:

Aktivt stof: Glycopyrroniumbromid.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Klar farveløs opløsning i glasampul.

Hver pakning indeholder 10 glasampuller med 1 ml injektionsvæske, opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Fremstiller:

Cenexi

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016

17-4-2018

Sialanar (Proveca Limited)

Sialanar (Proveca Limited)

Sialanar (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2340 of Tue, 17 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Bretaris Genuair (AstraZeneca AB)

Bretaris Genuair (AstraZeneca AB)

Bretaris Genuair (Active substance: aclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2345 of Tue, 17 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-4-2018

ROCURONIUM BROMIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

ROCURONIUM BROMIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

KALI BROMATUM (Potassium Bromide) Pellet [Boiron]

KALI BROMATUM (Potassium Bromide) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

Bentyl vs. Librax

Bentyl vs. Librax

Bentyl (dicyclomine) and Librax (chlordiazepoxide and clidinium bromide) are prescribed to treat irritable bowel syndrome (IBS). Librax is also used to treat stomach ulcers and intestinal disorders. Bentyl is an anticholinergic and Librax is a combination of a benzodiazepine and an anticholinergic/spasmolytic. The brand name Librax is no longer available in the U.S. Generic versions may be available.

US - RxList

5-3-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Cardinal Health]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

DEMECARIUM BROMIDE Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

DEMECARIUM BROMIDE Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Anoro (Glaxo Group Ltd)

Anoro (Glaxo Group Ltd)

Anoro (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1138 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2018

ROCURONIUM BROMIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ROCURONIUM BROMIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Cardinal Health]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

ROCURONIUM BROMIDE Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

ROCURONIUM BROMIDE Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

RADIUM BROMATUM (Radium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

RADIUM BROMATUM (Radium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NATRUM BROMATUM (Sodium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NATRUM BROMATUM (Sodium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LITHIUM BROMATUM (Lithium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LITHIUM BROMATUM (Lithium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ATROVENT (Ipratropium Bromide) Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

ATROVENT (Ipratropium Bromide) Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

KALI BROMATUM (Potassium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

KALI BROMATUM (Potassium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Laventair (Glaxo Group Ltd)

Laventair (Glaxo Group Ltd)

Laventair (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)193 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

ROCURONIUM BROMIDE Solution [REMEDYREPACK INC.]

ROCURONIUM BROMIDE Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ATROVENT HFA (Ipratropium Bromide) Aerosol, Metered [A-S Medication Solutions]

ATROVENT HFA (Ipratropium Bromide) Aerosol, Metered [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE Tablet, Extended Release [Alvogen, Inc.]

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE Tablet, Extended Release [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

METHSCOPOLAMINE BROMIDE Tablet [Par Pharmaceutical]

METHSCOPOLAMINE BROMIDE Tablet [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [A-S Medication Solutions]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CADMIUM BROMATUM (Cadmium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

CADMIUM BROMATUM (Cadmium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Mylan Pharmaceuticals, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Mylan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

K-BROVET (Potassium Bromide) Solution [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET (Potassium Bromide) Solution [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE AND CLIDINIUM BROMIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE AND CLIDINIUM BROMIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

AMMONIUM BROMATUM (Ammonium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

AMMONIUM BROMATUM (Ammonium Bromide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Ritedose Pharmaceuticals, LLC]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Ritedose Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

RADIUM BROMATUM (Radium Bromide) Pellet [Laboratoires Boiron]

RADIUM BROMATUM (Radium Bromide) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ROBINUL Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ROBINUL Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7400 of Wed, 01 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList

31-10-2017

VECURONIUM BROMIDE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

VECURONIUM BROMIDE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed