Ritalin LA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ritalin LA 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ritalin LA 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58262
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

11. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Ritalin

LA, hårde kapsler med modificeret udløsning (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

01408

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ritalin LA

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Methylphenidathydrochlorid 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

1 kapsel 10 mg indeholder 61,4 mg saccharose.

1 kapsel 20 mg indeholder 122,7 mg saccharose.

1 kapsel 30 mg indeholder 184,1 mg saccharose.

1 kapsel 40 mg indeholder 245,5 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning (Orifarm A/S).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder)

Methylphenidat anvendes som del af et omfattende behandlingsprogram for sygdommen

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) til børn over 6 år når afhjælpende tiltag

alene er utilstrækkelige.

Ritalin LA er indiceret til behandling af ADHD hos voksne som del af et omfattende

behandlingsprogram.

Specielle diagnostiske overvejelser om ADHD hos børn

Behandlingen skal foretages under tilsyn af en læge med speciale i adfærdssygdomme hos

børn.

58262_spc.doc

Side 1 af 24

En diagnose skal foretages i overensstemmelse med DSM kriterierne eller retningslinjerne

i ICD og skal være baseret på en komplet anamnese og vurdering af patienten. En diagnose

kan ikke udelukkende baseres på tilstedeværelse af et eller flere symptomer.

Syndromets specifikke ætiologi er ukendt, og kan ikke diagnosticeres på baggrund af en

enkelt diagnostisk test. En tilstrækkelig diagnose kræver brug af medicinske og

specialiserede psykologiske, pædagogiske og sociale ressourcer.

Et omfattende behandlingsprogram inkluderer sædvanligvis psykologiske, pædagogiske og

sociale tiltag samt farmakoterapi med det formål, at stabilisere børn med et

adfærdssyndrom. Disse adfærdssyndromer er kendetegnet ved symptomer, som kan

omfatte en sygehistorie med kronisk koncentrationsbesvær, distraktion, følelsesmæssig

ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn og

unormal EEG. Indlæringsevnen kan eventuelt være svækket.

Behandling med Ritalin LA er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og beslutningen om

at anvende lægemidlet skal være baseret på en meget grundig vurdering af sværhedsgrad

og varighed af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Relevant pædagogisk støtte er essentiel, og psykosocial intervention er sædvanligvis

nødvendig. Hvis disse tiltag alene er utilstrækkelige, skal beslutningen om at ordinere

stimulerende midler baseres på meget indgående vurdering af sværhedsgraden af barnets

symptomer. Ritalin LA skal altid anvendes på denne måde i overensstemmelse med den

godkendte indikation samt forskrifter/diagnostiske retningslinjer.

Specielle diagnostiske overvejelser om ADHD hos voksne

Behandlingen skal startes og være under tilsyn af en læge med speciale i behandling af

ADHD så som en pædiater, børne- og ungdomspsykiater eller psykiater. Diagnosen skal

stilles i overensstemmelse med DSM kriterierne eller retningslinjerne i ICD og skal være

baseret på en komplet anamnese og vurdering af patienten. Syndromets specifikke ætiologi

er ukendt, og kan ikke diagnosticeres på baggrund af en enkelt diagnostisk test. Voksne

med ADHD har et symptommønster karakteriseret ved rastløshed, utålmodighed og

opmærksomhedsforstyrrelse. Symptomer som hyperaktivitet har tendens til at blive mindre

udtalte med alderen muligvis på grund af tilpasning, nervesystemets udvikling og

selvmedicinering. Symptomer på opmærksomhedsforstyrrelse er mere fremtrædende og

har en større indflydelse på voksne med ADHD. Diagnosering af voksne bør inkludere et

struktureret patientinterview for at vurdere de nuværende symptomer. Den præeksisterende

ADHD i barndommen er påkrævet og skal vurderes retrospektivt. Diagnosen bør ikke

stilles udelukkende ved tilstedeværelsen af et eller flere symptomer. Beslutningen om at

anvende et stimulerende lægemiddel til voksne skal baseres på en meget grundig vurdering

og diagnosen skal inkludere moderat eller svær funktionsnedsættelse i mindst 2

sammenhænge (for eksempel sociale, akademiske og/eller erhvervsmæssige

sammenhænge), der påvirker flere aspekter af den individuelles liv.

4.2

Dosering og administration

Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør

informere brugeren om dette.

58262_spc.doc

Side 2 af 24

Doseringen af Ritalin LA bør individualiseres i henhold til patientens kliniske behov og

respons.

Behandlingen hos børn skal initieres under tilsyn af en læge med speciale i

adfærdssygdomme hos børn og/eller unge. Behandlingen hos voksne skal initieres

under tilsyn af en læge med speciale i behandling af ADHD så som en pædiater,

børne- og ungdomspsykiater eller psykiater.

Screening før behandling

Før Ritalin LA ordineres er det nødvendigt, at udføre en baseline-evaluering af patientens

kardiovaskulære status, herunder blodtryk og hjertefrekvens. En detaljeret anamnese skal

dokumentere ledsagende medicinering, nuværende og tidligere komorbide medicinske og

psykiatriske sygdomme eller symptomer, familieanamnese med pludselig

hjertedød/uforklarlig død, samt hos børn omhyggelig angivelse af højde og vægt på en

vækstkurve (se pkt. 4.3 og 4.4).

Fortløbende monitorering

Patientens vækst, psykiatriske status og kardiovaskulære status skal monitoreres

kontinuerligt (se også pkt. 4.4).

Blodtryk og puls skal kontrolleres og anføres på en percentil kurve ved hver

dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned;

Højde, vægt og appetit bør kontrolleres hos børn minimum hver 6. måned og anføres

fortløbende på en vækstkurve;

Vægt bør kontrolleres regelmæssigt hos voksne;

Udvikling af nye eller forværring af forudeksisterende psykiatriske sygdomme skal

kontrolleres ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt

ved hver konsultation.

Patienterne skal overvåges for risikoen for afhængighed, forkert brug og misbrug af Ritalin

Dosistitrering

Omhyggelig dosistitrering er nødvendig ved begyndelsen af behandlingen med Ritalin LA.

Hos børn bør dosistitrering startes ved den laveste mulige dosis. Hos voksne kan

dosistitrering startes ved 20 mg.

Hvis symptomerne ikke forbedres efter dosistitrering over en periode på en måned, bør

lægemidlet seponeres.

Hvis symptomerne forværres eller andre bivirkninger opstår, skal dosis reduceres, eller om

nødvendigt seponeres.

Der bør anvendes det doseringsregime, der opnår tilfredsstillende symptomkontrol med

den laveste totale dosis.

Ritalin LA bør ikke indtages for sent om morgenen, da det kan forårsage søvnforstyrrelser.

Børn (6 år eller ældre)

Ritalin LA skal administreres oralt, 1 gang daglig om morgenen.

58262_spc.doc

Side 3 af 24

Begyndelsesdosis er 10 mg en gang daglig. Dosis øges ugentligt med 10 mg.

Hvis effekten af lægemidlet aftager for tidligt i løbet af aftenen, kan adfærdsproblemerne

recidivere. En lille aftendosis af den almindelige tablet kan muligvis afhjælpe dette.

Ritalin LA kan administreres med eller uden mad. Ritalin LA kan synkes hel eller

alternativt administreres ved at strø kapslens indhold på en lille portion mad (se specifikke

instruktioner nedenfor).

Ritalin LA kapsler og/eller kapslernes indhold må ikke knuses, tygges eller deles.

Patienter, der har svært ved at sluge kapslen hel, kan administrere kapslen ved at åbne den.

Voksne

Ritalin LA skal administreres oralt, som regel 1 gang daglig om morgenen. Tidspunktet for

administrationen kan tilpasses patientens individuelle behov, men for at undgå

søvnforstyrrelser bør administrationen ikke være for sent på dagen.

Dosis skal titreres individuelt. Der bør anvendes det doseringsregime, der opnår

tilfredsstillende symptomkontrol med den laveste totale dosis.

Det er kun Ritalin LA formuleringen, der må bruges til behandling af ADHD hos voksne.

En maksimal daglig dosis på 80 mg bør ikke overskrides.

Patienter, der er nystartet på methylphenidat (se pkt. 5.1): Den anbefalede startdosis af

Ritalin LA hos patienter, der i øjeblikket ikke får methylphenidat er 20 mg en gang daglig.

Dosering af Ritalin LA kan justeres med 20 mg stigninger i ugentlige intervaller.

Patienter, der går fra Ritalin-behandling i barndommen til voksenalderen:

Behandling bør fortsættes med den samme daglige dosis. Hvis patienten tidligere var

behandlet med en umiddelbart udløsende formulering, skal den overføres til en passende

anbefalet dosis af Ritalin LA (se nedenstående afsnit ” Skift patienter fra tidligere Ritalin

dosis til Ritalin LA”).

Periodisk vurdering af behandlingen af ADHD

Ritalin LA bør periodisk seponeres for at vurdere patientens tilstand. Forbedringer kan

vare ved, når lægemidlet seponeres, enten midlertidigt eller permanent. Behandling kan

startes igen efter behov for at kontrollere symptomer ved ADHD.

Medicinsk behandling bør ikke og behøver ikke være ubegrænset. Når børn behandles med

Ritalin LA, seponeres behandlingen sædvanligvis under eller efter puberteten.

Administration ved at strø kapslens indhold på mad

Kapslen åbnes forsigtigt, og indholdet strøs over blød mad (for eksempel æblemos). Ritalin

LA må kun blandes med sure fødevarer. Maden må ikke være varm, da dette kan påvirke

den modificerede frigørelse af methylphenidat fra kapslerne. Hele blandingen af

lægemiddel og mad skal indtages straks. Blandingen af lægemiddel og mad må ikke

gemmes til senere brug.

58262_spc.doc

Side 4 af 24

Skift patienter fra tidligere methylphenidat dosis til Ritalin LA

Når Ritalin LA administreres som enkeltdosis, er den totale optagelse (AUC) af

methylphenidat sammenlignelig med AUC ved samme dosis methylphenidat-tabletter,

administreret 2 gange daglig.

Den anbefalede dosis af Ritalin LA skal svare til den totale daglige dosis af den

umiddelbare udløsende formulering, og ikke overstige en totaldosis på 60 mg hos børn og

80 mg hos voksne. Eksempler kan ses i tabel 1.

Tabel 1: Dosis konvertering mellem Ritalin tabletter og Ritalin LA

Tidligere Ritalin dosis

Anbefalet Ritalin LA dosis

5 mg methylphenidat 2 gange daglig

10 mg en gang daglig

10 mg methylphenidat 2 gange daglig

20 mg en gang daglig

15 mg methylphenidat 2 gange daglig

30 mg en gang daglig

20 mg methylphenidat 2 gange daglig

40 mg en gang daglig

30 mg methylphenidat 2 gange daglig

60 mg en gang daglig

For andre Ritalin LA dosisregimer bør anvendes klinisk vurdering, når der vælges en

startdosis.

Den maksimale daglige dosering af Ritalin LA er 60 mg til behandling af ADHD hos børn

og 80 mg til behandling af ADHD hos voksne.

Hvis effekten af lægemidlet aftager for tidligt på eftermiddagen eller aftenen, kan

adfærdsforstyrrelser og/eller manglende evne til at falde i søvn gentage sig.

En lille dosis af en umiddelbar udløsende tablet med methylphenidathydrochlorid sent på

dagen kan hjælpe med at løse dette problem. I dette tilfælde kan det overvejes om

tilstrækkelig symptomkontrol kan opnås med en dosis to gange daglig af en umiddelbar

udløsende methylphenidatbehandling.

Fordele og ulemper ved en lille aftendosis af umiddelbar udløsende methylphenidat bør

overvejes i forhold til problemer med at falde i søvn.

Behandlingen bør ikke fortsætte med Ritalin LA, hvis det er nødvendigt med en yderligere

sen dosis af umiddelbar udløsende methylphenidat, medmindre det er kendt at samme

ekstra dosis også var krævet for en konventionel umiddelbar udløsende behandling ved

tilsvarende morgenmad/frokosttid.

Der bør anvendes den behandling, der opnår tilfredsstillende symptomkontrol med den

laveste totale dosis.

Langvarig (længere end 12 måneders) anvendelse

Sikkerheden og virkningen ved langvarig brug af methylphenidat er ikke blevet evalueret

systematisk i kontrollerede studier hos børn og unge. Sikkerheden ved langvarig brug af

methylphenidat er ikke blevet evalueret systematisk i kontrollerede studier hos voksne.

Behandling med Ritalin LA bør ikke og behøver ikke være ubegrænset. Behandling med

Ritalin LA seponeres sædvanligvis under eller efter puberteten. Lægen, som vælger at

58262_spc.doc

Side 5 af 24

anvende Ritalin LA i lange perioder (over 12 måneder) til patienter med ADHD, bør

periodisk revurdere det langvarige udbytte af lægemidlet for den enkelte patient. Med

prøveperioder uden medicin vurderes patientens funktionsevne uden farmakoterapi. Det

anbefales, at Ritalin LA afbrydes mindst én gang årligt for at vurdere patientens tilstand

(for børn helst i skoleferier). Forbedringer kan vare ved, når lægemidlet seponeres, enten

midlertidigt eller permanent.

Dosisreduktion og seponering

Hvis symptomerne ikke forbedres i løbet af en måned efter passende dosisjusteringer, bør

behandlingen med lægemidlet ophøre. Hvis symptomerne forværres paradoksalt eller andre

uønskede hændelser opstår, skal dosis reduceres, eller lægemidlet skal om nødvendigt

seponeres.

Voksne

Det er kun Ritalin LA, der er godkendt til voksne med ADHD. Sikkerhed og virkning hos

denne aldersgruppe er ikke fastlagt for andre Ritalin formuleringer.

Ældre

(65 år og derover)

Ritalin LA bør ikke anvendes til ældre. Sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe er

ikke fastlagt. Ritalin LA er ikke blevet undersøgt hos ADHD-patienter over 60 år.

Børn under 6 år

Methylphenidat bør ikke anvendes til børn under 6 år, da der ikke er dokumentation for

sikkerhed of effekt hos børn.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Der er ingen erfaring med brug af Ritalin til patienter med nedsat nyre- og leverfunktion.

Forsigtighed skal udvises hos disse patienter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Glaukom

Fæokromocytom

Under behandling med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller inden for

de første 14 dage efter seponering af disse lægemidler, på grund af risiko for

hypertensive kriser (se pkt. 4.5)

Hyperthyreosis eller tyrotoksikose

Diagnosticeret alvorlig depression eller anamnese med alvorlig depression, nervøs

anoreksi/anorektiske lidelser, selvmordstendenser, psykotiske symptomer, alvorlige

stemningsforstyrrelser, mani, skizofreni, psykopatisk/borderline personlighedsstruktur.

Diagnosticeret alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv) sindslidelse (som ikke er

velkontrolleret) eller anamnese med alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv)

sindslidelse (som ikke er velkontrolleret)

Forudeksisterende kardiovaskulære lidelser inklusive alvorlig hypertension, hjertesvigt,

arteriel okklusiv sygdom, angina pectoris, hæmodynamisk signifikant medfødt

hjertesygdom, kardiomyopatier, myokardieinfarkt, potentielt livstruende

hjertearytmier og kanalopatier (sygdomme som skyldes dysfunktion af ionkanaler).

Forudeksisterende cerebrovaskulære sygdomme, cerebral aneurisme, vaskulære

abnormaliteter inklusive vaskulitis eller slagtilfælde.

58262_spc.doc

Side 6 af 24

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med Ritalin LA er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og beslutningen om

at anvende stoffet, skal være baseret på en meget grundig vurdering af sværhedsgrad og

varighed af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Langvarig brug (over 12 måneder)

Sikkerheden ved langvarig brug af methylphenidat er ikke blevet evalueret systematisk i

kontrollerede studier hos voksne.

Sikkerheden og virkningen ved langvarig brug af methylphenidat er ikke blevet evalueret

systematisk i kontrollerede studier hos børn og unge. Behandling med Ritalin LA bør ikke

og behøver ikke være ubegrænset. Behandling med Ritalin LA seponeres sædvanligvis

under eller efter puberteten. Patienter i langvarig behandling (over 12 måneder) skal have

omhyggelig og kontinuerlig monitorering i overensstemmelse med anvisningerne i pkt. 4.2

og 4.4 for kardiovaskulær tilstand, vækst, appetit, udvikling af nye psykiatriske tilstande

eller forværring af forud eksisterende psykiatriske tilstande. De psykiatriske tilstande, der

monitoreres for er beskrevet nedenfor og omfatter (men er ikke begrænset til) motoriske og

vokale tics, aggressiv eller fjendtlig adfærd, agitation, angst, depression, psykose, mani,

vrangforestillinger, irritabilitet, manglende spontanitet, abstinenser og udtalt perseveration.

Lægen, som vælger at anvende Ritalin LA i lange perioder (over 12 måneder) til børn og

unge med ADHD, bør periodisk revurdere det langvarige udbytte af lægemidlet for den

enkelte patient. Med prøveperioder uden medicin vurderes patientens funktionsevne uden

farmakoterapi. Det anbefales, at behandling med Ritalin LA afbrydes mindst en gang årligt

for at vurdere barnets tilstand (helst i skoleferier). Forbedringer kan vare ved, når

lægemidlet seponeres enten midlertidigt eller permanent.

Ældre

Ritalin LA bør ikke anvendes hos ældre. Sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe er

ikke fastlagt. Ritalin LA er ikke blevet undersøgt hos ADHD-patienter over 60 år.

Børn under 6 år

Ritalin LA bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Kardiovaskulær status

Patienter, som er i betragtning til behandling med stimulerende lægemidler, skal have

udført en detaljeret anamnese (herunder vurdering af familieanamnese i forhold til

pludselig hjertedød eller uforklarlig død eller malign arytmi) samt en fysisk undersøgelse,

for at vurdere tilstedeværelsen af hjertesygdom. Hvis de indledende undersøgelser

indikerer en sådan anamnese eller sygdom, foretages yderligere specialist-vurdering af

hjertet. Patienter, som får symptomer såsom palpitationer, brystsmerter udløst af

anstrengelse, uforklarlig besvimelse, dyspnø eller andre symptomer, der tyder på

hjertesygdom under behandling med Ritalin LA, skal omgående have hjertet undersøgt af

en specialist.

Analyser af data fra kliniske studier med methylphenidat hos børn og unge med ADHD

viste, at patienter, som anvendte methylphenidat oftere oplever ændringer i diastolisk og

systolisk blodtryk på over 10 mmHg i forhold til kontrolgruppen.

58262_spc.doc

Side 7 af 24

Ændringer i diastoliske og systoliske blodtryksværdier blev også observeret i data fra

kliniske forsøg med voksne ADHD-patienter. Disse ændringer var dog mindre

sammenlignet med børn og unge (ca. 2-3 mmHg i forhold til kontrolgrupper). De kort- og

langsigtede kliniske konsekvenser af disse kardiovaskulære virkninger hos børn og unge er

ikke kendt, men muligheden for kliniske komplikationer kan, grundet de virkninger der

blev observeret i data fra kliniske studier, ikke udelukkes. Forsigtighed er nødvendig ved

behandling af patienter, hvis underliggende medicinske tilstande kan kompromitteres

ved stigning i blodtryk eller hjertefrekvens. Se pkt. 4.3 for tilstande hvor

methylphenidat er kontraindiceret. Se pkt. 5.1 i afsnittet ”ADHD hos voksne”.

Kardiovaskulær status skal monitoreres omhyggeligt. Blodtryk og puls skal anføres på en

percentil kurve ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned.

Anvendelse af methylphenidat er kontraindiceret ved visse forud eksisterende

kardiovaskulære sygdomme, medmindre man har rådført sig med en specialist i

hjertesygdomme (se pkt. 4.3).

Pludselig død og forud eksisterende strukturelle misdannelser i hjertet eller andre alvorlige

hjertesygdomme

Pludselig død er rapporteret i forbindelse med brugen af lægemidler som stimulerer

centralnervesystemet i normale doser hos børn, nogle med strukturelle misdannelser eller

andre alvorlige hjerteproblemer. Selv om visse misdannelser i hjertet i sig selv kan

indebære en øget risiko for pludselig død, anbefales stimulerende stoffer ikke til patienter

med kendte strukturelle misdannelser i hjertet, kardiomyopati, alvorlige forstyrrelser i

hjerterytmen eller andre alvorlige hjerteproblemer, som kan medføre øget sårbarhed over

for sympatomimetiske virkninger af et stimulerende lægemiddel.

Forkert brug og kardiovaskulære bivirkninger

Forkert brug af centralstimulerende midler kan være forbundet med pludselig død og andre

alvorlige kardiovaskulære bivirkninger.

Cerebrovaskulære sygdomme

Se pkt. 4.3 for cerebrovaskulære tilstande hvor methylphenidat er kontraindiceret. Patienter

med yderligere risikofaktorer (såsom kardiovaskulær sygdom i anamnesen, samtidig

behandling med lægemidler der øger blodtrykket) bør efter påbegyndt behandling med

Ritalin LA undersøges for neurologiske tegn og symptomer ved hver konsultation.

Cerebral vaskulitis synes at være en meget sjælden særegen reaktion på eksponering for

methylphenidat. Der er noget, der tyder på, at patienter med højere risiko kan identificeres

og initial indsættelse af symptomer, kan være den første indikation på et underliggende

klinisk problem. Tidlig diagnosticering, som i høj grad er baseret på mistanke, kan fordre

hurtig seponering af methylphenidat og tidlig behandling. Diagnosen bør derfor overvejes

hos enhver patient, som udvikler nye neurologiske symptomer, som er i overensstemmelse

med cerebral iskæmi under behandling med methylphenidat. Disse symptomer kan omfatte

alvorlig hovedpine, følelsesløshed, kraftesløshed, lammelser og svækkelse af koordination,

syn, tale, sprog eller hukommelse.

Behandling med methylphenidat er ikke kontraindiceret hos patienter med hemiplegisk

cerebral lammelse.

58262_spc.doc

Side 8 af 24

Priapisme

Der er rapporteret om vedvarende og smertefulde erektioner ved brug af præparater, der

indeholder methylphenidat, navnlig i forbindelse med ændringer i behandlingsregimet.

Patienterne skal informeres om at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis de får unormalt

vedvarende eller hyppige og smertefulde erektioner

Psykiatriske sygdomme

Komorbiditet mellem psykiatriske sygdomme og ADHD er almindelig, og dette skal tages

i betragtning ved ordination af stimulerende midler. Der bør ikke gives Ritalin LA ved

pludselig opståede psykiatriske symptomer eller forværring af forud eksisterende

psykiatriske symptomer, med mindre de gavnlige virkninger opvejer risici for patienten.

Der bør monitoreres for udvikling eller forværring af psykiatriske sygdomme ved hver

dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver konsultation;

seponering af behandling kan være hensigtsmæssig.

Forværring af forud eksisterende psykotiske eller maniske symptomer

Administration af Ritalin LA til psykotiske patienter kan forværre symptomer på

adfærdsændringerne og tankeforstyrrelse.

Fremkomst af nye psykotiske eller maniske symptomer

Fremkomst af behandlingsrelaterede psykotiske symptomer (visuelle/taktile/auditive

hallucinationer og vrangforestillinger) eller mani hos patienter uden psykotisk sygdom

eller mani i anamnesen, kan skyldes behandling med Ritalin LA i normale doser. Hvis der

forekommer psykotiske eller maniske symptomer, bør en mulig årsagssammenhæng med

Ritalin LA overvejes, og seponering af behandlingen kan være relevant.

Aggressiv eller fjendtlig adfærd

Fremkomsten eller forværringen af aggression eller fjendtlighed kan skyldes behandling

med stimulerende midler. Patienter behandlet med Ritalin LA bør monitoreres nøje for

udvikling eller forværring af aggressiv adfærd eller fjendtlighed ved behandlingsstart, ved

hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver konsultation.

Lægen bør vurdere, om der er behov for justering af behandlingen hos patienter, der

oplever sådanne ændringer i adfærd under hensyntagen til, at det kan være hensigtsmæssigt

at foretage dosisøgning eller dosissænkning.

Afbrydelse af behandling kan overvejes.

Selvmordstendens

Patienter, som får tanker om selvmord eller udviser selvmordsadfærd under behandlingen

for ADHD, skal straks vurderes af lægen. Forværring af underliggende psykiatrisk sygdom

samt årsagssammenhæng med behandlingen med Ritalin LA, bør tages i betragtning.

Behandling af den underliggende psykiatriske sygdom kan være nødvendig, og seponering

af behandlingen med Ritalin LA bør overvejes.

Tics

Methylphenidat er sat i forbindelse med fremkomst eller forværring af motoriske eller

verbale tics. Forværring af Tourettes syndrom er også blevet rapporteret.

58262_spc.doc

Side 9 af 24

Familieanamnese skal vurderes og klinisk vurdering af tics eller Tourettes syndrom hos

patienter skal gå forud for brugen af Ritalin LA. Patienterne bør regelmæssigt monitoreres

for udvikling eller forværring af tics under behandling med Ritalin LA. Monitorering bør

forekomme ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned eller ved

hver konsultation.

Angst, agitation eller anspændthed

Methylphenidat er associeret med forværring af forud eksisterende angst, agitation eller

anspændthed. Klinisk evaluering for angst, agitation eller anspændthed bør gå forud for

anvendelse af Ritalin LA og patienterne bør regelmæssigt monitoreres for udvikling eller

forværring af disse symptomer under behandling, ved hver dosisjustering og efterfølgende

minimum hver 6. måned eller ved hver konsultation.

Typer af bipolar sygdom

Der bør udvises særlig forsigtighed ved brug af Ritalin LA til behandling af ADHD hos

patienter med komorbid bipolar sygdom (inklusive ubehandlet Type I bipolar sindslidelse

eller andre former for bipolare sygdomme). Dette skyldes bekymring for fremskyndelse af

blandet/manisk episode hos sådanne patienter. Før behandlingen med Ritalin LA initieres,

skal patienter med komorbide depressive symptomer gennemgå adækvat screening, for at

bestemme om de er i risikogruppen for bipolar sygdom. En sådan screening skal omfatte

en indgående psykiatrisk anamnese for selvmord, bipolar sygdom og depression. Tæt

vedvarende monitorering hos disse patienter er essentiel (se ovenfor ”Psykiatriske

sygdomme” og pkt. 4.2). Patienter bør monitoreres for symptomer ved hver dosisjustering

og efterfølgende minimum hver 6. måned og ved hver konsultation.

Vækst

Der er rapporteret om moderat reduceret vægtøgning og væksthæmning ved langvarig

anvendelse af methylphenidat hos børn. Der er rapporteret om vægttab ved Ritalin LA

behandling hos voksne.

Virkningen af methylphenidat på endelig højde og vægt er i øjeblikket ukendt og bliver

undersøgt.

Hos børn bør væksten monitoreres under behandling med methylphenidat: højde, vægt og

appetit skal kontrolleres minimum hver 6. måned og anføres fortløbende på en vækstkurve.

Det kan være nødvendigt, at afbryde behandlingen midlertidigt hos patienter, som ikke

vokser eller tager på i vægt som forventet. Hos voksne skal vægten monitoreres

regelmæssigt.

Anfald

Ritalin LA skal anvendes med forsigtighed hos patienter med epilepsi. Methylphenidat kan

sænke krampetærsklen hos patienter med anfald i anamnesen samt hos patienter med

tidligere anormale EEG-værdier uden anfald og i sjældne tilfælde uden anfald og anormale

EEG-værdier i anamnesen. Ritalin LA bør seponeres hvis antallet af anfald stiger eller ved

forekomst af nye anfald.

Misbrug, forkert brug og diversion

Patienter bør nøje monitoreres for risiko for brug til fornøjelse, forkert brug eller misbrug

af Ritalin LA. Misbrug af stimulanter af studerende er blevet rapporteret

58262_spc.doc

Side 10 af 24

Ritalin LA bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller

alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse.

Kronisk misbrug af Ritalin LA kan medføre udtalt tolerance og psykisk afhængighed med

varierende grad af anormal adfærd. Der kan forekomme regulære psykotiske episoder, især

i forbindelse med parenteralt misbrug.

Patientens alder, tilstedeværelse af risikofaktorer for narkotika/lægemiddel misbrug (såsom

samtidig oppositions- eller trodsforstyrrelser og bipolar sygdom), tidligere eller nuværende

stofmisbrug, bør medtænkes, når behandlingsforløbet for ADHD afgøres. Der bør udvises

forsigtighed hos emotionelt ustabile patienter, såsom patienter med stof- eller

alkoholafhængighed i anamnesen, da disse patienter kan øge doseringen på eget initiativ.

Ritalin LA eller andre stimulerende midler kan være uegnede til behandling af patienter,

som er i højrisikogruppen for at udvikle stofmisbrug.

Seponering

Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering, da dette både kan afsløre depression

såvel som kronisk hyperaktivitet. Nogle patienter har brug for en langvarig opfølgning.

Der kræves omhyggelig kontrol under seponering ved misbrug, da der kan opstå alvorlig

depression.

Træthed

Ritalin LA skal ikke anvendes til forebyggelse eller behandling af normale

træthedstilstande.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Patienter med sjælden arvelig fructoseintolerans,

glucose-galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel bør ikke tage dette

lægemiddel.

Valg af methylphenidatformulering

Valget af methylphenidatformulering skal foretages af den behandlende specialist på

individuel basis og afhænge af den forventede varighed af virkningen. Til behandling af

ADHD hos voksne skal Ritalin LA formuleringen bruges.

Lægemiddelscreening

Dette produkt indeholder methylphenidat, hvilket kan inducere en falsk positiv

laboratorietest for amfetamin, især ved immunoassay-screenings-test.

Nyre- eller leverinsufficiens

Der er ingen erfaring med anvendelse af methylphenidat hos patienter med nyre- eller

leverinsufficiens.

Hæmatologiske virkninger

Sikkerheden ved langvarig behandling med methylphenidat er ikke fuldstændig kendt. I

tilfælde af leukopeni, trombocytopeni, anæmi eller andre forandringer, inklusive tegn på

alvorlige nyre- eller leversygdomme, bør seponering af behandlingen overvejes.

58262_spc.doc

Side 11 af 24

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Det vides ikke, hvordan methylphenidat påvirker plasmakoncentrationerne af lægemidler,

som administreres samtidig. Forsigtighed anbefales derfor ved samtidig administration af

Ritalin LA og andre lægemidler, især lægemidler med et smalt terapeutisk vindue.

Methylphenidat metaboliseres ikke i klinisk relevant grad af cytochrom P450. Produkter,

der inducerer eller hæmmer cytochrom P450, forventes ikke at have nogen relevant

indflydelse på methylphenidats farmakokinetik. Omvendt hæmmer d- og l-enantiomerene

af methylphenidat ikke cytochrom P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i

relevant grad.

Indberetninger viser dog, at methylphenidat kan hæmme metabolismen af coumarine

antikoagulanter, antikonvulsiva (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon), og nogle

antidepressiva (tricykliske og selektive serotoninoptagelseshæmmere). Det kan være

nødvendigt at justere dosis af disse lægemidler og kontrollere plasmakoncentrationer (eller

for coumarin, koagulationstider) ved opstart eller ophør foretaget samtidig med Ritalin LA.

Farmakodynamiske interaktioner

Antihypertensive lægemidler

Methylphenidat kan nedsætte virkningen af lægemidler, som anvendes til behandling af

hypertension.

Lægemidler, der øger blodtrykket

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som bliver behandlet med methylphenidat og

andre lægemidler, der også kan øge blodtrykket (se også afsnit om cerebrovaskulære

lidelser i pkt. 4.4).

På grund af risikoen for hypertensive kriser er methylphenidat kontraindiceret til patienter i

behandling (løbende eller inden for de sidste 2 uger) med MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

Alkohol

Alkohol kan forværre CNS-bivirkningerne af psykofarmaka, herunder Ritalin LA. Det

anbefales derfor, at patienter undgår alkohol under behandlingen.

I tilfælde af meget høj alkoholkoncentration, kan den kinetiske profil ændres mod en mere

umiddelbar udløsnings-lignende profil.

Anæstetika

Der er risiko for pludselig stigning i blodtryk og puls under operation. Hvis operationen er

planlagt, skal Ritalin LA ikke anvendes på operationsdagen.

Centralt virkende alfa-2-agonister (f.eks. clonidin)

Langtidssikkerheden ved anvendelsen af methylphenidat sammen med clonidin og andre

centralt virkende alfa-2 agonister er ikke blevet systematisk undersøgt.

58262_spc.doc

Side 12 af 24

Dopaminerge lægemidler

Der bør udvises forsigtighed, når Ritalin LA administreres samtidig med dopaminerge

lægemidler, inklusive antipsykotika. Da methylphenidat i overvejende grad virker ved at

øge ekstracellulære dopaminniveauer, kan methylphenidat forbindes med

farmakodynamiske interaktioner, når det administreres samtidigt med direkte eller

indirekte dopaminagonister (herunder DOPA og tricycliske antidepressiva), eller med

dopaminantagonister, inklusive antipsykotika.

4.6 Graviditet og amning

Fertilitet

Humane data for methylphenidats effekt på fertilitet er ikke tilgængelige. I dyrestudier sås

ingen klinisk relevant effekt på fertilitet.

Kvinder i den fødedygtige alder

Der er ingen specielle anbefalinger for kvinder i den fødedygtige alder. For kvinder, der

planlægger graviditet henvises til underafsnittet ”Graviditet” nedenfor.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data om anvendelsen af methylphenidat hos gravide kvinder.

Tilfælde af neonatal kardiorespiratorisk toksicitet, især takykardi og respiratorisk lidelse

hos fostret, er rapporteret ved spontan rapportering.

Dyrestudier har kun påvist reproduktionstoksicitet ved toksiske doser hos moderen (se pkt.

5.3).

Ritalin LA frarådes under graviditet, med mindre der tages en klinisk beslutning om, at

udskydelse af behandlingen kan udgøre en større risiko for graviditeten.

Amning

Der er fundet methylphenidat i brystmælken hos kvinder, som blev behandlet med

methylphenidat.

Der foreligger en rapport omhandlende et spædbarn, som fik et uspecificeret vægttab under

eksponeringsperioden. Spædbarnet kom sig og tog på i vægt, efter moderen seponerede

behandlingen med methylphenidat. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for det

ammende barn.

Det skal besluttes, om amning skal ophøre, eller om man skal seponere/undlade behandling

med Ritalin LA ved at medtænke fordelene ved amning for barnet og vigtighed af

behandling med Ritalin LA for kvinden.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Mærkning.

Ritalin LA kan forårsage svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, inklusive

akkomodationsbesvær, diplopi og sløret syn.

Ritalin LA påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienter bør advares om disse mulige bivirkninger og tilrådes til at undgå potentielt farlige

aktiviteter, såsom føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis de påvirkes.

58262_spc.doc

Side 13 af 24

4.8 Bivirkninger

Tabellen nedenfor viser alle bivirkninger med Ritalin LA, som blev observeret under

kliniske forsøg og efter markedsføring, samt bivirkninger, som er blevet rapporteret med

andre methylphenidathydrochlorid-formuleringer. Hvis bivirkningerne med Ritalin LA og

frekvenserne med andre methylphenidat-formuleringer var forskellige, blev den højeste

frekvens i begge databaser anvendt. Tabellen gælder for børn, unge og voksne.

Vurderet hyppighed:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til

1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

System-

organklasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Nasofaryn-

gitis

Mave-tarm-

katar

Blod og

lymfe-system

Anæmi,

leukopeni,

trombocyto-

peni, trombo-

cytopenisk

purpura

Pancytopeni

Immun-

systemet

Overfølsom-

hedsreaktioner

såsom angio-

neurotisk

ødem,

anafylaktiske

reaktioner,

arikulær

hævelse,

bulløse lidel-

ser, eksfolia-

tive lidelser,

urticaria, pru-

ritus

, udslæt

og eruptioner

Metabolisme

og ernæring

1

Nedsat

appetit

Anoreksi,

moderat

nedsat

vægtøgning

eller højde

58262_spc.doc

Side 14 af 24

System-

organklasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

langvarig

anvendelse

hos børn

Psykiske

forstyrrel-

ser

1

Søvnløshed,

nervøsitet

Affekt-

labilitet,

aggression

agitation

angst

depression

irritabilitet,

unormal

opførsel,

rastløshed

søvnforstyr-

relser

nedsat

libido

angstanfald

stress

Psykotiske

sygdomme

hallucination-

(auditive,

visuelle,

taktile), vrede,

selvmordsfore

-stillinger

ændret humør,

humørsving-

ninger,

grådlabilitet,

tics

forværring af

forudeksiste-

rende tics ved

Tourettes

syndrom

hypervigilitet,

anspændthed

Mani

desoriente-

ring, libido

forstyrrelse

Selvmords-

forsøg

(herunder

fuldbyrdet

selvmord)

forbigående

nedtrykthed

unormale

tanker, apati,

repetitiv

adfærd,

overfokuserin

Vrangforestil-

linger

tankeforstyr-

relser

, konfus

tilstand,

afhængighed,

tilfælde med

misbrug og

afhængighed

er beskrevet

hyppigere med

formuleringer

med hurtig

frigivelse,

logorrhea.

Nerve-

systemet

Hovedpine

Tremor

svimmelhed,

dyskinesi,

psykomoto-

risk hyper-

aktivitet,

somnolens

Sedation,

akatisi

Kramper,

koreoatetoide

bevægelser,

reversibel

iskæmisk

neurologisk

deficit,

Neuroleptisk

malignt

syndrom

(NMS; rappor-

terne var

dårligt doku-

menteret og i

størstedelen af

disse sager

modtog

patienten også

andre stoffer,

så methyl-

phenidats rolle

er ikke kendt)

Cerebrovasku-

lære sygdom-

(herunder

vaskulitis,

cerebral

hæmorrhage

og cerebrovas-

kulære

hændelser,

cerebral

arteritis,

cerebral

okklusion),

grand mal

kramper

migræne

58262_spc.doc

Side 15 af 24

System-

organklasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Øjne

Diplopi, sløret

Akkomoda-

tionsbesvær,

mydriasis,

synsforstyr-

relse

Hjerte

Arytmier,

takykardi,

palpitationer

Brystsmerter

Angina

pectoris

Hjertestop,

myokardie-

infarkt

Supraventriku-

lær takykardi,

bradykardi,

ventrikulære

ekstrasystoler,

ekstrasystoler

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

, perifer

kulde

Cerebral

arteritis

og/eller

okklusion,

Raynauds

fænomen

Luftveje,

thorax og

media-

stinum

Hoste,

faryngola-

ryngeale

smerter,

dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

mundtørhed

Abdominal-

smerter,

diarré,

mavegener

opkastning,

dyspepsi

tandpine

Forstoppelse

Lever og

galdeveje

Stigning i

leverenzymer

Unormal

leverfunktion

herunder

hepatisk koma

Hud og

subkutane

væv

Hyperhidro-

, alopeci,

pruritus,

udslæt,

urticaria

Angioneuro-

tisk ødem,

bulløse

tilstande,

eksfoliative

tilstande

Makuløst

udslæt,

erytem

Erythema

multiforme,

eksfoliativ

dermatitis,

lægemiddel-

induceret

udslæt

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Artralgi

Myalgi,

muskeltræk-

ninger,

Muskelkrampe

58262_spc.doc

Side 16 af 24

System-

organklasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

muskelstivhed

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi

Det

reproduk-

tive system

og mammae

Gynækomast

Erektil

dysfunktion,

priapisme,

øgede antal

erektioner,

forlængede

erektioner

Almene

symptomer

og reaktion-

er på admi-

nistrations-

stedet

Pyreksi,

væksthæm-

ning ved

langvarig

anvendelse

hos børn

nervøsitet

træthed

tørst

Pludselig

hjertedød

Brystgener,

hyperpyreksi

Undersøgel-

ser

Ændringer i

blodtryk

eller

hjertefrekven

(sædvanligvi

s en stigning)

, vægttab

Hjertemislyd

forhøjet

leverenzym

Forhøjet

alkalisk

fosfatase i

blod, forhøjet

bilirubin i

blod, reduceret

trombocyttal,

unormal værdi

for leukocyttal

Se pkt. 4.4.

Bivirkninger fra kliniske studier med voksne patienter, der blev rapporteret med en højere hyppighed end

hos børn og unge.

Bivirkninger fra kliniske studier med voksne, der ikke blev rapporteret hos børn og unge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

58262_spc.doc

Side 17 af 24

4.9 Overdosering

Der bør tages hensyn til den forlængede frigivelse af methylphenidat fra formuleringer

med forlænget virkningsvarighed, når patienter med overdosis behandles.

Tegn og symptomer

Akut overdosering, hovedsageligt på grund af overstimulering af det centrale og

sympatiske nervesystem, kan resultere i opkastning, agitation, tremor, hyperrefleksi,

muskeltrækninger, kramper (eventuelt efterfulgt af koma), eufori, konfusion,

hallucinationer, delirium, svedtendens, rødmen, hovedpine, hyperpyreksi, takykardi,

palpitationer, hjertearytmier, hypertension, mydriasis, tørhed af slimhinder og

rhabdomyolyse.

Behandling

Der er ingen specifik antidot ved overdosering med methylphenidat.

Behandlingen består af nødvendige understøttende tiltag.

Patienten skal beskyttes mod at gøre skade på sig selv og mod eksterne stimuli, der vil

forstærke den overstimulering, som allerede er til stede. Hvis tegn og symptomer ikke er

for alvorlige og patienten er ved bevidsthed, kan maven tømmes ved at fremprovokere

opkastning eller ved ventrikelskylning. Før der foretages ventrikelskylning, skal agitation

og eventuelle anfald kontrolleres, og luftveje beskyttes. Andre tiltag til afgiftning af

tarmsystemet omfatter administration af aktivt kul og et afføringsmiddel. I tilfælde af

alvorlig forgiftning skal der indgives en nøjagtig titreret dosis af korttidsvirkende

benzodiazepin før ventrikelskylningen.

Der skal sørges for intensiv pleje for at opretholde tilstrækkelig cirkulation og respiration.

Ekstern afkøling kan være nødvendigt i tilfælde af hyperpyreksi.

Effekten af peritonealdialyse eller ekstrakorporal hæmodialyse ved overdosering af

methylphenidat er ikke fastslået.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Centralt virkende sympatomimetika, ATC-kode:

N06BA04

Ritalin er et racemisk lægemiddel bestående af d-methylphenidat (d-MPH) og l-

methylphenidat (l-MPH) i forholdet 1:1. l-enantiomeren menes at være farmakologisk

inaktiv.

Ritalin LA er mildt CNS-stimulerende med mere fremtrædende effekt på mental end

motorisk aktivitet. Virkningsmekanismen er ikke fuldstændigt klarlagt, men man mener, at

den stimulerende effekt skyldes en hæmning af dopamin reuptake i striatum, uden

udløsning af dopaminfrigørelse.

58262_spc.doc

Side 18 af 24

ADHD hos voksne

Ritalin LA blev vurderet i et kombineret korttids- og langtidshovedstudie bestående af tre

perioder (Periode 1= 9 ugers korttidsbehandling; Periode 2= 5 ugers open label behandling

med Ritalin LA uden placebokontrol; Periode 3= randomiseret seponeringsfase). Dette

hovedstudie blev efterfuldt af et 26-ugers open label ekstensionstudie.

Hovedstudiet var et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter studie

inkluderende 725 voksne patienter (395 mænd og 330 kvinder) diagnosticeret med ADHD

ifølge DSM-IV ADHD-kriterierne. Studiet var designet til at:

Bekræfte den kliniske effekt og det sikre dosisinterval af Ritalin LA for voksne (18 til

60 år) i en 9 ugers, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, parallelgruppe-

periode (Periode 1) bestående af en 3-ugers titreringsfase efterfulgt af en periode på 6

uger med fastsat dosis (40, 60, 80 mg/dag eller placebo). Efterfølgende blev patienterne

gentitreret til deres optimale dosis af Ritalin LA (40, 60 eller 80 mg/dag) over en 5

ugers periode (Periode 2).

Evaluere vedligeholdelse af effekten af Ritalin LA hos voksne med ADHD i et 6-

måneders, dobbeltblindet, randomiseret, seponeringsstudie (Periode 3).

Virkningen blev vurderet ved brug af DSM-IV ADHD ratingsskala (DSM-IV ADHD RS)

til symptomatisk kontrol og Sheehan Disability Score (SDS) for funktionel forbedring som

forbedring i respektive totalscorer fra baseline til slutningen af den første periode. Alle

dosisniveauer af Ritalin LA viste signifikant større symptomkontrol (p<0,0001 for alle

dosisniveauer) sammenlignet med placebo målt ved en reduktion i DSM-IV ADHD RS

total score. Alle doser af Ritalin LA viste signifikant større funktionel forbedring

(p=0,0003 ved 40 mg, P=0,0176 ved 60 mg, p<0,0001 ved 80 mg) sammenlignet med

placebo målt ved en forbedring i SDS total score (se tabel 2).

Klinisk effekt blev påvist ved alle tre Ritalin LA dosisniveauer ved brug af læge-

evaluerede skalaer [Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) og Clinical Global

Improvement- Severity (CGI-S)], selvvurderede skalaer [Adult Self-Rating Scale (ASRS)]

og observatør-evaluerede skalaer [Conners’ Adult ADHD Rating Scale Observer Short

Version (CAARS O:S)]. Resultaterne var til fordel for Ritalin LA sammenlignet med

placebo i alle vurderinger i Periode 1.

58262_spc.doc

Side 19 af 24

Tabel 2

Analyse af forbedring fra baseline 1 til slutningen af Periode 1 i DSM IV ADHD RS total

score og SDS total score ved behandling / (LOCF*) i Periode 1

Ritalin LA 40 mg

Ritalin LA 60 mg

Ritalin LA 80 mg

Placebo

Forbedring i

DSM- IV ADHD

RS fra baseline

LS mean**

15,45

14,71

16,36

9,35

p- værdi****

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Signifikans

niveau

0,0167

0,0208

0,0313

Forbedring i

SDS total score

fra baseline

LS mean

5,89

6,47

3,03

p-værdi****

0,0003

0,0176

<0,0001

Signifikans

niveau***

0,0167

0,0208

0,0313

* LOCF – ’Last Observation Carried Forward’ ved brug af det sidste besøg for hver patient med data fra den 6-ugers periode med fastsat dosis i

Periode 1.

**LS mean-’ Least Square mean improvement’ fra modellen ’Analysis of Covariance (ANCOVA)’ med behandlingsgruppe og center som faktorer og

baseline DSM-IV ADHD RS total score og SDS total score som kovariat.

***Signifikansniveau = det sidste to-sidede signifikansniveau (alfa) af testen efterfulgt af den forlængede ’gatekeeping’ procedure.

****p-værdi refererer til sammenligning med placebo.

Vedligeholdelse af virkningen af Ritalin LA blev vurderet ved at måle procentdelen af

behandlingsfejl med Ritalin LA sammenlignet med placebo-gruppen i slutningen af den 6-

måneders vedligeholdelsesperiode (se tabel 3). Da Ritalin LA dosis var optimeret i Periode

2 var der ca. 79 % af patienterne, der fortsatte med at vedligeholde sygdomskontrol i en

periode på mindst 6 måneder (p<0,0001 versus placebo). En odds-ratio på 0,3 viste at

patienter behandlet med placebo havde en 3 gange højere chance for at opleve

behandlingssvigt sammenlignet med Ritalin LA.

Tabel 3

Procentdel af behandlingssvigt i løbet af Periode 3

Alle Ritalin LA vs placebo

Alle Ritalin LA

N=352

n (%)

Placebo

N=115

n (%)

Odds-ratio

(95 % CI)

P-værdi*

(signifikans

niveau**)

Behandlingssvigt

75 (21,3)

57 (49,6)

0,3 (0,2, 0,4)

<0,0001 (0,0500)

Ikke behandlingssvigt

277 (78,7)

58 (50,4)

* To sidet p-værdi baseret på en sammenligning mellem hver Ritalin LA gruppe pg placebo ved brug af den logistiske regressionsmodel

**Signifikansniveau=endelige to-sidede signifikansniveau (alfa) for testen efter den forlængede gatekeeping procedure

Patienter, der gik ind i Periode 3 havde samlet fuldført mellem 5-14 ugers Ritalin LA

behandling i Periode 1 og 2. Patienter, der blev tildelt placebo i Periode 3 oplevede ikke

øget tegn på abstinenser og rebound-effekt sammenlignet med patienter, der fortsatte på

Ritalin LA-behandling.

Under kortvarig behandling havde både kvinder og mænd en statistisk bedre forbedring af

DSM-IV ADHD RS sammenlignet med placebo i alle Ritalin dosisgrupper. For mænd blev

den bedste numeriske forbedring af score opnået med Ritalin LA 80 mg, mens den bedste

forbedring for kvinder blev opnået i den laveste dosis gruppe Ritalin LA 40 mg. Denne

tendens var ikke signifikant og blev ikke set under længerevarende behandling. En lidt

højere forekomst af bivirkninger blev observeret hos kvinder i forhold til mænd; men

generelt blev der påvist en sammenlignelig sikkerhedsprofil for mænd og kvinder.

58262_spc.doc

Side 20 af 24

Derfor bør dosis titreres individuelt (maksimal mulig dosis 80 mg/d). Det regime, der

opnår tilfredsstillende symptomkontrol med den laveste totale daglige dosis, bør anvendes.

Den 26-ugers open label ekstension af hovedstudiet for Ritalin LA med 298 voksne

patienter med ADHD bekræftede langtidssikkerheden af Ritalin LA. Ved at kombinere den

kontinuerlige eksponering af Ritalin LA for alle patienter behandlet i hoved- og

ekstensionstudierne, modtog i alt 354 patienter Ritalin LA kontinuerligt i > 6 måneder og

136 patienter i > 12 måneder.

Ritalin LAs bivirkningsprofil ændredes ikke ved den længere behandlingsvarighed af

voksne ADHD patienter, som set under ekstensionstudiet. Bivirkningsprofilen set i

ekstensionstudiet var tilsvarende den set i hovedstudiet. Uforudsete alvorlige bivirkninger

eller bivirkninger sås ikke i ekstensionstudiet og de almindeligt observerede bivirkninger

var forventede og tilskrives den farmakologiske aktivitet.

Den totale hyppighed af bivirkninger og nogle specifikke bivirkninger øgedes med

eksponeringstiden. Nedsat vægt forekom hos 0,7 % (≤ 2 måneder), 5,6 % (> 6 måneder) og

7,4 % (> 12 måneder) af patienterne. I periode 3 var der en signifikant reduceret vægt ≥

7 % hos 13,8 % af patienterne (i den 6-måneders vedligeholdelsesperiode) sammenlignet

med baseline. Søvnløshed/initial søvnløshed/søvnforstyrrelser øgedes ved

langtidsbehandling > 12 måneder. Hyppigheden af humørsvingninger øgedes let over tid

(4,8 % for perioderne < 2 måneder, 4,5 % for > 6 måneder og 6,6 % > 12 måneder), mens

depression mindskedes over tid (0 % i > 12 måneder). Hyppigheden af takykardi og

palpitationer øgedes let ved langtidseksponering (takykardi: 4,8 % ved eksponering

< 2 måneder og 6,6 % ved eksponering > 12 måneder; palpitationer 6,9 % ved eksponering

< 2 måneder og 9,6 % ved eksponering > 12 måneder). Hyppigheden af forhøjet blodtryk

øgedes også let ved langtidsbehandling; fra 2,1 % ved eksponering < 2 måneder til 5,1 %

ved eksponering > 12 måneder. Den gennemsnitlige ændring i hjerterytme steg fra 2,4 slag

pr. minut (eksponering < 2 måneder) til 4,9 henholdsvis 4,8 slag pr. minut (eksponering

> 6 måneder henholdsvis eksponering > 12 måneder).

Takykardi: Ved baseline var procentdelen af patienter med puls > 100 slag pr. minut meget

lav (0,4 % i Alle Ritalin LA-gruppen og 0,6 % i placebogruppen). 11,3 % af dem med en

normal baseline puls udviklede en puls > 100 slag pr. minut ved mindst et af besøgene

under kortvarig behandling med Ritalin LA (og kun 2,2 % i placebogruppen). 8,6 % mod

3,4 % (Ritalin LA versus placebo) af dem med en normal baseline puls udviklede en puls >

100 slag pr. minut ved mindst et af besøgene under langtidsbehandling.

Effekten på QT/QTc-interval ved behandling med 40 mg dexmethylphenidathydrochlorid,

den farmakologisk aktive d-enantiomer af Ritalin, blev vurderet i et forsøg med 75 raske

frivillige. Den maksimale gennemsnitlige forlængelse af QTcF-intervaller var < 5 ms, og

den øvre grænse af 90 % konfidensinterval var under 10 ms for alle parrede

sammenligningstidspunkter i forhold til placebo. Dette var under grænseværdien for

klinisk relevans, og der var ikke noget tydeligt forhold mellem eksponering og respons.

58262_spc.doc

Side 21 af 24

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ritalin LA er et racemisk lægemiddel bestående af d-methylphenidat og l-methylphenidat i

forholdet 1:1.

Absorption

Efter oral administration af Ritalin LA kapsler med modificeret udløsning til børn og

voksne med ADHD absorberes methylphenidat hurtigt og producerer en bi-modulær tid-

plasmakoncentration profil (dvs. to særskilte maksimalværdier ca. 4 timer adskilt). Den

relative biotilgængelighed af Ritalin LA givet en gang daglig er sammenlignelig med

samme dosis af Ritalin eller methylphenidat tabletter givet to gange daglig hos børn og hos

voksne.

Fluktuationerne mellem peak-værdier og laveste methylphenidat plasmakoncentrationer er

mindre for Ritalin LA givet en gang daglig sammenlignet med Ritalin tabletter givet to

gange daglig.

Fødevarepåvirkning

Ritalin LA kan administreres med eller uden mad. Der ses ingen forskel i

biotilgængeligheden for Ritalin LA, når administreret med enten en fedtrig morgenmad

eller æblemos sammenlignet med administration under fastende forhold. Der er ingen tegn

på dosis-dumpning i nærvær eller fravær af mad.

Methylphenidat og dets metabolitter er i blod fordelt mellem plasma (57 %) og erytrocytter

(43 %). Bindingen til plasmaproteiner er lav (10-33 %). Fordelingsvolumen var 2,65±1,11

L/kg for d-MPH og 1,80±0,91 L/kg for l-MPH.

Biotransformation

Biotransformationen af methylphenidat via carboxylesterase CES1A1 er hurtig og

ekstensiv. Peak-plasma-koncentrationen af den de-esterficerede hovedmetabolit,

-phenyl-

2-piperidineddikesyre (ritalinsyre), nås 2 timer efter administration og er ca. 30-50 gange

højere end den af den uomdannede substans. Halveringstiden af

-phenyl-2-

piperidineddikesyre er ca. dobbelt så stor som methylphenidats og dets gennemsnitlige

systemiske clearance er 0,17 l/t/kg. Der kan kun detekteres små mængder af hydroxylerede

metabolitter (f.eks. hydroxymethylphenidat og hydroxyritalinsyre). Den terapeutiske effekt

synes overvejende at skyldes den uomdannede substans.

Elimination

Methylphenidat udskilles fra plasma med en halveringstid på 2 timer. Systemisk clearence

er 0,40±0,12 L/t/kg for d-MPH og 0,73±0,28 L/t/kg for l-MPH. Efter oral administration

udskilles 78-97 % af dosis via urinen og 1-3 % via fæces i form af metabolitter inden for

48-96 timer. Der forekommer kun små mængder (<1 %) uomdannet methylphenidat i

urinen. Størstedelen af dosis udskilles via urinen som

-phenyl-2-piperidineddikesyre (60-

86 %).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tydelig forskel i farmakokinetikken for methylphenidat mellem hyperaktive

børn og raske, frivillige voksne.

58262_spc.doc

Side 22 af 24

Eliminationsdata fra patienter med normal nyrefunktion tyder på, at udskillelsen af

uomdannet methylphenidat via nyrerne stort set ikke ville formindskes ved nedsat

nyrefunktion. Dog ville udskillelsen af metabolitten

-phenyl-2-piperidineddikesyre via

nyrerne højst sandsynligt reduceres.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet

I livstidsstudier af karcinogenicitet i mus, sås øget forekomst af maligne levertumorer hos

hanmus ved en dosis der var ca. 35 gange højere end den maksimale anbefalede humane

dosis baseret på mg/kg. Det antages, at levertumorer muligvis er forårsaget af non-

genotoksiske mekanismer såsom øget celledeling i leveren. Dette stemmer overens med

den øgede levervægt observeret i studiet. I livstidsstudier af karcinogenicitet i rotter, sås

ikke øget forekomst af tumorer, den højeste dosis anvendt var ca. 26 gange højere end den

maksimale anbefalede humane dosis baseret på mg/kg.

Graviditet-embryonal/føtal udvikling

Methylphenidat er ikke teratogen i rotter. Methylphenidat kan potentielt være teratogent i

kaniner. Methylphenidat forringede ikke fertiliteten hos mus af han- eller hunkøn.

Juvenil toksicitet

I et konventionelt studie blev methylphenidat administreret oralt med doser op til 100

mg/kg/dag til unge rotter fra den postnatale periode (dag 7) og indtil kønsmodning (uge

10). Som voksne (uge 13-14) blev der observeret nedsat spontan motorisk aktivitet for de

rotter der var blevet behandlet med 50 mg/kg/dag eller højere dosis, og nedsat indlæring

blev observeret for hundyr, der var blevet behandlet med 100 mg/kg/dag. Den kliniske

relevans af disse data er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharosekugler, ammoniummethacrylat copolymer (type B), methacrylsyre-

methylmetacrylat copolymer, talcum, triethylcitrat, macrogol 6000.

Kapslerne er lavet af:

20 mg:

Gelatine, titandioxid (E171)

30 mg:

Gelatine, titandioxid (E171), jernoxid, gul (E172)

40 mg:

Gelatine, titandioxid (E171), jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172), jernoxid,

rød (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i original emballage. Hold beholderen tæt tillukket.

58262_spc.doc

Side 23 af 24

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE beholder med PP børnesikret lukke.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

10 mg: 59786

20 mg: 58262

30 mg: 58263

40 mg: 58264

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. januar 2018

58262_spc.doc

Side 24 af 24

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.