Riza

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Riza Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 250 g/l tebuconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Riza Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Riza®

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 11-30

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Deklaration:

Tebuconazol 250 g/l (26 % w/w)

Indeholder:

Midlet indeholder N-methyl 2-pyrolidon

Type:

Midlet er en olie i vand emulsion

Indhold:

5 liter

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdatoen

Produktionsdato:

Se print på dunken

Batchnummer:

Se print på dunken

Opbevaring:

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan skade det ufødte barn (H360D).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjte udstyr nær overfladevand.

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr.

vækst år (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis

der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes

respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Producent og godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

5 Liter

10036512

10036512 793765 Riza (DK) 5L book 4_- 07/05/15 09.07 Side 1

BRUGSANVISNING:

Godkendelse

Riza® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Riza®/vækstår, svarende til 250 g/ha tebuconazol.

Riza® må anvendes op til 2 gange i en vækstsæson.

Behandlingsrestriktioner

Riza® må ikke anvendes efter BBCH 69.

Riza® må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer der lever i vand.

Riza® må ikke anvendes ved udsigt til snarlig nedbør. Undgå behandling på planter der er så våde, at der er risiko for afløb af sprøjtevæske.

Virkemåde

Riza® indeholder aktivstoffet tebuconazol. Tebuconazol er et stærkt triazol mod betydende hvedesygdomme. Tebuconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer.

Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampens cellemembran, og uden ergosterol vil svampens cellevægge blive slappe og kollapse. Tebuconazol er systemisk og

optages hurtigt i bladene efter udsprøjtning. Tebuconazol transporteres i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blade og skudspidser. Den systemiske virkning

sikrer en god forebyggende - og i nogen grad helbredende - effekt.

Resistens

Riza® tilhører gruppen af triazoler FRAC gruppe 3. Risikoen for at svampesygdomme udvikler resistens overfor produkter med denne virkemåde vurderes af FRAC at

være: Middel (på en lav, middel, høj skala).

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af

resistens anbefales det at skifte mellem midler eller blande med effektive midler med forskellige vir-kemekanismer, og at sikre at den samme triazol max. anvendes

2 gange per sæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.

Optimale virkningsforhold

Effekten af Riza® fremmes af gode vækstbetingelser, så som høj luftfugtighed og temperaturer omkring 20° C. Riza® giver normalt ikke anledning til svidninger af

blade og bladspidser i korn og raps, dog frarådes det at sprøjte under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærkt solskin mv.).

Regn

Riza® optages hurtigt gennem bladene og er regnfast efter en time.

Tabel 1 – anvendelse af Riza®

Må kun bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i landbrugsafgrøder

Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.

Afgrøde Sygdomme Timing Dosis l/ha

Vinter- og vårhvede God effekt på meldug**, gulrust, brunrust og Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 30-69 hvedebrunplet moderat effekt på hvedegråplet, efter risikovurdering udbragt af 1 eller 2 gange.

hvedebladplet og aksfusarium

Vinter- og vårbyg God effekt på meldug**og bygrust, Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 30-69 moderat effekt på skoldplet og bygbladplet efter risikovurdering udbragt af 1 eller 2 gange.

Rug God effekt på meldug** og brunrust samt Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 30-69 moderat effekt på skoldplet efter risikovurdering udbragt af 1 eller 2 gange.

Triticale Godt effekt på gulrust, brunrust og meldug**, Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 30-69 moderat effekt på hvedebrunplet efter risikovurdering udbragt af 1 eller 2 gange.

Havre God effekt på meldug** og kronrust Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 30-69 udbragt af 1 eller 2 gange.

Raps God effekt på storknoldet knoldbægersvamp Ved første symptomer eller Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson

BBCH 20-69 og skulpesvamp. efter risikovurdering udbragt af 1 eller 2 gange.

Moderat effekt på gråskimmel

*Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Riza®/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 250 g/ha tebuconazol

**God bekæmpelse kan forventes, hvis behandlingen er udført forebyggende. Kun moderate effekter kan forventes, hvis behandlingen er kurativ.

Efterfølgende afgrøde

Ingen restriktioner

10036512 793765 Riza (DK) 5L book 4_- 07/05/15 09.07 Side 2

Omsåning

Ingen restriktioner

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Riza® fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Riza®, og tilsæt resten af den ønskede

vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte

skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder, eller på det areal, hvor Riza® skal udbringes.

Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål.

25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.

50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Påfyldning på arealer hvor Riza® udbringes, må ikke ske nærmere end:

300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og

50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

Sprøjteteknik

Ved udbringning af Riza® bør midlet opblandes med en vandmængde på mellem 150 og 300 l vand/ha, afhængig af afgrødens størrelse. Den højeste vandmængde

bruges hvor der er brug for afsætning af produkt ned i tætte afgrøder. Den laveste mængde bruges tidligt på vækstsæsonen i forholdsvis små afgrøder. For at opnå

god effekt er det vigtigt, at produktet fordeles jævnt på alle blade. Overlap og afdrift bør undgås.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående tabel ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende

tryk og hastighed.

Tabel 2 - Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse Tryk (2-4 bar) Km/t (max. 8-10 km/t) Vandmængde, l/ha

02/025 3,3 4 250/315

02/025 2,6 4 225/279

02/025 3,5 6 175/220

02/025 2,5 6 150/180

02/025 2,5 8 110/140

02/025 2,0 8 100/120

Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den

maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser.

Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i

mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem

bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det

areal hvor Riza® er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

10036512 793765 Riza (DK) 5L book 4_- 07/05/15 09.07 Side 3

Opbevaring og holdbarhed

I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

Tankblanding

Hvis Riza® blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde

for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%)

er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,5 l Riza® (= 125 g tebuconazol) i hvede svarer dette til 50% af tebuconazols normaldosering (250 g). Man har derefter mulighed for

yderligere at bruge 50% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

Tabel 3 - Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder

Vintersæd Vårsæd Raps

Epoxiconazol 125 (=100 %) 125 (=100 %) Ikke tilladt

Propiconazol 250 (=100 %) 250 (=100 %) Ikke tilladt

Difenoconazol 250 (=100 %) Ikke tilladt Ikke tilladt

Tebuconazol 250 (=100 %) 250 (=100 %) 250 (forår)

175 (efterår og vinter

Riza® er kemisk kompatibelt med gode formuleringer af svampe-, og ukrudtsmidler. Desuden er Riza® blandbart med gode formuleringer af

bladgødskningsprodukter.

Det anbefales at der ikke blandes med produkter der indeholder epoxiconazol (Bell®, Viverda®, Ceando®, Maredo® 125 SC, Opus®, Opera®, Osiris®), propiconazol

(Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC) Tebuconazol (Prosaro® 250 EC, Orius® 200 EW) eller difenoconazol.

Generelle betingelser og ansvar

Cheminova A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug

eller opbevaring af produktet.

Registrerede varemærker

Riza® er et registreret varemærker hos Cheminova A/S.

Bell®, Viverda®, Ceando®, Opus®, Opera® og Osiris® er registrerede varemærker hos BASF.

Maredo® 125 SC, Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC og Orius® 200 EW er registrerede varemærker hos Adama Northern Europe B.V.

Prosaro® 250 EC er registrerede varemærker hos Bayer CropScience A/S.

All Clear Extra® er et registreret varemærke hos Service Chemicals.

10036512 793765 Riza (DK) 5L book 4_- 07/05/15 09.07 Side 4

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

FDA takes action to support American military personnel by granting an authorization for freeze-dried plasma product to enable broader access while the agency works toward approval of the product

FDA takes action to support American military personnel by granting an authorization for freeze-dried plasma product to enable broader access while the agency works toward approval of the product

FDA granted an EUA to DOD to enable the emergency use of Pathogen-Reduced Leukocyte-Depleted Freeze-Dried Plasma (referred to as French FDP).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Crizanlizumab, Therapeutic area:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Crizanlizumab, Therapeutic area:

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-5-2018

MindFrame Capture LP Revascularization Device by Medtronic: Class I Recall - Due to Wire Material That May Break or Separate During Use

MindFrame Capture LP Revascularization Device by Medtronic: Class I Recall - Due to Wire Material That May Break or Separate During Use

There is a risk of the delivery wire breaking or separating during use. The clot retriever could be left inside the patient's bloodstream, and this or the attempts made to retrieve the device, can lead to further complications including bleeding, additional blockage of blood vessels, more severe stroke symptoms, or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Conbriza (Pfizer Europe MA EEIG)

Conbriza (Pfizer Europe MA EEIG)

Conbriza (Active substance: bazedoxifene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5388 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/913/T/47

Europe -DG Health and Food Safety